Надходження до відділу ДБІР: 9.06.2015
Нові надходження до відділу ДБІР 09.06.2015 р.
 
 
А32298 9(с2)
Г952
 

 Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; наук. ред. В. А. Смолій ; уклад. І. С. Азарх. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 121 с. - (Бібліографія вчених України).

 У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено перелік наукових праць доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України О. І. Гуржія.

 Для науковців, викладачів, студентів і фахівців у галузі історичної науки.

 
А32274 002
Д796
 

 Дубова Т.

Галичина і галичани на сторінках журналу “Кіевская Старина” (1882–1906) : історико-бібліогр. дослідж. / Тетяна Дубова ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2012. – 273 с.

 Досліджується рецепція Галичини у Наддніпрянській Україні в роки заборони українського друку в Росії (Емський указ 1876 р.) та переміщення українського видавничого руху до Галичини. Автор розглядає способи репрезентації Галичини на сторінках «Кіевской Старины» (тоді єдиного українського історичного журналу), які відображали як реальність, так і різні ступені її міфологізації, притаманні видавцям цього журналу.

 У бібліографічній частині дослідження розписано всі річники журналу, вибрано статті, причинки, згадки, рецензії на книжки про Галичину і галичан, що створило цілісну картину сприйняття Галичини у підросійській Україні.

 Для істориків, дослідників історії видавничої справи, бібліографів.

 
 
 
А18559-13 9(с2)(03)
 
К29
 

 Каталог видань інституту історії України НАН України за 2013 рік / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. : Л. Я. Муха, І. Л. Островська. – Київ, 2014. – 62 с.

 В каталозі відбита наукова продукція інституту, яка видається у редакційно-видавничому відділі тиражами від 100 до 300 примірників. Монографії та збірники документів розповсюджуються по наукових бібліотеках.

 Каталог знайомить наукову та культурну громадськість з видавничою діяльністю провідного закладу в галузі вітчизняної історії за 2013 р. Представлені видання дають уявлення про основні напрями наукової діяльності інституту.

 Для наукових працівників, аспірантів, і усіх тих, хто цікавиться історією і культурою України.

 
А32287 02
К82
 

 Кривенко М. О.

Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : з досвіду вивчення та наукової реконструкції / МаргаритаКривенко, ГалинаСварник ; НАН України, Львів. нац.наук. б-ка України імені В. Стефаника . – Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2014. – 111 с. : іл.

 У виданні узагальнено теоретичний аспект проблеми дослідження й опрацювання історичних колекцій в Україні й за кордоном та підсумовано десятирічний досвід НД Відділу історичних колекцій ЛННБ України імені В.Стефаника з цього питання. Запропоновано загальну схему уніфікованого опису історичних колекцій з урахуванням особливостей історії та складу фонду Бібліотеки; обґрунтовано основні принципи укладання паспорта як базового облікового документа; розглянуто джерела і шляхи виявлення інформації для його заповнення; наведено зразки опису різних типів і видів історичних колекцій.

 Видання слугуватиме всім, хто працює з документуванням історичних колекцій у бібліотеках, архівах, музеях тощо, а також власникам приватних книгозбірень та колекціонерам.

 
А32289 9(с2)
К906
 

 Кульчицька Т. Ю.

Мирон Кордуба (1876–1947) : історико-біобібліогр. дослідж. / Тетяна Юліанівна Кульчицька ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2012. – 246 с. : 5 л. фот.

 Видання складається з двох частин. Перша містить дослідження життєвого і творчого шляху Мирона Кордуби – відомого українського історика, вченого, педагога, політичного і громадського діяча. У бібліографічній частині подано друковані праці М. Кордуби та літературу про нього за 1895–2010 рр.

 Для істориків, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією, громадським і культурним життям України.

 
Б8740 61(01)
А656
 

 Михайло Андрейчин : біобібліогр. / М-во охорони здоров’я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського ; ред., корект. : Л. Т. Гайда, Н. Є. Мартюк, В. Г. Ситар. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 111 с. : фот. - (Вчені Тернопіл. держ. мед. ун-ту імені І. Я. Горбачевського).

 Представлено основні дати життя і діяльності та науковий доробок члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Михайла Антоновича Андрейчина, завідувача кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

 Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, які спеціалізуються в сфері медичної науки, та широкої громадськості.

 
 
 
А32299 9(с2)(01)
 
П16
 

 Панашенко Віра Василівна : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; ред. О. І. Гуржій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. –61 с.

 Науково-довідкове видання висвітлює життєвий і творчий шлях, науково-дослідну, організаційну і громадську діяльність відомого українського історика, учасника війни і ветерана праці, кандидата історичних наук Віри Василівни Панашенко.

 Праця присвячується 80-річчю від дня народження вченого.

 
Б7963
 4
У453
 

 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання (1847–1914) : зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. арх. України ; відп. ред. Г. Боряк. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 806 с. : іл.

 У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах : у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини і наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини ХІХ–початку ХХ ст.

 Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

.
А32293 709(01)
С186
 

 Христина Саноцька (1931—1999) : покажчик друкованих праць та архівних матеріалів / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Ін-т дослідж. бібл. мистец. ресурсів ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2014. – 136 с. : 4 л. фот.

 Видання містить матеріали, які висвітлюють наукову та педагогічну діяльність Христини Саноцької.

 Для науковців, мистецтвознавців, викладачів мистецьких закладів, культурологів, істориків, студентів та всіх, хто цікавиться розвитком українського мистецтва.