28.03.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Іван Петрович Крип’якевич – історик України Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 25 червня у Виставковому залі ескпонується книжкова виставка, присвячена 130 річниці з дня народження Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967)

 

ПР574/1

Дослідження і матеріали з української мови : зб. наукових пр. Т. 1. – Київ : АН УРСР, 1959. – 136 с.

9(с2)1

Д 63

Документи Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Ін-т суспільних наук АН УРСР, Архівне упр. при Раді Міністрів УРСР ; упоряд. : І. Крип'якевич, І. Бутич ; [відп. ред. Ф. П. Шевченко]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 740 с.

У збірнику вміщено всі наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648 – 1657 рр. з архівів та бібліотек України, Росії та зарубіжжя. У цих документах висвітлюються головним чином взаємовідносини України з Росією та з іншими країнами, соціально-економічний та політичний розвиток України в період визвольної боротьби українського народу 1648 – 1654 рр. та в наступний час.


 

М1310-5 / 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія історії України : в 10-ти т. Т. 5: Кон-Кю : [Крип’якевич І. П.] / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2008. – 551 с.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.

ПР3704/8

Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / відп. ред. Я. Ісаєвич ; упоряд. Ф. Стеблій. – Львів, 2001. – 960 с., 32 с. : іл. – (Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наукових пр., 8 / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України)

Окремий випуск серійного видання «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність» присвячений визначному українському істрикові академіку Іванові Крип’якевичу (1886 – 1967). Включає автобіографію-спогади вченого, бібліографію його наукових та літературних творів, добірку написаних у різний час праць історика, документи і листи, статті і спогади про нього. 

ПР 565/1

І 71

З історії західноукраїнських земель : зб. ст. Вип. 1 / відп. ред. І. П. Крип'якевич. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 172 с.

У даному збірнику вміщено статті, в яких висвітлюються окремі питання з історії визвольної боротьби трудящих західноукраїнських земель за своє соціальне і національне визволення, починаючи з XVI ст. і до воз’єднання їх і єдиній державі. Крім наукових статей у збірнику вміщено рецензії на праці, присвячені різним питання історії західноукраїнських земель.

901.2 (01)

К 82

Кізлик О. Д.
Іван Петрович Крип'якевич : бібліографічний покажч. / уклад. Кізлик  О. Д. ; відп. ред. М. К. Івасюта . – 1966 . – 79 с
.

9(с2)

К 824

Крип’якевич, І. П.

Історія українського війська. Ч 1 – 3 / І. Крип’якевич, Б. Крип’якевич. – Львів : Друк. Медицький-Тиктор, 1936. – 570 с. : іл.

Автори вперше зробили спробу простежити історію розвитку національної військової справи та озброєння від часів Київської Русі. Основну увагу в роботі дослідники сконцентрували на системі організації та забезпечення війська, тактичній й стратегічній концепції ведення бойових дій, нарешті історії військових кампаній. Безпосередньо зброї присвячено небагато місця. Її дослідження ґрунтується на писемних джерелах (згадках сучасників) та ілюстративних матеріалах, передрукованих з праць попередників.

А9816 / 9(с2)
І-907

Історія української культури : побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / ред. І. П. Крип'якевич. – 4-е вид. стереотип. – Київ : Либідь, 2002. –  656 с.

Ця ґрунтовна праця створена видатними українськими вченими й мистецтвознавцями Іваном Крип'якевичем, Володимиром Радзикевичем, Миколою Голубцем, Степаном Чарнецьким та Василем Барвінським у 30-ті роки XX ст. В яскравій та доступній формі автори подають основні відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої третини XX ст. у тісному зв'язку із поступом українського суспільства.

9(с2)
К824

Крип'якевич І. П. Безіменні герої / І. П. Крип'якевич. – Львів, 1923. – 7 с. : рис. – (Бібліотека "Просвіта"; Ч. 1)

 

9(с2)

К82

Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип'якевич. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Світ, 1990. – 408 с.

Книга присвячена історичній ролі Богдана Хмельницького як керівника визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.

Б 38

К 824

Крип'якевич І. П. Було колись в Україні : твори / І. П. Крип'якевич ; [худ. О. Штанко ; упоряд., післяслово та прим. Б. Якимовича ; передм. Р. Крип'якевича]. – Київ : Веселка, 1994. - 351 с.

У збірнику вміщені гостросюжетні повісті й оповідання на історичну тематику, а також науково-популярний нарис «Коротка історія України», який був написаний як підручник з історії і тривалий час використовувавсяв школах.

М158-1

9(~)

К 824

Крип'якевич І. П. Всесвітня історія : у 3-х кн. / І. П. Крип'якевич.

Кн. 1 : Стародавні часи / І. П. Крип'якевич. – Київ : Либідь, 1995. - 464 с. : іл. - (Іст. б-ка)

Ця робота академіка І. П. Крип'якевича - популярний виклад минулого людства від його початку до завершення Першої світової війни і одночасно видатна пам'ятка української історичної думки 30-х років ХХ століття. Насиченість фактичним матеріалом дозволяє книзі бути цінним довідником. В першій книзі висвітлюється історія стародавніх народів від зародження людства й до часів Римської імперії включно.

М158-2

9(~)

К 824

Крип'якевич І. П. Всесвітня історія : у 3 кн. / І. Крип'якевич ; [упоряд. Р. Крип'якевич]. – Київ : Либідь, 1995

Кн. 2 : Середньовіччя і нові часи. – 1995. – 424 с. : iл.

М158-3

9(~)

К 824

Крип'якевич І. П. Всесвітня історія : у 3 кн. / І. Крип'якевич ; [упоряд. Р. Крип'якевич]. – Київ : Либідь, 1995

Кн. 3 : Найновіші часи. – 1995. – 288 с. : iл.

 

9(с2)

К824

Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство : [монографія] / І. П. Крип'якевич ; [редкол. : Б. О. Рибаков та ін.] ; Акад. наук УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Наук. думка, 1984. – 174 с.

У виданні розкрито умови формування Галицько-Волинського князівства, його адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічні й політичні відносини, вклад у боротьбу проти експансії католицьких феодалів та навали кочівників-завойовників, показано дружні взаємовідносини Галицько-Волинської Русі з іншими землями, доведено безпідставність тверджень польської буржуазно-шовіністичної історіографії, що заперечувала східнослов’янський характер Галичини й Волині та прогресивну роль Київської Русі на цих землях.

902.2

К 85

Крип'якевич І. П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772 р.) : огляд публікацій / І. П. Крип'якевич. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 83 с.

Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р.. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі.

Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та підрозділи, присвячені економічним та соціально-політичним відносинам, культурі, тощо.

9(с2)

К 824

Крип'якевич І. П. Історичні проходи по Львові / І. Крип'якевич. – Львів : Діло, 1932. – 167 с. : іл.

Історико-краєзнавча праця видатного українського вченого знайомить з цікавими сторінками давнього минулого Львова, з найважливішими подіями, які відбувалися в місті протягом 18 -19 ст. і першої третини 20 ст.

 

9 (c2)

К 824


Крип'якевич І. П. Історія України / І. Крип’якевич. –  Львів : Укр. вид-во, 1941. - 70 с.

У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І. П. Крип’якевича (1886 —1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави, розвиток національної самобутності та свідомості.

 

9(с2)

К 824

Крип'якевич І. П. Історія України / І. П. Крип'якевич ; ред. М. П. Парцей ; упоряд. Б. З. Якимович ; авт. передм. Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 1992. – 554 с.

355

І-907

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.) / І. П. Крип'якевич, І. Б. Гнатевич, З. Стефанів. – 4-е вид., змінене і доп. – Львів : Світ, 1992. – 704 с.

Використовуючи надзвичайно багату й різноманітну джерельну базу, автори книги докладно розповідають про організацію українських військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ ст.; аналізується розвиток української військової стратегії і тактики, участь українських військ у конкретних бойових операціях.


 

9(с2)

К824

Крип'якевич І. П. Історія козаччини / І. Крип’якевич. – 2-ге вид. незмінне. – Львів, 1934. – 130 с.

 

Т3(4УКР)\02
К824

Крип'якевич І. П. Коротка історія України / І. П. Крип’якевич. – Київ ; Львів; Відень, 1918. – 88 с. : іл.. – (Шкільна секція; Ч. 16).

ПР3565/2

Крип'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст. : дослідж. і матеріали / І. Крип’якевич ; упоряд. М. Капраль. – Львів, 1994. – 390 с.

 

9(с2)г

К824

Крипякевич И. П. Материалы до истории торговли Львова / И. Крипякевич. – Львів, [1890]. – 46 с.

 

А891
9(с2)

К 824
Крип'якевич І. П. Огляд історії України / І. П. Крип’якевич. – Київ : Вища школа, 1995. – 142 с.

Ця книга допоможе заглибитися і історію нашої незалежної суверенної України, пізнати минуле свого народу таким, яке воно було насправді. Не все у ній можна сприймати беззастережно, адже писалася вона автором у найскладніші часи перших пореволюційних років. Проте людська щирість і високе науково-дослідницьке сумління автора впадають в око на кожній сторінці його неординарної праці.


АР /002
Л641

Литвин, Т. О.
Іван Крип’якевич як книгознавець: автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук. 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Т. О. Литвин; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. - 20 с.

Досліджено місце та роль книго- і бібліотекознавчих теорій І. Крип'якевича в національно-культурному житті України новітньої доби. Проаналізовано особливості формування його історико-книгознавчих поглядів у першій половині XX ст. З'ясовано роль науково-організаційної діяльності вченого у розвитку історичної бібліографії. Проаналізовано внесок науковця у сфері національного книгодрукування, книгопоширення та бібліотекознавства. Розкрито специфіку редакторсько-видавничої діяльності вченого в різні історичні періоди. Досліджено сфери прояву громадсько-культурної активності І. Крип'якевича в Бібліотечній комісії "Просвіти" (1913 - 1939 рр.), Бібліотечній комісії Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (1909 - 1939 рр.) у Львові, Гуртку українських екслібрисів (19321 р.) у контексті розвитку українського та європейського бібліотечного руху.

 

8(с)

Н 12

На службі народу : зб. літературно-критичних ст. / відп. ред. І. П. Крип’якевич ; Ін-т суспільних наук АН УРСР. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1960. – 164 с.

У цій книзі дається огляд західноукраїнської прогресивної і революційної  преси та діяльності західноукраїнських письменників у боротьбі за возз’єднання, а також вміщено оглядові статті про сучасну поезію, прозу і драматургію письменників Львова.

 
 

9(с2)г

Н 28

Нариси історії Львова / відп. ред. І. П. Крип'якевич. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. - 440 с.

 
 

М814-1 / 9(с2)
Н30

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альманах : в 2 т.. – Київ : Євроімідж, 2002. – (Золоті імена України)
Т. 1 : А—К. – 2002. – 877 с. : іл., фот.

До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу.Тексти подано трьома мовами: українською, російською та англійською.

 
 

В412 / 9(с2)
П324

Пилип’юк, В.

Пієта в камені / В. Пилип’юк. – Львів : Світло й тінь, 1995. – 175 с.: фот.

Фотопоема про Личаківський цвинтар

 

Б1790/9(с2)
У-591

Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 / Ін-т іст. України ; упоряд. І. П. Крип’якевич. – Київ : "Альтернативи", 1998. – 383 с. : іл. + 31 л. іл.. – (Універсали українських гетьманів)

У збірці вмещено всі відомі універсали і накази Б. Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648 – 1657 рр. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище України у період Хмельниччини.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (74) (лютий 2020 р.)
В. 1 (73) (січень 2020 р.)
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)