Надходження до відділу ДБІР: 22.03. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБІР 22.03.2016 р.

А33757 9(с2)

І-229

Іванущенко Г.

Сумчани в боротьбі за волю: (10 біографій). З нагоди 90-річчя Державного архіву Сумської області / Геннадій Іванущенко; Держ. архів Сумської обл., Центр дослідж. визвольного руху. - Київ: Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 2015. - 192 с.: іл.

Збірник статей «Сумчани в боротьбі за волю» (10 біографій) привертає увагу до героїв і подвижників Українського визвольного руху – уродженців Сумщини.

Для широкого кола читачів: істориків, краєзнавців, вихователів, студентів, учнів.

М2930-1 72

Г674

Горбик О. О. Історія світової середньовічної архітектури / Олена Олександрівна Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ: Фенікс. - 2015. -

Ч. 1: Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І–V ст.). Архітектура Візантії (V–XV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V–ХІІІ ст.). - 2015. - 224 с.: схем., фот.

Видання розпочинає цикл книг, присвячених історії світової середньовічної архітектури. За останні десятиріччя це чи не перша спроба поновити вітчизняну традицію серій академічних видань з послідовним і цілісним викладом епохальної історії архітектури, спроба на сучасному науковому рівні відкоригувати класичну (складену на початку XX ст.) історію архітектурних стилів та заново прослідкувати ґенезу світового зодчеського процесу, відійти від традицій пам’ятникознавства в напрямі створення концепції стилестановлення в архітектурі. Видання є авторською монографією, розрахованою як на професійні кола, так і на ши­рокий загал читачів, зацікавлених явищем архітектури, але передусім рекомендоване як посібник з «Істо­рії архітектури» студентам архітектурних Вузів України, оскільки книга створювалась в руслі традицій ви­кладання історії архітектури на архітектурному факультеті КНУБА та як результат авторського 15-річного лекторського досвіду з цієї дисципліни. Автор книги вивчала пам’ятки архітектури, про які йдеться у книзі, — в Італії, Туреччині та Греції, в Грузії.

Базовим для середньовіччя є досвід зодчества пізньоримського християнського храмобудування, розглядом якого розпочинається книга. Відзначено концептуальні відмінності язичницького та християнського храму, акцентовано спадкові риси середньовічної сакральної архітектури щодо катакомбного та імперського базилікального зодчества. В розділі, присвяченому архітектурі Візантії, розглянуто комплекс культурологічних рис візантійців, що визначав відповідний соціальний запит щодо архітектури, розкрито особливості розвитку візантійської архітектури, віддзеркалення архітектурою загальних політичних та релігійних зрушень. Розглянуто основні конструктивні досягнення, типологічну номенклатуру та визначальні для візантійського стилю архітектурні деталі, зазначено їх ґенезу та змістовність, художність та образність. Роз­глянуті головні пам’ятки за історичними періодами та наведені висновки щодо особливостей архітектурного стилю Візантії. В останньому розділі книги розглянуто середньовічні здобутки архітектури Вірменії та Грузії, особливості храмобудування регіону, його зв’язок з національними архітектурними традиціями, характерні розпланувальні, конструктивні, композиційні прийоми, архітектурні деталі, визначено періодиза­цію та розглянуто основні пам’ятки, зроблено висновки щодо специфічних стильових рис регіональної середньовічної архітектури.

Текст супроводжують 76 авторських аналітичних таблиць в які включено близько 200 пам’яток архітектури (фото, кресленики планів, фасадів, розрізів, аксонометрій, конструктивних блоків, деталей та декору). До кожного розділу додається бібліографічний покажчик та питання для самоконтролю; в кінці книги наведено перелік пам’яток архітектури, представлених у тексті та ілюстраціях.

Б9003 002

К563

Ковальчук Г. І.

Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Галина Іванівна Ковальчук; наук. ред. В. І. Попик; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ: Академперіодика, 2015. - 688 с.: фот.

Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників.

Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, істориків вітчизняної науки та культури.

А33777 002(01)

М482

Мельников Олександр Валерійович: бібліограф. покажч. / авт. передм., уклад. Я. В. Котляревський. - Київ: Центр учбової літ., 2015. - 186 с.

Покажчик охоплює двадцятирічну наукову і редакторську діяльність науковця та видавця Олександра Валерійовича Мельникова, фахівця з технології поліграфічного виробництва й видавничої справи.

О. В. Мельников – автор і співавтор чисельних праць українською, англійською, польською та російською мовами, серед яких – монографії, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, бібліографічні покажчики, патенти на винаходи.

О. В. Мельников є членом науково-технічної ради з питань видавничої справи при Державному комітеті телебачення та радіомовлення України.

Дані, наведені у розділах покажчика систематизовано відповідно до виду видань: монографії; підручники; навчальні посібники; державний нормативний акт; словники; довідники; бібліографічні покажчики; матеріали наукових праць; патенти на винаходи; комп’ютерна програма; навчально-методичні видання; рецензії, огляди, статті до енциклопедії; листи, інтерв’ю та передмови; редаговані та рецензовані роботи ; книги з автографами з книжкового зібрання О. В. Мельникова.

У покажчику застосовано хронологічний та алфавітний принципи подання матеріалу в межах відповідних розділів. Усі матеріали, описані в бібліографічному покажчику, перевірені de visu.

Допоміжний апарат включає покажчики: назв друкованих праць, назв періодичних і продовжуваних видань, назв конференцій, в яких науковець брав участь, іменний покажчик.

А33770 902.6

Р64

Роздобудько М. В.

Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки / М. В. Роздобудько; НАН України. - Київ: Академперіодика, 2015. - 304 с.: 24 вкл. л. іл.

У книзі розповідається про різночасові археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого. Питання, що постають під час дослідження цих пам’яток та археологічних культур, до яких вони належать, не менш цікаві й захоплюючи, аніж таємниці загадкових культур далеких екзотичних країн. Відповіді на ці та багато інших питань можуть суттєво змінити деякі усталені погляди на нашу прадавню історію.

А33791 02

Ч-349

Чегринець М. Н.

Сквозь откровение воспоминаний: мемуарно-художеств. изд.: к 130-летию Харьк. гос. науч. б-ки им. В. Г. Короленко / Мария Николаевна Чегринець; М-во культуры Украины, Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – 2-е изд. , перераб. и доп. - Харьков, 2016. - 90 с.: ил., фот.

Воспоминания о сотрудниках одного из отделов Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко дают возможность посмотреть на людей, которые посвятили всю свою жизнь библиотечному делу, в неожиданном ракурсе. Страницы издания отражают пережитые автором чувства, впечатления и события, связанные с этими людьми.

Документ необычного назначения согрет волнением мыслей, биением сердца. Штрихи к портретам подкупают искренностью, непринужденностью повествования, огромным запасом эмоциональных переживаний и нравственных прозрений.