Надходження до відділу ДБНІР: 22.11. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 22.11.2016 р.

А35046 34(01)

Д362

Державна митна справа в Україні : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого ; М-во культури і мистецтв України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Т. О. Сосновська, Ю. В. Жихорєва]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2014. - 274 с.

Бібліографічний покажчик містить матеріали, які сприятимуть створенню інформаційної бази для формування митної політики та забезпечення механізму її здійснення.

Видання адресоване працівникам митної служби, юристам, викладачам та студентам митної спеціальності, працівникам бібліотек, а також усім, хто перетинає кордон.

В3832 9(с2)

К388

Київ : історія, архітектура, традиції / уклад. : О. Друг, Ю. Ференцева ; [пер. з рос. Ю. Григорєва]. - Київ : Балтія Друк, 2016. - 104 с. : іл., фот. кольор. – Держком. телебачення і радіомовлення України за програмою «Укр. кн.» 2016 р.

Оригінальне яскраве видання про Київ познайомить читача з внутрішнім життям міста, його багатою історією, давніми традиціями самоуправління, архітектурними символами.

Книга, яка розрахована на широке коло читачів, містить величезну кількість ілюстрацій, що представляють минуле і сьогодення півторатисячолітнього Києва.

А35034 4(01)

К823

А. Ю. Кримський : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [упоряд. : О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей ; ред. кол. : Ю. М. Кочубей (голова) [та ін.]. - Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 2016. - 275 с.

Бібліографічний покажчик присвячено визначному науковцю, перекладачу та літератору Агатангелу Юхимовичу Кримському (1871-1942). Він включає в себе праці А. Ю. Кримського зі сходознавства, україністики, фольклористики, а також його публіцистику, переклади, художні твори, рецензії, листи, дослідження про вченого та допоміжні покажчики.

Розрахований на науковців, викладачів, студентів, аспірантів та широкий загал зацікавлених осіб.

А35042 72(01)

Л135

Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець : (до 85-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова ; М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад О. М. Дмитрієва]. - Харків, 2015. - 67 с. - (Краєзнавці Слобожанщини). – Укр., рос. мовами.

У покажчику відображені матеріали про життя і творчий доробок відомого харківського архітектора Ігоря Миколайовича Лаврентьєва. Видання містить бібліографічні описи книг і статей, що вийшли друком у 1976–2014 рр. Призначене архітекторам та історикам, а також усім, хто цікавиться містобудуванням та архітектурою Харкова.

М2991-1, 2

02

М582

Міжнародна науково-практична конференція “Короленківські читання 2015” (18 ; 8 жовтня 2015 р. ; Харків). Короленківські читання 2015 : “Бібліотеки, архіви, музеї : інноваційні моделі розвитку” : матеріали XVIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовтня 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка імені В. Г. Короленка ; Харків. держ. акад. культури ; ВГО “Укр. бібл. асоц., Харків. обл. від-ня ; уклад. О. П. Куніч ; наук. ред. Л. В. Глазунова. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2016.

Ч. 1. 181 с.

Ч. 2. – 237 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2015», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї : інноваційні моделі розвитку».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.

Б9191 9(с2)

Р338

Реєстри Сумського полку. 1660–1664 / НАН України, Ін-т історії України, Київ. археогр. група ; упоряд. : О. Алфьоров, О. Різніченко ; відп. ред. Г. В. Боряк. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 533 с.

Реєстри Сумського полку 1660-1664 рр. – важливе джерело з дослідження генеалогії, просопографії, демографії, політичних та соціально-історичних процесів у перші роки існування Сумського козацького полку.

Публікація передусім покликана зацікавити дослідників Слобожанщини, істориків козаччини, генеалогів, краєзнавців, викладачів та студентів.

А35027 9(с2)

Т739

Петро Тронько – історик, краєзнавець : кат. вид. з фонду Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, НІБ України ; авт. передм. О. Реєнт ; упоряд. : Г. В. Єфіменко, Лідія Вовк, Марина Цінська та ін.. ; ред. : С. І. Смілянець, З. Х. Мусіна ; наук. ред. Р. В. Маньковська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2016. - 102 с. – (До 100-річчя від дня народж.).

У друкованому каталозі відображено наявні у фонді Національної історичної бібліотеки України праці Героя України, доктора історичних наук, академіка Національної академії наук України, засновника і патріарха сучасної школи істориків-краєзнавців Петра Тронька, а також джерела про життя і діяльність вченого.

Каталог має довідковий апарат : іменний та географічний покажчики.

Видання стане у пригоді науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотекарям та усім, хто цікавиться історією української науки і культури.

Одноіменна база даних розміщена на веб-сайті НІБ України : http://nibu.kiev.ua.

А35049 02(01)

Ш183

Шалыганова А. Л.

Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : биобиблиогр. слов. / Алла Людвиговна Шалыганова. - Харьков : Вид-во «Федорко», 2016. - 326, [1] с. : фот.

Довідкове видання розкриває біографії, наукову, просвітницьку, благодійну діяльність членів та кандидатів у члени Правління Харківської громадської бібліотеки – ХДНБ імені В. Г. Короленка.

Для бібліотекарів, бібліографів, культурологів, краєзнавців, істориків та широкого кола спеціалістів.