17.06.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Історія України до 1917 р. Версия для печати Отправить на e-mail

Історія України до 1917 р.

Антонович В. Б. Монографии по истории Западной и Юго Западной России Т.1 / В. Б. Антонович. – К.: Тип. Е. Я. Федорова, 1885. – 351 с.

Баранович О. І. Залюднення Волинського воєводства в першій половині ХVII ст. / Ол. Баранович; ВУАН, Соціяльно-економічний відділ, Комісія історико географічна. – К. : Укрполіграфоб'єднання, 1930. – 156 с.

Волынь: исторические судьбы Юго Западного края / с Высочайшего соизволения издано при Министерстве Внутренних Дел П. И. Батюшковым. – СПб.: Тип. Тов-ва «Обществ. Польза», 1888. –XV, 288, 128 с.: 69 гравюр, 2 л. хромолитограф.

Горбачевский, Н. Краткія таблицы, необходимыя для исторіи, хронологіи, вообще для всякаго рода археологическихъ изследованій и въ частности для разбора древнихъ актовъ и грамотъ западнаго края Россіи и Царства Польскаго / Н. Горбаческий; Изданы Виленскою Археографическою Коммиссіею. - Б.м.: Вильна: въ типографіи Губернскаго правления, 1867. - 51 с., 17 табл.

Грушевский М. С. Киевская Русь. Т. 1 : Введение. Територия и население в эпоху образования государства. / М. С. Грушевский. - извлечено из 2-го укр. изд. – СПб.: Тип. Императорского училища глухонемых М.Аленевой, 1911. – VI; 499 с.

Записки Черниговского Губернского Статистического Комитета. Кн.1 /Черниг. Губ. Стат. Ком. – Чернигов: Губ. тип., 1866. – 256 с.

Записки Черниговского Губернского Статистического Комитета. Кн.2: Вып. 1 и 2 / Черниг. Губ. Стат. Ком. – Чернигов: Губ. тип., 1868. – 256с.

Записки Черниговского Губернского Статистического Комитета. Кн.2: Вып. 3 и 4 / Черниг. Губ. Стат. Ком. – Чернигов: Губ. тип., 1869.–149–347; 57–112 с.

Записки Черниговского Губернского Статистического Комитета. Кн.2: Вып. 5 и 6 / Черниг. Губ. Стат. Ком. – Чернигов: Губ. тип., 1872. – 136 с.; 4 л. табл.

Історія України в документах і матеріалах. Т.1: Київська Русь і феодальні князівства ХІІ – ХІІІ століть / склав М. Н. Петровський; АН УРСР. Ін-т історії України. – 2-е вид. – К.:Держ. учбово-пед. вид-во «Рад. шк.», 1946. – 307 с.

Історія України в документах і матеріалах. Т.1: Київська Русь і феодальні князівства ХII-ХIII століть. – К. : Вид-во АН УРСР, 1939. - 293 с.

Історія України в документах і матеріалах. Т.3: Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1659 – 1 654 роки) / склали М. Н. Петровський , В. К Путілов. – К. : Вид-во АН УРСР, 1941. – 291 с.

Кулиш П. А. История воссоединения Руси. Т. 1 / П. А. Кулиш. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1874. – 363 с.

Кулиш П. А. История воссоединения Руси. Т. 2 / П. А. Кулиш. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1874. – 457 с.: ил.

Кулиш П. А. История воссоединения Руси. Т. 3 / П. А. Кулиш. – М., 1877. – 374 с.

Маркевич Н. История Малороссии. Т. 1 / Н. Маркевич. – М., 1842. – 387, VIII с.

Маркевич Н. История Малороссии. Т. 2 / Н. Маркевич. – М., 1842. – 673, ХVI с.

Маркович Я.А. Дневные записки Малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича.Ч.1 / Яков Маркович. – М. : Тип. В. Готье, 1859. – ХIV; 520 с. : 1 ил.

Маркович Я.А. Дневные записки Малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича.Ч.2 / Яков Маркович. – М. : Тип. В. Готье, 1859. – 414 с.

Мемуары относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2 (первая половина ХVII ст.). – К. : Тип. Корчак-Новицкого, 1896. – 438 с. : 2 л. ил.

Очерк деятельности Киевского округа путей сообщения. – Киев : Лит. тип. С.В. Кульженко, 1913. - 363 с. : 8 л. фотограф.,17 л. схем.

Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном , Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т.1. – 2-е изд. – К.: Лито-типограф. Заведение И. К. Вальнера, 1848. –XXII, 473 с.; 4 л. ил.

Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном , Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т.2. – К.: Лито-типограф. Заведение И. К. Вальнера, 1846. – 2, VIII, 233, 163 с.; 6 л. ил.

Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном , Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т. 3. – К.: Лито-типограф. Заведение И. К. Вальнера, 1852. – XXXII, 441 с.; 1 л. ил.

Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном , Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т. 4. – К.: Университет. Тип., 1859. – ХV, 460, 121 с.; 1 л. ил.

Памятники русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П. Н. Батюшковым / изд. Мин. Внутренних дел. – Вып.7. Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ. Варшавского генерал-губернаторства). – СПб. : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1885. – ХI, 432 с. : 2 ил.

Русов А. А. Описание Черниговской губернии. Т. 1 / составлено по поручению Губерн. Земства… А. А. Русовым. – Чернигов: Тип. Губерн. Земства, 1898. – ХІ, 97, 437, 123 с.: 15 л.: 1 – 19 карт; 1 л. схем.

Русов А. А. Описание Черниговской губернии. Т. 2 / составлено по поручению Губерн. Земства… А. А. Русовым. – Чернигов: Тип. Губерн. Земства, 1899. – ХІ, 377, 327с.: 6 л.: 20 – 37 карт.

Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – К. : Тип. Г. Т. Корчак Новицкого, 1888. – ІІ, LIХ, 322 с.

Список населенных мест Черниговской Губернии, имеющих не менее 10 жителей по данным 1901 года / Черниговский Губернский Статистический Комитет. – Чернигов: Тип. Губ. Правления, 1902. – 188, Х,12.

Статистический Справочник по Югу России / Статистическое Бюро Губернского Земства. – Полтава: Электрическая типо-лит. преемн. «И. А. Дохман», 1910. – 75 с.; 1 л. карт.

Статистическое описание Киевской губернии [Электронный ресурс] . Ч. 1. Обозрение площади, народонаселения, населенных мест и путей сообщения / И. Фундуклей. - Электрон. текстовые дан. - С.-Петербург : Тип. М-ва Внутренних Дел, 1852. - 165 МБ, 5,58 МБ эл. жестк. диск. Карта

Статистическое описание Киевской губернии [Электронный ресурс] . Ч. 2 / И. Фундуклей. - Электрон. текстовые дан. - С.-Петербург : Тип. М-ва Внутренних Дел, 1852. - 161 МБ, 7,78 МБ эл. жестк. диск. Таблиця.

Статистическое описание Киевской губернии. Ч. 3 / И. Фундуклей. - СПб. : Тип. Министерства Внутренних Дел, 1852. - 167 МБ ел. жорстк. диск ; 3 л. табл. - Б. ц.

Труды Статистического Отделения при Черниговской Губернской Земской Управе. Вып.1. – Чернигов: Земская тип., 1877. – 285с.; 1 л. табл.

Украинский народ в его прошлом и настоящем.Т.1. / под. ред. Ф. К. Волкова, М. С. Грушевского, М. М. Ковалевского и др. – СПб. :Тип. т-ва"Общественная польза", 1914. – 360 с. : 17 ил.

Украинский народ в его прошлом и настоящем.Т.2. / под. ред. Ф. К. Волкова, М. С. Грушевского, М. М. Ковалевского и др. – Пг. :Тип. т-ва "Общественная польза", 1916. – С. 361 – 707 : 2 табл ; 1схема; 18 ил. ; 5 карт.

Хозяйственно статистический обзор Херсонской губернии за 1889 год /Херсонская Губ. Зем. Управа. – Херсон: Тип. О. Д. Ходушиной, 1890. – 161с.

Холмская Русь. Исторические судьбы Русского Забужья с высочайшего соизволения издано при М-ве Иностр. Дел П. Н. Батюшковым. – СПб. : Тип. тов-ва "Общественная польза", 1887. – ХVI, 215: 48 ил.; 63 с.


Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 6. - К. : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1892. - 546с, 20,2Мб

Шмит Ф. И. Искусство древней Руси – Украины / Ф. И. Шмит. – Харьков : Книгоизд-во "Союз", 1919. – 111 с. : 25 илл. – (Культ.- ист. б-ка под ред. проф. Д. И. Багалея).

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)