Надходження до відділу ДБНІР: 05.03.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 05.03.2017 р.

Б9286

9(с2)(01)

І-901

Історик на зламі епох. Станіслав Кульчицький : матеріали до біобібліогр. Інтерв’ю. Спогади / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. : І. Кузьміна, О. Юркова. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 530 с.

Основою видання є бібліографічний покажчик друкованих у 1955 – 2016 рр. праць проф. С. Кульчицького. Після покажчика публікуються історіографічний нарис О. Юркової, стаття С. Кульчицького «Історик і влада», а також чотири інтерв’ю із вченим. Книга продовжується спогадами С. Кульчицького про вчителів і колег, де відбиті обставини його власного життя і діяльності.

У додатках, що завершують книгу, поданий перелік виступів С. Кульчицького на наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, «круглих столах», а також авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених під науковим керівництвом або за науковою консультацією С. Кульчицького.

А35613

9(с2)

В525

Вирський Д. С. Війни українні : хроніки татарського прикордоння України (XVI–середина XVII ст.) / Дмитро Станіславович Вирський ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 299 с. : іл., факс.

У книзі представлені найбільш значущі пам’ятки річпосполитської історіографії XVI–першої половини XVII ст., присвячені темі війн на татарському прикордонні України. Зокрема, йдеться про тексти щодо зимової битви під Ольшаницею 1527 р., «жалісну історію» про успішний татарський набіг 1575 р., життєпис видатного прикордонника – кн. М. Вишневецького (1529-1584), міжнародну реляцію про відбиття татарського набігу 1589 р., авантюрну оповідь про життя рядового запорожця кінця XVI–початку XVII ст., тріумф козацько-шляхетської співпраці – битву під Білою Церквою 1626 р., опис «навчальної» експедиції до Дикого Поля юного кн. С.-К. Корецького 1644 р. Поданий також нарис розвитку татарознавчих студій в Речі Посполитій XVI – середині XVII ст.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться україно-і тюркознавством, а також історією вітчизняної історіографії.

А35618

Ж86

Жукова Н. А. Елітарна література в іменах : монографія / Наталія Анатоліївна Жукова ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. - Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2016. - 303 с. : фот.

У монографії відтворюється логіка формування елітарної літератури. Спираючись на принцип міжнаукового підходу, а також біографічний метод, матеріал монографії персоніфікується та подається на тлі практики низки європейських письменників (Т. Ґотьє, Ж. Батай, Б. Віан, Н. Саррот, А. Роб-Ґрійє, Г. Нормінтон, К. Альвтеген, Д. Фонкінос, М. Барбері, Х. Муракамі), творчий доробок яких концептуалізує проблему елітарного.

А18559-15

017

К29

Каталог видань Інституту історії України НАН України за 2015 рік / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. : Л. Я. Муха, І. Л. Островська. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 46 с.

В каталозі відбита наукова продукція інституту, яка видається у редакційно-видавничому відділі тиражами від 100 до 300 примірників. Монографії та збірники документів розповсюджуються по наукових бібліотеках.

Каталог знайомить наукову та культурну громадськість з видавничою діяльністю провідного закладу в галузі вітчизняної історії за 2015 р. Представлені видання дають уявлення про основні напрями наукової діяльності інституту.

Для наукових працівників, аспірантів, і усіх тих, хто цікавиться історією і культурою України.

В3921

9(с2)

Н34

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних “Історія міст і сіл України” / Нац. іст. б-ка України ; підгот. : Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова, В. П. Кисельова ; ред. : І. В. Чеховська, Т. С. Кудласевич ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2016. - 74 с. : табл.

Рекомендації містять обґрунтування методики виявлення, відбору та опису різних видів документів, що містять інформацію краєзнавчого змісту, а також приклади їх опрацювання для реалізації проекту створення інтегрованого краєзнавчого електронного ресурсу «Історія міст і сіл України».

Б9287

9(с2)

П935

Пшинка М. В. Котелевський край : природа, історія, люди : історико-краєзнав. довід. / Микола Васильович Пшинка. - Полтава : АСМІ, 2016. - 146 с. : табл., фот., 2 вкл. арк. фот.

В історико-краєзнавчому довіднику зібрані матеріали про історію Котелевського краю від найдавніших часів до сучасності, його природу, відомих людей Котелевського району Полтавської області. Це перше узагальнююче видання такого типу, яке стало результатом значної пошукової роботи автора. Публікується велика кількість фотоілюстрацій.

Довідник розрахований на дослідників краю, краєзнавців, учителів, студентів, учнів та усіх, хто цікавиться історією і сучасністю Котелевщини.