02.04.2020
 

Головна сторінка
Проєкти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Концепція розвитку Національної історичної бібліотеки України на період до 2020 року Версия для печати Отправить на e-mail

Концепція розвитку
Національної історичної бібліотеки України на період до 2020 року


Концепцію розвитку Національної історичної бібліотеки України (далі -НІБУ) на період до 2020 року (далі – Концепція) підготовлено на основі аналізу сучасного стану діяльності Бібліотеки. Вона визначає цілі, пріоритетні завдання та принципи діяльності книгозбірні, а також стратегічні напрями, механізми їх реалізації та очікувані результати.

Головною метою реалізації Концепції має стати утвердження модернізації НІБУ і на цій основі - подальші якісні зміни у формуванні інформаційно-культурного простору та обслуговуванні користувачів; збереженні і водночас доступності документно-джерельної бази Бібліотеки.

Реалізація пріоритетів розвитку НІБУ передбачає підготовку довгострокових програм: «Збереження бібліотечного фонду НІБУ», «Національні книжкові пам’ятки у складі бібліотечного фонду НІБУ», «Створення електронної бібліотеки» тощо.

Довгострокові програми розвитку Бібліотеки мають тісно пов’язуватися з контекстом світового розуміння ролі і призначення бібліотеки ХХІ століття – культурного, інформаційного та освітнього закладу і базуватися на тому, що:

 • доступ до культурних цінностей та участь у культурному житті є фундаментальним правом людини;
 • розвиток Бібліотеки взаємопов’язаний із процесами розвитку українського суспільства та базується на прозорому, всебічному, правдивому висвітленні національної історії;
 • головним завданням діяльності НІБУ є комплектування і збереження фонду історичного профілю, формування всеукраїнського депозитарію історичної літератури; забезпечення доступу до інформації з використанням можливостей глобальної Мережі, науково – дослідна робота і науково-методична допомога бібліотекам держави з питань бібліотечного краєзнавства.

ВСТУП

Бібліотеку засновано 1939 року на базі книжкових фондів Антирелігійного та Історичного музеїв для сприяння розвитку історичної науки та освіти.

Бібліотека набула статусу національної згідно з Указом Президента України від 30.09.09 р. № 780/2009 «Про надання ДІБ України статусу національної».

«Національна історична бібліотека України» Міністерства культури України є правонаступницею «Державної історичної бібліотеки» (Постанова Ради Народних Комісарів УРСР №720 від 11.07.1939 р.), «Державної історичної бібліотеки Української РСР» (Розпорядження Ради Міністрів УРСР № 711-р від 27.07.1946 р.), «Державного закладу «Державна історична бібліотека України» (Статут ДЗ «Державна історична бібліотека України» від 07.03.2007 р.).

Унікальність Бібліотеки полягає в тому, що вона – єдина в державі спеціалізована бібліотека історичного профілю.

З 1939 року і до сьогодні Бібліотека - велич мудрості та скарбниця історичних знань. Упродовж усіх років Бібліотека - депозитарій історичної літератури, інформаційний, культурний, освітній та науковий заклад. В ній органічно поєдналися наука і культура, старовина і сучасність, її без перебільшення можна назвати національною скарбницею України - осередком духовності та культури; потужним знаряддям гармонізації суспільних відносин, важливим чинником інтелектуального, духовного та естетичного збагачення держави. Як центр науково-дослідної та методичної роботи у сфері бібліотечного краєзнавства України, НІБУ забезпечує з максимальною повнотою збір, бібліографування і доступ до інформації з теорії, методики та практики бібліотечного краєзнавства.

У 60-70-х роках ХХ століття Історична книгозбірня очолила роботу бібліотек України з бібліотечно-бібліографічного забезпечення підготовки 26-томного енциклопедичного видання «Історія міст і сіл УРСР». Результатом цієї роботи стало створення «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України», яка систематично поповнюється і є науково-інформаційним джерелом для науково-дослідної діяльності вчених- істориків.

Майже п’ятдесят років Бібліотека створює поточні та ретроспективні науково-допоміжні бібліографічні покажчики з різних питань історії України, які стали унікальним бібліографічним проектом загальнонаціонального рівня і посідають належне місце у книжковому корпусі соціогуманітарних наук України. В них відображені здобутки і провали у подоланні радянського тоталітарного режиму, проблема «переписування історії», регіональної історії, історії української діаспори, збереження національної культури в умовах глобалізації. Бібліотека має потужний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на інтеграцію України у європейське співтовариство, дотримання європейських цінностей, підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання. НІБУ забезпечує наукову спільноту вичерпною бібліографічною і фактографічною інформацією з історії нашої держави з метою заповнення інформаційних лакун.

Фонд Бібліотеки налічує майже 800 000 примірників понад 50 мовами народів світу, у якому зберігаються палеотипи, колекції книг кириличного друку ХVІ - ХVІІ ст., книги гражданського друку ХVІІІ - ХІХ ст., документи, що тісно пов’язані з історією літописання, книгописання та початку книгодрукування в Україні.

Документи, що становлять науковий, історичний та загальнокультурний інтерес, є надбанням нашої держави і є складовою національного фонду України, постійно вивчаються і досліджуються науковими інституціями в інтересах сьогодення і прийдешніх поколінь.

Пріоритетним напрямом роботи Бібліотеки є відбір рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання, який створюється за Програмою ЮНЕСКО «Пам’ять світу».

Науковий аналіз та прогнозування подальшого розвитку історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності на основі моніторингової технології вивчення її стану в обласних наукових універсальних бібліотеках України, апробація інноваційних технологічних та методичних розробок у галузі історичної бібліографії та історичного краєзнавства становлять основу науково-дослідної та методичної роботи Бібліотеки.

НІБУ співпрацює з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, науковими інституціями, освітніми закладами, міжнародними культурними центрами та організаціями, що представляють національні меншини України, проводить міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, краєзнавчі читання; бере участь в організації системи підвищення кваліфікації та безперервної професійної освіти бібліотечних кадрів.

І. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», Стратегія розвитку інформаційного суспільства в країні ставлять перед НІБУ основним завданням збереження та примноження культурного надбання України, забезпечення доступу до нього, розвиток системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій, переведення їх в електронний вигляд.

Одночасно відбувається активний пошук шляхів переформатування діяльності НІБУ в зв'язку з:

 • збільшенням потреб користувачів в електронній інформації та послугах;
 • недостатнім комплектуванням фонду Бібліотеки новими надходженнями, що веде до порушення конституційного права українців на вільний доступ до інформації;
 • незадовільним фізичним станом частини фонду Бібліотеки, який не тільки зношений, але й морально застарілий;
 • реальним ризиком безповоротної втрати документного надбання (книжкових пам'яток), результати обстеження фізичного стану яких виявили необхідність проведення консерваційних і реставраційних робіт та оцифрування з метою продовження фізичного життя унікальних документів;
 • невідповідністю матеріально-технічної бази сучасному очікуванню користувачів і бібліотекарів.

Розглядаючи інформаційні ресурси НІБУ як стратегічну складову всієї ресурсної бази бібліотек держави, від яких залежить соціально-економічний і культурний розвиток, духовні основи здоров'я нації, ставимо за мету виробити стратегію модернізації Бібліотеки відповідно до вимог часу.

II. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ

Для виконання основних завдань та досягнення стратегічної мети та забезпечення своєї необхідності та ефективності в столітті знань важливо виділити шість векторів розвитку НІБУ:

1. «Бібліотека для кожного науковця України»

Завдання – формування бібліографічної бази даних – (далі - БД) «Історія України» для забезпечення історичної науки джерельною базою; підвищення доступності послуг та активне просування вичерпної інформації з історії держави.

2. «Бібліотека – скарбниця національної пам’яті»

Завдання – примноження і збереження унікального документного історичного надбання;

3. «Бібліотека електронного століття»

Завдання - інтенсивне впровадження новітніх технологій, досягнення розумного поєднання можливостей традиційної та електронної бібліотеки.

4. «Бібліотека - відкритий простір знань, спілкування, творчості»

Завдання - орієнтація на вимоги та очікування користувача, створення умов для самореалізації особистості, вільного обміну думками та ідеями.

5. «Бібліотека для бібліотек»

Завдання - удосконалення науково-методичної роботи з питань історичного краєзнавства.

6. «Удосконалення менеджменту»

Завдання - комплексне підвищення кваліфікації кадрів НІБУ; розвиток матеріально-технічної бази.

ІІІ. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ

1. Бібліотека для кожного науковця України

З метою бібліотечно-інформаційного забезпечення наукових досліджень з історії України та історичного краєзнавства НІБУ планує:

 • спільно з Інститутом історії України НАН України, Український інститутом національної пам’яті, іншими науковими інституціями продовжити створення українознавчого електронного ресурсу – БД «Історія України», яка стане загальнодоступною у Мережі і слугуватиме справі якнайширшої популяризації історичних знань в інформаційному просторі держави та за її межами;
 • сприяти реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації та користування цінностями національної і світової культури, науки та освіти;
 • зібрати найповнішу універсальну колекцію національних і зарубіжних документів з історії України;
 • у БД «Історія міст і сіл України» сконцентрувати найважливішу краєзнавчу інформацію, що стане цінним джерелом та інструментом реалізації історичних розвідок, генеалогічних, етимологічних, культурологічних, пам’яткознавчих та інших досліджень;
 • забезпечити поповнення фонду згідно з профілем комплектування максимально повним репертуаром вітчизняних документів на основі обов'язкового безоплатного примірника видань історичної тематики; шляхом моніторингу інформаційних видань Книжкової Палати, зокрема, бібліографічного покажчика «Нові видання України»; придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок тощо;
 • поповнювати фонд повним репертуаром поточної національної друкованої продукції, документами іноземними мовами, документами на електронних носіях, що висвітлюють науковий, культурний, інформаційний потенціал суспільства, відповідають визначеним завданням і профілю Бібліотеки;
 • вдосконалити та осучаснити процеси обліку бібліотечного фонду згідно зі встановленими стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами;
 • удосконалити процеси наукового опрацювання власних документальних масивів, оперативно й повно висвітлювати результати аналітико-синтетичної обробки інформації в системі каталогів і картотек та глобальній інформаційній мережі на основі використання інноваційних бібліотечних технологій.

2. Бібліотека – скарбниця національної пам’яті[1]

З метою сприяння розвитку науки, освіти, культури, здійснення міжнародної співпраці у формуванні та використанні світових бібліотечних ресурсів:

 • провести роботи з оптимізації документного фонду у чотирьох книгосховищах, із дотриманням нормативних умов зберігання фонду та організації системи безпеки[2],
 • здійснити оснащення приміщень фондосховищ сучасними системами пожежогасіння і пиловидалення та підтримки мікроклімату;
 • формувати фонд депозитарного зберігання на основі відбору і отримання з інших бібліотек і установ маловикористовуваних документів історичної тематики, які мають наукову та художню цінність;
 • забезпечити необхідні умови для належного зберігання особливо цінних, рідкісних документів та колекцій, що становлять національне культурне надбання завдяки маркуванню та улаштуванню детекторних панелей в контрольно-пропускних місцях;
 • виокремити фонд рідкісних і цінних книг із загального єдиного фонду Бібліотеки, створивши відповідні умови для їхнього належного зберігання та охорони;
 • здійснити відбір та наукове опрацювання документів, що підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання у частині «Книжкові пам’ятки України»;
 • спрямувати зусилля на здійснення реставрації документів в рамках благодійної акції «Збережемо українську історію в українській книзі» та їхнє оцифрування як засіб збереження на основі окремих спеціальних програм, проектів;
 • використовувати технології з модернізації доставки документів із фондосховищ (установка конвеєрної системи).

3. Бібліотека електронного століття

На основі нових підходів до невирішених питань і проблем Бібліотеки передбачаються заходи з комплексного забезпечення бібліотечно-інформаційних послуг, максимального розширення функцій Бібліотеки в інформаційній сфері, що дасть можливість переорієнтуватися на випередження запитів, що ставлять перед Історичною бібліотекою її користувачі:

 • створити якісно нову систему обслуговування на основі актуалізації та наближення до читачів інформації про найцінніші документи, зокрема, з історії України;
 • для підвищення ефективності використання українських інформаційних ресурсів, як важливої складової національного надбання організувати Центр бібліотечно-інформаційних послуг у складі «Відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи» і «Відділу телекомунікаційних технологій та електронних ресурсів» з метою надання споживачам інформації про матеріали за певною темою історичного періоду, про окремі події, факти, території, діяльність осіб. Крім того центр включатиме бібліографічну інформацію з питань історії України у міжнародні банки даних та інформаційні мережі;
 • впроваджувати удосконалені науковцями технічні розробки в бібліотечній галузі. Використовувати технологію хмарних обчислень для збереження та поширення електронних документів;
 • взяти участь у реалізації державної цільової програми інформатизації «Національна електронна бібліотека України» Бібліотека – ХХІ ст.» з метою створення інформаційних ресурсів шляхом оцифрування унікальних і особливо цінних документів із наявних у фонді НІБУ з метою забезпечення їхнього зберігання і надання широкого доступу до їхніх електронних копій;
 • активізувати роботу зі створення бази даних авторитетних файлів НІБУ як складової БД авторитетних національних файлів;
 • створити систему надійного збереження та використання копій електронних документів, доступних у зручному для користувача вигляді через глобальні комп'ютерні мережі;
 • створити нові автоматизовані робочі місця для користувачів (не менше 20);
 • запровадити сучасні сервіси доставки документів, активно використовувати електронну доставку документів (ЕДД) та ін.

4 Бібліотека - відкритий простір знань, спілкування, творчості

Реалізація завдання передбачає підвищення соціальної ролі читання як процесу культурного, професійного, інтелектуального збагачення людини, формування її інформаційної, технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку суспільства.

З метою сприяння доступності інформації про зібрання, колекції, складові частини документно-інформаційних ресурсів НІБУ для громадян інших країн, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій:

 • у межах своєї компетенції створювати сприятливі умови для збереження і розвитку культурних зв'язків з представниками української діаспори, асоціації україністики, Українським національним комітетом істориків при НАН України, культурного обміну й співробітництва в галузі бібліотечної справи, виявлення і охорони документно-культурних цінностей, що мають значення для історії і культури народу України (за відповідними Програмами, в межах окремих Угод про співробітництво);
 • активно розвивати документообмін із метою поповнення фонду бібліотеки документами з країн-партнерів України, необхідними для поповнення фонду «Україніка» згідно з правилами міжнародного документообміну;
 • здійснювати заходи щодо обміну інформацією про законодавчі акти з питань бібліотечної справи з метою висвітлення тенденцій розвитку культурного життя, історичних зв'язків, напрямів сучасних бібліотекознавчих досліджень, формування та зберігання документних ресурсів, асортименту інформаційних продуктів і послуг, використання інформаційних технологій; сприяти бібліотекам-партнерам у веденні бібліотечного обміну публікаціями про свою країну;
 • проводити спільно з науковими інститутами НАН України, Національною спілкою краєзнавців України науково-практичні конференції з актуальних питань бібліотечного краєзнавства; продовжити проведення краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька;
 • розробити і затвердити програму соціокультурної трансформації НІБУ, що передбачає проведення наукових, просвітницьких, освітніх і виховних заходів у «Клубі історичної книги» з залученням наукового і творчого потенціалу м. Києва та держави; створити спеціалізовану службу зв'язків із громадськістю;
 • забезпечити користувачів інформацією про структуру, номенклатуру послуг і умови їхнього надання;
 • систематично інформувати про діяльність Бібліотеки через засоби масової інформації;
 • розширити практику укладання двосторонніх угод про співробітництво з науковими і просвітницькими установами, благодійними фондами та тими організаціями, що здійснюють освітньо-гуманітарну діяльність;
 • впровадити систему додаткових і платних послуг, наблизивши їх до користувачів, зокрема, системи експрес-копіювання;
 • забезпечити безперешкодний доступ до документно-інформаційних ресурсів Бібліотеки для осіб з особливими потребами.

5 Бібліотека для бібліотек

Для активізації роботи з виконання державних і відомчих програм
розвитку бібліотечної справи згідно з Законами України: «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про засади державної мовної політики», що передбачають запровадження терміну «історико-культурна спадщина» до наукового обігу:

 • поглибити науково-дослідну та науково-методичну роботу в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності та висвітлювати її результати у щорічному інформаційному бюлетені «Краєзнавча робота в бібліотеках України»;
 • брати участь в оновленні та удосконаленні нормативної бази краєзнавчої діяльності бібліотек;
 • проводити дослідження рідкісних, цінних і стародрукованих видань із фондів і колекцій Бібліотеки;
 • проводити експертизу документів та надавати експертно-консультативну і науково-методичну допомогу юридичним і фізичним особам згідно з профілем діяльності Бібліотеки відповідно до угод з Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

6. Удосконалення менеджменту:

 • приведення Структури НІБУ, штатного розпису у відповідність до сучасних потреб (2016p.);
 • залучення додаткових коштів через надання платних послуг на основі маркетингу, видавничої діяльності, залучення спонсорів (постійно);
 • зміцнення ділових, економічних і культурних зв'язків Бібліотеки зі спорідненими інституціями, залучення фахівців до участі в роботі Бібліотеки (постійно);
 • спрямування роботи з кадрами на якісний добір персоналу, який відповідатиме необхідним професійним вимогам.
Для забезпечення відповідних умов обслуговування користувачів, здійснюватиметься упорядкування і оснащення приміщень читацької зони сучасними засобами автоматизації бібліотечних процесів. Передбачається:
 • здійснити капітальний ремонт основних конструктивних елементів у всіх корпусах Бібліотеки;
 • придбати необхідні меблі для службових приміщень, персональні комп'ютери, книжковий сканер для сканування українських раритетів, виставкове обладнання, транспортні засоби.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Результатом реалізації Концепції буде створено новий, адаптований до потреб суспільства, рівень інформаційних ресурсів і матеріально-технічної бази НІБУ тазабезпечено максимальне використання потужного потенціалу в інтересах культурного розвитку, з'явиться більше можливостей для партнерських відносин.

Основними здобутками стануть:

 • постійний доступ користувачів до інформації;
 • зменшення незадоволеного попиту;
 • збільшення обсягу електронної краєзнавчої бібліографії;
 • узагальнення та поширення кращого досвіду історико-краєзнавчої діяльності бібліотек України;
 • створення резервних копій рідкісних, цінних і стародрукованих видань з метою збереження оригіналів.

Реалізація концепції здійснюватиметься відповідно до щорічних планів дій НІБУ.[1] «Комплексна програма збереження фонду НІБУ»: проект, 2017 рік

[2] «Заходи безпеки та готовності до аварійних ситуацій і стихійного лиха в НІБУ» на 2016-2020 рр.

 
Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 2 (74) (лютий 2020 р.)
В. 1 (73) (січень 2020 р.)
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)