Надходження до відділу ДБНІР: 27.12. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 27.12.2016 р.

 

Б9234  37

З-806

 

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865–2015) : наук. довід. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова. - Одеса : Астропринт, 2015. - 107 с. : портр.

Довідник «Золоті імена Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова (1865-2015)» присвячено 150-й річниці ОНУ імені І. І. Мечникова і містить близько 100 всесвітньо відомих імен професорів і випускників університету, які увійшли в численні словники і довідники, що відображають внесок вчених у світову науку. Серед них є фундатори нових наукових вчень, основоположники наукових теорій і методик, засновники наукових шкіл і першовідкривачі нових наукових явищ. Всі вчені були авторами перевірених часом наукових ідей, що залишаються живими і плідними сьогодні.

Матеріали довідника представляють значний інтерес як для фахівців, викладачів, студентів університету, так і для всього наукового та освітянського суспільства.

 

А35258  9(с2)

К265

 

Карпов В. Є.

Центр України : читач як свідок : [дайджест] / Валентин Євгенійович Карпов. - Кропивницький : Вид. Лисенко В. Ф., 2016. - 803 с. : іл.

Автор надає читачам маловідому інформацію про історію, людей та події Кіровоградського краю з надією, що, прочитавши нашу книгу, ви по іншому почнете дивитись на центр України. У 12 главах книги описані 12 місяців з різними фактами де минуле і сьогодення створюють зв’язок часів. Без пам’яті про минуле – немає майбутнього.

Ми вже сьогодні стаємо учасниками пам’ятних подій сучасності.

Автор закликає : «Люди ! Будьте людьми ! Це важко, але в нас немає іншого вибору».

Книга розрахована на широке коло читачів.

 

А35238  9(с2)

К659

 

Копилов С. А.

Професор І. М. Конет : (до 65-річчя від дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності) : [наук.-довід. вид.] / Сергій Анатолійович Копилов ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2016. - 223 с. : фот.

Книга містить біографічну довідку, список наукових, навчально-методичних і довідково-бібліографічних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Івана Михайловича Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, академіка АНВШ України, члена Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України, професора кафедри математики, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

А35268  01

М613

 

Мина Ж. В.

Аналітико-синтетичне опрацювання інформації : навч. посіб. / Жанна Василівна Мина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 195 с. : табл. - (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація» ; Вип. 9).

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, методику організації інформаційно-аналітичної діяльності. Особливу увагу звернено на найпоширеніші види згортання інформації: анотування, реферування та створення оглядових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з інформаційної діяльності та широкого кола читачів.

 

М271-19  002(01)

П305

 

Петров С. Й.

Книга в України. 1861—1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 19 : Ч—Я / зібр. : Степан Йосипович Петров, Сергій Степанович Петров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - 663 с.

Дев’ятнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери «Ч – Я»), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 4989 позицій.

Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.

 

А35229  76

П444

 

Подольская Г. Г.

Офорты Александра Постеля : альбом-каталог : Третья выставка журнала “Лига Культуры”. Израиль–Украина / Галина Геннадьевна Подольская, А. И. Финкель, Е. Г. Петренко ; Одес. дом-музей имени Н. К. Рериха. - Одесса : Астропринт, 2015. - 42, [1] с. : ил., фот. - (Сер. : «Коллекция. Коллекционеры» ; Вып. 11).

У альбомі-каталозі представлені твори виставки українського художника О. Б. Постеля, які передані у дар Одеському Дому-Музею імені М. К. Реріха у 2015 році Галиною Подольською (Ізраїль, Єрусалим).

До альбому увійшли спогади художника Анатолія Фінкеля (Ізраїль, Дімона) – племінника Олександра Постеля.

Виставку організовано журналом «Ліга Культури» - спільним проектом України і Ізраїлю.

 

А35235  34

С798

 

Стефанчук М. М.

Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді : проблеми теорії та практики : монографія / Марина Миколаївна Стефанчук ; Нац. акад. Прокуратури України. - Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2016. - 500 с.

Монографія присвячена дослідженню питань діяльності прокуратури щодо реалізації конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави в суді.

У роботі розглядаються поняття та ґенеза функції представництва, діяльності прокуратури як різновиду юридичної діяльності в контексті реалізації цієї функції, суб’єктів та об’єкта такої діяльності, її підстав, умов і правової сутності. Досліджується світовий досвід у контексті діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції та пропонується авторське бачення щодо формування її вітчизняної моделі в умовах реформування прокуратури. Особливу увагу приділено питанням організації такої діяльності – прокурорському менеджменту, зокрема його тектологічним, аксеологічним і праксеологічним засадам.

Видання буде корисне для науковців, працівників органів прокуратури й інших практикуючих юристів, законодавців, наукових і науково-педагогічних працівників, осіб, що здобувають ступені бакалавра, магістра чи доктора філософії, та широкого читацького загалу, якому цікава проблематика діяльності прокуратури.

 

А35220  33с(01)

Ч-467

 

Череп Алла Василівна : бібліогр. покажч. : (до 55-річчя з дня народж.) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; упоряд. : А.. В. Горбунова, О. А. Лисенко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 250 с. : іл.

Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю від дня народження академіка Академії економічних наук України, академіка Академії наук Вищої школи, декана економічного факультету, завідувача кафедри «Фінанси і кредит» Запорізького національного університету, доктора економічних наук, професора А. В. Череп.

У покажчику висвітлено наукову діяльність вченого у галузі економіки та її творчий шлях і організаційну діяльність у сфері освіти.