23.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Українська книга сто років тому Версия для печати Отправить на e-mail

Книжкова виставка «Українська книга сто років тому» відкрита 24 березня 2016 р. в Національній історичній бібліотеці України. Документи, видані 1916 року, представляють грані діяльності Союзу визволення України, Наукового товариства ім. Шевченка, Товариства «Просвіта» та інших організацій та установ, які в період Першої світової війни за умов заборони української мови публікували інформаційні матеріали з вимогою самостійності України. Деякі з експонованих книг зберігались у фонді спецзберігання, який функціонував за часів панування тоталітарної системи. Користувачам, які вивчають репертуар української книги початку ХХ століття, стануть у нагоді книги, представлені на виставці.

Запрошуємо відвідати нашу Бібліотеку!

Українська книга сто років тому

Бібліографічний список

 1. Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели : исследование по неизданным источникам : в 3 т. / Ф. Ф. Аристов. – Москва, 1916–.Т. 1. – 282 с. : портр.
 1. Балей С. З психології творчості Шевченка / Степан Балей ; накладом вид-ва «Шляхи». – Львів : Друк. Ставропігійського ін-та, 1916. – 91 с.
 1. Василенко Н. П. Очерки по истории Западной Руси и Украины / Н. П. Василенко ; Изд. кн. магазина Н. Я. Оглоблина. – Киев : Тип. Т-ва И. Н. Кушнерева и К, 1916. – 590 с. – (Русская история в очерках и статьях / сост. при участии профессоров и преподавателей ; под ред. М. В. Довнар-Запольского ; Т. 3 : Приложение).
 1. Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772-1880) / Володимир Гнатюк ; Союз визволення України. – Відень : Друк. Ад. Гольцгавзена, 1916. – 65 с.
 1. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи : з портретами / Володимир Дорошенко ; Союз визволення України. – Відень : Друк. Адольфа Гольцгавзена, 1916. – 116 с. : фот. – [Екслібрис Укр. Вільного Ун-ту].
 1. З кривавого шляху Українських Січових стрільців : ілюстр. зб. оповідань і описів / зредагував Осип Назарук ; Т-во «Просвіта». – Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1916. – 80 с. : іл.
 1. Календарь : справочная и адресная книга г. Киева на 1916 год / изд. Правления О-ва Скорой Мед. Помощи в г. Киеве. – Киев, 1916. – 852 стб., 302, 60 с.
 1. Левицький Є. Листи з Німеччини / Євген Левицький ; Союз визволення України. – Відень : Друк. Адольфа Гольцгавзена, 1916. – 49 с.
 1. Лепкий Б. Чекає нас велика річ / Богдан Лепкий ; Коштом і заходом Т-ва «Просвіта» у Львові ; зладив до друку Ярослав Весоловський. – Відень, 1916. – 39 с. : іл. – (Віденські видання «Просвіти» ; Ч. 378). - [Екслібрис Укр. Вільного Ун-ту].
 1. Могилянский М. О культурном творчестве : (Украинская проблема) / Михаил Могилянский. – Петроград, 1916 . – 23 с.
 1. Отчет деятельности штаба временного военного генерал-губернатора Галиции в период времени с 29 августа 1914 года по 1 июля 1915 года : приложение № 14 к отчету военного генерал-губернатора Галиции. – Киев : Тип. штаба Киев. воен. округа, 1916. – 109 с. : схем, карт.
 2. Отчет за 1915 год (пятый операционный год) / Киевское Рус. Торгово- Промышл. О-во Взаимного Кредита. – Киев : Тип. Т-ва «П. С. Носенко», 1916. – 16, 75 с.
 1. Отчет представителя правления Всероссийского Общества Сахарозаводчиков по железнодорожным делам за 1915 год : приложение к отчету Правления Всероссийского Общества Сахарозаводчиков за 1915 год. – Киев : Тип. Р. К. Лубковского, 1916. – 58 с.
 1. Отчет сберегательно-вспомогательной кассы для служащих в имениях и заводах гг. наследников Федора Артемьевича Терещенко. С 1 января 1915 г. по 1 января 1916 г. (Год 4-й). – Киев : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – 11 с.
 1. Плевако Н. О стиле и языке повести Г. Ф. Квитки «Маруся» / Н. Плевако. – Харьков : Тип. т/д. А. М. Суханов и А.М. Иванов, 1916. – 39 с.
 1. Плосайкевич Л. Мелодії українських народних пісень з Поділля і Холмщини / Л. Плосайкевич, Я. Сєнчик ; під ред. Станіслава Людкевича ; передм. Філарета Колесси ; Наук. Т-во імені Шевченка, Етногр. Комісія. – Львів :Друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1916. – ХХІІ, 108 с. : нот. – (Матеріали до укр. етнології ; Т. XVI).
 1. Ростовцев М. І. Давно минуле нашого Півдня / М. І. Ростовцев ; пер. Л. Чикаленка ; Благотворит. о-во изд. общеполез. книг. – Петроград : Друк. А. Ф. Дресслера, 1916. – 48 с. : іл.
 1. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України / Степан Рудницький ; упоряд., авт. передм. О. І. Шаблій.– Львів : Вид-во «Світ», 1994. – 413 с. : портр. – [Однойменна кн. вийшла друком під ред. Миколи Залізняка (Відень : Вид-во «Політична б-ка», 1916.)].
 1. Студинський К. Львівська духовна Семинарія в часах Маркіяна Шашкевича (1829-1843) / Кирило Студинський. – Львів : Друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1916. – 416 с. : іл. – (Зб. філолог. секції Наук. т-ва імені Шевченка ; Т. 17 і 18).
 1. Типография Киево-Печерской лавры : ист. очерк (1606-1616-1916 гг.). Т. 1 : (1606-1616-1721) / сост. Федор Титов. – Киев : Тип. Киево-Печер. Успен. Лавры, 1916. – 496 с. : ил.
 1. Томашівський С. Церковний бік української справи / С. Томашівський ; Союз визволення України. – Відень :Друк. Адольфа Гольцгавзена, 1916. – 24 с.
 1. Український вертеп : текст, малюнки, ноти / вступ. ст. О. Кисіля. – Петроград : Друк. «Екатеринг. Печат. Дело», 1916. – 62 с. : ил.
 1. Український науковий збірник / вид. Укр. Наук. Т-ва у Києві. – Вип. 2. – Москва, 1916. -154 с. : іл.
 1. Цегельський Л. Русь – Україна, а Московщина – Россия : історично-політ. розвідка / Льонґін Цегельський. – 2-ге вид., перероб. – Царгород : Друк. Союза визволення України, 1916. – 128 с.
 1. Шевченко Т. Г. Собрание сочинений / Т. Г. Шевченко. – Петроград : Тип. Акционер. О-ва Изд. Дела «Копейка», 1916. – 128 с. : портр.
 1. Шишманов І. Роля України в болгарськім відродженню : вплив Шеченка на болгарських поетів передвизвольної доби / Іван Шишманов ; Союз визволення України. – Відень : Друк. Адольфа Гольцгавзена, 1916. – 16 с.

Статті з продовжуваних видань

 1. Баюк М. І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття / М. І. Баюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. Т. 7 : «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVІІІ-на початку ХХІ ст.» : матеріали третього круглого столу / відп. ред. О. М. Завальнюк. – Камянець-Подільський, 2006. – С. 344-366. – Бібліогр. : с. 364-366 (62 назви).

Бібліографічні видання

 1. Грановський Б. Історія національного друку України в бібліографії за 1483-2000 рр. : довідник / Борис Грановський. – Київ, 2003. – 494 с.
 1. Калинович І. Спис видань товариства «Просвіта» у Львові 1868-1924 / Іван Калинович ; Т-во «Просвіта». – Львів, 1926. – 48 с. – (Видання Т-ва «Просвіта» ; Ч. 699. Загальна б-ка ; Ч. 7.).
 1. Колекція «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.» Педагогічного музею України : каталог-путівник / НАПН України, Пед. музей України ; уклад. : В. О. Гайдай, О. П. Міхно ; рецензент і авт. передм. О. Я. Савченко. – Київ : ПМУ, 2015. – 143 с. – (Сер. : «Бібліофонд Пед. Музею» ; вип. 1).
 1. Репертуар української книги 1798-1916 : матеріали до бібліографії. Т. 9 : 1914-1916 / упоряд., підготовка до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль. – Львів, 2005.Зі змісту : 1916. – С. 121-133.
 1. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914-1939 : бібліогр. покажч. /НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; уклад. : Л. І. Ільницька, Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель та ін. ; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів, 2010.Зі змісту : 1916. – С. 133-191.
 1. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1798-1923 : бібліогр. покажч. Т. 2 : 1912-1923 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін. – Київ, 2003.Зі змісту : 1916. – С. 148-171.

Над списком працювала

Єфіменко Г. В., зав. відділу ДБІР

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)