16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Вони віддали серце дітям" (до Дня знань) Версия для печати Отправить на e-mail
З 1 вересня у Виставковому залі до Дня знань експонується книжкова виставка "Вони віддали серце дітям", присвячена видатним українським педагогам

      

     

      Віртуальна виставка 

.

37

А55

Алчевська, Х. О.

Полгода из жизни воскресной школы : (Из записной тетради учительницы воскресной школы) / Х. О. Алчевська. – СПб. : Тип. Скороходова, 1895. – 126 с.

        В книге автор освещает свои педагогические взгляды и опыт преподавания, где поверяя педагогическому дневнику свои промахи и удачи, свои невзгоды и соображения, наблюдения и выводы, учительница привыкает относиться к делу критически: у нее появляется возможность сличать прошлое с настоящим, оценить движения вперед, как относительно своей личности, так и в отношении всего дела.

  

А 55

Алчевська, Х. О.
Твори / Х. О. Алчевська ; сост. Грузинська Л.М. – Київ : Дніпро, 1990. – 557,[1] с.

     До збірки творів ввійшли її оригінальні поезії, драматичні поеми, переклади з російської, фанцузької та інших мов, кращі прозові твори, літературно-критичні статті та публіцистичні праці, автобіографія, спогади про видатних сучасників, а також вибрані листи. ЇЇ доробок є значним внеском у розвиток вітчизняної культури.

М22-1 / 37

В235

Ващенко, Григорій. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавский вісник, 1994

Т. 1. – 3-є вид. – 1994. - 190 с.: іл.

     Книга, адресована педагогічним кадрам України, є першою з серії праць видатного українського вченого, педагога і психолога професора Г. Ващенка. На її сторінках автор проекту «Система освіти в самостійній Україні» та інших досліджень  проблем виховання молоді будує Виховний ідеал, що відповідає психічним та природним властивостям української людини.

А24571 / 37

В42

     Видатний національний педагог Григорій Ващенко : зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження / Всеукраїнське Педагогічне Товариство ім. Г. Ващенка; авт.-упоряд. А. Погрібний. – Київ, 2003. – 64 с.

     У брошурі вміщено матеріали про видатного українського падагога початку й середини ХХ століття Григорія Ващенка, чия творчість почала повертатися в Україну тільки з відновленням її державної Незалежності. Характеристика багатого та змістовного педагогічного доробку вченого розгорнута у розвідках відомих сучасних дослідників, професорів Омеляна Вишневського та Анатолія Погрібного. Крім того, подано хронологію життєпису Г. Ващенка, відгуки про нього сучасних діячів науки та культури. Особливий інтерес читача викликають фрагменти зі ще недостатньо відомих громадськості творів Г. Ващенка, що увиразнюють науково-світоглядні засади, які він обстоював.

 

А29239 / 37
Г443

Гетманец, М. Ф.

Статьи о Макаренко педагоге и писателе / М. Ф. Гетманец, И. О. Гетманец. – Харків : Майдан, 2013. – 170 с.

     В книге собраны статьи, опубликованные в своё время в печати, а также новые исследования авторов. Некоторые из них в лексике отражают штампы советского времени, однако содержание их представляет большой интерес для понимания мировоззрения А.С. Макаренко вообще и его эстетических взглядов, в частности. Статьи отличаются смелой постановкой сложных проблем макаренковедения, а также научно-исследовательским подходам к их решению.

37

Г855

Грінченко, Б. Народні вчителі і вкраїнська школа / Б. Грінченко. – Київ, 1906. – 50 с.

     У праці "Народні вчителі і вкраїнська школа" автор показує роль русифікації в денаціоналізації українського населення, в його психологічному виродженні: "Коли мову будь-якого народу, як от українського, виганяють зі школи, з церкви, з адміністративних інституцій, з суду, забороняють її навіть у літературі, то тоді тая мова перестає бути мовою освіти, культури, мовою освічених класів і зостається тільки мовою темної неосвіченої маси".

 

М2718-2 / 37

Г855

Грінченко, Б. Д.

Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 2 / Б. Д. Грінченко. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 424 с. – 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910)

     Друга книга «Педагогічної спадщини» Б.Д. Грінченка складається з трьох розділів, у яких подано статті, що вийшли друком у пресі, газетах «Громадська Думка», «Рада» та журналі «Нова Громада», а також рецензії на різні видання. Матеріали дають уявлення про стан української освіти в першому десятилітті ХХ ст., у публікаціях порушуються питання розвитку української мови, освіти, культури, національного виховання в українських школах, характеризується становище тогочасного вчителя.

А18269 / 37
Д751

Дровозюк, Л. М.

Костянтин Дмитрович Ушинський: біля основ наукової педагогіки й народної школи / Л. М. Дровозюк. – Київ: Простір, 2008. – 63 с. – (Стозір’я. Бібліотека української родини: Педагоги. Психологи. Медики)

     У нарисі розповідається про життя й науково-педагогічну діяльність видатного педагога другої пол. ХІХ ст., Костянтина Дмитровича Ушинського. Адресується широкому колу читачів і, зокрема, вчителям, студентам та учням.

А19233 / 37(03)
К176

Калуська, Л. В.

Видатні українські педагоги : інформ. довідник / Л. В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223 с.

     У виданні представлено короткі інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність Григорія Сковороди, Григорія Ващенка, Софії Русової, Василя Сухомлинського та Мирослава Стельмаховича. В абетковому порядку подано добірку узагальнених думок з різних освітянських проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про них, а також різні форми роботи з аудиторією розроблені й апробовані автором, що ґрунтуються на ідеях цих педагогів.

 

А28947 / 37
І-665

Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці XXI століття : монографія / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 304 с.

      У монографії, підготовленій вітчизняними та зарубіжними науковцями, осмислюється філософія життя і педагогічна діяльність видатного педагога-теоретика і педагога-новатора А.С. Макаренка у світлі сучасних реалій.

Пр3946 / 7-2

Просвітницька діяльність Софії Русової/ Міністерство освіти і науки України, Кам’янець-Подільський державний університет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 343 с. – (Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету; Т. II. Серія соціально-педагогічна; Вип. V)

     До збірника увійшли наукові праці, в яких аналізується громадська, культурно-просвітницька, педагогічна та державна діяльність Софії Федорівни Русової. Висвітлюються її погляди та маловідомі історично значущі факти періоду Української революції (1917 – 1921 рр.); розкриваються основні виховні ідеали розбудови національної освіти; психолого-педагогічні погляди відомої вченої на розвиток особистості; основи концепції дошкільної освіти.

М2369-1 / 37

Р889

Русова, С. Ф.

Вибрані педагогічні твори : у 2 кн.. Кн. 1 / С. Ф. Русова. – Київ : Либідь, 1997. – 272 с.

     У вибраних творах перед читачем постає постать вченого світового рівня, педагогічні ідеї якого можуть використовуватися в сучасній практиці навчальних закладів України. До першої книги ввійшли основні статті Софії Русової з питань націоналізації освітньої системи, історії педагогіки, а також праці з теорії і практики дошкільного виховання.

Р889

Русова, С.

Мемуари. Щоденник / С. Русова; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центральний держ. архів вищих органів влади та упр. України, Українська акад. наук у США. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

   У пропонованій книзі друкуються спомини і щоденник видатного українського громадського діяча і педагога Софії Русової, людини шведсько-французького походження, яка внесла неоціненний вклад у розвиток національної освіти нашого народу.

Б6386 / 37(01)

Р889

Софія Русова - педагог, державний діяч, просвітитель: (до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; упоряд. А. М. Доркену, Т. В. Лога. – Київ, 2010. – 176 с. – (Видатні педагоги світу; Вип. 6).

     У покажчику представлено бібліографію праць А.С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991 – 2008 рр. в Україні та світі.

М2469-3 / 8(с)

Р889

Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 3 : “Я не поетеса... Я не вчена... Я громадянка” / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника; упоряд. З. І. Нагачевська. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 604 с.

       Заключна частина христоматійної трилогії «Софія Русова. З маловідомого і невідомого» містить окремі літературно-критичні праці С. русової початку ХХ ст., огляди-рецензії літературно-мистецьких і педагогічних видань 1920 – 1930 рр., зразки мемуаристики, власних художніх творів, перекладів, політичної публіцистики, еміграційного періоду й оцінки-відгуки про них її видатних сучасників. Уперше опубліковані переважно у видавництвах і періодичних виданнях Західної України та міжвоєнної Чехо-Словацької Республіки, вони розкриваютьнові грані творчої спадщини Софії Русової – літературознавця і громадсько-політичної діячк.

В1780 / 37(01)

С71

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 рр.: (до 120-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик/ Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих; упоряд. І. О. Іванова. – Київ, 2008. – 179 с.

     У покажчику представлено бібліографію праць А.С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991 – 2008 рр. в Україні та світі.

М1347-1 / 37
У-453

Українська педагогіка в персоналіях: у двох кн. Кн.1: X-XIX ст. / Мін-во освіти і науки України; Ред. О. В. Сухомлинська. – Київ, 2005. – 622 с.

     У першій книзі навчального посібника подано творчі біографії українських мислителів, філософів, письменників, педагогів, які жили і працювали впродовж Княжої доби і Козаччини (Х – ХVIII ст.) та в період Просвітництва (ХІХ ст.) Серед них є славетні імена (Ярослав Мудрий, П. Могила, Г.С. Сковорода, Т.Г. Шевченко, К.Д. Ушинський, М.О. Максимович, М.П. Драгоманов, І.Я. Франко), а також зовсім невідомі широкому загалові. Творчі біографії починаються як єдиний історико-педагогічний процес.

М1347-2 / 37           
У-453

Українська педагогіка в персоналіях: у двох кн. Кн.2: XX ст. / Мін-во освіти і науки України; hед. О. В. Сухомлинська.  Київ, – 2005. – 550 с.: портр

     У другій книзі навчального посібника подано творчі біографії українських педагогів, які жили і працювали у ХХ ст. Серед них є досить значні особистості (М.С. Грушевського, А.Ю. Кримський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський) і такі, що були заборонені, репресовані, а також представники еміграції. Творчі біографії подаються як єдиний історико-педагогічний процес.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)