Надходження до відділу ДБНІР: 01.11. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 01.11.2016 р.

А34880 4

А647

 

Англійська мова : словник економічних термінів : для студ. галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” / А. В. Степанов, Н. К. Лямзіна, В. Г. Шукатка ; відп. за вип.. Н. В. Ковалик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. – 57 с.

Англо-український словник економічних термінів призначений для читання спеціалізованої та загальноекономічної літератури. Словник містить понад 1700 термінологічних одиниць, вживаних у сучасній англійській мові економіки, бізнесу, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку, аудиту, маркетингу та підприємництва.

Метою Словника є активізація словникового запасу фахової термінології, його систематизація та узагальнення, полегшення роботи над професійно-орієнтованим англомовним текстом у контексті аналітичного читання фахової літератури, перекладу та виконання післятекстових завдань. Матеріал Словника може слугувати лексикографічним джерелом при оформленні анотацій англійською мовою до наукових статей, магістерських та дипломних робіт.

Словник розрахований на студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей ВНЗ.

 

А34882 4

Б561

 

Беценко Т. П.

Мова українських народних дум : слов. текстово-образ. одиниць / Тетяна Петрівна Беценко. - Суми : Мрія-1, 2016. - 123 с.

У словнику зібрано і паспортизовано різнорівневі художньо-образні універсальні засоби мовно-поетичної організації думового епосу – самобутнього різновиду фольклорно-пісенного жанру.

Актуальні теоретичні аспекти лексикографічного опису мовно-образної системи текстів дум знайшли своє практичне втілення у «Словнику-покажчикові тавтологічних і плеонастичних структур», «Словнику-покажчику географічних найменувань», «Словнику релігійних понять», «Словнику складних слів», «Словнику метонімічних і синекдохічних конструкцій», «Словнику перифраз», «Словнику евфемізмів».

Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, учнів, усіх, хто цікавиться проблемами фольклору, поетичного слововживання, стилістики, лінгвостилістичного аналізу художнього тексту.

 

А34876 9(с2)

Б903

 

Будзей О. В.

Мандрівка Кам’янцем / Олег Васильович Будзей. - Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2016. - 68 с. : іл.

Книга створена для тих, хто любить Камянець-Подільський, цікавиться його історією, та для гостей міста.

 

А34883 34

У45

 

Україна. Верховна Рада. Закони України. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Про державну виконавчу службу : станом на 8 липня 2016 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 51 с. - (Сер. : “Закони України” ; Вип. 13-14).

Цей Закон визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус.

 

А34884 34

У45

 

Україна. Верховна Рада. Закони України. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Про застосування амністії в Україні : станом на 7 квітня 2016 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 55 с. - (Сер. : “Закони України” ; Вип. 7-8).

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

 

А34910 413

М747

 

Мозоль А. П.

Словник юридичних термінів : навч.-наук. вид. / А. П. Мозоль, Н. І. Мозоль, Л. Г. Юрковська ; М-во внутріш. справ України, М-во освіти та науки України, Нац. акад. внутріш. справ. - Київ : Леся, 2014. - 191 с.

Словник юридичних термінів містить понад 800 визначень базових юридичних понять та термінів, що становлять основу теоретико-правових, історико-правових, галузевих та інших юридичних наук; призначений для використання у науковій, методичній діяльності та навчальному процесі при підготовці фахівців-правознавців у вищих навчальних закладах; буде корисним для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, магістрів, курсантів, слухачів, студентів юридичних спеціальностей, юристів-практиків, а також для широкого кола читачів, які цікавляться юриспруденцією.