18.10.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
В. 20-16 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Версия для печати Отправить на e-mail

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики

та суміжних дисциплін

Випуск 20 – 2016 р. (03.07)

 

Краєзнавство

 

1.    Дячук Т. М. Осяяна сонцем : до 100-річчя храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Федорівка Гощанського району / Т. М. Дячук ; ред. А. Г. Мельничук. – Рівне : Вид. М. С. Дятлик, 2015. – 48 с : іл.

Шифр А34386 / 2 / Д999

Розповідь про столітню історію однієї з духовних святинь Рівненщини – храм Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Федорівка Гощанського району. Матеріали складені на основі архівних документів, за переказами, що дійшли до нас з попередніх поколінь та спогадів очевидців Миронюка Андрія, Оксенчук Надії та Івасюк Ганни.

 

2.    Придніпров’я : історико- краєзнавчі дослідження : зб. наук. пр. / редкол. : С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 12. – 202 с.

Шифр  Пр4326 / 12

У збірнику подані статті, що стосуються історії міст і сіл, історичних постатей, освіти, науки, духовності та культури, археологічних старожитностей Придніпровя.

Розрахований на викладачів вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, наукових працівників, істориків-краєзнавців, музеєзнавців, етнологів, аспірантів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та всіх, хто вивчає історію України та Придніпровя.

 

3.    Цвік Г. В. Історія Радомишля / Геннадій Валерійович Цвік. – 2-ге вид., випр. й допов. – Житомир : Вид. М. Косенко, 2015. – 382 с. : іл., фотовклейка 8 с.

Шифр Б9099 / 9(с2) / Ц282

«Історія Радомишля» охоплює часи від появи людини на території нинішнього Радомишльського району Житомирської області до занепаду Радянського Союзу (кінець 1980-х років).

Багатий фактичний матеріал ілюструє історію давнього міста Радомишля (Радомисля) за часів Давньоруської держави, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої. Окремі глави присвячено життю міста під кормигою Російської імперії (1795-1917), в часи національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 років, у перші десятиліття радянської влади. Ґрунтовно досліджено боротьбу українських патріотів під час Другої світової війни, період німецької окупації та звільнення міста Червоною армією. Завершується історична розвідка повоєнним відновленням та подальшим розвитком міста – аж до розпаду СРСР.

Рекомендується для викладачів історії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться краєзнавством та історією України.

 

Історія техніки

 

4.    Іскович-Лотоцький Р. Д. Історія інженерної діяльності : підручник / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 265 с. : іл.

Шифр А34368 / 6 / І-864

У підручнику розглядається історія діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничо-наукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

 

Суспільні науки

 

5.    Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / [голов. ред. М. М. Іжа] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса, 2015. – Вип. 3 (63). – 144 с.

ШифрПр 4533 / 3 (63)

Збірник охоплює широкий спектр питань державного управління. Теми розглядаються в різних аспектах теорії і практики регіонального і галузевого управління, місцевого самоврядування.

Видання розраховане на державних службовців усіх рівнів, наукових працівників, аспірантів, докторантів, керівників державних установ, підприємств, громадських організацій та об’єднань, а також на широке коло спеціалістів різних напрямків – і читачів, які цікавляться питаннями, пoв’язаними з державним управлінням.

 

Історичні науки

 

6.    Вісник Дніпропетровського університету / редкол. : С. І. Світленко (голов. ред.) та ін. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23. – № 1. – Сер : «Історія та археологія» ; Вип. 23).

Шифр Пр 3828 / 23

Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії від раннього Середньовіччя до сьогодення, зокрема висвітлює маловивчені аспекти історії України ІХ-початку ХХ ст., радянського та сучасного періодів української історії. Значне місце відведено результатам останніх теоретико-методологічних, історіософських, джерелознавчих, історіографічних та археологічних досліджень.

Становитиме інтерес для науково-педагогічних працівників ВНЗ, науковців академічних установ, докторантів, аспірантів та студентів.

 

7.    Записки історичного факультету / редкол. : В. Г. Кушнір (голов. ред.) та ін. ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечнікова. – Одеса : ОНУ, 2015. – Вип. 25. – 316 с.

Шифр Пр 4125 / 25

У двадцять п’ятому випуску «Записок…» подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів історичного факультету , які присвячені питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

 

8.    Сторінки історії : зб. наук. пр. / Редкол. : Г. Ю. Баженова, Ю. А. Горбань, Л. В. Гриневич та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Каф. історії ; Асоц. істориків вищої шк. України. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – Вип. 40. – 224 с.

Шифр Пр 4424 / 40

До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.

Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

Історія України

 

9.    Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / редкол. : С. І. Світленко (відп. ред.), О. М. Бут, В. В. Іваненко та ін. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – Вип. 13. – 262 с.

Шифр Пр 4060 / 13

У тринадцятому випуску збірника наукових праць  розміщено наукові статті, які розкривають малодосліджені аспекти історії Наддніпрянської України від давнього періоду до ХХ ст. Структурно видання поділяється на шість тематичних розділів, в яких висвітлюються актуальні проблеми давньої історії регіону, недостатньо розроблена проблематика з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду незалежності України.

Розрахований на науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових співробітників академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів. учителів історії, істориків-краєзнавців та всіх, хто цікавиться минулим Наддніпрянщини.

 

Економічні науки

 

10. Конкурентноспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя / ред. кол. : Ж. К. Нестеренко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 144 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Шифр А34391 / 33с / К645

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентноспроможність економіки України в процесі глобалізації», яка відбулася 7-8 травня 2015 року в Запоріжжі. Проблематика досліджень – світова та регіональна економіка, менеджмент,економіка та управління підприємствами, раціональне природокористування, маркетинг, національне господарство, гроші, фінанси та кредит, бухгалтерський облік та аудит, інноваційний розвиток, економічна теорія та історія економічної думки, демографія та соціальна економіка, соціальна відповідальність та сталий розвиток.

 

11. Розвиток економіки України під впливом економічних та екологічних трендів : монографія / за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 454 с. – Бібліогр. : с. 454 (15 назв).

Шифр А34405 / 33с / Р64

У монографії досліджено теоретичні та методологічні засади розвитку економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів на рівні підприємств, регіонів та країн в цілому, запропоновано новітні підходи щодо їх удосконалення.

 

Філологічні науки

 

12. Кухарчук О. Ф. Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський / Олександр Кухарчук ; ред. О. О. Кухарчук. – Житомир : ПП «Рута», 2015. – 466 с. : портр.

Шифр А34392 / К957

У романі розповідається про Івана Виговського – козацького лицаря, видатного полководця, що пройшов шлях від полоненого татарської орди до гетьмана Козацької Русі-Гетьманщини, що розгромила під Конотопом стоп’ятдесятитисячне військо Московії, і з попелу Київської Русі створив нову державу – Велике Князівство Русь.

У цьому творі, окрім опису батальних сцен та особистих якостей Івана Виговського, автор приділяє особливу увагу його діяльності як геніального далекоглядного державо творця, стратега, дипломата. Діяльність Івана Виговського має надзвичайну історичну значимість для прийдешніх поколінь, дає розуміння того, що зрада частини продажної козацької старшини на користь Московського царства змінила шлях розвитку Великого Князівства Русь і на три з половиною століття загнало Русь-Україну в ярмо Московії…

 

13. Література та культура Полісся : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин, 2015. – Вип. 78. – 273 с. – (Сер. «Філолог. науки» ; № 4).

Шифр Пр 3577 / 78

Збірник відкривають віншування з 80-річчям відомого літературознавця, історика культури, краєзнавця, бібліографа, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, члена Національної спілки краєзнавців України Самойленка Григорія Васильовича та матеріали про науковий і викладацький ужинок ювіляра.

До збірника увійшли статті з літературознавства та мовознавства, а також матеріали з історії культури. Краєзнавців зацікавить публікація про садиби письменників, художників, акторів як гнізда культури на Чернігівщині. Представлено аналіз проблем регіонального розвитку культури, які було висвітлено на сторінках наукового збірника «Література та культура Полісся».

 

Юридичні науки

 

14. Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах : (за матеріалами «Круглого столу», м. Харків, 26 трав. 2015 р.) : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків : «Право», 2015. – 227 с.

Шифр А34397 / 34 / А284

У збірнику подаються доповіді та повідомлення науковців і викладачів наукових та освітніх закладів а також практичних працівників на «Круглому столі «Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах». який було проведено Національною академією правових наук України спільно з Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого 26 травня у м. Харкові.

«Круглий стіл» проводився з метою обміну практичними і теоретичними напрацюваннями й підготовки рекомендацій учасників щодо вдосконалення діючого законодавства у сфері функціонування економіки України та його адаптації до права Європейського Союзу.

Збірник буде цікавим для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами правового забезпечення функціонування економіки Української держави.

 

15. Дрьоміна-Волок Н. В. Імперативація міжнародного права і становлення концепції расової дискримінації як jus cogens delict : монографія / Н. В. Дрьоміна-Волок. – Одеса : «Юрид. лит.», 2014. – 391 с. – Бібліогр. : с. 348-390 (621 назва).

Шифр А34370 / 34 / Д768

У монографії сформульовано концепцію імперативізації міжнародного права, яку визначено як тенденцію до збільшення ролі імперативних елементів у механізмі міжнародно-правового регулювання – феномена, який переконливо демонструє, з одного боку, його матеріально-правовий компонент – набуття певними нормами статусу імперативних (jus cogens) та підвищення ролі таких норм у міжнародно-правовій, за природою диспозитивній, нормативній системі; з іншого – юрисдикційний компонент (зокрема, розширення сфери універсальної юрисдикції держав, а також імперативної юрисдикції міжнародних судів). У межах історичного, філософського і правового дискурсу досліджено становлення цінностно орієнтованої міжнародно-правової концепції норм jus cogens як втілення вищої етико-правової сили справедливості. На основі вивчення міжнародно-правової доктрини та судової практики доведено, що когентність іматентно властива забороні расової дискримінації, запропоновано використання поняття jus cogens delict для її визначення. Особливу увагу приділено поняттю jus cogens crime і проблемам його практичного застосування в цілях боротьби з безкарністю, зокрема, здійсненню універсальності кримінальної юрисдикції держав, дотриманню принципу «видай або суди» як оbligatio erga оmnes стосовно злочинів jus cogens, імперативізації міжнародної кримінальної юрисдикції.

Для юристів, які спеціалізуються у сфері міжнародного права, права прав людини, міжнародного кримінального права, політологів, викладачів та студентів юридичних вищих навчальних закладів.

 

16. Задорожний А. В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / Олександр Вікторович Задорожний ; Укр. ассоц. междунар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 572 с.

Шифр А34380 / 9(с2) / З-156

Представлена наукова монографія – комплексне міжнародно-правове дослідження відносин, пов’язаних з міждержавною взаємодією Російської Федерації та  України з «кримського питання» після відновлення їхнього державного суверенітету (1991-2014 рр.) і впродовж російської агресії у Криму, спрямованої на анексію півострова. В роботі окреслені передумови «кримської проблеми» у міжнародно-правових відносинах України та російської Федерації, охарактеризовані визначальні тенденції, притаманні цим відносинам на кожному з етапів українсько-російської міждержавної взаємодії після припинення СРСР; надана міжнародно-правова кваліфікація агресії РФ та анексії Кримського півострова; надані пропозиції щодо міжнародно-правових засобів реагування, спрямованих на припинення протиправних дій, повернення фактичного контролю України над Кримом, компенсацію завданої нашій державі шкоди, притягнення до кримінальної відповідальності винних в агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Для всіх, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного права.

 

17. Задорожний А. В. Российская доктрина международного права после аннексии Крыма : монографія / А. В. Задорожний ; Укр. ассоц. международ. права ; Ин-т международ. отношений Киев. нац. ун-та имени Тараса Шевченко, Каф. международ. права. – Киев : К.И.С., 2015. – 143 с. – Примеч. : с. 111-143.

Шифр А34381 / 9(с2) / З-156

Монография является комплексным исследованием подходов российской доктрины международного права при оценке событий 2013-2015 гг., прямо и косвенно связанных с международно-правовыми отношениями Украины и РФ – Революции достоинства в Украине, использования РФ силы в Крыму и «присоединения» полуострова, вооруженного конфликта в частях Донецкой и Луганской областей. Осуществлен анализ основных аргументов, обосновывающих «правомерность» действий РФ и «нарушения международного права Украиной», проведена оценка соответствия выводов российских исследователей международно-правовым нормам и принципам, практике их применения, современным подходам мировой науки международного права. Определены изменения, которые претерпели позиции российской доктрины, касающиеся основних вопросов международно-правового регулирования межгосударственных отношений, под воздействием событий 2013-2015 гг.; сделаны общие выводы об особенностях нынешних доктринальных подходов и основных тенденциях их трансформации.

Для всех, кто интересуется актуальными проблемами международного права.

 

18. Злочини на ґрунті ненависті в Україні. Серпень 2013-грудень 2014 / упоряд. В. М. Бацунов ; ГО «Харків. правозахис. група». – Харків : «Права людини», 2014. – 499 с.

 Шифр А34394 / 34 / З-685

Видання подає результати моніторингу злочинів на ґрунті ненависті в Україні із серпня 2013 року по грудень 2914 року. Моніторинг проводився в рамках кампанії проти ксенофобії та дискримінації в Україні «Мистецтво толерантності», що здійснюється Харківською правозахисною групою спільно із партнерськими організаціями за підтримки програми «Sida» Уряду Швеції в Україні. Кампанія включає також протидію ксенофобії шляхом проведення в Україні низки мистецько-просвітницьких заходів та захист жертв злочинів на ґрунті ненависті.

 

19. Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві : наук. записка / Кресіна І. О. (кер. авт. кол.), Шемшученко Ю. С., Горбатенко В. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2014. – 143 с.

Шифр А34390 / 1Ф / П504

Досліджено поняття сепаратизму, вивчено політико-правові механізми запобігання та протидії сепаратизму в демократичному суспільстві.

Здійснено кваліфікацію основних проявів сепаратизму в Україні. Проаналізовано й систематизовано основні причини та передумови відцентрових тенденцій та спроб сецесії в окремих регіонах України. Досліджено вітчизняну законодавчу базу запобігання та протидії сепаратизму щодо ефективності боротьби з проявами сепаратизму, обґрунтовано шляхи її вдосконалення. Здійснено класифікацію політичних та інших механізмів запобігання та протидії сепаратизму, що застосовуються різними політичними акторами в Україні.

Проаналізовано зарубіжний досвід протидії сепаратизму та перспективи його використання в Україні. Визначено низку правових механізмів та рекомендацій щодо нейтралізації сепаратизму, досі не застосованих в Україні, зокрема тих, що стосуються прав національних меншин, збереження територіальної цілісності та блокування участі інших держав у дезінтеграції України. Доведено, що сепаратизація є перешкодою демократичного розвитку та євроінтеграції України.

Для науковців, викладачів, політиків, державних службовців.

 

20. Сухонос В. В. Держава : питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти) / Володимир Вікторович Сухонос. – Суми : Університет. кн., 2015. – 344 с. : іл. – Бібліогр. : с. 272-303 (413 назв).

Шифр А34378 / 34 / С914

У монографії на основі сучасних досягнень теорії держави і новітньої конституціоналістики, досліджуються поняття , сутність і функції держави. Зокрема, висвітлюється історія її становлення й розвитку, а також аналізується статус держави у суспільстві. Значна увага приділяється взаємовпливу держави і громадянського суспільства.

 Для науковців, викладачів і студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами держави та її роллю в процесах становлення й розвитку суспільства.

 

21. Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. – Київ, 2015. – Вип. 3. – 424 с.

Шифр Пр 4848 / 2015-3

«Часопис Київського університету права» - юридичний науково-теоретичний щоквартальник, заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У виданні висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

 

Історія педагогіки, освіти

 

22. Друганова О. М. Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. М. Друганова, І. І. Мартиненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 210 с. – Бібліогр. : с. 182-205 (287 назв).

Шифр А34377 / 37 / Д76

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази проаналізовано соціально-педагогічні передумови розвитку проблеми національної освіти учнівської молоді; визначено внесок прогресивної педагогічної громадськості ХІХ ст. у розробку теоретичних засад національної освіти. Обґрунтовано та схарактеризовано досвід діяльності передової інтелігенції Слобожанщини, яка значно вплинула на упровадження ідеї національної освіти у практику вітчизняного шкільництва у визначених хронологічних межах; виділено та проаналізовано його основні форми та напрями.

Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім, кого цікавить історико-педагогічна наука.

 

23. Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков. – Київ : Вид. дім «Слово», 2015. – 434 с. – Бібліогр. : с. 433 (36 назв).

Шифр А34365 / 37 / П815

Курс лекцій викладено відповідно з вимогами навчальної програми «Історія педагогіки» для студентів бакалаврату педагогічних вищих навчальних закладів України. Враховано особливості  та специфіку  їх підготовки до педагогічної роботи з дітьми.

Підручник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, викладачів та аспірантів, які забезпечують підготовку майбутніх учителів.

 

Туризм

 

24. Левенко О. С. Від вулканів Камчатки до Ельбрусу : путівник туриста / Олександр Левенко. – Дніпропетровськ : Домінанта Прінт, 2015. – 39 с.

Шифр А34408 / 796 / Л353

Книга містить опис спортивних гірських походів безлюдними вулканічними гірськими районами Південної Камчатки, островом Ітуруп (Курильські острови) і сходжень на Ельбрус (Центральний Кавказ), в яких автор брав участь.

У центрі подорожей – вулкани і малодоступні куточки природи.

Описи маршрутів можуть бути корисні для туристів, альпіністів і любителів екстремальних подорожей.

 

Мистецтвознавство

 

25. Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. пр. / [редкол. : Г. Скрипник (голов. ред.), В. Кузик, С. Грица та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – Вип. 15. – 225 с.

Шифр Пр 4744 / 15

Збірник присвячено вшануванню 125-річчя від дня народження творця потужної школи українських композиторів, першого академіка Академії наук України в царині національної музики, визнаного музичного педагога й науковця, професора Київської консерваторії ім. П. І. Чайковського та авторитетного члена наукової ради ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, видатного композитора-класика Левка Миколайовича Ревуцького. Статті розкривають роль особистості митця в еволюції вітчизняної культури, засвідчують творчі набутки мистецького процесу, аналізують виконавські аспекти інтерпретації музики минулого й сучасності.

 Над списком працювала

Єфіменко Г. В.,

 зав. відділу ДБНІР

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)