Надходження до відділу ДБНІР: 28.02.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 28.02.2017 р.

А35574

9(с2)

А805

Арестенко Г. П. Кильчинські хутори. Адміністративно-територіальний поділ Якимівського району : (довід.) / Геннадій Петрович Арестенко. - Мелітополь : Видавн. буд. ММД, 2016. - 128 с. : іл., карти.

Запропонована книга складається з двох частин. У першій частині книги “Кильчинські хутори” мова йдеться про населені пункти Зінов’євської, Переможненської, Червоноармійської сільських рад, які зникли, і історія існуючих помешкань. Надана інформація про людей, які зробили вагомий внесок у розквіт території цього краю, про людей, які й зараз живуть на колишніх столипінських хуторах.

Друга частина книги включає довідкові дані про ’’Адміністративно-територіальний поділ Якимівського району”. Тут розміщені, крім історичної довідки, назви волостей Мелітопольського повіту станом на 1 січня 1915 року, поділ району на З0 грудня 1962 року, населені пункти, які зняті з обліку за останні 50-55 років, адміністративно-територіальний поділ району та алфавітний покажчик населених пунктів району станом на 1 липня 2016 року, чисельність населення району за даними перепису 1959 та 2001 років, інші матеріали.

Книга буде цікава сільським мешканцям колишнього таврійського краю, історикам, краєзнавцям, працівникам державних установ та місцевого самоврядування, вчителям і учням-старшокласникам, а також всім, хто цікавиться історією і історичною географією рідного краю.

А35573

61(01)

З-381

Захарія Катерина Андріївна – засновниця кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : А. В. Захарія, Л. Є. Корнілова. - Київ, 2016. - 99 с. : фот., факс. – До 90-річчя з дня народж.

Бібліографічний покажчик містить науковий доробок професора, засновниці кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького К. А. Захарії, який відображає наукові праці, біографічні дані та матеріали про неї.

Видання розраховане на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питанням історії медичної науки, освіти.

В3919

9(с2)Київ

І-265

Ігнатович І. О. Список документів, присвячених обороні міста Києва в 1941 році з фонду Національної історичної бібліотеки України : довід. / Ірина Олександрівна Ігнатович, О. В. Мармашов ; Нац. іст. б-ка України, Київ. громад. орг. “Т-во ветеранів розвідки Військово-Морського Флоту”. - Київ : Сталь, 2016. - 22 с.

Список, присвячений обороні міста Києва в 1941 році, укладено за документами з фонду Національної історичної бібліотеки України. Він складається з двох частин : перша частина – бібліографічні описи документів з історії оборони Києва 1941 року, друга частина – бібліографічні описи документів з історії визволення Києва 1943 року.

Список буде корисний для читачів, які цікавляться історією оборони та визволення Києва, історією України, бібліографів, музеєзнавців, краєзнавців.


А35581

8(с)(01)

М93

Мушинка М. Ровесник Івана Франка Никифор Лещишак та його збірка лемківських народних пісень : бібліогр. / Микола Мушинка ; Дрогоб. держ. пед. ун-т імені Івана Франка ; [редкол. : Надія Скотна (голова), Володимир Кемінь, Микола Пантюк та ін.] - 2-е вид., допов. - Дрогобич : Коло, 2016. - 239 с. : фот. - (Сер. : «Doctor honoris causa»).

До книги увійшли матеріали урочистого засідання Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 25 травня 2016 року з нагоди присудження звання Почесного доктора Миколі Мушинці, академіка НАН України, доктора філологічних наук, професора Пряшівського університету, що в Словаччині, автора наукових праць з проблем фольклору, літературознавства та музейництва.


В3914

74(03)

Н301

Народне мистецтво Полтавщини : кат. / М-во культури України ; Нац. спілка майстрів народ. мистецтва України, Полтав. обл. осередок ; Полтав. облдержадмін., Упр. культури ; упоряд., літ. ред. Алла Маркар’ян. - Полтава : Сімон, 2014. - 95 с. : фот. – До 20-річчя Полтав. обл. осередку Нац. спілки майстрів нар. мистецтва України.

Виставка майстрів народного мистецтва Полтавщини, яка експонувалась 24 жовтня- 4 листопада 2012 року в Полтавському художньому музеї, представляє майстрів народного мистецтва краю та їх твори різних видів. Для мистецтвознавців, краєзнавців, музеєзнавців, етнологів та всіх поціновувачів народного мистецтва.


В3918

02

Н354

Національна парламентська бібліотека України. Заснована 1866 року = Национальная парламентская библиотека. Основана в 1866 году : [путівник по б-ці]. - Київ : НПБ України, 2006. - 15 с. : фот. – Укр., рос. мовами.

Видання представляє НПБУ як національний центр бібліографічної інформації, центр інформаційного забезпечення Верховної Ради України, центр інформаційного забезпечення, центр інформаційного забезпечення галузі культури, центр вітчизняного та міжнародного книгообміну по МБА, соціокультурний центр із популяризації української і світової книги з різних галузей знання, науково-методичний і науково-дослідний центр для публічних бібліотек в галузі культури. Путівник інформує про історію, структуру, інформаційні послуги даної установи культури. Для широкого кола читачів.


А35562

9(с2)

С37

Сім чудес міста Полтави = Seven Wonders of Poltava / [авт. кол. : В. Павлов, К. Фесик, Т. Супрун ; пер. англ. : А. Маєвська] ; Полтав. міськ. рада ; Викон. ком. ; Упр. культури. - 3-є вид., доп. - Полтава : Говоров С. В., 2016. - 55 с. : іл., фот. кольор. - (Полтава туристична). – Укр., англ. мовами.

Видання представляє сім найпривабливіших туристичних об’єктів міста Полтави: Круглу площу, Білу альтанку, Хрестовоздвиженський монастир, Будинок Полтавського губернського земства, Спаську церкву, Поле Полтавської битви, Будівлю Дворянського та Селянського банку. Видано в рамках заходів Міської програми «Полтава туристична» на 2015-2019 роки.


А35590

37

Ц70

Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України (1874–1917 рр.) : кат.-путівник / НАПН України, Пед. музей України ; уклад. : В. О. Гайдей, О. П. Міхно. - Київ : ПМУ, 2016. - 165 с. - (Сер. : «Бібліофонд Педагогічного музею» ; Вип. 2).

У каталозі-путівнику «Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України» (1874—1917 рр.)» представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про це періодичне видання та про його зміст. Видання складається з двох частин: каталогу з переліком усіх примірників журналу, що зберігаються в музеї, та тематичного покажчика документів, які публікувалися на сторінках «Циркуляру».

Видання є другим випуском серії «Бібліофонд Педагогічного Музею» і адресовано вченим, аспірантам, докторантам, книгознавцям, музейним та бібліотечним працівникам, студентам та всім, хто цікавиться історією української освіти.