В. 23-16 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики та суміжних дисциплін

Випуск 23 – 2016 р.

1. Федоров О. О. Веселівська громада : посібник з краєзнавства / О. О. Федоров, О. О. Федорова. – Мелітополь : Видав. буд. Мелітоп. міської друкарні, 2015. – 247 с.

Шифр В3778 / 9(с2) / Ф333

Даний посібник висвітлює минуле і сьогодення Веселівської територіальної громади, внесок її мешканців у освоєння цих таврійських степів, а також показує як веселівці люблять свій рідний край і піклуються про його майбутнє.

2. Ярошенко І. В. Музичне краєзнавство Західної України ХІХ-ХХ століть: професійно-хорове мистецтво Буковини : навч. посіб. / Ірина Володимирівна Ярошенко. – Київ : Вид-во «Білий Тигр», 2015. – 220 с.

Шифр А34467 / 78 / Я774

У навчальному посібнику розглядається розвиток хорового мистецтва Буковини ХІХ-ХХ століть. Завдання навчального посібника – допомогти студентам опанувати основні засади розвитку професійно-виконавського мистецтва на Буковині.

Видання призначене для студентів і викладачів музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів, а також для підготовки фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Словянознавство

3. Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформ. фонд ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 420 с.

Шифр А34487 / 4 / Г547

Збірник містить тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур» (до Дня слов’янської писемності і культури). Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології та історичної славістики. Окремий підрозділ складають наукові розвідки, присвячені історіографії славістичних досліджень.

У збірнику також представлені матеріали книгознавчих читань з нагоди 400-ліття заснування друкарні Києво-Печерської лаври.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов’янознавства.

Історія України

4. Історичні мідраші Північного Причорномор'я : матеріали 5 Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Миколаїв. облдержадмін. ; редкол. : М. Д. Гольденберг, Н. О. Рижева, В. В. Щукін, М. Ю. Ласінська. – Миколаїв : Тип. Шамрай, 2016. – Т. 1. – 352 с.

Шифр М2967-1 / 9(с2) / М581

Збірник «Історичні мідраші Північного Причорномор'я» складений за матеріалами V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор'я», котра відбулася 19-21 квітня 2016 року в Навчально-науковому інституті історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського та була присвячена 75-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Том 1 містить статті за напрямками: євреї південної України в роки Другої світової війни; історія розвитку єврейських громад Півдня України; єврейське населення Радянської України.

5. Історичні мідраші Північного Причорномор'я : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. облдержадмін. ; редкол. : М. Д. Гольденберг, Н. О. Рижева, В. В. Щукін, М. Ю. Ласінська. – Миколаїв : Тип. Шамрай, 2016. – Т. 2. – 469 с.

Шифр М2967-2 / 9(с2) / М581

Збірник «Історичні мідраші Північного Причорномор'я» складений за матеріалами П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор'я», котра відбулася 19-21 квітня 2016 року в Навчально-науковому інституті історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та була присвячена 75-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Том II містить статті за напрямками: єврейська община в сучасному етнополітичному просторі України та світу: взаємини, проблеми та перспективи розвитку; історія міграційних рухів єврейського населення України; видатні євреї Миколаївщини: біографічні нариси; джерела та історіографія з проблем історії єврейського населення регіону Північного Причорномор'я; археологічні дослідження та пам’яткоохоронні роботи; гуманітарний аспект (педагогіка, соціологія, філософія, політологія, культурологія, право).

АТО в Україні

6. Служба спеціального призначення / авт. кол. : М. Ф. Вишневський, О. Г. Ігнатьєв, В. М. Жигунов. – Чернівці : «Місто», 2015. – 184 с. : іл.

Шифр В3779 / 9(с2) / С491

Книга присвячена участі підрозділів Держспецтрансслужби в АТО, виконанню ними завдань за призначенням, в достатньо складних умовах бойової обстановки, поставлених Міністром інфраструктури та Генеральним штабом ЗС України. Насамперед, це – короткострокове відновлення мостових переходів шляхом наведення НЗМ-56, інженерне обладнання позицій військ, укриттів для особового складу і техніки, розмінування об’єктів транспортної інфраструктури, відновлення соціальної інфраструктури, охорона об’єктів державного значення (мости, гідротехнічні споруди), загородження об’єктів залізниці та низка інших завдань.

Етнологія

7. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні родинні обряди : навч.-метод. посіб. / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 240 с.

Шифр А34459 / 4 / К562

У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для ґрунтовного вивчення розділу «Національно-культурний мовний компонент традиційних родинних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці транскрибовані тексти народного мовлення про весільний, родильний та поховальний обряди, записані від носіїв наддністрянських, подільських та волинських говірок.

Для студентів і викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, діалектологів, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.

Економічні науки

8. Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. Шевченка ; О. І. Шнирков, В. І. Муравйов, Р. О. Заблоцька та ін. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. – 415 с.

Шифр А34470 / 33с / Е457

Розглянуто економічні механізми асоціації України з ЄС, інструменти лібералізації взаємної торгівлі, основні напрями регуляторної конвергенції із правилами Європейського Союзу. Проаналізовано економічні ефекти поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі.

Для студентів, аспірантів, науковців, фахівців, які займаються проблемами економічної інтеграції України з ЄС.

9. Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : 20 Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 23 берез. 2016 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2016. – 136 с.

Шифр А34455 / 9(с2) / М581

Збірник містить тези доповідей учасників XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки». Молоді науковці з України, Азербайджану, Грузії, Великої Британії, Польщі, Росії та інших країн наводять свої оцінки сучасного процесу глобалізації та перспектив світових інтеграційних тенденцій. Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у різних країнах.

10. Історія економіки та економічної думки : підруч. / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. економ. ун-т ; авт. кол. : В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с.

Шифр Б9116 / 330 / І-907

У підручнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки як органічної єдності історико-економічних наук. Використані найновіші досягнення американських, європейських і українських вчених-економістів, що дозволило забезпечити взаємодію «науки досліджень» і «науки навчання», узагальнити практику досліджень у цій галузі науки. Історію світового господарського розвитку від первісного суспільства і ранніх цивілізацій до сучасного часу викладено в контексті розуміння економічної реальності видатними мислителями, науковими школами, течіями і напрямами економічної думки. Історія економіки простежує суспільно-економічні закономірності та конкретні практики. Історія економічної думки розкривається як квінтесенція досвіду господарського життя. Розкрито процес створення сучасного економічного знання. Важливою складовою підручника є історія господарства та економічної думки України в загальносвітовому контексті. Подані авторські оцінки окремих світогосподарських тенденцій, нових підходів і контекстів сучасної економічної науки. Методологічним підґрунтям підручника є цивілізаційна парадигми та системно-синергетичний підхід. Кожний розділ починається загальними характеристиками досліджуваного періоду, завершується навчальним тренінгом з контрольними запитаннями і завданнями, має бібліографію, що охоплює першоджерела, навчальну обов’язкову і рекомендовану літературу. В кінці підручника подано загальний список першоджерел і рекомендованої літератури.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.

11. Регіональний розвиток України : проблеми та перспективи : тези III Міжнар. наук.-практ. конф. (4 черв. 2015 р.) / М-во освіти і науки України ; редкол. : Б. М. Данилишин, О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський. — Київ : КНЕУ, 2015. – 224 с.

Шифр А34481 / 22 / М581

Висвітлюються глобальні та регіональні тенденції сучасного розвитку. Узагальнено підходи щодо сталого розвитку просторових систем, формування сучасної державної регіональної політики України, активізації місцевого самоврядування та формування самодостатніх територіальних громад. Значну увагу приділено перспективам міжрегіонального і транснаціонального співробітництва, проблемам децентралізації та бюджетного федералізму в Україні.

Для викладачів, наукових працівників, докторантів, аспірантів, спеціалістів-практиків та всіх, кого цікавлять проблеми регіональної економіки.

Юридичні науки

12. Саінчин О. С. Протидія незаконній міграції в Україні (криміналістичні, кримінологічні та оперативно-розшукові аспекти) : монографія / О. С. Саінчин. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. – 436 с.

Шифр А34489 / 34 / С149

Представлена монографія є продовженням дослідження у напрямку протидії незаконній міграції, перетинання державного кордону та торгівлі людьми в Україні. Раніше під нашим співавторством вийшла в світ колективна монографія «Розслідування незаконного перетинання осіб через державний кордон України». В опублікованій роботі частково знайшли відображення матеріали дисертаційного дослідження криміна­лістичних, оперативно-розшукових і організаційно-тактичних аспектів розслідування правопорушень з вказаної тематики, яку виконав кандидат юридичних наук, співробітник УСБУ України в Одеської області Похіла І. Б. (відкрита частина).

Продовжене дослідження кримінально-правових, кримінологічних проблем протидії незаконній міграції, незаконного переправлення осіб через державний кордон України та міжнародно-правові акти, які регламентують боротьбу з цими злочинами, продовжена розробка загальної концепції тактики розшуку та затримання осіб, які переховуються від органів досудового слідства та суду.

Дістало подальшого розвитку спроба розгляду і систематизації способів і тактичних прийомів розслідування такого роду правопорушень, а також розв'язання проблем, з якими можливо зіштовхнуться оперативні працівники Держприкордонслужби та слідчі МВС та СБУ України у рамках проведення оперативно-розшукових заходів. Монографія адресована слухачам вищих навчальних закладів юридичного профілю, студентам, аспірантам, широкому колу читачів, практичним працівникам Держприкордонслужби МВС і СБУ, задіяних у процесі розслідування правопорушень.

13. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016 р / Тернопіл. нац. економ. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль : Економ. думка, 2016. – 395с.

Шифр А34457 / 34 / У45

До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантам, аспірантам, студентам юридичного та соціально-психологічного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції.

У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика авторських текстів, які були запропоновані учасниками конференції.

Організаційний комітет конференції не завжди поділяє думки учасників конференції.

Повну відповідальність за зміст тез доповідей, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів і наукових установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

14. Безгромадянство в Україні : конституційно-правові аспекти : монографія / С. Б. Чехович, О. П. Огурцов ; за ред. О. Л. Копиленка. — Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. — 232 с.

Шифр А34475 / 34 / Ч-563

Монографія є однією з перших для української конституційно-правової науки спроб розробки проблеми безгромадянства у період існування суверенної і незалежної України. Виходячи з універсальних прав людини, світових та європейських стандартів у контексті чітко визначених положень Конституції України і законів України, автори аналізують джерела виникнення безгромадянства в України та шляхи його подолання, викладають концептуальні положення щодо загальної стратегії оновлення національного законодавства України у сфері громадянства.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, державних службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами конституційного, міжнародного публічного та європейського права.

Наукознавство

15. Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2016» : 18 Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Черкаси, 21–22 квіт. 2016 р.) / редкол. : О. В. Черевко (голова), С. В. Корновенко [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 204 с.

Шифр М2966-1 / 37 / В855

У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Родзинка–2016» представлено наукові праці молодих учених за такими напрямами: «Природничо-математичні та комп’ютерні науки», «Психолого-педагогічні науки», «Філологічні науки. Соціальні комунікації», «Історія. Філософія. Економіка. Підприємництво. Туризм. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки».

Історія писемності

16. Звонська Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія : підруч. / Л. Л. Звонська. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. – 310 с. : 64 іл.

Шифр А34453 / 901.5 / З-437

У книзі описується історія грецької рукописної справи від написів доалфавітної доби до книжного письма. Представлені типи грецького письма й оформлення тексту в різні історичні періоди (крито-мікенський, архаїчний, класичний, елліністичний, візантійський) та на різних видах писемного матеріалу: камінь, кераміка, метал, вощені таблички, папірус, пергамент, папір. Викладаються основи критики і герменевтики написів, розглядаються діалектні особливості написів та алфавітів; палеографічна частина знайомить з історією та теорією текстології, папірології, кодикології. Книга ілюстрована відомими й показовими в навчальному плані епіграфічними та палеографічними джерелами, таблицями графіки грецького унціалу і мінускула різних періодів.

Підручник розрахований на філологів-елліністів та істориків-антикознавців і візантологів, а також усіх зацікавлених історією європейської писемності.

Філологічні науки

17. Сагач Г. М. Вибрані твори : в 5 т. Т. 6 (1) : Велети Духу і Слова : «Народ шукає в геніях себе...» / Галина Михайлівна Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2015. – 332 с. : іл.

Шифр М2965-6-1 / 808 / С138

У книзі автор аналізує аксіологію серця особистості в Україні третього тисячоліття – творчу спадщину геніального Г. С. Сковороди, Т. Г. Шевченка та інших Велетів Духу і Слова, спираючись на досягнення сучасної риторики, професійної (педагогічної) риторики, поетики, культурології.

Книга адресована вчителям, викладачам, студентам, аспірантам, філологам, журналістам, державним службовцям – усім, хто кохається у красному слові на засадах християнської етики.

18. Сагач Г. М. Вибрані твори : в 10 т. T. 7 (2) : Професійна риторика : Слово животворяще / Галина Михайлівна Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2015. – 340 с. : іл.

Шифр М2965-7-2 / 808 / С138

У книзі автор аналізує дію слова животворящого у різних сферах професійної комунікації: педагогічна риторика, ділова риторика, дипломатична риторика, екстремальна риторика тощо.

Сакральні ризи слова-логоса досліджуються у синергетичній єдності риторики і гомілетики.

Книга адресована вчителям, викладачам, студентам, аспірантам, філологам, журналістам, державним службовцям – усім, хто кохається у красному слові на засадах християнської етики.

19. Сагач Г. М. Вибрані твори : в 10 т. Т. 10 (5) : Скарби красномовства : словник основних термінів і понять риторики / Галина Михайлівна Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2015. – 296 с.

Шифр М2965-10-5 / 808 / С138

У словнику подано продуктивні терміни і поняття риторики, яка читається на засадах християнської етики, уточнено визначення базових термінів та понять еристики, ділової комунікації.

Для студентів, аспірантів, учителів, викладачів, а також для широкого кола спеціалістів, професійна діяльність яких пов’язана з впливом на людей завдяки публічної комунікації, зокрема, полеміці: педагогів, журналістів, політиків, менеджерів, юристів тощо.