20.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
В.22-16 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Версия для печати Отправить на e-mail

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики

та суміжних дисциплін

Випуск 22 – 2016 р. (17.08)

 

Краєзнавство

 

1.        Книга Пам’яті (Литвинець) / В. В. Баранник, І. М. Протасенко. – Канів : ВП TOB «Родень», 2016. – 64 с. : іл.

Шифр А34070 / 9(с2) / К532

«Книга Пам’яті (Литвинець)» — зведена база даних на жителів села Литвинець, що загинули в період Другої світової війни та воїнів Червоної Армії, які загинули та зникли безвісти в період бойових дій на території села в серпні 1941 та осінню 1943 років.

 

Соціологія

 

2.        Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. О. Д. Куценко. – Київ, 2015. – Вип. 1 (6). – 73 с. – (Сер. «Соціологія»).

Шифр Пр 4487 / 2015-1 (6)

В числі журналу представлені  результати оригінальних соціологічних досліджень та фахові рецензії новітніх соціологічних видань науковців з Індії та України, які присвячені проблемам розвитку сучасного українського суспільства і соціальної якості, важливим аспектам глобалізації, актуальним соціальним проблемам в країнах що розвиваються, дискусійним питанням соціологічних теорій. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

 

3.        Соціологічна наука в Україні : сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / відп. за вип. В. В. Кривошеїн. – Дніпропетровськ : Вид-во «Грані», 2016. – 100 с.

Шифр  А34488 / 1Ф / С693

Подані матеріали (тези виступів) Міжнародного круглого столу «Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди», яка відбулася 20 квітня 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Для всіх, хто цікавиться теоретико-методологічними проблемами сучасної соціологічної науки.

 

Історичні науки

 

4.        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2016» : зб. матеріалів ХVІІІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, (Україна, Черкаси, 21 квіт. 2016 р.) / [голов. редкол. : О. В. Черевко (голова колегії), С. В. Корновенко, О. О. Богатирьов та ін. ; редкол. сер. : Г. А. Волошкевич, О. М. Абразумова, В. С. Денисенко та ін.]. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2016. – 295 с. – (Сер. : «Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка. Підприємництво. Туризм. Державне управління і соціально-політичні науки).

Шифр Ф34496 / 57 / В855

У даному збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Родзинка - 2016» представлено наукові праці молодих учених за напрямами: «Всесвітня історія», «Історія України», «Філософія», «Правознавство. Інтелектуальна власність. Державне управління та соціально-політичні науки», «Економіка та підприємництво», «Туризм та готельно-ресторанна справа» тощо.

 

5.        Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. І. К. Патриляк. – Київ, 2015.– (Сер. : «Історія»).

Вип. 1 (124). – 61 с. – ШифрПр 1485 / 124

Вип. 2 (125). – 75 с. – ШифрПр 1485 / 125

Вип. 3 (126). – 57 с. – ШифрПр 1485 / 126

На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

 

Історія України

 

6.        Бондарчук Я. О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Я. О. Бондарчук; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Наук. думка, 2015. — 248 с.

Шифр  А34492 / 1Ф / Б811

Монографія присвячена комплексному дослідженню документів, що є результатом діяльності профспілок незалежної України. На основі широкого кола джерел, переважна більшість яких вводиться до наукового обігу вперше, досліджено становлення системи соціально-трудових відносин, ґенезу профспілкового руху України, показано устрій профспілок, окреслено їхню роль у соціально-трудовій сфері та суспільно-політичну діяльність. Проведено джерелознавчий аналіз нормативних документів профспілок та документів, що є результатом співпраці соціальних партнерів — генеральних угод. Встановлено, що досліджувані документи мають історичну цінність і великий інформативний потенціал та є важливим джерелом для об’єктивного висвітлення як становлення системи соціально-трудових відносин в Україні періоду незалежності, так й історії держави загалом.

Для науковців, викладачів, студентів, профспілкових активістів, представників політичних партій та громадських організацій.

 

Археологія

 

7.        Стародавнє Причорномор’я : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечнікова, Каф. історії стародав. світу та серед. віків ; НАН України, Одес. археол. музей ; Ін-т археології НАН України, Від. археології Північно-Захід. Причорноморя ; Держ. арх. Одес. обл. ; Грец. фонд культури (Одеса). – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 11. – 608 с.

Шифр Пр 4859 / 2016-11

Збірка складена на основі матеріалів ХІ читань памяті професора П. Й. Карашковського, міжнародної конференції, яка відбулась в ОНУ імені І. І. Мечникова 11-13 березня 2016 р. Випуск містить статті з проблем нумізматики, історії та археології Північного Причорноморя, античної та середньовічної історії, візантинознавства, історії Європи раннього модерного часу, історіографії тощо.

 

Державне управління

 

8.        Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. А. Є. Конверський. – Київ, 2015. – Вип. 2 (4). – 69 с. – (Сер. «Державне управління»).

Шифр Пр 4759 / 2015-2 (4)

У віснику містяться результати нових досліджень у галузі державного управління.

Для наукових працівників, викладачів, студентів.

 

Економічні науки

 

9.        Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. В. Д. Базилевич. – Київ, 2016. – (Сер. : «Економіка»).

Вип. 1 (178). – 68 с.

Вип. 2 (179). – 45 с.

Шифр Пр 1257 / 1 (178), 2 (179)

У випусках представлені дослідження актуальних проблем економічної теорії, страхування, управління ризиками, перестрахування, державного управління, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, управління інвестиціями, теорії фінансів, банківської справи, статистики та шляхи й засоби вирішення цих проблем.

Для наукових працівників, практиків, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Економічна історія

10.     Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування» ; відп. ред. В. В. Небрат. – Київ, 2015. – Вип. 48. – 400 с.

Шифр Пр 859 / 48

Сорок восьмий випуск збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України», підготовлений колективом відділу економічної історії Інституту економіки та прогнозування НАН України, представляє результати актуальних наукових досліджень у галузі економічної історії та історії економічної думки.

 

Міжнародні відносини

 

11.     Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. Л. В. Губерський. – Київ, 2015. – Вип. 1 (43). – 85 с. – (Сер. «Міжнародні відносини»).

Шифр Пр 3748 / 2015-1 (43)

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

 

Юридичні науки

 

12.     Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ, 2015. – Вип. 2 (101). – 133 с. – (Сер. : «Юридичні науки»).

Шифр Пр 2623 / 2015-2 (101)

Пропонуються результати наукових досліджень із питань господарського, екологічного, цивільного, кримінального, фінансового, адміністративного права. Окремі статті присвячуються питанням теорії держави та права, конституційного та процесуального права.

Для науковців, правників, студентів.

 

13.            Пасіка С. П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посіб. / С. П. Пасіка, Н. В. Слободян ; за ред. В. В. Балабіна. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. – 767 с.

Шифр  А34476 / 34 / П191

Розкрито історичні витоки та соціальні передумови виникнення корупції, відображено світовий досвід боротьби з цим явищем, представлено тематичну добірку нормативно-правових актів із питань запобігання і протидії корупції, наведено приклади судової практики у вирішенні справ про корупційні діяння, розроблено тестові завдання та навчально-правові задачі для контролю та підготовки особового складу щодо знань законодавства боротьби з корупцією, зокрема юридичної відповідальності військовослужбовців.

Посібник буде корисним викладачам, слухачам, ад'юнктам, курсантам, студентам, у тому числі тим, хто навчається за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

Наукознавство

 

14.     Освіта й наука та їхня роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Антонюк. – Київ : Логос, 2015. – 192 с.

 Шифр  Б9112 / 37 / О-723

У цей збірник увійшли статті українських та закордонних авторів, в яких аналізується український та світовий досвід перебудови наукової сфери, розкриваються питання сучасного розуміння ролі та місця науки та дослідницьких університетів у розбудові наукоємної економіки та створенні інноваційних комплексів, проблем та викликів, пов'язаних із застосуванням наукометричних показників для оцінки ефективності наукових досліджень, а також правові, соціальні та економічні аспекти цих питань.

 

Філологічні науки

 

15.     Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол. : Г. Ф. Семенюк (голова редкол.), О. М. Сліпушко, В. Ф. Чемес та ін. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу «Всесвіт Тараса Шевченка» до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – 292 с.

Шифр Пр 4249 / 2016-19

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови, перекладу.

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

 

16.            Шовкошитний В. Кров — свята : іст. трилогія / Володимир Шовкошитний. — Київ : Укр. пріоритет, 2015. – 864 с.

Шифр  А34474 / Ш78

Епопея-трилогія знаного українського письменника й державника Володимира Шовкошитного «Кров — свята» неначе скидає з нашої історії шкаралущу ворожих міфів і являє читачеві храм української державності вже без риштувань. А заодно і вказує шлях очищення колективної пам'яті через її звільнення від намулу малоросійства й меншовартості, через прищеплення українському суспільству гену гідності й самоповаги та психології переможців. Це наш український аналог «Війни і миру» чи «Тихого Дону». Дуже український. І дуже європейський. Автор ніби застерігає нас з вами, європейців: якщо течія Гольфстриму уповільниться — на нашу Європу чекають люті морози, а весь світ ніколи вже не буде таким затишним для життя.

Скільки б не з'являлося цікаво-доказових історичних досліджень, зрушення у колективній пам’яті здатна спричинити лише уґрунтована на мітології белетристика. Для такого зрушення замало кількох вершинних творів, а тим більше відверто попсової пригодницької писанини на задану тему. Аби переламати спресовану десятиліттями ситуацію брехні чи напівправди в умовах браку часу на їхнє масове осмислення повинен з’явитися твір, котрий замикає увесь ланцюг поодиноких фактів у структуру цілого феномену. Саме таким виглядає історична епопея Володимира Шовкошитного, трилогія «Кров — свята».

 

Філософські науки

 

17.     Софія : гуманітар.-релігієзнав. вісн. / голов. ред. Є. А. Харьковщенко. – Київ, 2015. – № 2 (4). – 112 с.

Шифр Пр 4758 / 2015-2 (4)

18.     Софія : гуманітар.-релігієзнав. вісн. / голов. ред. Є. А. Харьковщенко. – Київ, 2016. – № 1 (5). – 103 с.

Шифр Пр 4758 / 2016-1 (5)

У віснику містяться результати нових досліджень у галузі філософії, релігієзнавства та політичних наук.

Для наукових працівників, викладачів, студентів.

 

Архітектура

 

19.     Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. – Вип. 28 : Діпромісто : теорія, історія, практика / відп. ред. Ю. М. Палеха ; редкол. : І. К. Бистряков, М. М. Дьомін, Л. М. Ковалинський та ін. – Київ : ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, 2015. – 236 с.

Шифр  Пр4169 / 28

Збірник присвячений 85-річчю заснування ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, історії становлення та розвитку інституту. Діпромісто — один з провідних науково-дослідних і проектних інститутів у галузі планування територій та населених пунктів в Україні. Є державним підприємством, що відноситься до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Заснований 12 вересня 1930 року.

 

Енциклопедистика

 

20.     Українські електронні та паперові енциклопедичні видання : основні здобутки й перспективи : наук. зб. / НАН України ; Ін-т енциклопед. дослідж. ; редкол. : Т. І. Березюк, М. Г. Железняк, Л. В. Журило та ін. – Київ, 2015. – 252 с.

Шифр  А34471 / 002 / У45

Науковий збірник присвячено питанням української енциклопедистики, зокрема, в ньому проаналізовано українські енциклопедичні видання, схарактеризовано здобутки енциклопедичної справи в державі, зазначено сучасні тенденції й перспективи її розвитку, розкрито лабораторію творення окремих українських енциклопедій, зокрема «Енциклопедії Українознавства» та «Енциклопедії сучасної України».

Для науковців, видавців, всіх, хто цікавиться українською енциклопедичною справою.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)