27.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР:12.06.2018 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 12.06.2018 р.

Б9706

902.5

А875

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918–1920) : [зб. док.] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. В. Л. Кавунник. - Київ, 2017. - 333 с.

У збірнику опубліковано справоздання губерніальних старост і комісарів від травня 1918 року до червня 1920 року з архіву Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У цих документах повідомляється про становище в повітах Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній, а також з’ясовується настрій населення щодо німецької та австро-угорської військової влади, повстань інспірованих з Росії, військового повстання Директорії, вторгнення більшовицької, добровольчої та польської армій на територію України.

М3146-1

002

Г136

Газети Хмельниччини 1944–2017 років у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки : кат. Вип. 1 / Хмельниц. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Хмельниц. ОУНБ ; авт. кол. : В. В. Маковська [та ін.]. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. - 97 с.

Ретроспективний каталог охоплює більше ста назв газет різного типу : обласних, районних, міських, колгоспних, молодіжних, які видавалися та видаються на Хмельниччині. Особливістю каталогу є те, що в ньому описано колгоспні багатотиражні газети, які видавалися в окремих районах.

У каталозі в алфавітному порядку подано повний бібліографічний опис сучасних назв газет. Старі назви газет вказані у загальному алфавітному порядку з відсиланням на сучасну назву. Каталог доповнений допоміжним географічним покажчиком.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, архівних, музейних та бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією виникнення та розвитку преси на Хмельниччині.

А37869

9(с2)

Г159

Галичина в етнополітичному вимірі : монографія / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 838 с. : табл.

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв’язок політичного й етнічного у динаміці складу населення Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, його соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, особливостей регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто цікавиться етнополітикою та етнополітичною історією українських регіонів.

А37908

001(01)

Г852

Феодосій Борисович Гриневич (1922–2014). Академік Національної академії наук України : наук. біогр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка” ; упоряд. Ю. Ф. Гриневич. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 79 с. : фото.

Наукова біографія випускника Львівської політехніки – академіка Національної академії наук України, доктора технічних наук Феодосія Борисовича Гриневича – висвітлює цікавий життєвий і науковий шлях визначного вченого, який започаткував новий напрям вимірювальної техніки, створив власну наукову школу. Видання містить також роздуми Ф. Б. Гриневича, спогади його учнів та співпрацівників, численні фото.

А37919

9(с2)

М749

Мокрицький Г. П. Європейська Житомирщина : український вимір ; Національно-визвольні змагання українців: постаті, події, міста та села : іст.- краєзнав. та біогр. слов. : 555 гасел / Георгій Павлович Мокрицький, Р. Ю. Кондратюк. - Житомир : Волинь, 2017. – 158 с. - Заголовок обкл. : Європейська Житомирщина: український вимір.

Енциклопедичне видання присвячено подіям, постатям, містам і селам Житомирщини в контексті їх української історії, боротьби за незалежність України. Чимало нових, невідомих досі або заборонених персоналій і фактів читач знайде саме у цьому виданні.

Ця книжка є першою спробою енциклопедичного видання, яке ставить на меті дати стислу інформацію про постаті і події на Житомирщині в контексті її геополітичної історії.

Розраховано на широке коло читачів, але передусім – на учнівську та студентську молодь, викладачів.

А37916

4(038)

С325

Серебрянська І. М. Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність : навч. посіб. / Ірина Миколаївна Серебрянська ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. - 340 с.

У навчальному посібнику систематизовано актуальну нині освітню лексику з урахуванням специфіки її функціонування в текстах традиційних та новітніх засобів масової інформації. У поєднанні термінологічного й прагматичного аспектів, спроектованих на мовлення трьох суспільних категорій мовців (здобувачів освіти, освітян та журналістів), репрезентовано сучасні тенденції, усталені традиції та національно-європейську ідентичність вітчизняної освіти.

Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, аспірантів та викладачів.

Посібник також стане у нагоді представникам різних ланок освіти, державної влади, бізнесу, суспільства у цілому, тим, чия діяльність спрямована на модернізацію національної освіти.

Б9721

5(01)

С443

Віктор Скопенко / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред. кол. : О. В. Третяк [та ін.]. - Київ : Київський університет, 2005. - 164, 1 с. : фот.

Висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності Віктора Васильовича Скопенка, ректора, доктора хімічних наук, професора, академіка Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, відомого спеціаліста зі світовим ім’ям в галузі хімії координаційних сполук.

Бібліографічний покажчик знайомить з працями вченого.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

А37941

9(с2)(01)

У453

Український історичний журнал : системат. покажч., 2012-2016 рр. / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. : Л. Я. Муха, А. В. Невмержицька ; відп. ред. О. П. Реєнт. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. - 81 с.

Співробітниками відділу науково-технічної інформації Інституту історії України НАН України підготовлено систематичний покажчик змісту журналу «УІЖ» за 5 років з 2012 – 2016 рр.

«Український історичний журнал» - орган Інституту історії України НАН України та Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України почав виходити з 1957 р. Того року було випущено 3 номери. Протягом 1958–1964 рр. журнал виходив раз на два місяці, а з 1965 р. став щомісячником. З 1995 р. журнал виходить раз на два місяці.

Розташування матеріалу в покажчику систематичне. В ньому вміщено іменний покажчик.

Систематичний покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів вищих учбових закладів, вчителів, аспірантів, працівників інформаційних служб та бібліотек.

Г64

059

У453

Український поетичний авангард: століття по тому : календар [на 2018 рік]. - [Київ] : [Вид-во журн. “Український тиждень”], [2018]. - 6 арк. : іл.

Календар представляє дванадцятьох представників українського поетичного авангарду 20-30-х рр. ХХ століття, земний шлях яких трагічно обірвався в роки репресій. Процитовано вірші Леоніда Чернова, Олекси Влизька, Олекси Слісаренка, Гео Шкурупія, Сави Голованівського, Миколи Скуби, Грицька Коляди, Андрія Михайлюка, Майка Йогансена, Валеріяна Поліщука, Івана Маловічка, Михайля Семенка.

Для широкого кола читачів.

А37902

34(01)

У745

Усенко Ігор Борисович : до 60-річчя від дня народж. і 35-ліття наук.-пед. діяльності : [біобібліогр. зб.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. : Т. І. Бондарук, В. П. Горбатенко ; упоряд. : Т. І. Бондарук, Є. В. Ромінський. - Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. - 94 с.

У біобібліографічному виданні висвітлюються основні етапи життя, творчого шляху та громадської діяльності відомого українського правознавця, історика права, співзасновника та першого віце-президента Міжнародної асоціації істориків права, завідувача відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук, професора І. Б. Усенка.

Подаються матеріали про його роботу як завідувача відділу історико-правових досліджень та про його діяльність на ниві створення та розбудови Міжнародної асоціації істориків права, перелік основних праць.

Для всіх, хто цікавиться персоналіями вчених-юристів України.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)