20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
150 років Миколі Прокоповичу Василенку (1866 – 1935) Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі!  З 2 лютого у Виставковому залі  експонується книжкова виставка "Служив народу України усім своїм палким життям", до 150-річчя від дня народження Миколи Прокоповича Василенка (1866 – 1935), видатного українського ученого, родоначальника історико-правової науки, засновника Української академії наук. 

 
 
   

М 1363-1 / 9(с2)

В 19

Василенко М. П. Вибрані твори : у 3 т. Т. 1. Історичні праці / М. П. Василенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ : Юридична думка, 2006. 608 с. : іл

У тритомнику зібрано наукову, мемуарну та епістолярну спадщину видатного українського історика, правознавця, державного і громадського діяча, академіка М. П. Василенка. У першому томі видання представлено монографічну працю "Очерки по истори Западной Руси и Украины" та інші історичні твори вченого, які й досі є актуальними.

 

М 1363-3 / 9(с2)

В 19

Василенко М. П. Вибрані твори : у 3 т. Т. 3. Спогади. Щоденники. Листування  / М. П. Василенко ; [відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; упоряд.: І. Б. Усенко та ін.] ; Нац. акад. наук України [та ін.]. Київ : Юридична думка : Академперіодика,  2008. – 718 с.

Третій том видання містить спогади, щоденники та листування автора, що розкривають багатогранну особистість М. П. Василенка та характеризують його оточення.


 

8(с)

В 191

Василенко М. Памятник української правничої літератури XVIII століття : ювілейний зб. / М. Василенко ; Наукове т-во ім. Шевченка у Львові. –  Львів :  друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1925. – 26 с.


 

8(с)

В 19

Василенко Н. Академик Орест Иванович Левицкий / Н. Василенко. – [б. м.] : [б. и.], [б. г.]. – 61 с.


 

А 12857 / 9(с2)

В 19

Василенко Н. П. Воспоминания. Ч. 3. : Дерптский университет : неизвестные странички дневника / Н. П. Василенко; Нац. мед. ун-т им. А. А.Богомольца : Международный фонд им. П. Кулиша. – Киев : Пульсары, 2003. – 117 с.

У книзі вперше пропонується увазі істориків, правознавців та українознавців текст невідомої глави щоденника, яка вважалася назавжди втраченою, видатного українського вченого, педагога, державного та громадського діяча, співзасновника Наіональної академії наук України та другого її президента М. П. Василенка.


   

8(с)

В 19

Василенко Н. П. О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии : научное изд. / Н. П. Василенко. – Киев : тип. св. Владимира, 1904. – 231 с.

 

05

У 45

Василенко М. Олександр Матвієвич Лазаревський / М. Василенко //Україна. – Київ. – Кн. 4. – С.18 – 82


 

9(с2)13

В 19

Василенко Н. П. Очерки по истории Западной Руси и Украины : научное изд. Т. 3 / Н. П. Василенко; ред. М. В. Довидо-Запольский. – Київ : Оглоблин, 1916. – 589 с.

„Нариси з історії Західної Русі і України“ мають своїм завданням початкове ознайомлення, в популярній формі, з деякими явищами історичного життя українского народу. В основу нарисів лягли найважливіші праці з історії Західної Русі і України. Особливу увагу звернено в нарисах на питання, що викликають у науці розбіжність.


   

9(с)1

В  19
Василенко Н. П. Первые шаги по введению положений 19 февраля 1861 года в Черниговской губернии : к 40-летию со дня освобождения крестьян / Н. П. Василенко. – Киев : тип. Имп. ун-та, 1901. – 80 с.

 

А 985 / 9(с2Київ)

В 886

Вулиці Києва : довід. / за ред. А. В. Кудрицького ; упоряд. : А. В. Кудрицький, Л. П. Пономариенко, О. О. Різник. - Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. 349, [3] с.

Довідник містить близько 2000 статей про вулиці, провулки і площі Києва ( станом на 1 березня 1995 р.). В статтях подано інформацію про кінцеві межі пролягання вулиць, про вулиці, які прилучаються до основного об’єкта, про час заснування вулиць, перейменування їх, которку історичну довідку, а також інформацію про персоналію, якщо її іменем названо вулицю, провулок чи площу.


 

Б 2362 / 9(с2)(03)

Д 582

Довідник з історії України. А - Я : посіб. для середніх загальноосвітніх навчальних закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. досліджень Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. 2-ге вид,. доопрац. і допов. - Київ : Генеза, 2001; , 2002. - 1136 с.

Фундаментальне довідкове видання з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною.


 

М1310-5 / 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія історії України : в 10-ти т. Т. 5: Кон-Кю / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2008. – 551 с.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії. Ілюстративний матеріал до енциклопедії заслуговує окремої уваги. Ретельно підібраний, він нерідко додає нові відомості для уважного читача.

 

М 844-4 / 9(с2)(03)

Е 644

Енциклопедія сучасної України. Т. 4. В – Вог  / Нац. акад. наук. України, Наукове т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України ; редкол. : Дзюба І. М., [та ін.] ; [науковий ред.: Блюміна І. М. та ін.].. Київ : Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України, 2001. – 2005. - 699, [1] с. : іл., фото

Перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.


 

В 1493 / 902.6

Ж 178

Жадько, Віктор Олексійович. Український Некрополь : іст. науковий довід. / В. О. Жадько. Київ : вид. Жадько В. О., 2005. 352 с.

Перше видання в Україні, в якому започатковано облік для поколінь місць поховання та дані про видатних особистостей, які так багато зробили за життя для України: вчених, митців, літераторів, лікарів, відомих політичних і громадських діячів, що навіки спочили за межами держави, і, звісно, в Україні. Це – 352 сторінки тексту, близько 1000 персоналіїв та світлин надгробків на могилах відомих українців, які спочивають вічним сном на кладовищах Англії, Франції, Мюнхена, Бавнд Бруку (США), Ольшанському, Краківському, Празькому, Личаківському, Байковому й інших.


 

001

І 90

Історія Академії наук України : 1918—1923 : док. і матеріали / Акад. наук України, Ін-т укр. археографії, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; упоряд. В. Г. Шмельов [та ін.]. Київ : Наукова думка, 1993. 376 с. (Джерела з історії науки в Україні)

Цим збірником починається видання корпусу документів з історії створення та діяльності Академії наук України. До наукового вжитку запроваджуються численні джерела з історії Академії наук України. Публікуються недоступні раніше для дослідників документи Центральної Ради, Української держави, Української Народної Республіки про створення Академії наук, невідомі та маловідомі документи радянського періоду діяльності УАН (ВУАН)


 

В 1913 / 37

К 388

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті / головний ред. В. В. Скопенко ; авт. упоряд. : О. Матвійчук, Неоніла Струк. — Київ : Світ Успіху, 2005. — 464с. : іл.

Книга включає в себе дослідження та нариси великої групи ентузіастів – науковців, журналістів, літераторів, які, використовуючи у багатьох випадках відомий матеріал, доповнили його новою інформацією, віднайдено за роки незалежності України.


    

М814-1 / 9(с2)
Н30

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альманах : в 2 т.. – Київ : Євроімідж, 2002. – (Золоті імена України)
Т. 1 : А—К. – 2002. – 877 с. : іл., фот.

До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу.Тексти подано трьома мовами: українською, російською та англійською.

 

05

А 38

Онищенко О. С. Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні національної бібліотеки української держави / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 6. – С. 17 – 25


 

05

У 45

Полонська-Василенко Н. Микола Прокопович Василенко – його життя та наукова діяльність / Н. Полонська-Василенко // Український історик. – 1966. – № 3 – 4 (11-12). – С. 41 – 51


 

Б 3192 / 9(с2)

Т 12

Табачник Д. В. Історія української дипломатії в особах : навчальний посіб. для студентів, аспірантів спец. "Історія", "Історія України", "Політологія", "Міжнародні відносини", "Державне управління" / Д. В. Табачник ; М-во освіти і науки України. Київ : Либiдь, 2004. 640 с. : іл.

Викладено історію розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 року до сьогодення. Досліджується дипломатична активність урядів усіх державних утворень, що діяли на українській території у період - Центральної ради, Директорії, Народного Секретаріату, Раднаркому, Державного секретаріату ЗУНР - ЗО УНР та ін. Розглянуто питання становлення та розвитку західноукраїнської допломатичної служби і її боротьби за територіальну цілісність України. 

   

М 1347-2 / 37

У 453

Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2 : ХХ століття : навчальний посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – 552 с.

В навчальному посібнику подано творчі біографії українських педагогів, які жили і працювали в ХХ ст.

 

ПР 3429 / 99-(3/4)

Український археографічний щорічник : укр. археографічний зб. / Нац. акад. наук України, Археографічна коміс, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; ред. Б. С. Адамович. – Вип. 3-4. Т. 6/7. – Київ, 1999. – 751 с.

Видання знайомить читачів з новими працями з історії археографії та суміжних джерелознавчих дисциплін, публікаціями текстів та текстологічними розвідками, історико-джерелознавчими дослідженнями і оглядами широкого хронологічного діапазону, в основі яких лежать актові джерела 16 – 18 ст., наративні та полемічні пам’ятки 15 – 17 ст., документальні й епістолярні матеріали 19 – 20 ст., інші джерела, що зберігаються в українських та зарубіжних архівосховищах.

   

Б5637 / 069(01)

У 454

Українські архівісти (XIX-XX ст. ) : біобібліогр. довід. / Держ. ком. архівів України, Укр. н.. ін-т архівної справи та документознавства НАНУ ; упоряд. І. Б. Матяш. - Київ : [б. в.], 2007. 748 с.

Довідник містить біографічні статті про архівістів, археографів, архівознавців, педагогів вищої школи, державних діячів, істориків, юристів, джерелознавців, колекціонерів, меценатів. При викладі біографічних даних увагу зосереджено на архівному та архівознавчому доробку представників науки і культури, подано відомості про спеціальні публікації архівістів та наявність особових фондів.

   

М 395-1 / 34

Ю 70

Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 1. А – Г / Нац. Акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол. : Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. - Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. 669, [3] с. : іл.

Багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Видання охоплює усі галузі права. Висвітлює внесок української та зарубіжної науки у розвиток юриспруденції, відображає світову та національну історію державотворення, діяльність правових інституцій. Розкриваються процеси державної і правової розбудови сучасної України.

   

05

У 45

Юрчук В. І. Академік М. П. Василенко / В. І. Юрчук // Український історичний журнал. – 1994. – № 5. – С. 86 – 97

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)