23.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
нові надходження до відділу обслуговування користувачів 28.02.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

 

А35546

34
К676
Коритко  Л. Я. Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правове дослідження на матеріалах Східної Галичини (1867–1918 рр.): монографія / Л. Я. Коритко ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016. - 430 с.

У монографії висвітлюються історико-юридичні особливості становлення правових інститутів, що регулювали природоохоронні відносини в Австро-Угорщині, в т. ч. на українських землях Східної Галичини в складі цієї імперії у 1867-1918 рр. Уперше комплексно досліджено проблеми правової охорони природи ХІХ –ХХ ст. на території Австро-Угорської імперії.

 

 

А35524

9(с2)
М693
Михальчишин І. Р. Археологічна карта межиріччя верхівїв Південного Бугу, Случі, Збруча  / І. Р. Михальчишин, С. М. Шпаковський ; Науково-дослідний інститут памяткоохоронних досліджень, Відділ охорони памяток історії та культури у Хмельницькій області [та ін.]. - Хмельницький : Мельник А. А., 2016. - 207 с. : іл., фот.

У книзі вміщено відомості про пам’ятки та об’єкти археології, що знаходяться в межиріччі верхівїв річок Південний Буг, Случ, Збруч. На основі особистих розвідок авторів, архівних документів, наукових досліджень, які проводилися археологами, істориками та краєзнавцями ХІХ – ХХ століть, публікацій у наукових довідниках, збірниках тощо. Авторами за результатами суцільного обстеження раніше недостатньо дослідженої ділянки території Хмельниччини подано ілюстрації, карти, схеми пам’яток  археології, які суттєво доповнюють текстовий виклад.

 


Б9277

902.6
П389

Пліснеські старожитності: збірник наукових праць адміністрації історико-культурного заповідникаДавній Пліснеськна пошану Михайла Андрійовича Филипчука / Історико-культурний заповідникДавній Плиснеськ” ; ред. кол. А. Филипчук (відп. ред.) [та ін.]. - Львів : Растр-7, 2016. - 300 с. : іл.

У збірнику вміщено статті з проблем археології та давньої історії, історії історичної науки, публікації нових матеріалів, насамперед з розкопок Плісенеського археологічного комплексу.

 

А35528

9(с2)
Т51
Токарєв  С
. Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині XVII–XVIII ст. / С. А. Токарєв ; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського, Національна спілка краєзнавців України, Чернігівська обласна організація, Коропська районна державна адміністрація. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 120 с. : іл.

У книзі висвітлено історію Коропської сотні Ніжинського полку у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. З’ясовано еволюцію її адміністративно-територіального устрою, соціально-економічний розвиток, ґенезу та еволюцію козацької старшини регіону.

 

 

А35516

9(с2)
С445
Скоропадський
П.  П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918  / П. П. Скоропадський. - Київ : Наш формат, 2016. - 474, [1] с.

Йшов четвертий рік світової війни. Втомлений подіями генерал-лейтенант російської імператорської армії Павло Петрович Скоропадський, нащадок старовинної старшинської фамілії, ще не знав, що стане гетьманом незалежної Української держави. Епоха перемін, яку самовбивчо наближали революціонери всіх мастей, перетворилася на апокаліпсис, війну всіх проти всіх, але Скоропадському стало духу взяти на себе невдячну ношу державного будівництва. Спроба закінчилася цілковитим і очікуваним провалом, але окремі починання гетьмана дотривали до наших днів: саме йому Україна завдячує, наприклад, Академією наук. У цих пронизливих спогадах постають буремні роки революції і громадянської війни та особиста драма Скоропадського, який, за влучними словами Вячеслава Липинського, став українцем, тільки переставши бути гетьманом. Але, на жаль, було вже пізно: Україну охопив червоний морок з півночі.

 

 

А35532

9(с2)
Ч-755
Чорнá-“Маєвий”
В. Спогади повстанця з Любачівщини = Memoirs of an UPA soldier from Lubachiv region / В. Чорнá-“Маєвий” ; упоряд. Є. Луньо ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2016. - 126 с.

У книзі споминів Володимир Чорна (Малий, Маєвий) розповідає про своє перебування в СКВ, а відтак у вд. “Месники - 1” і “Месники -3”, які діяли на теренах Любачівщини. З відстані півстоліття послідовно викладає найважливіші події і факти бойового шляху цих відділів, а передовсім власної чоти, рейду окремої групи на Захід. Також колоритно представляє характери повстанців у різних бойових та буденно-побутових обставинах.

 

 

А35513

9(с2)
П18
Парамонов
 А. Ф. История рода Щоголевых  / А. Ф. Парамонов. - Харьков : Типография Мадрид, 2016. - 19 с. : факс., фот.

Более 60 лет жил в Харькове поэт Яков Иванович Щоголев. Два поэтических сборника, опубликованных в Харькове до революции, давали все основания считать его харьковским «кобзарем». Сегодня его имя знают и помнят только истинные ценители поэзии и истории Слободской Украины. Информация о происхождении рода Щоголевых, первых годах жизни поэта, его предков только недавно опубликована автором на интернет-ресурсе. Данная публикация максимально расширяет сведения об этом человеке.

  

 

А35522

9(с2)
П334
Пирогова-Таран Л
. В. Іван Васильович Лучицький: історик і час: монографія / Л. В. Пирогова-Таран, Н. А. Логунова ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 210 с.

За роки незалежності українська історична наука одержала можливість вступити в активний діалог із світовою і розробляти проблеми теорії і методології історії, відштовхуючись від своїх великих попередників дореволюційного часу. До таких відносяться І. В. Лучицький, через якого пройшли наймогутніші ідейні течії ХІХ – поч. ХХ ст. Творчий і життєвий шлях Івана Васильовича, його методологічні і концептуальні напрацювання з історії світового і українського середньовіччя і раннього нового часу стали предметом аналізу авторів цієї монографії. Новим є розділ про його громадсько-політичну діяльність.

 

 

А35518

002
К736
Котова М.
Життя за покликанням: до 100-річчя від дня народження Котова Володимира Івановича / М. Котова. - Чернігів : Лозовий В. М., 2016. - 103 с. : іл.

Розповідь про відомого українського журналіста Котова Володимира Івановича для якого професія була те саме, що життя. Про прекрасну родину Котових та римовані рядки його доньки.

 

А35525

9(с2)
З-386

Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХХХІ ст.): колективна монографія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Коломийський інститут ; [за ред.: Ю. В. Плекана, О. С. Кондур, О. В. Слипанюк]. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : НАІР, 2016. - 375 с.

У монографії зосереджена увага на вивченні суспільно-політичних, соціально-економічних та світоглядних аспектів розвитку західноукраїнських земель, психолого-педагогічних особливостях етнокультурних традицій Західної України, а також на дослідженні літературного процесу та мовних особливостей покутсько-гуцульського регіону.

 

 

Б9276

9(с2)
Г82
Грибан
 Г. П. Гортаючи сторінки історії Полтавщини / Г. П. Грибан, В. Ф. Халимон. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - 444, [3] с. : іл., фот., факс.

У книзі розповідається про історичні події на теренах полтавського краю, починаючи з первісної доби і до сучасних, пов’язаних із Революцією Гідності, анексією Криму і війною на Донбасі; про видатних діячів культури, історії та науки, про їхній внесок у світовий поступ, про найбільш значущі культурні пам’ятки області.

 

А35517

9(с2)
К836
Крот
 В. О. Нариси історії Кременчуцького повітового земства: монографія / В. О. Крот, Л. М. Крот ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В., 2016. - 192 с. : іл.

У монографії на основі аналізу значного масиву історичних документів висвітлена діяльність Кременчуцького повітового земства в другій половині ХІХ на початку ХХ століття. Показано механізм формування земських органів самоврядування, основні напрями та результати їх діяльності, досліджено джерела формування бюджету та фінансування різноманітних потреб населення. Помітне місце в монографії відведено відомим земським діячам Кременчуцького повіту.

 

 

А35514

9(с2)
П18
Парамонов
 А. Ф. История улицы Университетской / А. Ф. Парамонов. - Харьков : Типография Мадрид, 2016. - 66 с. : ил., планы. - (Откуда родом). - Загл. обл. : Харьков. История улицы Университетской.

В Харькове нет другой более славной в историческом отношении улицы нежели Университетская. Все великие люди, все знатные гости прибывающие в Харьков посещали Успенский градской собор, восхищались Александровской колокольней. Все студенты Коллегиума и Императорского университете прошли по этой улице.

 

А35512

9(с2)
П18
Парамонов
 А. Ф. Харьков. Домовладельцы Штейфоны  / А. Ф. Парамонов. - Харьков : Типография Мадрид, 2016. - 28 с. : ил., фот.

Родоначальником рода Штейфонов является мещанин г. Витебска Давид Львович Штейфон, который прибыл в Харьковскую губернию в1820-е годы вместе с двумя своими сыновьями Филиппом и Давидом, проживал в сл. Хотомле Волчанского уезда, где в 1827 году вместе с сыновьями принял православие. В 1829 году Штейфоны переезжают в г. Харьков, где поступают в цеховое звание как шляпники. С того времени представители этого рода проживали исключительно в Харькове, где стали одними из самых успешных торговцев, заводчиков и крупными домовладельцами. Это позволило им дать образование детям и внукам, занять положение в обществе. Семье Штефонов принадлежали: завод красок, восемь домовладений, несколько торговых лавок и павильонов, несколько земельных участков в Харьковском уезде.

 

 

Б9275

9(с2)
С81

Сто двадцать лет истории Дома 90 на Сумской улице Харькова: монография / А. И. Сердюк [и др.] ; М-во здравоохранения Украины, Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Центр краеведения имени академика П. Т. Тронько. - Харьков : Фактор, 2016. - 431 с. : фот.

В книзі викладено історію Дому 90 (Дому Досєкіна) на Сумській вулиці Харкова у контексті культурних, архітектурних, економічних, соціально-політичних, містобудівних та науково-медичних явищ у житті міста кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Детально описано біографії власників і спадкоємців Дому 90, а також відомих вчених-медиків, долі яких були тісно пов’язані з роботою організацій, що розміщувалися у стінах цього Дому, в їх історичному зв’язку з розвитком науки, медицини, культури та техніки. Значна частина використаних матеріалів вперше вводиться до наукового обігу.

 

 

А35554

37
Г93

Губар  К. А. Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у вітчизняну юридичну освіту, науку і практику (1615–1920 рр.): монографія / К. А. Губар ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 238 с.

Монографія є комплексним дослідженням теоретико-прикладних проблем зародження, становлення та розвитку юридичної науки й освіти в Києво-Могилянській академії та її фактичній наступниці – Київській духовній академії у 1615-1920 рр. В роботі охарактеризовано наукові здобутки й основні державно-правові погляди професорів і вихованців закладів, вставлено практичну юридичну діяльність вихованців академій.

 

 

А35543

9(с2)
С296

Село Степанівка у другій половині XVIII ст.: (за матеріалами Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр.) / упоряд. Д. Казіміров. - Чернігів : Лозовий В. М., 2016. - 99 с.

У виданні опубліковано документи з «Генерального опису Лівобережної України (1765-1769 рр.)», що стосуються історії села Степанівка. Серед них – відомості про двори козаків, володіння представників духовенства та козацької старшини, копії універсалів на маєтності Ніжинського Благовіщенського монастиря та інше. Матеріали Опису містять інформацію про забудову дворів жителів Степанівки, їхні родинні зв’язки, вік, стан, здоров’я та господарську діяльність.

 

 

А35529

9(с2)
П345

Пислар  А. А. Рідна сторона. Коновка: історія села / А. А. Пислар. - Вид. 3-є, змін. та допов. письмовими документами та фотоматеріалами. - Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. - 128 с. : іл., фот.

У книзі описуються маловідомі факти з історії села Коновка Кельменецького району Чернівецької області від найдавніших часів до сьогоднішніх днів. Видання третє, доповнене новими історичними матеріалами, фотознімками та письмовими документами.

 

А35527

9(с2)
Х434

Хижняков  В. М. Чернігівська старовина  / В. М. Хижняков ; до друку підгот. : О. Коваленко, А. Курданов, О. Рахно ; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Національна спілка краєзнавців України, Чернігівська обласна організація [та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016.

Книга містить праці відомого громадського діяча та краєзнавця Василя Михайловича Хижнякова (1842-1917) з історії Чернігівщини ХVІІІ – початку ХХ ст.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)