Надходження до відділу ДБІР: 8.09.2015

Нові надходження до відділу ДБІР 08.09.2015 р. 

 
А32683  78(01)
М173
 
   Максимюк С.

Бібліографія українських звукозаписів 1903–1995 / Степан Максимюк ; Укр. катол.ун-т, Ін-т літург. наук, Львів. нац. муз. акад. імені М. В. Лисенка. - Львів : Тарас Тетюк, 2014. – 115 с. – (Історія укр. музики ; Вип. 20: Джерела).

 

   Пропонована бібліографія охоплює статті, рецензії, нотатки й анонси, а також окремі монографічні дослідження про український звукозапис від фонографів до сучасних електронних носіїв. Це перше видання з занед­баної досі ділянки нашої культури і його поява, сподіваємося, викличе заці­кавлення як науковців, так і поціновувачів звукозапису. Уклав бібліо­графію найавторитетніший сьогодні дослідник і колекціонер українського звукозапису Степан Максимюк.

 
А32689  9(с2)
М69
 
   Михайленко В. М.
Коропщина в іменах : біогр. довід. / Валентина Микитівна Михайленко ; Короп.центр. б-ка. – Мена : Домінант, 2015. – 263 с.
 

 Біографічний довідник «Коропщина в іменах» подає відомості про двісті сімдесят п’ять осіб, життя і діяльність (життя або діяльність) яких пов’язані з Коропським районом Чернігівської області. Одні з них - особистості світового рівня, інші - знані в своєму районі чи окремому населеному пункті. Біографії подаються на тлі історичних подій, але книга не має політичного забарвлення і не містить політичних оцінок. Такий безсторонній підхід дає змогу найбільш повно висвітлити наше минуле й сучасне.

 
А32716  9(с2)
К959
 

   Олександр Омелянович Кучер: спогади, документи, матеріали / М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ; відп. ред. С. І. Посохов. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 291 с. : 8 вкл. л.

 

Книга присвячена життю та діяльності Олександра Омеляновича Кучера (1913-2012 рр.), відомого харківського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії СРСР (з 1993 р. - історії Росії) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1976-1994 рр.).

Подано біографію, спогади друзів, однодумців, колег, аспірантів, студентів, лекцію «Зовнішня політика Російської імперії другої половини XIX ст.», листи, бібліографічний покажчик 0. 0. Кучера.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів і широкого кола читачів, зокрема, тих, хто цікавиться історією Росії, України XIX–поч. XXI ст.

 
В3528  9(с2)
П532
 

   Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму = Thefearpeninsula: ChronicleofOccupationandViolationofHumaninCrimea / Центр гражд. просвещения “Альменда”, Регион. центр прав человека ; ред. Т. Печончик. – Киев : Ваитэ, 2015. – 83, 77 с. : ил. – Текст рус., англ.

 

 Данная публикация презентует результаты работы по сбору фактов нарушения международного права в связи с оккупацией территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя (Украина) войсками Российской Федерации, а также нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма, в период с февраля 2014 по март 2015 гг.

Публикация рассчитана на представителей правозащитных организаций, представителей дипломатических миссий, представителей государственных органов власти.

 
М2866-2  8(с)
С454
 
   Скрипка Т.

Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біогр. матеріали ;спогади ; іконографія. Кн. 2 / авт. проекту та відп. ред.Тамара Скрипка ; Укр. Вільна Акад. Наук (США). – Нью-Йорк ; Київ : Темпора, 2015. – 534 с. : фот.

 

Пропонована друга книжка «Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біографічні матеріали ;спогади ;іконографія» є продовженням і доповненням по­переднього видання 2004 року. Усі матеріали, які увійшли до книжки, укладено за принципом тематичних розділів: оригінальні тексти Лесі Українки, спогади, стат­ті, іконографія. Більша частина матеріалів – це спогади та епістолярій Ізидори Косач-Борисової, Лесиної сестри, спадщина якої ніколи не виходила окремим ви­данням і заслуговує на особливу увагу дослідників життя і творчості родини Драгоманових-Косачів.

У книзі подано також спогади сучасників Лесі Українки – Наталії та Дмитра Дорошенків, Валерії О’Коннор-Вілінської, Менделя Розенбаума.

Окремий розділ становлять статті про Лесю Українку та її творчість дійсних членів УВАН у СІЛА – Альберта Кіпи, Юрія Лавріненка, Євгена Маланюка, Володи­мира Міяковського, Лариси Залеської -Онишкевич, Юрія Шевельова.

Розділ «Іконографія» доповнено новими, не відомими досі світлинами з приватних архівів.

 
В3526  9(с2)
С664
 
   Сосни замість обелісків. Білоцерк. мартиролог / Білоцерк. Добров. Т-во Незаконно Репрес. ; упоряд. В. О. Коломиєць. – 2-е вид., випр. та допов. – Біла Церква : Білоцерк. Добров. Т-во Незаконно Репрес., 2015. – 710 с. : іл.

Діагноз “червона зараза”— найстрашніший запис в історії суспільних хвороб людства. 98 років смерті й безпросвітного мороку — хроніка планомірного й поетапного геноциду, перед якою бліднуть літописи тираній всіх часів і народів. Десятки мільйонів убитих тіл і сотні мільйо­нів загублених душ — ось ціна бездумного перейняття й насаження маячливих західних ідей, під шум якого цілий народ був поставлений із кляпом у роті на коліна.

Ця книга — перша спроба зібрати воєдино з пам’ятотворною метою сотні імен і життєписів, пов’язані з ними факти і події большевицького лихоліття на Білоцерківщині. Споряжена ілюстра­ціями. Книга може бути використана істориками і краєзнавцями.

 
А32719  9
У333
 
   Ужгородський національний університет.

Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія: бібліогр. покажч. змісту. Вип. 1–1(30) (1995–2013) / М-во освіти і науки України, Ужгород.Н+ац. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. Ю. П. Мателешко ; бібліогр. ред. Л. О. Мельник. - [Б. м.], [б. г.]. – 139 с.

 

 У бібліографічному покажчику подано інформацію про публіка­ції у збірнику наукових праць “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія” за період з 1995 року по 2013 рік.

 Для наукових працівників, фахівців у галузі історії, викладачів, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників.