Надходження до відділу ДБІР: 19.05.2015

Нові надходження до відділу ДБІР 19.05.2015 р.

 
А32145 02
Б594
 

 Бібліотека М. Ф. Комарова : каталог колекції Одес. нац. наук. б-ки імені М. Горького / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка імені М. Горького, Укр. клуб Одеси ; упоряд.: Н. А. Бродецька, Н. О. Яцун. – Одеса : Бровкін О. В., 2014. – 320 с. : портр.

 Пропоноване читачам видання – це бібліографічний опис книг та ряду періодичних видань з колекції видатного діяча української культури, літературознавця, етнографа, біографа, бібліографа, видавця і громадського діяча М. Ф. Комарова (1844-1913). Бібліотеку умовно розбито за галузевим принципом : художня українська та російська література, переклади із західноєвропейської; суспільні науки, половина з яких – книжки з історії України ; є література з мовознавства, бібліографії, етнографії та географії.

 Серед періодичних видань–«Записки наукового товариства імені Т.Шевченка», «Зоря», «Правда», «Рідний край», «Слово», «Село» та ін. Більшу частину колекції складають видання 1880–1910 років, надруковані в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Чернігові, а також Львова та Чернівцях.

 Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, книгознавців, працівників бібліотек, а також на всіх, хто цікавиться історією України та її культурою.

 
А32171 902.5
Б83
 
 Боровець І. І.

Зарубіжне архівознавство : навчально-метод. посіб. для студ. магістратури зі спеціальності 8.02030203 “Архівознавство” / Іван Іванович Боровець ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 62 с.

 Навчально-методичне видання включає : теоретичну частину (короткі конспекти лекцій) ; практичний блок (тематику й методичні рекомендації до семінарських занять, завдання самостійної роботи, модульної контрольної роботи, питання іспиту) ; критерії оцінювання навчальних досягнень за кожен вид практичної навчальної діяльності ; список джерел та літератури.

 Рекомендується викладачам ВНЗ та студентам для організації навчального процесу, а також всім, хто цікавиться проблемами зарубіжного архівознавства.

 
А32185 4
Г931
 

 Губерначук С. С.

Українська і давньоіндійські мови : (вибірк. представлення спорідн. слів) / Станіслав Сергійович Губерначук. – Київ : Фенікс, 2014. – 96 с.

 Книга привертає увагу до кількох давньоіндійських (доісторичного походження) мов як джерела пошуків найдавніших початків української мови. Автор, фаховий філолог, провів зіставлення майже 1500 українських слів, у тім числі й говіркових, зі словами таких давньоіндійських мов, як веді, палі, панджабі, орія. Спорідненість великого числа мовних одиниць нашої мови та названих мов свідчить про прадавні початки української мови і багато тисячолітній шлях її розвитку.

 
Б8735 9(с2)
К171
 

 Календар “Просвіти” на 2015 рік / уклад.: П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2015. – 175 с. : іл.

 Календар-альманах «Просвіти» на 2015 рік знайомить з пам’ятними датами історії Закарпаття, визначними постатями вчених, письменників, художників, композиторів, педаґоґів, краєзнавців, громадських, культурних і політичних діячів, пам’ятками історії, культури та музеями краю, подіями, які відбулися у житті «Просвіти», на громадсько-культурній і політичній ниві області тощо.

 
А32192 9(с2)
К777
 

 Краматорск: индустриальная жемчужина Северного Донбасса : путеводитель / В. Ф. Коцаренко, В. І. Крихтенко ; Центр. гор. публ. б-ка им. М. Горького, Краматор. гор. обществ. орг. “Клуб Краевед”. – Донецк : Дмитренко, 2012. – 79 с. : ил. – Библиогр. : с. 69–71 (60 назв.).

 Краматорск – всемирно известный центр тяжелого машиностроения Украины. Короткий путеводитель представляет его главные улицы, значимые памятки, предприятия, социальную инфраструктуру, знакомит с яркими именами и событиями исторического летописания.

 Издание предназначено для жителей и гостей города. Посвящается 100-летию краеведа Николая Ивановича Древетняка.

 
А15473 001
Н354
 

 Національна академія наук України.

Анотований каталог книжкових видань 2013 / уклад., упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – Київ: Академперіодика, 2014. – 543 с.

 Десятий щорічний анотований каталог книжкових видань сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до науково-видавничої ради. До каталогу включено бібліографічні описи видань 2013 року випуску – наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань. Описи згруповано у 29 тематичних розділів. Каталог має допоміжні покажчики.

 
А32198 9(с2)
Т19
 

 Таранець В. Г.

Українці: етнос і мова: монографія / Валентин Григорович Таранець ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон.ін-т держ. упр., Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – 363 с.

 Монографія розглядає проблеми словянського етногенезу, зокрема походження давнього українського етносу та його мови. Праця завершує трилогію, дозволяє стверджувати існування конвергенційного розвитку народів, згідно з яким праслов’яни, витворившись із спільноти аріїв, представляли собою первісно гетерогенну етномовну сукупність, яка на базі територіальної та язичницької близькості сформувалась у відносно єдиний етнос та прамову, що постали у вигляді слов’янських.

 Для філологів, істориків, соціологів, етнологів, державних службовців і всіх, хто цікавиться походженням праслов’ян, а також давньоукраїнського етносу та його мови.

 
А32193 37(01)
Ч-441
 

 Чепіль М.

Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1991–2014) : науково-допоміж.бібліогр. покажч. / Марія Чепіль ; Дрогобиц.держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – 157 с. – (Педагогіка в іменах ; Вип. 5).

 Науково-допоміжний бібліографічний покажчик висвітлює становлення і розвиток освіти, методологічні засади виховання, сучасні технології навчально- виховного процесу в загальноосвітній та вищій школі з урахуванням історичних, теоретичних, практичних аспектів виховної роботи та специфіки сучасних обставин розвитку українського суспільства.

 Видання спрямоване на популяризацію наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в умовах незалежної України.

 Посібник зорієнтований на читачів різних рівнів: науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів, студентську молодь, педагогічних і бібліотечних працівників, керівників закладів освіти, учителів шкіл, методистів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучасної української педагогічної науки.