22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
«Співець народної музики» до 145-річчя від дня народження Філарета Михайловича Колесси Версия для печати Отправить на e-mail

З 16 липня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Співець народної музики» до 145-річчя від дня народження Філарета Михайловича Колесси (1871–1947), українського фольклориста-музикознавця, літературознавця.

 
 

78

Г 85
Грица С. Й. Філарет Михайлович Колесса / С. Й. Грица. – Київ : Держ. вид-во  образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1962. – 111 с.

Праці автора мають виключно велике значення для української музичної фольклористики, яку він збагатив новою проблематикою. Вченому належать фундаментальні зібрання записів українських народних дум та пісень. В цій роботі розповідається про творчий шлях Ф. М. Колесси, докладно аналізується його музично-фольклористична діяльність.


 

В2278 / 78(02)

Д 131
Давидов М. А. Виконавське музикознавство : енциклопедичний довід. / М. А. Давидов. – Київ : Волинська обл. друк., 2010. - 400 с.

У посібнику вісвітлено здобутки наукової теорії в галузі «Виконавське музикознавство» в широкому спектрі тематики досліджень, що оптимально охоплює академічний музичний інструментарій і умовно тут класифікований за розмаїтогю фаховою тематикою, стосовно музичного виконавства.


 

АР / 902.7
К592

Козлов М. В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси : історіографія : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спеціальність 07.00.05 – етнологія / М. В. Козлов ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 18 с.

Запропонована дисертація є однією з перших спроб дослідити історіографічну базу етнографічно-фольклористичної діяльності Ф. Колесси. Враховуючи актуальність теми на неоднозначне її тлумачення представниками різних історіографічних шкіл, дисертант прагнув систематизувати наявну літературу щодо поставленої проблеми та проаналізувати різні методологічні пдходи стосовно висвітлення наукової діяльності Ф. Колесси.

 

78

К 603

Колесса Ф. М. Мелодії українських народих дум / Ф. М. Колесса. – Київ : Наукова думка, 1969. – 595 с. : ноти

Книга «Мелодії українських народних дум» є першоджерелом при вивченні дум та споріднених з ними жанрів української народної творчості. В ній об’єднані опубліковані у 1910 і 1913 рр. двома серіями у Львові записи дум від кобзарів та лірників, які розшифрував з фонограм і відредагував видатний український музикознавець-фольклорист Ф. М. Колесса (дійсний член Академії наук УРСР з 1929 р.).


 

78

К 60

Колесса Ф. М. Музичні твори / Ф. М. Колесса ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1972. – 456 с. : ноти

У книзі друкуються обробки народних пісень та оригінальні твори для хорів різного складу відомого українського композитора і фольклориста академіка Ф. М. Колесси. Деякі з них публікуються вперше.

 

А24802 / 902.7

К 603
Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР / Ф. М. Колесса ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2011. – 240 с.

Пропоноване видання – це перша спроба наукового осмислення доробку працівників Львівського відділу фольклору та етнографії Інституту фольклору АН УРСР (після Другої світової війни – Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії, на теперішній час – Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського HAH України), який діяв від кінця 1939-го до 1949 р. в Україні з перервою на час Другої світової війни. У Відділі працювали відомі українські вчені, колишні співробітники Етнографічної комісії НТШ, які дотепер неналежно пошановані, а тому й не відомі сучасним фахівцям, фольклористам і етнологам. Ідеться, насамперед, про Михайла Скорика, Василя Пастущина, Калістрата Добрянського.

 

К 603

Колесса Ф. Огляд українсько-руської народної поезії / Ф. Колеса. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1905. – 185 с.

Огляд малоросійського фольклору, з прикладами пісень і міркуваннями на тему поступового зникнення народної пісенної традиції та необхідності її збереження для майбутніх поколінь.


 

К 60

Колесса Ф. Українська усна словесність : I. Загальний огляд (із портретиками українських етноґрафів та народних співців), ІІ. Вибір творів із поясненнями та нотами / Ф. Колесса. – Львів, 1938. – 645 с.. – (Накладом фонду «Учітеся, брати мої» ; Ч. 1 –4 (22))

Дане видання є працею етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця і літературознавця Філарета Колесси. Темою дослідження є українська народна словесність, її виникнення та розвиток від дохристиянських часів до першої половини ХХ ст. Розглядаються різні форми народної творчості: думи, історичні пісні, байки, казки, колядки, щедрівки, анекдоти, загадки, заговори тощо.

   

К 603

Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса ; авт. всупної ст. М. Мушинка. – Едмонтон : Канадський ін-т укр. студій, 1983. – liv, 643 с. : іл. : ноти

 

К 603

Колесса Ф. Українські народні думи : перше повне вид. з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками кобзарів /  Ф. Колесса. — Львів : Накладом Т-ва Просвіти, 1920. — 160, VIII, [4] с. : табл., ноти, [8] арк. іл..  – (Загальна бібліотека ”Просвіти”).

Представлена публікація є першим повним виданням українських дум з поясненнями, нотами та тематичними ілюстраціями. Автором збірки є етнограф, фольклорист та композитор Філарет Колесса. Він зробив спробу зібрати та систематизувати думи, при цьому намагаючись максимально точно зберегти особливості місцевих говірок, рідковживані та давні слова та форми тощо. Окрім безпосередньо творів, книга містить теоретичну частину, в якій розглядається історія виникнення дум.

К 60

Колесса Ф. Улюблені українські народні пісні Івана Франка / Ф. Колесса. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 60, [10] с. : ноти


ПР 1348/13

Матеріали до української етнології. Т. 13. Мелодії українських народних дум / Етнографічна коміс. НТШ у Львові ; ред. Ф. Колеса. – Львів : НТШ у Львові, 1910. – 178, 20 с. : ноти

Дана публікація належить до серії видань Етнографічної комісії Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Присвячена ця праця українським народним думам, матеріал про які записав та зредагував видатний український етнограф Філарет Колесса. У дослідженні розглядається музична форма дум (ритміка, звукоряд, співвідношення мелодії та тексту тощо), інструменти, якими супроводжують свій спів виконавці дум та інші особливості цього фольклорного жанру.

 

В730 / 78(03)

М 897

Музыкальный энциклопедический словарь / ред. Г. В. Келдыш. – Репр. изд.. – М. : Большая Российская энцикл., 2003. – 672 с. : ил. – (Золотой фонд. Энциклопедия. Музыка.)

Видання, розраховане на фахівців і на любителів музичного мистецтва. Його основне завдання - ознайомити з численними і різноманітними явищами музичної культури світу, з найбільшими представниками вітчизняного і зарубіжного мистецтва, з термінологією і найбільш вживаними поняттями теорії і історії музики. Словник містить статті різного характеру - від великих оглядів до коротких довідок. Переважна увага приділена вітчизняній музичній культурі. Найбільші нариси присвячені музичній культурі окремих регіонів, країн і народів. Біографічні статті про діячів музичної культури складають більшість статей словника.

   

М 896

Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського  / [упоряд., авт. вступної ст., авт. прим., пер. з польської  С. Й. Грици]. –  Київ : Музична Україна, 1995. – 432 с. : ноти

Наукова реконструкція збірника народних пісень та інструментальних мелодій, зафіксованих на початку ХХ ст. ученими-славістами.

   

В1389 / 78
Савченко І. В. Українські нотні видання 1917-1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науковий кат. : [Ф. М. Колесса] / І. В. Савченко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – 382 с. : іл.

У ретроспективному науковому каталозі «Українські нотні видання 1917–1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» представлено бібліографічну інформацію про масив українських нотних видань зазначеного періоду. Висвітлено історію публікацій окремих сторінок творчої спадщини відомих та маловідомих авторів, розкрито імена багатьох анонімів, подаються посилання на автографи та інші важливі неопубліковані документи, аналітично описано зміст збірників, аналізується діяльність українських нотних видавництв та друкарень.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)