20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Соборність України Версия для печати Отправить на e-mail

22 січня відкрилася виставка документів «Соборність України», що експонується в залі каталогів. 

Указом Президента України Порошенка П. О. № 871 /2014 від 13 листопада 2014 року встановлено щорічно відзначати 22 січня – у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західної Народної Республіки –— День Соборності України.

   Цій даті передувало проголошення 22 січня 1918 року Центральною Радою своїм Четвертим Універсалом Української Народної Республіки як самостійної, незалежної, вільної держави українського народу.

 В IV Універсалі йшлося: «Віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, Закарпатській Русі й Наддніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії, задля запровадження яких, найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю.»

      Визначним днем в історії України став і день  22 січня 1919 року. У Києві на площі перед собором Святої Софії було урочисто оголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

 Історично Акт Злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну національну державу. Подія стала могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, становлення політичної нації.

Об'єднання УНР і ЗУНР стало моделлю цивілізованого демократичного збирання територій в єдиній суверенній державі. Етнонаціональна консолідація базувалася на таких засадничих принципах, як історичне самоусвідомлення спільності, ідеали свободи і незалежності, добровільне волевиявлення, опора на власні політичні і матеріальні ресурси.

Об'єднання 1919 року мало практично-політичний аспект, адже обидві держави потребували концентрації збройних сил та взаємної допомоги для захисту своїх територій від іноземного військового втручання, яке на той час набуло форми агресії.

    Акт Соборності надав завершеної форми самостійній українській державі, сприяв подоланню рудиментів федералізму в ментальності національної політичної еліти та зростанню загальнодержавної свідомості та патріотизму громадян України.

Ідея соборності українських земель набула державного статусу, і нині залишається  інтегральним чинником єдності України.

 

Бібліографічний список

 

Архівні документи

 
 

Мітинг на Софійській площі з нагоди проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР. Київ, 22 січня 1919 р.[фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С.  Пшеничного, од. об. 0-183079.

 
 
 

Члени делегації ЗУНР під час проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р.[фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-183078.

 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України. – К., 2006. – 124 с.

Україна. Президент (2014 - ;П. О. Порошенко). Про День Соборності України : Указ № 871/ 2014 від 13 листоп. 2014 р. // Офіц. вісник України : зб. нормат.-правових актів : офіц. вид. / М‑во юстиції України. – 2014. – № 92 (25 листоп.). – Ст. 2640.

Україна. Президент (1994–2005; Л. Д. Кучма). Про День Соборності України : Указ №42/99 від 21 січ. 1999р. // Уряд. кур’єр. – 1999. – 23 січ. – С. 1.

Багнюк А. Л. Символи українства : художньо‑інформ. довід. /А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Навч. кн.‑Богдан, 2010. – 510 с. : іл.

Бачинський Лев // Енцикл. українознавства : слов. ч. Т.1 / ред. В. Кубійович ; Наук. т‑во ім. Шевченка. – Л., 1993. – С . 102.

Бевз Т. Інструкція тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Т. Бевз // Іст. журн. – 2010. – № 1 – 3. – С . 14 – 26. – Бібліогр. : 65 назв.

Бевз Т. А. "Соборність" і "регіоналізм" у контексті суспільно-політичної думки / Т. А. Бевз // Регіон. пробл. укр. історії. – 2008. – Вип. 1. – С. 5–17.

Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство : філософ. та культуролог. ідеї націонал. самосвідомості та державотворення : моногр. / М. П. Бойко. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2006. – 452 с.

Великочий В. Феномен соборності і регіоналізму за революційної доби 1917‑1919 рр. в інтерпретаціях сучасної української історіографії / В. Великочий // Іст. панорама. – Чернівці, 2008. – Вип. 6. – С. 66 – 76.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – 2‑е вид., доп., доопрац. – К., 2005. – С. 327.

Винниченко В.  Відродження нації в 3 ч. Ч. 3 : Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). / В. Винниченко – К. : Політвидав України, 1990. – 542 с. – (Б‑ка репринт. вид.) – Репринтне відтворення 1920 року.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення / Володимир Винниченко. – К. : Вид. т‑во «Криниця», 1991. – 126 с.

Возняк С. Соборність як базова цінність українського народу : історико‑філософ. аспект / С. Возняк // Україна соборна : зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип.2. – Ч. 2. – С.42 – 49.

Возняк С. М. У боротьбі за дружбу народів : (проблеми нації і націон. відносин в ідеології укр. революц. демократії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.) / С. М. Возняк. – Л. : Вид‑во при Львів. держ. ун‑ті, Вид. об‑ня «Вища школа», 1981. – 191 с.

Галицька‑Дідух Т. Зовнішньополітична діяльність уряди УНР і ЗУНР у контексті державно‑соборницької ідеї (1919 – 1920 рр.) / Т. Галицька‑Дідух // Україна соборна : зб. наук. ст. – Вип. 2. – К., 2005. – С. 202 – 217.

Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності : (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАН України, Ін‑т політ. і етнонаціонаціон. lослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2009. – 466 с.

Гражданская война на Украине, 1918-1920 : сб. док. и материалов в 3 т. 4 кн. – К., 1967.

Т. 1. Кн. 1 : Освободительная война украинского народа против немецко‑австрийских оккупантов. Разгром буржуазно‑националистической Директории / под ред. И. К. Рыбалки. – 875 с.

Т 1. Кн. 2 : Борьба робочих и крестьян за освобождение Украины от интервентов Антанты и деникинцев. Ноябрь 1918 – апрель 1919 / под ред. : Н. И. Супруненко, М. А. Рубача. – 491с.

Грушевський М. На порозі Нової України: гадки і мрії / М. Грушевський; ред. В. П. Плачинда. – К. : Наук. думка, 1991. – 128 с.

Дорошенко Д. Історія України : 1917 – 1923 рр. / Д. Дорошенко. – Т. 2. – Ужгород, 1930. – 424 с.

За Україну, за її волю! (День Соборності України. 1919 р.) // Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004. – І квартал. – К., 2003. – С. 40–43. – Бібліогр. : с. 42 – 43.

Західна Україна : боротьба за соборність : До 85-их роковин проголошення ЗУНР : методико-бібліограф. посіб. / упоряд.

І. Лешнівська. – Л. : Ліга‑Прес, 2004. – 107 с. – Бібліогр.: с.28–60 : (608 назв.) Шифр : А20009 / 9(с2) (01) / З‑ 386 / ДБ

Західно-українська Народна Республіка, 1918-1923 : ілюстр. історія. – Л.; Івано‑Франківськ : «Манускрипт‑Львів», 2008. – 523 с. : іл.

Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) : Карта // Благодійний фонд "Україна-Русь". – Л. : НВФ "Карти і Атласи", 2008. – 1 л. у 4 рази складений : карт. – 90-річчю утворення присвячується.

Історія України : науково‑допом. бібліограф. покажч. за 2007 р. / Держ. іст. б-ка України; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – К. : Арістей, 2009. – 756 с.

Історія України : універс. ілюстров. довід. – Донецьк, 2008.

            С. 310 – 312 : В. Винниченко;
            С. 312 – 314 :С. Петлюра;

            С. 343 – 345 : Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР);

            С. 345 : Є. Петрушевич;
            С. 345 : К. Левицький;
            С. 345 – 346 : М. Тарнавський.

Компанієць І. І. Возз’єднання всіх українських земель в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі / І. І. Компанієць. – К., 1967. – 48 с.

Компанієць І. І. Революційний рух в Галичині, Буковині та Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917 – 1920 рр.) / І. І. Компанієць. – К., 1957. – 111 с.

Компанієць І. І. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст., (1900 – 1919 р.) / І. І. Компанієць ; АН УРСР, Ін‑т історії. – К., 1960. – 372 с.

Конституційні акти України, 1917-1920 : невідомі конституції України. – К. : Філософ. і соціолог. думка, 1992. – 272 с.

Конституція незалежної України у 3 кн. / під ред. С. Головатого. – Кн. 1 : документи, коментарі, статті. –К. : Укр. правн. фундація, 1995. – 380 с.

Косяненко Ю. Я. День соборності України / Ю. Я. Косяненко // Юридична енциклопедія. Т. 2 : Д‑Й / ред. кол. Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін.; НАН України, Ін‑т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.,1999. – С. 69 – 70.

Курас І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / Курас І. Ф., Солдатенко В. Ф. – К. : Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. НАН України, 2001. – 246 с.

Левенець Ю. Соборність як метафізична модель української геополітичної думки // Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : моногр. – К., 2001. – С. 416 – 439.

Литвин М. Р. Історія ЗУНР / Литвин М. Р., Науменко К. Є. – Л. : Видавн. фірма «ОЛІР», 1995. – 364 с.

Литвин М. Соборність України та її супротивники (1918 – 1919 рр.) / М. Литвин // Україна соборна : зб. наук. ст. – К ., 2005. – Вип. 2. Ч. 1. – С. 154 – 160.

Лихолат А. В. Директорія / А. В. Лихолат // Радянська енциклопедія історії України. – Т. 2 : Державін‑Лестригони / ред. кол. А. Д. Скаба, Б. М. Бабій, С. М. Бібіков та ін. – К.,1970. – С. 24 – 25.

Маланчук В. Ю. Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) / В. Ю. Маланчук // Радян. енцикл. історії України. – Т. 2 : Державін‑Лестригони / ред. кол. А. Д. Скаба, Б. М. Бабій, С. М. Бібіков та ін. – К., 1970. – С. 199.

Мироненко О. М. Конгрес трудового народу України / О. М. Мироненко // Юрид. енцикл. – Т. 3 : К–М / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2001. – С. 257.

Мироненко О. М. Українське державотворення. Невитребований потенціал: слов.-довід. / О. М. Мироненко, Ю. І. Римаренко, І. Б.Усенко, В. А. Чехович. – К. :Либідь, 1997. – 559 с.

Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1955. – 71 с.

Мостяєв О. Соборність України та відмінності історико-політичних доль регіонів / О. Мостяєв // Українознавство-2009. – К ., 2008. – С. 174–180.

Панібудьласка В. Ф. Соборність / В. Ф. Панібудьласка // Юрид. енцикл. – Т. 5 : П-С / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М.П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.,2003. – С.538.

Панфілова Т. Трудова партія Галичини: боротьба за державну незалежність і соборність України (1919 – 1925 рр.) / Тетяна Панфілова. – Л., 2008. – 180 с.

Проблеми соборності України в ХХ столітті / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Шульга, В. Ф. Сотенко та ін.; Ін-т нац. відносин і політології НАН України. – К., 1994. – 230 с.

Реєнт О. Україна соборна: наук. розвідки і рец. : (до 15 - річчя незалежності України) : моногр. / Реєнт О ; Ін-т історії України НАН України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – 131 с.

Реєнт О. П. Українські визвольні змагання, 1917 – 1921рр. / Реєнт О. П. – К., 1999. – 131 с.

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональному культурному процесах (1914-1939) / Рубльов О. С. – К. ,2004. - 631 с.

 Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – Т. 10 / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Ін-т історії України НАН України. – К.: Видавн. Дім "Альтернативи", 1999. – 320 с. – (Україна крізь віки).

Світленко С. Поняття "соборність" в інтелектуальній спадщині Михайла Грушевського / С. Світленко // Ейдос. – 2010/2011. – Вип. 5. – С. 446-456. – Бібліогр. : 46 назв.

Cвято об’єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / вступ. слово В. М. Литвина, упоряд. : О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2012. – 64 с. – (Серія : Із першоджерел. – Вип. 1).

Сеньків М. В. З історії соборності українських земель, 1917 – 1945 / Сеньків М. В. – Дрогобич : Видавн. фірма "Відродження", 1999. – 164 с.

Сергієнко П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / Сергієнко П. П. – К. : Т‑во "Знання" України, 1993. – 64 с.

Сергійчук В. І. Наша кров на своїй землі / Сергійчук В. І. – 4-е вид. доп. – К. :Укр. видавн. спілка, 2000. – 88 с.

Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – К. : Вид‑во «Україна», 2004. – 446 с.

Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар‑альманах, 2008 рік / Сергійчук В. І. – К. : ПП Сергійчук, 2007. – 287 с.

Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар‑альманах, 2010 рік / Сергійчук В. І. – К. : ПП Сергійчук, 2009. – 279 с.

Сергійчук В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. – К. : ТзОв "Укр. Видавн. Спілка", 1999. – 416 с.

Скрипник О. В. Акт соборності УНР і ЗУНР / О. В. Скрипник // Юридич. енцикл. – Т. 1 : А - Г / ред. кол. Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М П. та ін.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 1998. – С. 77 – 78 .

Собор на крові [Электронный ресурс] : документ. серіал. Диск 1 : Народження великого блефу ; Цукерки для коменданту; Одна доба незалежності. – К., 2007. – эл. опт. диск (DVD-ROM).

Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф. Київ, 21 січ. 2009 р. / Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 230 с.

Срібняк І. В. [Рецензія] / І. В. Срібняк, І. С. Монолатій // Укр. іст. журн. – 2010. – №3. – С. 223 – 225. – Рец. на кн.: Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. – Івано‑Франківськ : Місто‑НВ, 2009. – 884 с.

Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : Всеукр. конф., присвячена 125-річчю С. Петлюри / ред.В. І. Сергійчук. – К., 2005. – 239 с.

Тимошик М. Служити народові – то служити Богові : [14 січ. 2012 р. – 130 років від дня народж. Івана Огієнка (митрополита Іларіона)] / Микола Тимошик // Уряд. кур’єр. – 2012. – 14 січ. – С.18.

Ткаченко В. М. Україна : проблеми самоорганізації : (начерки новіт. доби). – К., 1996. – 102 с. : іл.

Того дня зійшло сонце возз'єднання : минуле і сучасне / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. ком. інформації, 1997. – 168 с. Шифр : А 21244 / 9(с2) / Т 505 / КУ

Україна в ХХ столітті : зб. док. і матеріалів / упоряд. : А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. – К. : Вища шк., 2000. – С. 67 – 69.

Україна: від самостійності до соборності (22 січ. 1918 – 22 січ. 1919 років) : зб. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К. : ІПіЕНД, 2004. – 285 с.

Україна соборна : зб. наук. ст. / ред. рада: В. М. Литвин, В. А. Смолій, В. І. Кононенко та ін. ; Ін-т історії НАН України. – К. : Ін-т історії НАН України, 2005.
   Вип. 2. Ч. 1 : Історико‑політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – 415 с.
   Вип. 2. Ч. 2 : Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. – 483 с.
   Вип. 2. Ч. 3 : Історична регіоналістика в контексті соборності України. – 470 с.Шифр : М1152-2-1,2,3 / 9(с2) / У-45 / КХ

Україна соборна : матеріали Сумської наук. конф., присв. 85 річниці проголошення Акту Злуки (м. Суми, 11 лют. 2004 р.) / відп. за вип. В. В. Бугаєнко. – Суми. : СумДПУ, 2004. – 64 с.

Українська революція і державність (1917 – 1920 рр.) : наук.‑бібліогр. вид. / НАН України; Нац. б‑ка ім. В. І. Вернадського ; уклад. : А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва, А. Г. Бровкін та ін. – К., 2001. – 807 с.

Українська соборність : ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січ. 1919 р.) : зб. / ред. кол. : І. Ф. Курас, В. А. Смолій, В. І. Кучер та ін.; Ін‑т політ. і етнонац. дослідж. – К .: НАН України, 1999. – 407 с.

Український досвід спільного згуртування : матеріали Міжнар. наук. конф. 28.10.2006 р. – К., 2006. – 381 с.

Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. колектив: Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. Г. Богачук та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – 607 с. : іл.

Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 30 берез. 2007 р.) / за ред. В. Ю. Кондовича. – Чернігів. : Кп "Вид-во "Черніг. обереги", 2007.

Франко І. Я. Свобода і автономія / І. Я. Франко ; упоряд. : Мурашин Г. О., Погорілко В. Ф. // Антологія української юридичної думки в 6 т. – К., 2003. – С. 353-363.

Щусь О. Й. Акт злуки / О. Й. Щусь // Енцикл. історії України. – Т. 1 : А‑В / ред. кол. : В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – К., 2003. – С. 56 – 57.

Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років : спроби творення і причини поразки / Яневський Д. – К. : Дух і Літера, 2003. – 767 с.


Укладачі:           Новицька А. І., зав. сектором інформ. роботи

     Вовк Л. П., канд. іст. наук, голов. бібліограф,

Бібліогр. ред.: Єфіменко Г. В, зав відділу

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)