Надходження до відділу ДБІР: 19.04. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБІР 19.04.2016 р.

Б9021 34

А313

 

Адміністративно-правова освіта ХХ століття у персоналіях : довід / Запоріз. нац. ун-т ; ред. : Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. - Київ : Ін Юре, 2015. - 260 с. : фот.

У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених- юристів, які сформували адміністративно-правову науку ХХ століття, другу половину якого, безумовно, можна вважати періодом, коли відбулося становлення якісного підґрунтя сучасної науки адміністративного права нових незалежних держав, утворених наприкінці ХХ століття.

У біографії кожного вченого містяться відомості про його освіту, науковий шлях, наводяться його відомі наукові та навчальні праці, вказується тематика дисертаційних робіт, а також інформація про участь у різноманітних наукових та навчальних заходах та проектах.

Редакційна колегія спеціально не здійснювала будь-яку оцінку ролі вчених у вітчизняній адміністративно-правовій освіті, саме тому усі біографії розміщені в алфавітному порядку. Кожний читач видання зможе зробити це самостійно для себе, вивчаючи біографії вчених-адміністративістів України.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

 

А33893 902.5

А876

 

Архівні установи Закарпаття : інформац.-довідк. вид. / Держ. арх. служба України, Закарпат. облдержадмін., Держ. арх. Закарпат. обл. ; упоряд. М. В. Марканич, наук. ред., рец. Р. А. Офіцинський, відп. за вип. М. Д. Місюк. - Ужгород : Карпати, 2015. - 95 с. : фот.

Пропоноване видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих архівних установ. Інформаційно-довідкове видання – це стисла анотація найбільш вагомих етапів становлення і розвитку держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій та архівних відділів міських рад.

Видання зацікавить науковців, студентів, викладачів, краєзнавців, вітчизняних та іноземних дослідників історії архівної справи Закарпаття.

 

В3695 73

С246

 

Василь Свида. Нетлінне. Життя і творчість / упоряд. : Я. Свида, Б. Кушнір. - Ужгород : Карпати, 2015. - 159 с. : іл., фот., фот. кол.

Видання присвячене творчості народного художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка Василя Івановича Свиди.

За більш ніж піввіку плідної діяльності він пройшов складний шлях від різьбяра- виконавця до майстра яскравої індивідуальності й створив багато цікавих робіт, присвячених життю й історії рідного народу.

Текст доповнено багатим ілюстративним матеріалом.

 

 

 

А33949 902.7(03)

 

Е644

 

Енциклопедичний словник символів культури України / ред. О. І. Потапенко. - 6-е вид., випр. - Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2015. - 911 с.

 У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців.

Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 520 словникових статей та 600 термінів-символів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв.

 

А33918 9(с2)

Л178

 

Лазуренко Ю. М.

Економічний поступ українського села в добу нової економічної політики (1921–1929 рр.): історіографія проблеми : монографія / Юрій Миколайович Лазуренко. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 260 с.

У монографії на основі виявлення та критичного аналізу історіографічної джерельної бази, здобутків історіографії, а також застосування нових концептуально-методологічних підходів досліджено проблемну історіографію розвитку продуктивних сил українського села в роки нової економічної політики. Автором виявлено зміни в історіографічній традиції аграрних студій протягом визначених історіографічних періодів та особливості висвітлення розвитку продуктивних сил в українському селі у роки непу в радянській, сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії. З’ясовано вплив ідеологічних стереотипів, суб’єктивних факторів та політичної кон’юнктури на дослідження розвитку продуктивних сил українського села в 1921–1929 рр. Окремим сюжетом у монографії розкрито історіографію розвитку продуктивних сил сільського господарства України доби непу в контексті кооперативного будівництва. У роботі виокремлено малодосліджені аспекти розвитку продуктивних сил в українському селі у роки непу та окреслено перспективи подальшого вивчення теми.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, учителів шкіл та усіх, хто цікавиться історією українського села.

 

А33900 8(с)(01)

М742

 

Мого життя одвічна дивина : бібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. Світлани Травневої – поетеси, громад. і культур. діяча / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; ред. С. В. Лавренюк. - Вінниця, 2015. - 58 с. - (Творчі імена Вінничини).

 Бібліографічний покажчик присвячується 65-річному ювілею відомої вінницької поетеси, людини активної життєвої позиції. У виданні представлені її творчість: збірки поезії, окремі вірші, публіцистика, пісні та диски з кліпами на її твори, а також публікації про багатогранну діяльність ювілярки.

Видання розраховане на літературознавців, бібліотечних працівників, освітян та широке коло шанувальників української поезії.

 

А33911 02

М801

 

Наталія Іванівна Морозова “Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю” : зб. матеріалів / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. : О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк. - Вінниця : Вінницька ОУНБ, 2015. – 142 с. - (Діячі культури і мистецтв краю).

Збірник матеріалів присвячується життю і діяльності бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінничині, директора Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуженого працівника культури України Н. І. Морозової.

У виданні представлено багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну роботу, а також її діяльність як менеджера інформаційних проектів та керівника закладу.

Збірник розраховано на наукових працівників, фахівців культури і мистецтв, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться бібліотечною справою та діяльністю її відомих особистостей.

 

А33950 9(с2)

Н34

 

Наукові збірники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : звед. каталог і покажч. змісту / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка ; уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук ; голов. ред. кол. : С. А. Копилов. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. - 183 с. - (Сер. : Хмельниччина краєзнавча ; Вип. 2(4)).

Покажчик розкриває зміст наукових збірників, виданих історичним факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема – «Наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (23 вип.), «Освіта, наука і культура на Поділлі» (20 вип.), «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки» (6 вип.).

Розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів., бібліографів.

 

Б9019 9(с2)

О-229

 

Обпалені вогнем Афгану : біогр. нариси, відомості, довідки, спогади, листи, документи і матеріали / авт.-упоряд. : С. І. Горошко [та ін.]. - Жашків : Горошко С. І., 2015. - 415 с. : фот.

 Це видання не лише про долі наших земляків, друзів, бойових побратимів, з якими двом з авторів довелося пройти крізь пекло радянсько-афганської війни 1979–1989 рр., а й про те, що спричинило і хто призвів до біди. Якими були до війни і якими стали після неї ті, кого нині називають «афганцями». Водночас це спроба здобути урок з пережитого для того, щоб уберегтися від схожих помилок у майбутньому.

Книга розрахована на молодь, студентів, науковців, широке коло читачів.

 

 

 

А33925 9(с2)(01)

 

К642

 

Олександра Кондратович: крізь терни життя : біобібліогр. покажч. / Волин. облдержадмін., Упр. культури, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; упоряд. А. А. Понагайба ; відп. за вип. Л. А. Стасюк. - Луцьк : Терези, 2015. - 76 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик присвячений Олександрі Павлівні Кондратович, краєзнавцю, етнографу, фольклористу, знаному волинському педагогу, досліднику народного мистецтва, збирачці українських народних пісень, лауреату обласної премії імені Миколи Куделі, імені Василя Кмецинського та Почесному краєзнавцю України. Праця О. Кондратович була неодноразово відзначена Почесними грамотами Волинської обласної ради і Волинської обласної державної адміністрації.

До видання включено бібліографічні описи окремо виданих творів, публікації у збірниках та періодичних виданнях, та матеріали про її життя і діяльність. Видання доповнюють допоміжні покажчики та фотоілюстрації.

Посібник адресований науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться минулим та сучасним рідного краю.

 

 

 

А33894 9(с2)(01)

 

Ф32

 

Павло Федака : біобібліогр. покажч. / Закарпат. крайове культурно-освіт. т-во “Просвіта” ; уклад. : П. М. Федака, Б. В. Досяк. - Ужгород : Карпати, 2015. - 496 с.

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя народження українського вченого-етнолога, історика, краєзнавця, музеєзнавця, громадського, культурного і політичного діяча. У покажчику подано друкований та інший доробок П. М. Федаки, а також матеріали про його наукову і громадську діяльність за період з 1971 до середини 2015 р.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, краєзнавців, музейних і бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями етнографії, історії, музеєзнавства, пам’яткознавства, громадського, культурного і політичного життя.

 

В3696 9(с2)

Р41

 

Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.) : анот. покажч. арх. кримін. справ “Основного” фонду архівів тимчас. зберігання регіон. органів СБУ / Служба безпеки України, Галуз. держ. арх., НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Василенко. - Харків : Права людини, 2015. - 231 с. : іл., фот., портр., факс.

У покажчику подано анотації архівних кримінальних справ 1919—1948 років провадження, що зберігаються в архівних підрозділах регіональних органів СБУ. Фігурантами анотованих справ є репресовані учасники антибільшовицького руху в Україні 1917—1925 рр. національно-визвольної, анархо-махновської, проросійської і пропольської орієнтацій, а також опозиційного руху національних меншин.

 

 

 

А33924 9(с2)(01)

 

Я807

 

Ярошинський О. Б.

Новітнє українознавство : бібліографія (1989–2015 рр.) / Олег Богданович Ярошинський. - Київ : Леся, 2015. - 409 с.

Наведено бібліографічний список окремих праць, що стосуються місця українознавства в системі освіти, науки, культури і державотворення України й були опубліковані співробітниками Науково-дослідного інституту українознавства та іншими дослідниками протягом 1989 – 2015 рр.

Видання може бути корисним учителям, студентам, викладачам, аспірантам, науковцям-українознавцям.

 

В3698 9(с2)(01)

Я927

 

Яценко О.М.

Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / Олег Миколайович Яценко, Н. І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж.. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 470 с. - (Джерела укр. біографістики ; Вип. 3).

 У публікації досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі ; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток ; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці біобібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографічних покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні процесів їх підготовки та видання. У покажчику персональних бібліографічних посібників вперше в Україні систематизовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та ін. особам, які своїм життям або діяльністю були пов’язані з Україною, й окремо видані на її території за вказаний період. Анотація містить відомості про діяча (прізвище, ім’я, по батькові; дефініцію; науковий ступінь; вчене звання), особливості структури видання, наявність допоміжного апарату.

Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографістику.