Надходження до відділу ДБНІР: 21.03.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 21.03.2017 р.

А35653

37

В313

Веремчук О. В. Формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах : метод. посіб. / О. В. Веремчук. - Рівне : О. Зень, 2016. - 99 с.

Посібник містить методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів з формування професійної культури майбутніх документознавців, бібліографічний покажчик наукових праць щодо висвітлення змісту поняття професійної культури, шляхів її формування та засобів діагностики рівнів її сформованості у майбутніх фахівців документно-інформаційної сфери, а також словник основних термінів і понять.

Методичний посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів та для дослідників проблеми формування професійної культури майбутніх документознавців і може бути використаний під час професійної підготовки майбутніх фахівців для інших професійних галузей.

А35641

9(с2)

Е601

Емерсон М. Україна та Європа : корот. довід. / Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан ; Центр європ. політ. дослідж. (Брюссель), Ін-т економ. дослідж. та політ. консультацій. - Київ, 2016. - 36 с.

Трилогія з трьох коротких довідників: Роз’яснення положень Угод про асоціацію та Поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі між ЄС та Грузією, Молдовою і Україною. У цьому доступному, легкому для сприйняття довіднику розглядається новий формат відносин між Україною та ЄС. Ці відносини ґрунтуються на складній угоді – Угоді про асоціацію, яка має величезний політичний, економічний і правовий зміст. Угода була підписана та почала тимчасово застосовуватись в 2014 році (у 2016 році для торговельної частини). Угода містить положення щодо Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТТ).

Цей довідник є стислим викладом змісту Посібника «Поглиблення відносин між ЄС та Україною : Що, чому і як?», який глибше роз’яснює зміст положень Угоди.

Довідник створено в рамках проекту, що реалізується за підтримки Шведського агентства з питань міжнародного розвитку (Sida) та входить до числа трилогії, два довідники якої містять аналогічний текст стосовно Грузії і Молдови.

А35631

34

К181

Каменська Н. П. Звернення до публічної адміністрації : теоретико-прав. аспект : монографія / Ніна Петрівна Каменська. - Київ : Талком, 2016. - 195 с. : табл. – Бібліогр. : с. 154-195 (476 назв).

Представлена монографія є одним з перших в Україні монографічних досліджень звернень до публічної адміністрації в теоретико-правовому аспекті. З урахуванням актуальних потреб нормотворчої та правозастосовної практики, позитивного зарубіжного досвіду і міжнародної системи захисту права на звернення до публічної адміністрації увазі читача пропонується широкий спектр пропозицій, спрямованих на вдосконалення положень тематичного законодавства та механізмів його реалізації на практиці.

Монографія розрахована на широку читацьку аудиторію. Її положення будуть цікавими науковцям і практикам, які займаються дослідженнями у сфері адміністративного права та процесу, викладачам, аспірантам, студентам, а також для всіх, кому небайдужа проблематика звернень в адміністративному порядку.

А35670

33с(01)

К824

Євген Васильович Крикавський : д-р економ. наук, проф., заслуж. працівник освіти України : 40 років життєвого шляху в науці : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка” ; уклад. : Н. Є. Кузьо, А. Я. Дмитрів. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 139 с. : 8 вкл. арк. кольор. фот. – Присвяч. 200-літтю Львів. політехніки.

У виданні відображено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Є. В. Крикавського.

Для наукових працівників, інженерів, істориків науки, аспірантів, студентів.

А35624

15

Л713

Ложкін Г. В. Видатні психологи : curriculum vitae *: [короткі відомості з життя] / Георгій Володимирович Ложкін, І. Л. Моначин, І. М. Періг. - Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. - 360 с. : іл., фот.

Книга містить короткі біографічні дані та найважливіші наукові досягнення відомих філософів, психологів, педагогів, фізіологів в галузі психології. Проаналізовано творчість видатних науковців, викладено їхні психологічні погляди та ідеї.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та усіх тих, хто цікавиться психологією.

А35626

34

Н372

Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека : питання правового регулювання : монографія / Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. - Київ : Видавн. дім «Гельветика», 2017. - 167 с.

У монографії розглядаються загальнонаукові категорії інформаційної безпеки в Україні та в світі. Авторка акцентує увагу на особливостях функціонування системи інформаційної безпеки. Окремо досліджуються питання захисту інсайдерської інформації суб’єктів господарювання.

Розраховано на викладачів, аспірантів та студентів.

А35667

069(01)

Н55

Несе в душі свою найкращу думу. Надія Волинець : біобібліогр покажч. / Бережан. міський музей книги ; упоряд. : Л. Зінчук, А. Прелуцька. - Тернопіль : Вектор, 2016. - 141с. : іл., фот., 1 арк. портр.

Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків, які видає музей книги. Лише з одною відмінністю - попередні розкривали фондові збірки, це й же представляє творчість організатора і першого директора Музею, за участі якої 20 років формувалися його експозиція та книгозбірня.

Покажчик містить інформацію про публікації в газетно-журнальній періодиці та книжкових виданнях, доповіді, виголошені на наукових конференціях та надруковані в збірниках, упорядковані Н. Волинець видання, фотохроніка.

У покажчику вміщено кілька статей, присвячених попереднім ювілейним датам, що розкривають творчий шлях Надії Іларіонівни Волинець.

А35669

34

П58

Попова Т. В. Стратегічні комунікації : слов. / Тетяна Валеріївна Попова, В. А. Ліпкан ; М-во інформ. політики України, Глоб. орг. союзниц. лідерства, М-во оборони України. - Київ : Ліпкан О. С., 2016. - 415 с.

Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядається з позицій системного підходу та сучасних інформаціологічних та комунікативних стратегій феномен стратегічних комунікацій. У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері стратегічних комунікацій, а також користуються при реалізації кожного їх компонента.

Основна термінологія довідника успішно апробована при реалізації інформаційної політики. Однією з родзинок видання є формування авторських неологізмів, термінологічного поля стратегічних комунікацій, а також формування категорійно-понятійних рядів, що описують системні явища.

Словник призначений для фахівців у таких сферах, як: зв’язки з громадськістю; публічна дипломатія та військові заходи на підтримку публічної дипломатії; зв’язки зі ЗМІ; міжнародне військове та цивільно-військове співробітництво; кібербезпека; залучення ключового лідеру; внутрішні комунікації; інформаційно-психологічні операції; інформування про ситуацію; розвідувальне забезпечення проведення заходів; демонстрація дій військ; введення в оману; безпека операцій; фізичний вплив; протиборство в електромагнітному просторі.

Б9291

796

Х944

Хроника современного украинского альпинизма : справочн. пособие / Федерация альпинизма и скалолазания Украины ; под ред. М. В. Загирняка. - Харьков : «Тип. Мадрид», 2016. - 287 с.

Довідковий посібник містить відомості про результати офіційних змагань з альпінізму, які відбувались під егідою Федерації альпінізму та скелелазіння України (УРСР), починаючи з 1957 року. Наведені відомості укладені за матеріалами та записами заслуженого майстра спорту та заслуженого тренера СРСР Григорія Володимировича Польового, а також за протоколами офіційних українських змагань.

Видання може стати у нагоді історіографам українського спорту, інструкторам-методистам з альпінізму, тренерам, спортсменам-альпіністам, усім, хто цікавиться історією розвитку альпіністського спорту в Україні.