23.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Наукові праці читачів НІБУ, подаровані Бібліотеці (до 80-річчя НІБУ) Версия для печати Отправить на e-mail

Запрошуємо користувачів до читальної зали НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань (кімната 9), де розгорнуто книжкову виставку «Наукові праці читачів НІБУ, подаровані Бібліотеці», на якій представлено видання з дарчими написами сучасних дослідників – істориків, археологів, музеєзнавців, краєзнавців, а також письменників та громадських діячів.

Виставку присвячено 80-літньому ювілею Національної історичної бібліотеки України.

Упродовж усього існування (Національна історична бібліотека України заснована 1939 року) одним з головних завдань Бібліотеки було і залишається інформаційне забезпечення наукових досліджень користувачів, розвиток національного науково-інформаційного простору, інформаційного суспільства.

Бібліотека має унікальний книжковий фонд. Понад 800 тис. примірників творів друку на 26 мовах світу з археології та історії, мистецтвознавства та музеєзнавства, картографії, історії розвитку освіти, книжкової справи, інших галузей знань.

Колекції рукописних книг, українських та іноземних стародруків, рідкісних прижиттєвих видань класиків української літератури, книг з автографами та дарчими написами видатних діячів науки і культури України, документів, що в радянський період належали до закритого для широкого загалу, так званого спец. фонду – ці раритетні джерела інформації – справжній скарб для дослідників, усіх, хто прагне вивчати і знати історію.

Багато нині відомих особистостей працювали з фондами «Історички». Хтось - з цікавості, хтось писав наукову роботу… Пізніше ці люди на знак поваги і вдячності подарували Бібліотеці свої праці, якими користуються у своїх дослідженнях вже нові покоління науковців…

До 80-літнього ювілею Національної історичної бібліотеки України у читальній залі НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань розгорнуто книжкову виставку, на якій представлено видання з дарчими написами Бібліотеці сучасних науковців – істориків, археологів, музеєзнавців, краєзнавців, а також письменників та громадських діячів.

На виставці експонуються книги, що надійшли до фонду НІБУ упродовж останніх 28 років (1991-2019 р.) і зберігаються у НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань, у колекції «Видання з автографами». Матеріал розміщено за алфавітом авторів або назв творів.

«З повагою і любов’ю…», «Бібліотеці та читачам...», «Рідній Державній історичній бібліотеці…», «Улюбленій бібліотеці з повагою та вдячністю», «Любимой библиотеке историков», «Бібліотеці моєї студентської молодості…».

Такі щирі звертання не можуть не зворушувати. Ми пишаємось нашими читачами і сподіваємось, що і надалі разом працюватимемо задля збереження та дослідження історико-культурної спадщини України!

Список літератури:

Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник ; Ін-т археол. НАН України ; авт.-упоряд. Анна Яненко. – К. : НКПІКЗ, 2017. – 288 с.

Білокінь, Сергій. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.) : джерелознавче дослідження. Т. 2 / Сергій Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр культуролог. студій. – Дрогобич : Коло, 2013. – 1065 с.

Білокінь, Сергій. На зламах епохи. Спогади історика / Сергій Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр культуролог. студій. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – 335 с.

Гуржій, О. І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII-XVIII ст.) / О. І. Гуржій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 105, [2] с.

Жиленко, Ірина. Велика Церква і перші чорноризці Печерські : джерела і матеріали / Ірина Жиленко ; Нац. Києво-Печер. Іст.-культ. заповідник. – Київ : Пульсари, 2019. – 566 с. : іл.

Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості : матеріали Міжнародної наукової конференції / НАН України, Ін-т історії України ; НДІ козацтва ; редкол.: В. Смолій [та ін.] ; наук. ред. О. Гуржій, П. Сас, В. Щербак. – Київ; Запоріжжя, 1997. – 376 с.

Заруба, В. М. З вірою в українську справу: Антін Степанович Синявський / В. М. Заруба. – Київ : Либідь, 1993. – 144 с. : іл.

Зиль, А. Народознавець Павло Чубинський і його доба / Андрій Зиль. – Київ : Казка, 2009. – 399 с. : іл.

Зінченко, А. А. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII-першій половині XIX століття / А. А. Зінченко. – Київ, 1994. – 177, [2] с.

Ісаєвич, Ярослав. Україна давня і нова : народ, релігія, культура / Ярослав Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича ; Міжнар. асоц. україністів. – Львів, 1996. – 335 с.

Київська фортеця : колективна монографія / Нац. іст.-архіт. музей «Київська фортеця» ; під заг. ред. О. Новікової-Вигран, А. В’ялець. – Київ, 2018. – 92 с.

Киркевич, Виктор. Время Романовых. Киев в империи / Виктор Киркевич ; под науч. ред. В. Д. Вероцкого, С. И. Поповича. – Київ, 2004. – 263 с. : ил. – (Библиотека киевлянина).

Коваленко, Олександр. Павло Полуботок – політик і людина / Олександр Коваленко. – Чернігів, 1996. – 91 с.

Козацькі січі : (нариси з історії українського козацтва XVI-XIX ст.) / Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва ; редкол.: В. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – Київ; Запоріжжя, 1998. – 252 с. – (Козацька спадщина).

Костриця, М. Ю. України не соромився, Україною – гордився. М. М. Миклухо-Маклай і Україна / М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко ; Житомир. наук.-краєзн. Т-во дослідників Волині ; Малин. Район. об-ня Всеукр. Т-ва «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. – Житомир; Малин, 1996. – 31 с.

Креховецький, Яків. Богослов’я та духовність ікони / Яків Креховецький ; Катехит. ін-т Укр. катол. ун-ту. – Вид. 3-тє, допов. та випр. – Львів : Свічадо, 2005. – 194 с. : іл.

Леп’явко, Сергій. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні / Сергій Леп’явко ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. – Чернігів : Сіверянська думка, 1996. – 285 с. : іл.

Луців, А. Велика Русь – вільній Україні / А. Луців. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 144 с. : іл.

Матяш, Ірина. Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія, архіви / Ірина Матяш ; Голов. арх. упр. при КМУ, Укр. держ. н.-д. ін-т арх. справи та документозн. – Київ. 1997. – 224 с.

Мицик, Юрій. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття / Юрій Мицик ; Дніпропетр. Від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелозн. НАН України. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. – 260, [2] с.

Мицик, Ю. А. Козацький край : нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст. / Ю. А. Мицик. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. держ. ун-ту, 1997. – 176 с.

На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа : науковий збірник / ред. кол. : Любомир Винар [та ін.] ; упорядкув. Володимира Сергійчука. – Київ :Твім інтер, 1999. – 240 с.

Никитенко, Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н. Н. Никитенко ; М-во культуры и искусств Украины, Киев. гос. ун-т культуры и искусств ; НАН Украины, Ин-т укр. археогр. и источниковед. им. М. С. Грушевского. – Киев, 1999. – 291 с.

Павловський, А. А. Злет і крах соціалізму в СРСР: наслідки та уроки для України / А. А. Павловський. – Київ : Кий, 1999. – 175 с.

Патерик Києво-Печерський : за редакцією, написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном / упоряд., адаптувала укр. мовою, склала дод. та прим. Ірина Жиленко ; відп. ред. Колпакова В. М. ; рец. Микола Забуга. – Київ, 1998. – 346 с.

Рычка, В. М. Вещий Олег в истории и памяти / В. М. Рычка. – Санкт-Петербург : Изд-во Олега Абышко, 2019. – 288 с.

Семен Палій та Фастівщина в історії України : матеріали науково-практичної краєзнавчої конференції / Ін-т історії України НАН України ; Фастів. держ. краєзн. музей ; НДІ козацтва ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – Київ; Фастів, 1997. – 80 с. : іл.

Панашенко, В. В. Полкове управління в Україні : (середина XVII-XVIII ст.) / В. В. Панашенко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 1997. – 74 с. – (Історичні зошити ; вип. 23).

Панашенко, В. В. Соціальна еліта Гетьманщини : (друга половина XVII-XVIII ст.) / В. В. Панашенко. – Київ, 1995. – 211 с.

Піскорський В. К. Вибрані твори та епістолярна спадщина / Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України ; упоряд.: О. О. Новикова, І. С. Пічугіна ; відп. ред. П. С. Сохань. – Київ : Фонд «Відродження», 1997. – 352 с.

Руцький, Микола. Голгофа : документальна історична розповідь / Микола Руцький. – Рівне : Світанкова Зоря. 1996. – 284 с.

Сабадуха, Володимир. Українська національна ідея та концепція особистісного бутя / Володимир Сабадуха ; НАН України, Центр гуманіт. освіти. – 2-ге вид., випр. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 176 с.

Сверстюк, Євген. Блудні сини України / Євген Сверстюк. – Київ, 1993. – 244 с. : [9] с. фото.

Світленко, С. І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття. Аналіз публікацій документальних джерел : монографія / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995. – 240 с.

Світленко, С. І. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років. Аналіз джерел архівних фондів Росії / С. І. Світленко ; М-во освіти України, Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 128 с.

Селівачов, Михайло. Після війни… Спогади / Михайло Селівачов ; Нац. Києво-Печер. історико-культ. запов. – Київ : Центр пам’яткозн. НАН України і УТОПІК, 2015. – 592 с. : іл.

Сіткарьова, О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. Ч. 2. Ансамбль Києво-Печерської лаври за доби гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола. Історичний, архітектурний та мистецький контекст / О. В. Сіткарьова ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучасного мистец. – Київ : Музична Україна. 2006. – 232 с. : іл.

Стороженко, І. С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня-16 травня 1648 р. : науково-популярний нарис / І. С. Стороженко. – 2-ге вид., випр. й допов. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1997. – 54 с.

Стороженко, І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII століття. Кн. 1. Воєнні дії 1648-1652 рр. / І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. держ. у-ту. 1996. – 315, [4] с.

Тинченко, Ярослав. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття : 1917-1921 роки. Ч. 1. Біографічно-довідкова / Ярослав Тинченко ; післямова Володимира Сергійчука ; ред. Василя Овсієнка. – Київ : Тираж. центр УРП, 1995. – 258 с.

Федонин, А. Р. Легенды денежных знаков / А. Р. Федонин. – Донецк : О-во «Знание», 1991. – 85 с.

Федорук, Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України : 1654-1657. Ч. 1. 1654 рік / Я. О. Федорук ; НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 1996. – 262 с.

Фігурний, Ю. С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю. С. Фігурний ; Ін-т українозн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. братство, 1997. – 122 с.

Харишин, М. В. Історія підпорядкування Української Православної Церкви Московському патріархату : монографія / М. В. Харишин. – Київ : Вентурі, 1995. – 171 с.

Чернецький, Євген. Герої, вороги, жертви Першої більшовицько-української війни 1917-1918 рр. на цвинтарях Києва / Євген Чернецький, Ольга Гурковська. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2018. – 533 с.

Чорнобиль і військова прокуратура / уклад. Андрій Іванович Амонс. – Київ, 2017. – 188 с. : іл.

Чорнобильська трагедія : документи і матеріали / НАН України, Ін-т історії України ; Голов. арх. Упр. при КМУ, Центр. держ. архів громад. об-нь України ; упоряд.: Н. П. Барановська (гол. упоряд.) [та ін.] ; ред. кол.: В. А. Смолій ( відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – 783 с. – (Пам’ятки історії України ; серія 5. Джерела новітньої історії).

Підготувала Світлана Смирнова

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)