17.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
До 200-річчя від дня народження Миколи Івановича Костомарова Версия для печати Отправить на e-mail

З 16 травня 2017 року у читальному залі науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань демонструється виставка присвячена 200-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова.

Костомаров Микола Іванович [псевдоніми і криптоніми — Ієремія Галка, Иван Богучаров, Николай Н., Равви, Н. К., Н. К-ва та ін.] — ад'юнкт-професор Імператорського університету Св. Володимира, визначний історик та письменник, історіограф, ідеолог слов'янського відродження, діяч українського національно-визвольного руху прозаїк, критик, фольклорист, публіцист, педагог. Народився у Воронезькій губернії. Закінчив Харківський університет. Був одним із засновників Кирило-Мефодіївського товариства і його головним ідеологом. У 1847 р. за участь у цій діяльності був арештований і ув’язнений у казематі Петропавлівської фортеці (Петербург), пізніше висланий до Саратова. З 1856 р. амністований. Працював професором кафедри російської історії Петербурзького університету. Відстоював самостійність української нації. Автор 16 томів історичних монографій.

Літературна творчість пов’язана з розвитком українського романтизму. Видав збірки поезій “Українські балади” та “Вітка”, яким властиві мотиви й сюжети з фольклору, символіка, ритміка й образний лад усного народного слова тощо. Одним із перших в українській поезії використав гекзаметр, елегійний дистих та п’ятистопний ямб. Написав прозові твори (російською мовою повісті “Сорок лет”, “Кудсяр” та ін.; казки “Торба”, “Лови” та ін.).

У 1844 p. M.Костомаров захистив дисертацію “Про історичне значення руської народної поезії”, у якій заявив про своє позитивне ставлення до поезії Т.Г. Шевченка.

З 1846 працював над історичними дослідженнями. У своїх наукових студіях Костомаров зосереджується на україністиці. Працює над науковою роботою “Богдан Хмельницький”, надрукував працю “Слов’янська міфологія” (1847), підготував до видання літопис Самійла Величка.

З 1860 р. Микола Іванович був членом Археографічної комісії. Готував видання “Актів Південної та Західної Росії”. На базі C.-Петербурзьких, московських, варшавських та інших архівів М.Костомаров написав і опублікував низку капітальних праць з історії України, зокрема “Руїна” (1879-1880), дослідження “Гетьманство Юрія Хмельницького”, “Павло Полуботок” (1876), “Мазепинці” (1884).

Особлива сторінка в житті Костомарова – його публіцистична та полемічна діяльність. За участю М. Костомарова були створені журнали “Киевская старина” та “Вестник Европы”, де кожного року публікувалися його праці з історії України. Так, 1869-1870 pp. у “Вестнику Европы” побачила світ фундаментальна монографія М.Костомарова “Останні роки Речі Посполитої”, що була удостоєна премії С.-Петербурзької академії наук.

1874 р. Костомаров брав участь у III археологічному з’їзді в Києві, був головою відділення історіографічної географії та етнографії. Під овації в залі університету Св.Володимира він зачитав реферат “Про утворення київської дружини та її значення в давні часи і про її зміни в наступному побуті руського народу”.

1884-1885 pp. тяжка хвороба позбавила М.І. Костомарова можливості працювати на повну силу. Помер М.І. Костомаров у квітні 1885 р. і був похований на Волковому кладовищі у С.-Петербурзі.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 191-192

 
 

Твори  М.І. Костомарова

1.         Костомаров Н.И. Богдан Хмельницький / М. И. Костомаров. — 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург, 1870. – 220с.

2.         Костомаров Н. Историческiя монографiи и изслѣдованiя / М. И. Костомаров. — Санкт-Петербург: Тип. Имп. АН, 1863–1872. — Т. I—XII.

3.         Костомаров М.І. Дві руські народності / М.І. Костомаров ; пер. О. Кониський: з передм. Д. Дорошенка. – Харків: Майдан, 1991. – 72с.

4.         Костомаров М.І. "Закон Божий": (Книга буття українського   народу) / М.І. Костомаров. – Київ: Либідь, 1991. – 39с. 

5.         Костомаров Н.И. Земские соборы: Исторические монографии и исследования  / Н.И. Костомаров. — Москва: Чарли, 1995. — 640 с. — (Актуальная история России).

6.         Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования : в 2-х кн. / Н.И.Костомаров. – Москва: Книга, 1990. – 235с.

7.         Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография  / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. –  Київ: Изд-во КГУ, 1990. – 734с. 

8.         Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів  / М. І. Костомаров; пер. і переднє слово О. Барвінського.  – Київ: Україна, 1991. – 493с., іл. – (Репринтне вид.).

9.         Костомаров М.І. Книги буття українського народу/ М. І. Костомаров; передм. М. Возняка. – Львів ; Київ: Вид-во "Нові шляхи”, 1921. – 24с.

10.      Костомаров М.І. Кудеяр: історична повість / М. І. Костомаров. – Львів, 1928. – 264с.

11.      Костомаров М.І. Кудеяр: історична повість / М. І. Костомаров. – Харків, 1931. – 187с.

12.      Костомаров М.І. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова: Зібрані заходом академіч. комісії укр. історіографії / М. І. Костомаров; за ред. і вступ ст. М. Грушевського. – Київ: Держвидав, 1928. – 315с. 

13.      Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в ХІV и ХVІІ ст. / М. І. Костомаров: авт. очерка о жизни и творчестве Н.И. Костомарова и коммент. Б.Г. Гливак. – Санкт-Петербург: Тип. Вольфа, 1860. – 215с. 

14.      Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; подгот. А.А. Олейников. — Київ: Радуга, 2006. — 72с.: ил.

15.      Костомаров М.І. Поезії / М.І. Костомаров (Галка Ієремія), Могіла, Амвросій . – Київ: Рад. письменник, 1972. – 234с., іл., портр.

16.      Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства  / М.І. Костомаров. — Київ: Либідь, 1994. — 384с. — (Літературні пам’ятки України).

17.      Костомаров М.І. Чернігівка: бувальщина з другої половини ХУІІ ст. /  М.І. Костомаров; пер. Б. Грінченка. – Київ, І928. – 256 с.

18.      Костомаров Н.И. Черниговка: быль второй половины ХVІІ века / Н.И. Костомаров. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Тип. Луковникова, І9І7. – 157 с.

 

Література про життя і творчість М.І. Костомарова

19.      Замлинський В.  Микола Костомаров / В.Замлинський // Історія України в особах: ХІХ ст. —  ХХ ст. —  Київ, 1995. —  С.70 - 73.

20.      Історія української літератури: в 2 т. / Редкол.: Дзеверін І.О. (голова)  та  ін. – Київ: Наук. думка, 1987. —  Т. 1. —  631 с.

21.      Судаков В. Костомаров Микола Іванович (1818 – 1885)  / В. Судаков // Видатні постаті України: біогр. довід. / Г.В. Щокін,  М.Ф. Головатий, В.А. Гайченко та ін. - Київ, 2004. —  С.424 - 428.

22.      Іванко А. Український Кремуцій Корд (М.І. Костомаров) / А. Іванко // Історія України. – 2003. —  № 10. – С. 1-9.

23.      Костомаров Микола Іванович (1817 – 1885)  // Енциклопедія українознавства : у 10 т. –  Київ, 1996. —  Т.3. —  С. 11-48.

24.      Костомаров Микола Іванович (4 (16). 5 1817- 7(19).4 1885  // Довідник з історії України / за ред.: І. Підкови, Р. Шуста. —  2-ге вид. —  Київ, 2001. — С. 357 – 358.

25.      Костомаров Микола Іванович (16. V.1817 – 19.ІV. 1885) // Український радянський енциклопедичний словник : у 3 т. / редкол.: Бабичев Ф.С. (голов. ред.) та ін. – Київ, 1987. —  Т.2. —  С. 169.

26.      Пінчук Ю. Мемуари про Миколу Костомарова графині Катерини Юнге, Надії Білозерської,  Аліни Костомарової  / Ю. Пінчук. —  Київ: Вища шк., 2005. - 142с.

27.      Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров, 1817-1885 / Ю.А. Пінчук. – Київ: Наук. думка, 1992. – 232с.

28.      Скуратівський В. Микола Костомаров/ В. Скуратівський// Українська культура. – 1992. - № 4. – С. 14-16.

28.      Смолій В.А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості : Енциклопедичний довідник / В.А.Смолій. – Київ: Вища шк., 2005. – 543 с.

29.      "Співатиму, доки стане…" (Перечитуючи писання Миколи Костомарова)// Просвіт. – 1995. - № 1. – С. 36-38.

30.      «Тільки ти …» : роман кохання в листах Аліни Крагельської до Миколи Костомарова / злагодив пер. і написав  передм. «Трагедія із щасливою розв’язкою» М.Шудря // Пам’ять століть.- 2005. —  №1. —  С. 33-89.

31.      Толочко П. Видатний історик України і Росії [Костомаров М. І.]// Київська старовина. – 1992. –  № 5. – С. 7-18.

32.      Янкевич В. Микола Костомаров: сторінки великого життя/ В. Янкевич// Освіта України. – 2004. – 28 травня (№ 41). – С. 10.

33.      Ясь О. В. Історія як сюжет. Представлення образу Б. Хмельницького в однойменній монографії М. І. Костомарова/ О. В. Ясь// Український історичний журнал. – 2007. - № 2. – С. 89-106.

34.      Яценко М.Т. М.І. Костомаров - фольклорист і літературознавець  / М.І. Яценко // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – Київ, 1994. – С. 5-43.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)