20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День Українського козацтва Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо Вашій увазі віртуальну книжкову виставку до Дня Українського козацтва та свята Покрови Святої Богородиці.


 

B1955

9(с2)(03)

А 76

Апанович, Олена Михайлівна.

Козацька енциклопедія для юнацтва : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; [упоряд. О. Яремійчук]. Київ : Веселка, 2009. 719 с. : іл., карти, фото.

Книга адресована найширшим читацьким колам, насамперед допитливому юнацтву – школярам та студентам. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною, академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом та посиланнями на джерела.

 

Б7245 / 9(с2)

Г 124
Гаврилюк, Олександр Миколайович.

Таємниці минулого козацької Лисянки : сборник / О. М. Гаврилюк ; Лисянське районне козацьке т-во, Укр. реєстрове козацтво. Київ : Сергійчук М. І., 2012. 307 с. : іл.

Книга на документальній основі відтворює історичне минуле Лисянщини кінця ХVІ – ХVІІІ століть, з моменту утворення та становлення козацького міста-фортеці Лисянки до ліквідації Речі Посполитої.

 

9 (с2)

Г 44

Гетьмани України : історичні портрети : зб. / худож. : І. С. Камінський, Ю. Ф. Назаренко. Київ : Журнал "Україна", 1991. 216 с.

Більшість портретів належать перу видатного історика В. Антоновича, окремі написані академіком М. Василенком, письменниками й науковцями: О. Левицьким, Я. Дзирою, Ю. Хоружним. Уперше сучасні читачі матимуть найповніший життєпис українських діячів державного рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін.

 

9(с2)

Г 61

Голобуцький, Володимир Олексійович.

Гомін, гомін по діброві : іст. розповіді про запорозьких козаків / В. Голобуцький; мал.  А. Базилевич. Дніпропетровськ : Січ, 2003. 208 с. : іл.

У книзі йдеться про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу.

 

В1027 / 9(с2)

Г 61
Головешко, Леонід Матвійович.

Українакозацька держава : історія українського козацтва / Л. М. Головешко. Маріуполь : Новий світ, 2005. 259 с.

Видання є посібником для підготовки і проведення занять і тематичних вечорів, присвячених історії козацтва України.

 

А27999 / 9(с2)

Г 937

Гузенко, Юрій Іванович.

Військово-морське мистецтво українського козацтва: (перша половина XVII ст.) : монографія / Ю. І. Гузенко. Миколаїв : Іліон, 2013. 124 с. : табл., фот.

У монографії висвітлено деякі аспекти військово-морського мистецтва українського козацтва у першій половині XVII ст., розглянуто розвиток флоту головного ворога запорожців на Чорному морі – Османської імперії, надано характеристики основних турецьких кораблів – галер.

 

В3573 / 9(с2)

Г951

Гуржій, О. І..

     Історія козацтва. Держава–військо–битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арістей, 2015. – 479 с. : іл., 8 л. : іл.

      У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV – XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.
 

М2074-1 / 9(с2)
Д 469

Діптан, І. І.
Українське козацтво: соціально-історичний нарис
: у 2-х ч.. Ч. 1 / І. І. Діптан, П. А . Кравченко. Полтава : АСМІ, 2008. 359 с.

У першій книзі подається характеристика джерел із історії українського козацтва, доволі об’ємний огляд праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників 17 – поч. 21 ст., у сфері наукових інтересів яких була козацька минувшина.

 

М2074-2 / 9(с2)
Д469

Діптан, І. І..
Українське козацтво : соціально-історичний нарис (у 2-х частинах). Ч.2 / І. І. Діптан, П. А. Кравченко ; Мін-во освіти і науки України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава : АСМІ, 2010. 423 с. : іл.

У другій частині автори розгортають сторінки історії християнських козацьких республік за Дніпровими порогами – Запорозьких січей, з’ясовують суперечливу палітру взаємовідносин Низового товариства з урядами Речі Посполитої, Криму, Туреччини, Московії; акцентують увагу на конструктивній і деконструктивній ролі коша у відродженні та еволюції національної державності упродовж другої половини 17 – 18 століть.

 

А34220 / 9(с2)

Ж864

Жуковський, М. П.

Слава за життя – безсмертя після нього / М. П. Жуковський; НАН України, Центр пам’яткознавства, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, М-во освіти і науки України [та ін.] = The fame during life – immortality after it / M. Zhukovsky. – 5-е вид., допов. – Нікополь : Фельдман О. О., 2016. – 86 с. : іл., фот.

Життя цієї людини оповите легендами. Іван Дмитрович Сірко (близько 1605(?)-1680 рр.), уславлений кошовий отаман Запорозької Січі, уособлював, як ніхто з визначних українських полководців козацької доби XVII ст., лицарську вдачу.

 

З 356

Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648 - 1782) : персональний склад та родинні зв’язки / В. М. Заруба. Дніпропетровськ : Ліра, 2011. 932 с. : 4 л. іл.

У пропонованому виданні подаються службові біографії та простежуються родинні зв’язки персонального складу козацької старшини українсько-гетьманської держави XVII-XVIII ст. Війська Запорозького. В праці відображено історію відомих старшинських родин і подано розширені біографії їхніх найвизначніших представників. У родовідних таблицях представлено ступінь споріднення старшинських кланів. Книга ілюстрована і розрахована на широке коло читацького загалу.

 

9(с2)

З 413

Збережемо тую славу : громадський рух за увічнення історії укр. козацтва в другій половині 50-х - 80-х рр. XX ст. : зб. док. та матеріалів / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.] ; [упоряд.: О. Г. Бажан (кер.) та ін., передм. В. Смолія]. Київ : Рідний край, 1997. 475 с.

До збірника включені документи та матеріали, які висвітлюють діяльність вищих органів влади та управління, громадських організацій, окремих дослідників рідного краю за увічнення історії українського козацтва.

 

М2249-1

9(с2)

І 907

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. 2-ге вид. Київ : Ін-т історії України, 2011.

Т. 1. 2011. 799 с., [16] арк. іл.

До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця 18 століття.

 

М2249-2

9(с2)

І 907

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. 2-ге вид. Київ : Ін-т історії України, 2011.

Т. 2. 2011. 723 с., [16] арк. іл.

У другому томі розглядається етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі.

 

М1642-1

К 562

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 1 / С. Коваленко. Київ : Стікс-Ко, 2008. 376 с.

Книга містить 85 статей про діячів держави Війська Запорозького та 170 статей про поселення, що до цієї держави входили. Подані у книзі відомості супроводжуються 158 малюнками та 11 креслинами. Крім того у книзі подано 361 статтю про окремі події. Особливу увагу у книзі приділено постаті гетьмана Богдана Хмельницького.

 

М1642 / 9(с2)

К 562

Коваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія : у 3 т. / С. Коваленко. Київ : Стікс-Ко, 2007 - 2008

Т. 2 / передм. Н. Третьякової. 2008. 480 с. : кольор. іл.

У книзі узагальнено відомості про державу Війська Запорозького, що стосуються 1648-57 років.

 

М1642-3

К 562

Коваленко, Сергій.

Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 3 / С. Коваленко. Київ : Стікс-Ко, 2008. 480 с.

Книга призначена для усіх, хто цікавиться минулим України. Вона є упорядкованим узагальненням відомостей про державу Війська Запорозького, що стосуються 1648 – 57 років.

 

В3347 / 9(с2)
К59

Козацька абетка: коротка історія українського козацтва для дітей і дорослих
/ авт.-упоряд. О. С. Яремійчук. 2-е вид.. Київ : Веселка, 2014. 80 с.: іл.

У книзі представлені найвизначніші події і найвидатніші герої козацької доби.

 

9(с2)

К 59

Козацькі січі : нариси з історії українського козацтва ХVI-ХIХ ст. / Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва ; [ред. В. А. Смолій]. Київ ; Запоріжжя : [б. в.], 1998. 252 с.

Збірник – перше унікальне видання, де визначено і науково-обгрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром і Дунаєм січового Коша, відтворено основні етапи історії запорозького козацтва: походження, утворення демократичної козацької республіки, господарське освоєння земель півдня України, культуру козацької громади, а також вплив останньої на суспільно-політичне життя українського народу в період пізнього середньовіччя та нового часу. 
 

А10614 / 9(с2)
К821

Кривошея В.В.
Генеалогія українського козацтва
: Білоцерківський полк  / В. В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. Київ : Стилос, 2002. 184 с.

У книзі розглядається складна історія існування козацтва на Білоцерківщині. Особлива увага надається козацьким родоводам цього регіону. Видання присвячене Білоцерківському полку, в ній аналізується персональний склад козацьких сотень через призму покозачення місцевої шляхти.

 

А22096 / 9(с2)
К821

Кривошея В. В.
Генеалогія українського козацтва : Канівський полк / В. В. Кривошея ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2006. – 217 с.

У книзі розглядається історія існування Канівського полку.

 

А10284

9(с2)

К821

Кривошея, Володимир Володимирович.

Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея ; НАН України. Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Музей гетьманства. 2-ге вид., доп. Київ : Стилос, 2004. 391 с.

У книзі розглядаються стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення  до ліквідіції.

 

А22105 / 9(с2)

К 85
Кривошея, Володимир Володимирович.

Генеалогія українського козацтва : Переяславський полк / В. В. Кривошея ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, Музей гетьманства.  Київ : Стилос, 2004. 417 с.

В книзі головна увага зосереджена на персональному складі козацької старшини та її родоводах.

 

В2139 / 9(с2 )(03)

К 821
Кривошея, В. В.

Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам’яті. Київ : Стилос, 2010. 791 с.

Енциклопедія включає біограми 14591 козацьких старшин, які складали козацьку еліту Гетьманщини. Значна кількість фактів оприлюднена вперше.

9(с2)

К821

Кривошея В. В.

Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк : монографія : у 2-х т. Т. 1 / В. В. Кривошея. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 504 с.

Монографія є спробою представити історію наслених пунктів та родоводи головних представників різних соціальних ідентичностей Полтавщини козацької доби.

9(с2)

К821

Кривошея, Володимир

Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк : монографія : у 2-х т. Т. 2 / Кривошея В.В.. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. 496 с.

У центрі уваги дослідження знаходяться доля локальної спільноти, злети і травми її репрезентатів, які є складовими національної пам’яті. Науково-довідкове видання розраховане на науковців, краєзнавців, широке коло читачів, не байдужих до нашого минулого.

   

А27927 / 9(с2)

Л 894
Луньов, Григорій Олексійович.

Земля, козацтво і державність України / Г. О. Луньов, Ю. І. Прилипко ; Об’єднана Рада укр. та зарубіжного козацтва, Селянське козацтво України. вид. 3-є, допов. Київ : НАІРІ, 2013. 416 с.

Історичні відомості, наведені на сторінках цього нарису, нагадують про господарські, духовні, військові, патріотичні, культурні традиції і державотворчу роль українського козацького народу, про традиційну єдність народу України навколо козацької ідеї вільного господарювання на своїй землі, самоврядування і державотворення.

 

А30723 / 9(с2)

М 268
Марков, Владимир Иванович.

О возникновении украинского козачества / В. И. Марков. СПб. : Евразия ; М. : Клио, 2014. 254 с. : 1 вкл. л.

В настоящей работе предпринимается попытка устранить некоторые из пробелов в ранней истории украинского казачества, для чего автор детально анализирует значительный объем разнообразных источников конца ХV- ХVI вв.. В приложении впервые публикуется русский перевод записок Бернарда Претвича, который на должности барского старосты в 1540-1552 гг. прославился своей успешной борьбой с татарскими набегами, и отрывок из записок о походах на Запорожье Самуила Зборовского – одного из первых казацких гетманов.

 

9(с2)

Б 819

Меріме, Проспер.

Українські козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / П. Меріме. Київ : Б-ка українця, 1998, 

Унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика французької літератури. У них письменник виступає як сумлінний науковець, психолог, історик.

 

А12196 / 9(с2)

О 368

Огієнко, Іван Іванович (митр. Іларіон).

Богдан Хмельницький / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2004. 448 с. : іл.

Життя та діяльність гетьмана України Богдана Хмельницького. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі  маловідомих архівних матріалів розібратися в причинах і пердумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.

 

А19149 / 9(с2)
П324

Пилявецька битва 1648 року в історії України
: Матеріали Всеукр. науково-практичної конф., присвяченої 360-річчю битви під Пилявцями. 19 вересня 2008 р. / Хмельницька облдержадміністрація ; ред. М. П. Вавринчук. Хмельницький, 2008. 328 с.

Розглядаються причини, хід, наслідки переможної битви 1648 р. під Пилявцями та інші події Національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст. на Поділлі та Південно-Східній Волині.

 

А31720

9(с2)

Р 338

Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Нац. акад наук України [та ін.] ; [передм. Ф. П. Шевченка ; упоряд.: О. В. Годійчук та ін. ; редкол.: Ф. П. Шевченко та ін.]. Київ : Наук. думка, 1995. 592 с. (Джерела з історії українського козацтва)

Реєстр Війська Запорозького 1649 року - унікальне джерело з історії українського козацтва й державності України, пам'ятка української мови половини XVII ст. Складений урядом Богдана Хмельницького Реєстр, містить поіменні списки 40 тисяч козаків, що розкривають етнічний склад населення, подають відомості про сотенно-полковий устрій Гетьманщини.

 

В1140 / 9(с2)
С137

Савчук Ю.К
Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція)
/ Ю. К. Савчук ; Нац. музей історії України, Нац. акад. наук України. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2006. 93 с.

Вперше, на широкому джерельному матеріалі із залученням унікальних пам’яток низки вітчизняних та зарубіжних музеїв Польщі, Росії, Швеції та України автор простежує історичну долю національних реліквій – гетьманських клейнодів та особистих речей Богдана Хмельницького.

 

А21818 / 9(с2)
С146

Саєнко, І.

Минуле українського козацтва на Луганщині : історичні нариси / І. Саєнко. Харків : СІМ, 2010. 99 с.

Історико-документальні нариси краєзнавця висвітлюють сторінки історії України, які замовчувалися або й спотворювалися московською імперією, як царською, так і комуністичною.

 

9(с2)

С 50

Слипушкин И. О том, как Богдан Хмельницкий освободил Украину от Польской неволи / И. Слипушкин. – Киев : Тип. Е. Федорова, 1868. – 50 с.

Історична розповідь про те, як народ славив Богдана Хмельницкого.

 

А16/ 9(с2)

С 512

Смолій, Валерій Андрійович.

Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; Акад. наук України, Ін-т історії України. К. : Наук. думка, 1994. 262 с.

На основі численних архівних матеріалів і документальних джерел створено докладний життєпис видатного політичного й державного діяча, гетьмана України Богдана Хмельницького.

 

М1516-2 / 9(с2)

С823

Стороженко, Іван Сергійович.

Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця XVI - середини XVII століть : генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі. Кн. 2 / І. С. Стороженко ; [передм. Ю. Святця ; відп. ред. В. Смолій]. Дніпродзержинськ : Видавничий дім Андрій, 2007. 418 с. : іл.

У монографії на засадах історико-системного аналізу та теорії етногенезу вперше визначено, коли, де, за яких умов і за якою організаційною структурою виникла Запорозька Січ, а також коли, чому і як її реформував Б. Хмельницький.

 

В797 / 9(с2)
С831

Страна казаков
/ ред. Г. Я. Сергиенко. Киев : Радуга, 2004. 215 с. : илл. ("История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников")

Збірник спогадів сучасників і документів про події в Україні в першій пол. 17 - поч. 18 століть.

 

 

А 22049

9(с2)(01)

Т 28

Творець української державності : (до 415-річчя від дня народження Б. Хмельницького) : методико-бібліогр. матеріал / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад. : Н. І. Гуцул]. Київ : [б. в.], 2010. 85 с.

Видання є довідково-інформаційним ресурсом, присвяченим життю та діяльності особистості, яка доклала значних зусиль у розбудову української державності.

 

А334 / 9(с2)
Т446

Тис-Крохмалюк, Ю..
Бої Хмельницького
: військово-історична студія / Ю. Тис-Крохмалюк ; наук. ред., літ. ред. О. Горбач. Репр. вид., Мюнхен, 1954. Львів : ОЛІР, 1994. 184 с. : 13 л. ил., 5 л. карт.

Ця книга –  це низка окремих нарисів, що разом становлять цілісність. Автор подає характеристику й аналіз боїв над Жовтими Водами, під Корсунем, під Пилявцями, під Берестечком та під Батогом.

 

05

Ч 90

Топачевський А. Покрова : відгомони дива / А. Топачевський // Чумацький шлях. – 2014. –  № 3. – С. 12 – 13

Автор описує історичні факти та звичаї святкування  Покрови Пресвятої Богородиці.

 

 

М2081-4 / 9(с2)

У 45

Украина – Европа : хронология развития (1000-1500). Т. 4 / А. В. Толстоухов, В. А. Зубанов. – К.: Крион, 2009. – 612 с. : фот.

Науково-популярне видання в хронологічній послідовності висвітлює історичний розвиток України і Європи з ХІ до ХV століття. Книга містить цікаву інформацію про середні віки, часи коли зароджувалась національна культура багатьох європейських народів.
Історичні події в книзі співвіднесені до європейських держав за сучасними кордонами.
Книга може бути використана як додаткове джерело для вивчення в порівняльному аспекті історії України та Європи.

 

 

А21447 / 9(с2)

У 45

Україна духовна козацька держава : матеріали I Всеукранської науково-практичної конф. 17 червня 2010 року / Донецька обл. громадська орг. "Українське реєстрове козацтво", Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту, Ін-т проблем штучного інтелекту ; ред. С. Б. Іванова. Донецьк : Наука і освіта, 2010. 263 с.

До збірника включено матеріали наукових доповідей, присвячених актуальним проблемам вивчення історії виникнення козацтва, особливо реєстрового.

 

А25919 / 9(с2)
У-453

Українське козацтво
чинник консолідації українського народу / Рада Укр. козацтва при Президентові України. [Київ] : Санспарель, 2007. 84 с.: іл.

 

05

У 45

Українське козацтво : журн. – 1969. – № 11- 12. – 60 с.

«Українське Козацтво» — ілюстрований щоквартальник, орган Українського Вільного Козацтва (УВК), виходив у Чикаго у 1964—1980 рр. (до 1970 р. неперіодично).
1982 — відновлений у Торонто.
Журнал містить історичні та літературні матеріали з козацької та спорідненої тематики, козацького фолкльору тощо.
Головний редактор — Антін Кущинський; з 1982 р. — редакційна колеґія.

 

05

У 45

Українське козацтво : журн. – 1972. – № 19. – 48 с.

 

В1158

9(с2)(03)

У 453

Українське козацтво : мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко [та ін.] ; відп. ред. С. Р. Лях. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. 672 с. : іл., карти.ві

У 1648 статтях енциклопедії відображено обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинтсво, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти. Подається інформація про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних та зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників і митців, об’єктом уваги яких було козацтво. Показано розвиток традицій українського козацтва у 19 – 20 століттях та в наші дні.

 

А30991

9(с2)

У 45

Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини : матеріали науково-практичної конф., що відбулися під час VI та VII іст.-культуролог. фестивалю Мамай-fest 31 травня 2013 р. та 6 червня 2014 р. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського та ін. ; відп. ред. Н. М. Буланова. Нікополь : Принтхаус Римм, 2014. 264 с. : іл.

У збірнику представлені  статті істориків та мистецтвознавців, присвячені висвітленню теми козацтва як соціально-культурного феномену України в експозиціях музеїв та образотворчого мистецтві. Чільна увага приділена соціальним аспектам збереження культурних пам’яток України.

 

В3407 / 9(с2)
У453

Українське Козацтво і Велике князівство Литовське = The Cossacks of Ukraine and the Grand Duchy of Lithuania
/ І. Марзалюк [та ін.]. Київ : Балтія Друк, 2014. 197, [3] с.: іл., фот.

Науково-популярне видання створив авторський колектив вченихісториків Литви, Білорусі, України. Досліджено феномен, типологію, генезис українського козацтва. Козацька Україна представлена в особах, документах, археологічних і архітектурних пам’ятках. По-новому прочитано історію Великого князівства Литовського і козацтва.

 

А 10774

9(с2)

Ч 96

Чухліб, Тарас Васильович.

Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату. / Т. Чухліб ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ укр. козацтва. Київ : Ін-т історії України, 2003. 156 с.

У книзі розкривається проблема визнання Війська Запорозького як суб’єкта міжнародних відносин Центрально-Східної Європи ранньомодерного часу. В контексті українсько-російських міждержавних  домовленостей 1654 р. висвітлюється міжнародно-політичний статус Української козацької даржави протягом другої половини 17 ст.

 

А22905 / 9(с2)
Чухліб, Тарас Васильович.

Секрети українського полівасалітету : Хмельницький Дорошенко Мазепа / Т. В. Чухліб ; Нац. ака. наук України, Ін-т іст. України, НДІ козацтва. Київ : Києво-Могилянська акад., 2011. 327 с.

Як сполучити начебто дві непоєднувані історичні правди: «правду переможця» і «правду переможеного»? Чи можна оцінювати революційні події в Україні середини XVII століття та Мазепинського повстання 1708-1709 років лише в межах однієї істини? Чому й до цього часу політика правителів ранньомодерної Української держави Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Самойловича, Івана Мазепи щодо володарів Речі Посполитої, Московського царства, Османської імперії та Шведського королівства сприймається надзвичайно контраверсійно представниками різних наукових шкіл світу? Сподіваємося, що на ці та інші складні питання нашого минулого ви знайдете відповіді у цій книзі.

 

А6 / 9(с2)
Ш492

Шерер, Ж.-Б.
Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії / Жан-Бенуа Шерер ; [пер. з фр. та вступ. сл. В. В. Коптілова, худож. О. І. Яцун]. – Ки
їв : Укр. письменник, 1994. 311 с.: іл.

Твір французького історика, присвячено історії нашої держави. Автор з симпатією описує звичаї і культуру нашого народу, намагаючись осмислити шляхи історичного розвитку України.

 

А16053 / 9(с2)

Щ 611                      
Щербак, Віталій Олексійович.

Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХVсередина ХVІІ ст. : моногр. / В. О. Щербак. 2-е вид. Київ : Вид. дім Києво-Могилянська акад., 2006. 300 с.

У виданні досліджується проблема формування українського козацтва як соціального стану; аналізуються правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви; конкретизовано етнічний склад та чисельність козацтва напередодні Національно-визвольної війни.

 

А7952 / 9(с2)
Я224

Яворницький, Д. І..
Вольності запорозьких козаків
/ Д. І. Яворницький. Дніпропетровськ : Січ, 2002. 359 с. : портр.

Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Особливо цікавий він для мешканців Придніпров’я – чи не кожен знайде тут згадку про дорогі серцю місця.

 

Б2025 / 9(с2)
Я224

Яворницький, Д. І..
Із української старовини
/ Д. І. Яворницький. Київ : Веселка, 2001. 175 с.: іл. (Іст. б-ка для дітей "Золоті ворота")

Ця книжка, що вперше побачила світ 1900 року в Санкт-Петербурзі, створена трьома видатними подвижниками української культури. Задумав її кількома роками раніше висланий до Ташкента за неблагонадійність «и пристрастие к истории Малороссии» видатний історик, фольклорист, етнограф, письменник Дмитро Яворницький (1855—1940). Органічно доповнили нариси з історії України малюнки його друзів та однодумців - живописця-баталіста Миколи Самокиша (1860—1944) і майстра пейзажу та історичної картини Сергія Васильківського (1854—1917). Перед читачем постають сповнені драматизму сторінки минулого нашої Батьківщини — України, освячені героїчними подвигами козацтва.

 

9(с2)

Я 224

Яворницький, Дмитро Іванович

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. І. Яворницький ; [редкол.: П. С. Сохань та ін ; комент. Г. Я. Сергієнка ; Акад. наук УРСР, Археограф. комісія, Ін-т історії]. Київ : Наук. думка, 1990 1993. (Пам'ятки історичної думки України)

Т. 1 / [передм. В. А. Смолія]. 1990. 592 с.

Тритомна «Історія запорізьких козаків» - найцінніший пам'ятник вітчизняної дореволюційної історіографії, важливе джерело з вивчення історії українського козацтва. Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)