16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Джерела з історії освіти і науки регіонів України Версия для печати Отправить на e-mail
7 жовтня з метою розкриття фонду відділу депозитарного зберігання літератури була проведена презентація виставки «Джерела з історії освіти і науки регіонів України».


Волошінська Н. О.

Джерела з історії освіти і науки регіонів України з фонду депозитарного зберігання НІБУ.

Наша молода держава пише свою нову історію, і все більшої ваги набувають краєзнавчі дослідження: історія регіонів, населених пунктів чи певних галузей. Однак, попри помітне зацікавлення науковців та читачів такими темами, значна частина джерел, необхідних для цих досліджень, залишається поза увагою фахівців. Саме НІБУ є тією скарбницею, яка зберігає важливі документи, що допомагають відкривати нові сторінки історії України.

Зокрема, тема історії та розвитку освіти і науки в Україні не втрачає своєї актуальності, а швидше навпаки – цікавість до неї зростає. У НІБУ зберігається чималий масив документів, що стосуються цієї теми. Саме на сегмент джерел, що розкривають тему історії освіти в Україні (з фонду депозитарного зберігання літератури) , хочеться звернути увагу.

Вища школа в ХIX ст. була представлена університетами, інститутами, консерваторіями, вищими жіночими курсами. В системі середньої освіти центральне місце займали класичні гімназії – чоловічі та жіночі. Перші гімназії на території України з'явилися в Одесі, Харкові, Чернігові, Катеринославі, Новгороді-Сіверському, Полтаві, Херсоні.

У 1805 р. у Харкові відкрився перший в Україні університет, який відіграв значну роль у розвитку культури, науки, освіти. Про факти з історії університету можемо дізнатися зі сторінок таких документів, як: „Извещеніе о публичныхъ преподаваніяхъ, имеющих быть въ Императорскомъ Харьковскомъ университете въ теченіи 1805 года” з переліком викладачів університету, їх спеціалізацій, вчених ступеней та мов викладання (серед прізвищ – Яков Белень де Баллю, Анастасій Стойкович, Іван Рижський та ін.); „Речи, говоренныя въ торжественномъ собраніи Императорскаго Харьковскаго Университета, бывшемъ 30-го Августа, 1807-го года”, що містять відому промову „О пространстве и времени” Т. Осиловського та роздуми про суспільне і домашнє виховання Я. Б. де Баллю; нарис Є. Рєдіна „И. Е. Бецкій и музей изящныхъ искусствъ и древностей Харьковскаго университета”, виданий у Харкові у 1901 році, що розповідає про засновника цього музею та про створення його експозиції.

Харківський університет здійснював керівництво навчальними закладами Харківського навчального округу. У 1885 р. у його підпорядкуванні було 136 парафіяльних, 116 повітових училищ і 13 гімназій. Опис хроніки життя одного з таких закладів, різну статистику, учбові програми та списки учнів містить „Отчетъ о состоянiи Ахтырской мужской шестиклассной прогимназiи за 1892/3 учебный годъ”

Історію народної школи у Харкові кінця ХІХ ст. розкриває „Очеркъ деятельности Харьковскаго Городского Общественнаго Управленiя по начальному народному образованiю 1871-1901 г.г.”, виданий у 1903 р. Харківською міською управою за авторством Д. П. Максименка (до речі, це видання має автограф автора). Книга „Десятилетіе Народнаго Дома Харьковскаго Общества Грамотности. 1903-1913” розповідає про діяльність Народного дому в Харкові – одного з перших таких закладів на українських землях.

У 1899 році засновно Катеринославське вище гірниче училище, яке згодом (у 1912 р.) реформовано у Катеринославський гірничий інститут імператора Петра I. Вже в радянські часи, до 25-річчя закладу, було видано книгу „Екатеринославский Горный Институт имени т. Артема-Сергеева. К предстоящему юбилею 1899-1924”, де описується історія створення цієї установи та її діяльність у перші роки радянської влади.

У 1817 р. засновано Рішельєвський ліцей в Одесі, а в 1820 р. — Гімназію вищих наук у Ніжині.

Про історію Рішельєвського ліцею йдеться у документах: „Публичныя лекции о состояніи и устройстве училищъ въ Англіи, Франціи и Бельгіи, читанныя въ Ришельевскомъ лицее инспектором 1-ой Одесской гимназiи Р. Орбинскимъ” (видано у 1861 році) та „Ришельевскій лицей и Императорскій Новороссійскій Университетъ. Сборникъ, издаваемый бывшими воспитанниками лицея и университета” (видано у 1898 році), де містяться спогади про професора П. К. Бруна, аббата Ніколя, які відіграли важливу роль в створенні ліцею, а також листи та інші документи. Цікавими є видання: 1858 року „Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова”, опікуна Одеського навчального округу, де надруковано його промову 1.09.1857 року в зв’язку з переїздом ліцею до нового приміщення[1]; а також – „Историческій очеркъ Ришельевской гимназіи”, укладений Р. Заузе та виданий у 1881 році, що розповідає про історію ліцею та однойменної гімназії, відокремленої у 1837 році.

Гімназія вищих наук у Ніжині – один з найстаріших навчальних закладів гуманітарного профілю в Україні. Його історію розкриває видання „Гимназія высшихъ наукъ и лицей князя Безбородько”, що вийшло з друку у 1881 році. Воно містить ґрунтовний матеріал про засновників, викладачів та вихованців гімназії, серед яких були Л. Глібов, М. Гоголь, Є. Гребінка, М. Кукольник та інші. У фонді НІБУ зберігається також звіт про дяльність Ніжинської гімназії у 1860-1861 роках.

Цікавим документом про заклади освіти в Україні є видання О. Левицького „Изъ жизни учебныхъ заведенiй Юго-Западного края въ 1840-хъ годахъ”, надруковане 1906 р., що містить аналіз їх діяльності періоду „реакції” 1840-50-х років, коли був посилений контроль навчальних закладів з метою не допустити „вольнодумства” серед учнів і викладачів.

Відповідно до прийнятого 1864 р. «Статуту гімназії і прогімназії» замість повітових училищ створювалися класичні та реальні гімназії – неповні середні навчальні заклади. Прогімназії, як чоловічі, так і жіночі, мали полегшену в порівнянні з класичними гімназіями програму навчання. Реальні училища були розраховані на підготовку до технічної освіти. Однак гімназій в Україні було замало аби прийняти хоча б половину охочих до них вступити. Доступ обмежувався і через високу плату за навчання.

На території України, що на той час перебувала у складі Російської імперії, в усіх початкових і середніх школах навчання велося російською мовою за навчальними планами і програмами, що діяли по всій Росії; вживання української мови вважалося державним злочином. У 1863 р. міністр внутрішніх справ Валуєв видав циркуляр, де йшлося про те, що ніякої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Циркуляр забороняв видавати українською мовою навчальні книги і підручники для шкіл. У 1864 р. вийшло «Положення про початкові народні училища», за яким передбачалося навчання виключно російською мовою. 1876 р. видано Закон про повну заборону української мови не лише у навчальних закладах, а й у суспільному житті взагалі.

В цьому контексті цікавим є дослідження І. Павловського „Приходскія школы въ старой Малороссіи и причины ихъ уничтоженія”, видане у 1904 році, де йдеться: „по имеющимся за 1740-1748 гг. статистическим данным видно, что почти в каждом городском и сельском приходе находилась отдельная школа. Ни гетьманское правительство, ни епархиальные власти не участвовали в этих скромных рассадниках грамотности … они были созданы самим ходом культурной жизни страны, под влиянием просветительного движения, начатого церковными братствами еще в эпоху борьбы за веру и народность и затем поддерживаемого образовательным влиянием высшего училища в крае – киевской академии”[2].

У нашій Бібліотеці зберігається багато документів, що містять історичні факти про роботу середніх навчальних закладів. Це – звіти Вознесенської, Бердянської, Одеської, Маріупольської, Немирівської, Катеринославської гімназій. „Отчетъ директора народныхъ училищъ Херсонской губернiи о состоянiи училищъ дирекцiи въ 1890 году”, виданий у 1891 році, наводить цікаві для дослідників статистичні дані про: фінансовий стан училищ в усіх повітах Херсонської губернії, кількість учнів, якість викладання тощо. „Памятная книжка Киевскаго учебнаго округа. Черниговская губернія”, видана у 1894 році, надає дані про всі навчальні заклади Чернігівської губернії з переліком прізвищ викладачів, коротку про них інформацію та навіть про їхню заробітну платню. „Отчетъ Уманской Уездной Земской Управы по школьному и внешкольному образованiю за 1912 годъ” (1913 р.) висвітлює стан народної освіти Уманщини. Видання „Коммерческое училище Е. Я. Долинской въ Святошине 1909-1913 годахъ” містить розповідь про історію створення училища в Святошині (нині – район м. Києва) завдяки активності місцевої громади та нестандартні моменти організації учбового процесу та дозвілля учнів.

Тож ці, а також інші цінні матеріали, які зберігаються в НІБУ, ще чекають на своїх дослідників. Сподіваємось, що прогалини в історичних, культурних, краєзнавчих та інших студіях будуть заповнені, а наша історична книгозбірня зможе якнайповніше сприяти цьому.

Список використаних джерел:

Извещение о публичных преподаваниях, имеющих быть в Императорском Харьковском университете в течении 1805 года. – М., [1805]. – 10 с.

Речи, говоренные в торжественном собрании Императорского Харьковского Университета, бывшем 30-го Августа, 1807-го года. – Х., 1807. – 76 с.

Редин, Е. К. И. Е. Бецкий и музей изящных искусств и древностей Харьковского университета (К истории университета) / Е. К. Редин. – Х. : Паровая Тип. и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1901. – 23 с.

Отчет о состоянии Ахтырской мужской шестиклассной прогимназии за 1892/3 учебный год / сост. П. Квицинский. – Ахтырка : Тип. И. Е. Певзнера, 1894. – 76 с.

Максименко, Д. П. Очерк деятельности Харьковского Городского Общественного Управления по начальному народному образованию. 1871-1901 г.г / Д. П. Максименко. – Х. : Тип. и Литография Н. В. Петрова, 1903. – 136 с.

Десятилетие Народного Дома Харьковского Общества Грамотности. 1903-1913. – Х. : Типо-литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. – 72 с., 2 прилож.

Екатеринославский Горный Институт имени т. Артема-Сергеева. К предстоящему юбилею 1899-1924. – Екатеринослав : Типо-литография „1-е мая”, 1924. – 71 с.

Орбинский, Р. Публичные лекции о состоянии устройстве училищ в Англии, Франции и Бельгии, читанные в Ришельевском лицее инспектором 1-ой Одесской гимназии Р. Орбинским / Р. Орбинский. – Одесса : Тип. П. Францова, 1861. – 208 с.

Ришельевский лицей и Императорский Новороссийский Университет. Сборник, издаваемый бывшими воспитанниками лицея и университета. Ч. I. – Одесса : Тип. Южно-Русского О-ва Печ. Дела, 1898. – 111, 76 с.

Пирогов, Н. И. Собрание литературных статей Н. И. Пирогова. С портретом автора / Н. И. Пирогов ; ред. В. А. Богдановский, А. Георгиевский. – Одесса : Городская тип., 1858. – 81 с.

Заузе, Р. Э. Исторический очерк Ришельевской гимназии / сост. Р. Э. Заузе. – Одесса : Тип. П. Францова, 1881. – 88 с.

Гимназия высших наук и лицей князя Безбородько. – Изд. 2-е, испр., доп. – СПб. : Тип. В. Безобразова и К., 1881. – 474, CXCII с.

Левицкий, О. Из жизни учебных заведений Юго-Западного края в 1840-х годах. Отдельный оттиск из журнала „Киевская Старина” / О. Левицкий. – К. : Типо-литография Т-ва Н. А. Гирич, 1906. – 27 с.

Павловский, И. Приходские школы в старой Малороссии и причины их уничтожения. Оттиск из журнала „Киевская Старина” / И. Павловский. – К. : Тип. Императорского Университета св. Владимира Акцион. О-ва печат. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 40 с.

Отчет директора народных училищ Херсонской губернии о состоянии училищ дирекции в 1890 году / Изд. Херсонского Губерн. Земства. – Херсон : Тип. О. Д. Ходушиной, 1891. – 61 с.

Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. IV. Черниговская губерния / Изд. Упр. Учеб. Округа. – К. : Тип. И. И. Чоколова, 1894. – 114, VIII c.

Отчет Уманской Уездной Земской Управы по школьному и внешкольному образованию за 1912 год. – Умань : тип. „Порядок” М. А. Тарадаша, 1913. – 85 с.

Коммерческое училище Е. Я. Долинской в Святошине 1909-1913 годах / М-во Торговли и Промышленности. – К. : Тип. К. Н. Милевского и К, 1913. – 23 с.[1] Пирогов, Н. И. Собрание литературных статей Н. И. Пирогова. С портретом автора / Н. И. Пирогов ; ред. В. А. Богдановский, А. Георгиевский. – Одесса : Городская тип., 1858. – С. 39-47.

[2] Павловский, И. Приходские школы в старой Малороссии и причины их уничтожения. Оттиск из журнала „Киевская Старина” / И. Павловский. – К. : Тип. ИмператорскогоУн-та св. Владимира Акцион. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого. 1904. – С. 4-5.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)