23.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
нові надходження до відділу обслуговування користувачів 14.01.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

А35253

9(с2)
І-183
Іваневич Л
. А. Кость Широцький (у працях, статтях, некрологах, гаслах, матеріалах, документах) / Л. А. Іваневич, А. М. Трембіцький. - Хмельницький : Мельник А. А., 2016. - 179 с. : іл.

Науково-археографічне видання, яким з нагоди 130-річчя від дня народження, вшановуємо пам'ять великого сина українського народу, знаного дослідника його історії та культури – Костя Широцького, містить праці й статті Л. Биковського, М. Кондратенка, В. Січинського, Є. Сіцінського, статті-гасла з енциклопедично-довідкових видань, некрологи Л. Білецького, О. Дорошкевича, С.Єфремова, П. Зайцева, А. Ніковського, А. Середи, а також деякі архівні матеріали. Тексти праць, статей, некрологів, гасел, матеріалів і документів подаються за датою їх опублікування та зі збереженням стилістичних особливостей мови автора, публікації, матеріалу чи документа.

А35254

9(с2)
І-183
Іваневич Л. А
. Кость Широцький у матеріалах із фондів Державного архіву Хмельницької області та Хмельницького обласного краєзнавчого музею / Л. А. Іваневич ; Державний архів Хмельницької області, Хмельницький обласний краєзнавчий музей. - Хмельницький : Мельник А. А., 2016. - 146 с. : іл., факс., фот.

Науково-археографічне видання включає матеріали із фондів Державного архіву Хмельницької області та Хмельницького обласного краєзнавчого музею, що містять інформацію про життєдіяльність та творчий здобуток К. В. Широцького, в тому числі його епістолярну спадщину. Вперше друкуються рукописи праць дослідника історії та культури України – подолянина Костя Широцького «Изъ художественнаго прошлаго Подоліи. (Старинная расписная дверь изъ с.Луки Мелешковской Под. губ.)» та «Народныя повърія о будняхъ недъли и празднованіе этих дней простымъ народомъ». Тексти матеріалів друкуються із збереженням стилістичних особливостей мови рукописів та епістолярної спадщини Костя Широцького й інших архівних документів.

А35250

9(с2)
Г151
Галатир В. В
. Місцеві органи державної влади гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.): монографія / В. В. Галатир, В. С. Лозовий ; Державний архів хмельницької області, Хмельницька обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля “Поклик віків”. - Хмельницький : Мельник А. А., 2015. - 380 с. : іл., карти. - (Праці Державного архіву Хмельницької області ; вип. 10).

У монографії висвітлено передумови та процес формування й функціонування губернських та повітових адміністрацій, становлення волосних і сільських органів влади на Правобережній Україні в добу гетьманату П. Скоропадського. Визначено матеріальне забезпечення службовців місцевих адміністрацій. Реконструйовано стосунки між старостами та органами самоврядування в регіоні. Показано вплив німецького та австро-угорського командування на функціонування місцевих органів влади. Розглянуто заходи старост в галузі сільського господарства, забезпеченні населення продовольством. Висвітлено боротьбу зі спекуляцією та антигетьманським рухом за стабілізацію суспільно-політичного становища на Правобережжі.

А35221

37
Т412
Тимків Б. В
.Захисники загальнолюдських цінностей / Б. В. Тимків. - Калуш : Петраш К. Т., 2016. - 320 с. : іл., фот.

Чергова книга калуського журналіста та дослідника Богдана Тимківа, що носить назву «Захисники загальнолюдських цінностей», розповідає про зародження, становлення та життєдіяльність профспілкових осередків освітніх установ Калуського району Івано-Франківської області, а також знайомить читачів з історією освітніх закладів, що діють нині на теренах Калущини.

М2999-2

9(с2)
С794

Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей : у 2 т. Т. 2 / М-во освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ; авт.-уклад. Є. Н. Красєха. - Одеса : Астропринт, 2015. - 303 с.

У навчальному посібнику підібрані матеріали, які висвітлюють етапи колонізації степів України Російською імперією в ході російсько-турецьких воєн ХVІІ-ХІХ ст., заселення краю і його освоєння українським людом, а також представниками інших народів, у першу чергу прилеглих до України губерній Росії. Джерельна база надзвичайно велика, можливо тому відбір матеріалів, які характеризують ту чи іншу епоху в історії колонізації і освоєння степу, деякою мірою є суб’єктивним, а окремі положення можуть бути дискусійними, але іншого виходу в автора-укладача не було, ніж користуватись узагальнюючими роботами і довідковими матеріалами, з певним авторськими текстами, правками і коментарями.

А35255

9(с2)
З-381
Захар’єв В. А
. Курилівка – славне село на Хмельниччині / В. А. Захар’єв, В. В. Моздір ; Державний архів Хмельницької області, Відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, НАН України, Інститут історії України, Центр дослідження історії Поділля, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - Хмельницький : Мельник А. А., 2015. - 80 с. : іл.

У книзі представлено краєзнавчі матеріали про історію с.Курилівка Волочиського району Хмельницької області. На основі археологічних розвідок та розкопок, архівних документів, наукових досліджень, які проводилися істориками та самобутніми краєзнавцями ХІХ-ХХ століть, публікацій у довідниках, наукових збірниках та засобах масової інформації, складено найбільш повну насьогодні картину існування цього села протягом майже 500 років з часу його заснування. Використані також цікаві ілюстрації, карти, фотокартки, які суттєво доповнюють текстовий виклад.

А35261

9(с2)
М642
Муринюк М
. В. Красноставці. Минуле і сьогодення: сторінки історії села / М. В. Муринюк, В. Я. Харитон ; заг. ред. В. Карий. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 110 с. : фот.

Пропоноване читачеві видання про минуле Красноставців, одного із найдавніших на Прикарпатті сіл, є першою спробою подати історію населеного пункту від найдавніших часів до сьогодення.

М2821-2

792
О-79
Остроухова Н
. В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени: [монография] : в 3 кн. Кн. 2. 1873–1887 / Н. В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2015. - 328 с. : 8 вкл. л. фот., факс.

Вторая книга монографии посвящена театральной жизни Одессы с 1873 по 1887 г. 1октября 1887 года достоялось открытия нового здания европейского оперного театра в Одессе. До этого события оперные спектакли исполнялись на сценах временных театров. Происходило становления украинского театра. Появился жанр украинской оперы композитора Н. В. Лысенко. Ежегодно выступал украинский Театр корифеев, работали киевские, харковские и одесские антрепризы. Широко была представлена разножанровая театральная культура европейских стран.

Б9228

78
Д58
Довгань Л
. М. Опера: жизнь и пение: монография / Л. М. Довгань ; М-во культуры Украины, М-во образования и науки Украины, Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2015. - 340 с. : ил. - (Мастера исполнительского искусства).

В монографии на основании собственного опыта выдающая певица и известный педагог с большой любовью касается истории оперы, представляя итальянскую оперу, русскую, украинскую. Показана интерпретация только тех опер, в которых исполняла роли Людмила Довгань. Книга помогает понять: чтобы стать мастером, артистом-художником необходимо изучить опыт предыдущих поколений, много знать об их творчестве, добыть знания и навыки из этого опыта. Мастерство пения: сочетание таланта, голоса, музыкальности, вокальной техники, широты кругозора, постоянного трудолюбия и жизненного опыта певца. Автор делится своими взглядами о работе над созданием сценического образа, затрагивает тайны природы и человеческой индивидуальности. На примере всей своей творческой жизни автор показывает, как сложно выжить таланту, постоянно приходится сталкиваться с завистью к чужому успеху, с неблаговидными, порой затаенными действиями. Рожденная для оперы, пройдя путь от артистки хора и миманса до ведущей солистки оперных театров и филармоний, профессора музыкальных академий, в расцвете сил и таланта, одаренная певица и прекрасный преподаватель усилиями недоброжелателей вынуждена была расстаться с оперной сценой, а в последующем и с заведыванием кафедрой оперной подготовки музыкальной академии. С сентября 2014 года преподает в Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)