16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До Дня Соборності України Версия для печати Отправить на e-mail

Соборність України

(До Дня Соборності України 22 січня)

В Національній історичній бібліотеці України до Дня Соборності України (22 січня) відкрито виставку документів «Соборність України», яка експонується з 21 січня в залі каталогів.

Важливою темою для українського народу в історії становлення державності є День Соборність України. Акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки став могутнім виявом волі українців до національної самоідентифікації та етнічної і територіальної консолідації.

Указом Президента України Порошенка П. О. № 871/2014 від 13 листопада 2014 року встановлено щорічно відзначати 22 січня – у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західної Народної Республіки — День Соборності України.

Цій даті передувало проголошення 22 січня 1918 року Центральною Радою своїм Четвертим Універсалом Української Народної Республіки як самостійної, незалежної, вільної держави українського народу.

В IV Універсалі йшлося: «Віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, Закарпатській Русі й Наддніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії, задля запровадження яких, найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю.»

Визначним днем в історії України став і день 22 січня 1919 року. У Києві на площі перед собором Святої Софії було урочисто оголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Історично Акт Злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну національну державу. Подія стала могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, становлення політичної нації.

Об'єднання УНР і ЗУНР стало моделлю цивілізованого демократичного збирання територій в єдиній суверенній державі. Етнонаціональна консолідація базувалася на таких засадничих принципах, як історичне самоусвідомлення спільності, ідеали свободи і незалежності, добровільне волевиявлення, опора на власні політичні і матеріальні ресурси.

Об'єднання 1919 року мало практично-політичний аспект, адже обидві держави потребували концентрації збройних сил та взаємної допомоги для захисту своїх територій від іноземного військового втручання, яке на той час набуло форми агресії.

Акт Соборності надав завершеної форми самостійній українській державі, сприяв подоланню рудиментів федералізму в ментальності національної політичної еліти та зростанню загальнодержавної свідомості та патріотизму громадян України.

Ідея соборності українських земель набула державного статусу, і нині залишається інтегральним чинником єдності України.

В Національній історичній бібліотеці України до Дня Соборності України (22 січня) відкрито виставку документів «Соборність України», яка експонується в залі каталогів.

Запрошуємо відвідати Бібліотеку, ознайомитись з експозицією!

Бібліографічний список

Архівні документи

Мітинг на Софійській площі з нагоди проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР. Київ, 22 січня 1919 р.[фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-183079.

Члени делегації ЗУНР під час проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р.[фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-183078.

 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. – 124 с.
 2. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України : Указ № 731/2015 від 30 груд. 2015 р. – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/7312015-19701
 3. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про День Соборності України : Указ № 871/2014 від 13 листоп. 2014 р. // Офіц. вісник України : зб. нормат.-правових актів : офіц. вид. / М‑во юстиції України. – Київ, 2014. – № 92 (25 листоп.). – Ст. 2640.
 4. Уряд схвалив План заходів з відзначення Дня Соборності України у 2016 році. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248761149&cat_id=244276429
 5. Багнюк А. Л. Символи українства : художньо‑інформ. довід. / А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Навч. кн.‑Богдан, 2010. – 510 с. : іл.
 6. Бачинський Лев // Енцикл. українознавства : словник. ч. Т. 1 / ред. В. Кубійович ; Наук. т‑во ім. Шевченка. – Львів, 1993. – С. 102.
 7. Бевз Т. Інструкція тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Т. Бевз // Іст. журн. – 2010. – № 1–3. – С. 14–26. – Бібліогр. : 65 назв.
 8. Бевз Т. А. "Соборність" і "регіоналізм" у контексті суспільно-політичної думки / Т. А. Бевз // Регіон. проблеми укр. історії. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 5–17.
 9. Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство : філософ. та культуролог. ідеї націонал. самосвідомості та державотворення : монографія / М. П. Бойко. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2006. – 452 с.
 10. Великочий В. С. Акт злуки УНР і ЗУНР в оцінці української історіографії / В. С. Великочий // Галичина. – Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 18-19. – С. 289-296. – Бібліогр. : 29 назв.
 11. Великочий В. Феномен соборності і регіоналізму за революційної доби 1917‑1919 рр. в інтерпретаціях сучасної української історіографії / В. Великочий // Іст. панорама. – Чернівці, 2008. – Вип. 6. – С. 66–76.
 12. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – 2‑е вид., доп., доопрац. – Київ, 2005. – С. 327.
 13. Винниченко В. Відродження нації : в 3 ч. Ч. 3 : Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). / В. Винниченко – Київ : Політвидав України, 1990. – 542 с. – (Б‑ка репринт. вид.) – Репринтне відтворення вид. 1920 року.
 14. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення / Володимир Винниченко. – Київ : Вид. т‑во «Криниця», 1991. – 126 с.
 15. Возняк С. Соборність як базова цінність українського народу : історико‑філос. аспект / С. Возняк // Україна соборна : зб. наук. ст. – Київ, 2005. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 42–49.
 16. Возняк С. М. У боротьбі за дружбу народів : (проблеми нації і нац. відносин в ідеології укр. революц. демократії останньої чверті ХІХ–початку ХХ ст.) / С. М. Возняк. – Львів : Вид‑во при Львів. держ. ун‑ті, Вид. об‑ня «Вища шк.», 1981. – 191 с.
 17. Гай-Нижник П. П. Акт Злуки УНР і ЗУНР : втілення і крах ідеалу Соборної України / П. П. Гай-Нижник // Регіон. проблеми укр. історії. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 44-58. – Бібліогр. : 22 назви.
 18. Галицька‑Дідух Т. Зовнішньополітична діяльність урядів УНР і ЗУНР у контексті державно‑соборницької ідеї (1919–1920 рр.) / Т. Галицька‑Дідух // Україна соборна : зб. наук. ст. – Вип. 2. – Київ, 2005. – С. 202–217.
 19. Гошуляк І. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту Злуки / І. Гошуляк // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 4-27.
 20. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності : (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАН України, Ін‑т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2009. – 466 с. : [2] арк. іл.
 21. Гражданская война на Украине, 1918-1920 : сб. док. и материалов : в 3 т. 4 кн. – Київ, 1967.

Т. 1. Кн. 1 : Освободительная война украинского народа против немецкоавстрийских оккупантов. Разгром буржуазнонационалистической Директории / под ред. И. К. Рыбалки. – 875 с.

Т 1. Кн. 2 : Борьба робочих и крестьян за освобождение Украины от интервентов Антанты и деникинцев. Ноябрь 1918 – апрель 1919 / под ред. : Н. И. Супруненко, М. А. Рубача. – 491с.

 1. Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : (до 125-річчя від дня народж.) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ, 2006. – 280 с.
 2. Грушевський М. На порозі Нової України : гадки і мрії / М. Грушевський ; ред. В. П. Плачинда. – Київ : Наук. думка, 1991. – 128 с.
 3. Дорошенко Д. Історія України : 1917–1923 рр. / Д. Дорошенко. – Т. 2. – Ужгород, 1930. – 424 с.
 4. За Україну, за її волю! (День Соборності України. 1919 р.) // Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004. – І квартал. – Київ, 2003. – С. 40–43. – Бібліогр. : с. 42–43.
 5. Західна Україна : боротьба за соборність : до 85-их роковин проголошення ЗУНР : методико-бібліогр. посіб. / упоряд.

І. Лешнівська. – Львів : Ліга‑Прес, 2004. – 107 с. – Бібліогр. : с. 28–60 (608 назв.)

 1. Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923 : ілюстр. історія. – Львів ; Івано-Франківськ : «Манускрипт‑Львів», 2008. – 523 с. : іл.
 2. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 : док. і матеріали : у 5 т. 8 кн. / уклад. : О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ, 2001–2013.
 3. Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) : карта // Благодійний фонд "Україна-Русь". – Львів : НВФ "Карти і Атласи", 2008. – 1 л. у 4 рази складений : карт. – (90-річчю утворення присвячується).
 4. Історія України : наук.‑допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с.
 5. Історія України : універс. ілюстр. довід. – Донецьк, 2008.

С. 310–312 : В. Винниченко;

С. 312–314 :С. Петлюра;

С. 343–345 : Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР);

С. 345 : Є. Петрушевич;

С. 345 : К. Левицький;

С. 345–346 : М. Тарнавський.

Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / М. С. Кармазіна ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; Київ. держ. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 1998.

 1. Клименко Т. А. Черкащина в період становлення української держави : 1917-1919 рр. : до 90-річчя утворення УНР та проголошення Акта Злуки / Т. А. Клименко, Е. А. Левицька, П. М. Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. – 151 с. : іл., портр. – Бібліогр. : с. 138-141 (139 назв.)
 2. Компанієць І. І. Возз’єднання всіх українських земель в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі / І. І. Компанієць. – Київ, 1967. – 48 с.
 3. Компанієць І. І. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст., (1900–1919 р.) / І. І. Компанієць ; АН УРСР, Ін‑т історії. – Київ, 1960. – 372 с.
 4. Конституційні акти України, 1917-1920 : невідомі конституції України. – Київ : Філософ. і соціол. думка, 1992. – 272 с.
 5. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під ред. С. Головатого. – Київ : Укр. правн. фундація, 1995.

Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. – 380 с.

 1. Косяненко Ю. Я. День соборності України / Ю. Я. Косяненко // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 2 : Д‑Й / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1999. – С. 69–70.
 2. Курас І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / Курас І. Ф., Солдатенко В. Ф. – Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України, 2001. – 246 с.
 3. Левенець Ю. Соборність як метафізична модель української геополітичної думки // Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки : проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ–початок ХХ століття) : монографія. – Київ, 2001. – С. 416–439.
 4. Литвин М. Р. Історія ЗУНР / Литвин М. Р., Науменко К. Є. – Львів : Видавн. фірма «ОЛІР», 1995. – 364 с.
 5. Литвин М. Соборність України та її супротивники (1918-1919 рр.) / М. Литвин // Україна соборна : зб. наук. ст. – Київ, 2005. – Вип. 2. Ч. 1. – С. 154–160.
 6. Лихолат А. В. Директорія / А. В. Лихолат // Рад. енциклопедія історії України : в 4 т. – Т. 2 : Державін‑Лестригони / ред. кол. А. Д. Скаба, Б. М. Бабій, С. М. Бібіков та ін. – Київ, 1970. – С. 24–25.
 7. Маланчук В. Ю. Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) / В. Ю. Маланчук // Рад. енциклопедія історії України : в 4 т. – Т. 2 : Державін‑Лестригони / ред. кол. : А. Д. Скаба, Б. М. Бабій, С. М. Бібіков та ін. – Київ, 1970. – С. 199.
 8. Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 25-31.
 9. Мироненко О. М. Конгрес трудового народу України / О. М. Мироненко // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 3 : К–М / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2001. – С. 257.
 10. Мироненко О. М. Українське державотворення. Невитребований потенціал: слов.-довід. / О. М. Мироненко, Ю. І. Римаренко, І. Б.Усенко, В. А. Чехович. – Київ : Либідь, 1997. – 559 с.
 11. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1955. – 71 с.
 12. Мостяєв О. Соборність України та відмінності історико-політичних доль регіонів / О. Мостяєв // Українознавство-2009. – Київ, 2008. – С. 174–180.
 13. Панібудьласка В. Ф. Соборність / В. Ф. Панібудьласка // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 5 : П-С / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М.П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2003. – С. 538.
 14. Панфілова Т. Трудова партія Галичини : боротьба за державну незалежність і соборність України (1919–1925 рр.) / Тетяна Панфілова. – Львів, 2008. – 180 с.
 15. Проблеми соборності України в ХХ столітті / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Шульга, В. Ф. Сотенко та ін. ; Ін-т нац. відносин і політології НАН України. – Київ, 1994. – 230 с.
 16. Пукач В. В. За свободу і соборність : боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина-леґенда / В. В. Пукач, І. Олещук. – Тернопіль :Новий колір, 2007. – 56 с. : іл., портр.
 17. Реєнт О. Україна соборна : наук. розвідки і рец. : (до 15-річчя незалежності України) : монографія / Реєнт О ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 131 с.
 18. Реєнт О. П. Українські визвольні змагання, 1917–1921рр. / О. П. Реєнт. – Київ, 1999. – 131 с.
 19. Романюк Т. Соборність – українська національна ідея / Тарас Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.
 20. Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939) / Рубльов О. С.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 631 с.+ 8 л. фот.
 21. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – Т. 10 / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Видавн. Дім "Альтернативи", 1999. – 320 с. – (Україна крізь віки).
 22. Світленко С. Поняття "соборність" в інтелектуальній спадщині Михайла Грушевського / С. Світленко // Ейдос. – 2010/2011. – Вип. 5. – С. 446-456. – Бібліогр. : 46 назв.
 23. Cвято об’єднання України : (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) : репринт. вид. / вступ. слово В. М. Литвина, упоряд. : О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. –– Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2012. – 64 с. – (Серія : Із першоджерел ; Вип. 1).
 24. Сеньків М. Акт злуки ЗУНР й УНР – чергова спроба боротьби за соборність українських земель / М. Сеньків // Галичина. – 2014. – Ч. 25-26. – С. 126-131. – Бібліогр. : 29 назв.
 25. Сеньків М. З історії соборності українських земель : (до 95-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Сеньків // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 93-96. – Бібліогр. : 22 назви.
 26. Сеньків М. В. З історії соборності українських земель, 1917–1945 / Сеньків М. В. – Дрогобич : Видавн. фірма "Відродження", 1999. – 164 с.
 27. Сергієнко П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / Сергієнко П. П. – Київ : Т-во "Знання" України, 1993. – 64 с.
 28. Сергійчук В. І. Наша кров на своїй землі / Сергійчук В. І. – 4-е вид. доп. – Київ :Укр. видавн. спілка, 2000. – 88 с.
 29. Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – Київ : Вид‑во «Україна», 2004. – 446 с.
 30. Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар‑альманах, 2008 рік / Сергійчук В. І. – Київ : ПП Сергійчук, 2007. – 287 с.
 31. Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар‑альманах, 2010 рік / Сергійчук В. І. – Київ : ПП Сергійчук, 2009. – 279 с.
 32. Сергійчук В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : ТзОв "Укр. Видавн. Спілка", 1999. – 416 с.
 33. Скрипник О. В. Акт соборності УНР і ЗУНР / О. В. Скрипник // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 1 : А-Г / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1998. – С. 77–78 .
 34. Собор на крові [Электронный ресурс] : документ. серіал. Диск 1 : Народження великого блефу ; Цукерки для коменданту; Одна доба незалежності. – Київ, 2007. – эл. опт. диск (DVD-ROM).
 35. Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф. (Київ, 21 січ. 2009 р.) / Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 230 с.
 36. Солдатенко В. Українська соборність : ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі / В. Солдатенко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 1. – С. 104-122.
 37. Срібняк І. В. [Рецензія] / І. В. Срібняк, І. С. Монолатій // Укр. іст. журн. – 2010. – №3. – С. 223–225. – Рец. на кн. : Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. – Івано‑Франківськ : Місто‑НВ, 2009. – 884 с.
 38. Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : Всеукр. конф., присвячена 125-річчю С. Петлюри / ред.В. І. Сергійчук. – Київ, 2005. – 239 с.
 39. Тимошик М. Служити народові – то служити Богові : [14 січ. 2012 р.–130 років від дня народж. Івана Огієнка (митрополита Іларіона)] / Микола Тимошик // Уряд. кур’єр. – 2012. – 14 січ. – С. 18.
 40. Тимченко Р. Акт Злуки 22 січня 1919 року та проблеми його реалізації (січень-листопад 1919 р.) / Р. Тимченко // Укр. іст. зб. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 183-193. – Бібліогр. : 56 назв.
 41. Тимченко Р. Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту Злуки / Р. Тимченко // Укр. іст. зб. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 152-165. – Бібліогр. : 39 назв.
 42. Ткаченко В. М. Україна : проблеми самоорганізації : (начерки новіт. доби). – Київ, 1996. – 102 с. : іл.
 43. Того дня зійшло сонце возз'єднання : минуле і сучасне / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. ком. інформації, 1997. – 168 с.
 44. Україна в ХХ столітті : зб. док. і матеріалів / упоряд. : А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Зі змісту : Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1922 р.). – С. 67–69.

 1. Україна : від самостійності до соборності (22 січ. 1918–22 січ. 1919 років) : зб. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : ІПіЕНД, 2004. – 285 с.
 2. Україна соборна : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада : В. М. Литвин, В. А. Смолій, В. І. Кононенко та ін. – Київ, 2005.
  Вип. 2. Ч. 1 : Історико‑політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – 415 с.
  Вип. 2. Ч. 2 : Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. – 483 с.
  Вип. 2. Ч. 3 : Історична регіоналістика в контексті соборності України. – 470 с.
 3. Україна соборна : матеріали Сумської наук. конф., присвяч. 85 річниці проголошення Акту Злуки (м. Суми, 11 лют. 2004 р.) / відп. за вип. В. В. Бугаєнко. – Суми. : СумДПУ, 2004. – 64 с.
 4. Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : наук.‑бібліогр. вид. / НАН України; Нац. б‑ка ім. В. І. Вернадського ; уклад. : А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва, А. Г. Бровкін та ін. – Київ, 2001. – 807 с.
 5. Українська соборність : ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січ. 1919 р.) : зб. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. кол. : І. Ф. Курас, В. А. Смолій, В. І. Кучер та ін. – Київ, 1999. – 407 с.
 6. Українська соборність : ідея, практика, проблеми (до 85-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР): бібліогр. покажч. / Запоріз. держ. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : В. О. Герасимова , Н. М. Чала. – Запоріжжя, 2004. – 25 с. Електронна версія
 1. Український досвід спільного згуртування : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 28 жовт. 2006 р.). – Київ, 2006. – 381 с.
 2. Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. Г. Богачук та ін. – Київ : Наук. думка, 2001. – 607 с. : іл.
 3. Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 30 берез. 2007 р.) / за ред. В. Ю. Кондовича. – Чернігів. : КП "Вид-во "Черніг. обереги", 2007.
 4. Франко І. Я. Свобода і автономія / І. Я. Франко ; упоряд. : Мурашин Г. О., Погорілко В. Ф. // Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ, 2003. – С. 353–363.
 5. Щусь О. Й. Акт злуки / О. Й. Щусь // Енцикл. історії України. – Т. 1 : А‑В / ред. кол. : В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – Київ, 2003. – С. 56–57.
 6. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років : спроби творення і причини поразки / Яневський Д. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767 с.

Укладачі: Новицька А. І., зав. сектором інформ. роботи

Вовк Л. П., канд. іст. наук, голов. бібліограф,

Бібліогр. ред.: Єфіменко Г. В, зав відділу


 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)