Надходження до відділу ДБНІР: 14.02.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 14.02.2017 р.

А12395

9(с2)

З-12

За сценарієм ДПУ : (Кримінальна справа "Українська революційно-демократична спілка") : док. і матеріали / НАН України ; Ін-т історії України ; Голов. редкол. наук.-документ. сер. кн. «Реабілітовані історією», Редкол. Київ. обл. кн. «Реабілітовані історією» ; Центр. держ. арх. громад. об-нь України. - Київ, 2004. - 453 с.

У збірнику мовою документів розкриваються методи фабрикації слідчої справи, до яких вдавалась тоталітарна система, висвітлюються трагічні долі науковців, студентів, вчителів, селян, що не погоджувались з планами хлібозаготівлі 1932 р. і стали жертвами політичних репресій. Переважна більшість матеріалів вводиться в науковий обіг вперше.

Для істориків, викладачів, студентів, вчителів, краєзнавців, усім, хто цікавиться історією України.

М407-2

9(с2)Київ

К384

Київ: жертви репресій. Т. 2 / упоряд. : А. Амонс, О. Бажан, В. Безуглий та ін.. ; редкол. : М. О. Потебенько (голова ), Л. М. Абраменко, М. В. Гарник, О. А. Христенко. - Київ, 1999. - 351 с.

У другому томі книги “Київ: жертви репресій" продовжується наведення прізвищ, основних анкетних даних киян та окремих жителів інших областей України, засуджених у м. Києві чи репресованих разом з киянами по групових кримінальних справах, які на підставі Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні реабілітовані Генеральною прокуратурою України, прокуратурою м. Києва, прокуратурою Київської області і Військовою прокуратурою Північного регіону України. В книзі подасться і деяка частина киян, реабілітованих по протестах прокурорів судовими органами.

В3903

9(с2)

М656

Міста України : діловий потенціал : альм. = Cities of Ukraine : business potential / авт.-уклад. О. В. Бондар, ред. рада : О. М. Невелєв (голова) [та ін.]. - Київ : ЕкоПрес, [2002]. – 301 с.

Альманах презентує сорок три міста, які є членами Асоціації міст України, їх діловий потенціал, а також промислові підприємства й підприємницькі структури. Інформацію надано станом на 20 березня 2002 року.

В3901

9(с2)

М656

Місто музеїв. Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав” : путівник / М-во культури і туризму України ; Нац. історико-етногр. заповідник “Переяслав” ; уклад. : І. Г. Татькова, Т. Г. Богуш ; відп. за вид. П. О. Довгошия. - Переяслав : Нац. історико-етногр. заповідник “Переяслав”, 2010. - 99 с. : іл., фот.

Ілюстроване видання презентує музеї, об’єднані в Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Серед них – Музей трипільської культури, Археологічний музей, Музей архітектури давньоруського Переяслава, Меморіальний музей Г. С. Сковороди, Музей Заповіту Т. Г. Шевченка, Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини, Музей козацької слави, Музей кобзарства та численні інші.

А35495

902.1

М855

Мотущук В. В. Каталог срібних монет Австрії та Австро-Угорщини часів правління Цісаря Франца-Йосифа І (1848—1916) / Володимир Володимирович Мотущук. - Чернівці : Букрек, 2016. - 79 с. : фот.

Автор описує класифікацію оцінки станів монет у різних країнах світу та приводить опис і зіставлення різних класифікацій станів монет. В каталозі вказано позначення всіх відомих монетних дворів на монетах за правління Франца-Йосифа І. Подано інформацію про монети з урахуванням тиражу карбування та станів. Для зручного користування зображення майже всіх монет, крім найбільших, наведено в суттєво збільшеному вигляді. Посібник містить опис історії виникнення ювілейних та пам'ятних монет, а також пробні монети та монети, що не потрапили до обігу.

Для колекціонерів монет Австрійської та Австро-Угорської імперій, усіх, хто цікавиться нумізматикою.

Б4008

2

Н277

Напрестольні Євангелії XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Нац. Києво-Печер. історико-культур. заповідник ; упоряд. Л. Куріна ; відп. ред.. В. Колпакова ; кер. проекту С. Кролевець. - Київ : КВІЦ, 2005. - 195 с. : іл., 21 л. - (Пам’ятки культури).

Напрестольна Євангелія річ сакральна, священна, до внутрішнього і зовнішнього оздоблення якої завжди ставились з особливою увагою. Кожна Євангелія, одягнена в святкові шати, єдина в своїй неповторності. В каталозі вперше подасться попримірниковий бібліографічний опис більше 200 напрестольних Євангелій XVI–XVIII століть із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опис оправ супроводжується ілюстраціями, переважна більшість яких публікується вперше.

Каталог розрахований на широке коло дослідників культури, істориків, мистецтвознавців, бібліофілів.

А35481

8(с)

Г657

Олесь Гончар: “Прагніть задумів глибоких” : до десятиріччя (1997–2007) Міжнар. укр.-нім. літератур. премії імені Олеся Гончара / упоряд., авт. комент. В. Абліцов. - Київ : КИТ, 2007. - 247 с. : іл.

Видання знайомить читачів із фундаторами, історією та хронікою першої в Україні недержавної Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара, заснованої 10 років тому німецькими прихильниками таланту автора роману "Собор", благодійниками письменницею Тетяною Куштевською та меценатом Дітером Карренбергом (Ессен, Німеччина) з метою підтримки творчої молоді України.

Книга присвячена, зокрема, творчості лауреатів премії (1997—2007) й розрахована, насамперед, на майбутніх прозаїків, поетів, драматургів, публіцистів, літературних критиків та широке коло читачів.

В476

72

П158

Пам’ятки архітектури та містобудування України : довід. Держ. реєстру нац. культур. надбання : [в 3 кн.]. Кн. 1 : Зміст. Передмова. Вступ. Кн. 2 : Текстовий блок. Кн. 3 : Ілюстративний блок / В. В. Вечерський, О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін. ; ред. : А. П. Мардера, В. В. Вечерський. - Київ : Техніка, 2000. - XVI, 326, 319 с. : іл. – (2000-літтю Різдва Христового присвяч.).

Довідник містить стислі відомості про понад 500 пам’яток містобудування й архітектури. До нього ввійшли найвизначніші пам’ятки, що репрезентують основні етапи типологічного та стильового розвитку архітектури України з давніх часів до XX ст. і мають загальнонаціональне, а деякі й світове значення. Статті ілюстровані фотографіями та кресленнями, які дають наочне уявлення про кожну пам’ятку.

Призначений для органів охорони історико-культурної спадщини, працівників наукових, проектних, реставраційних організацій і установ та спеціальних навчальних закладів, а також для широкого кола читачів.

А35493

9(~)52

П324

Пилипчук А. А. Следы беды и достижений / Алексей Алексеевич Пилипчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Николаев : Изд-во «Яслав», 2010. - 143 с. – (Чрезвычайные происшествия, уникальные события). -

Календар надзвичайних подій, унікальних випадків наводить приклади, пов’язані з питаннями оборони, захисту життя й здоров”я людини. Приклади таких подій наведено з життя України, Миколаївської області, що визначає видання як цінне краєзнавче.

Для широкого кола читачів, краєзнавців, а також спеціалістів, які попереджують і ліквідують нештатні ситуації.

А35500

2

С598

Соколюк Г. І. Про життя окремих святих, іменами яких охрещено віруючих мирян, які мешкають на території Чернівецької області / Георгій Іванович Соколюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - 299 с. : іл.

Книга «Про життя окремих святих, іменами яких охрещено багато віруючих мирян, що мешкають на території Чернівецької області» є яскравим зразком сучасної журналістської єсеїстики з посиланням на історичні релігійні джерела, що дає відповідь про життя окремих святих, іменами яких хрещені багато віруючих мирян, що мешкають на території Чернівецької області.

Для широкого кола читачів.

В1784

74

С904

Сусак К. Р. Українське народне вишивання : Техніки. Методологія. Методика. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Катерина Романівна Сусак, Ніна Андріївна Стеф’юк ; Косів. держ. ін-т приклад. та декорат. мистецтва. - Київ : Науковий світ, 2006. - 281 с. : іл.

У книзі вперше подано українське народне вишивання як навчальну дисципліну, сформульовано предмет та завдання, визначено роль і місце її серед фахових дисциплін декоративно-прикладного мистецтва. Методика вивчення матеріалу навчальної дисципліни запропонована в ракурсі некласичної освітньої парадигми з урахуванням прилучення України до Болонської конвенції.

Посібник пропонується для викладачів, студентів навчальних закладів декоративно-прикладного мистецтва України та в межах Європейського освітнього простору.