«Українська революція 1917 – 1921 років» (До 100 – річчя подій)
У відділі обслуговування користувачів представлена виставка «Українська революція 1917 – 1921 років»  (До 100 – річчя  подій)

Список літератури:

Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917–1920 рр. [Текст] : (з фондів Педагогічного музею України) / Педагогічний музей України ; уклад.: В. О. Гайдей, О. П. Міхно. - Київ : ПМУ, 2017. - 181 с. - (Педагогічні републікації ; вип. 4).

Мицик  В. Ф. Перший кіш Вільного Козацтва / В. Ф. Мицик. - Київ : КВІЦ, 2017. – 96 с.: іл.

Яблонський  В. А. Нескорена Волинь: монографія / В. А. Яблонський, О. В. Яблонська. - Київ: Український пріоритет, 2017. - 333, [2] с.: іл. - (Бібліотечка МГО “Волинське братство”).

Подобєд П. К. З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР / П. К. Подобєд. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - 330, [1] с. : фот., 4 вкл. арк. кольор. іл.

Монолатій І. Перша Республіка. Коломия в часи ЗУНР / І. Монолатій ; за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2017 (Лілея-НВ). - 95 с.

Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2017. - 746, [1] с.

Українські губернські з’їзди в Одесі у 1917 році: [документи і матеріали] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Українське історичне т-тво. Одеський осередок; упоряд., авт. передм.Т. Вінцковський. - Одеса: Бондаренко М. О., 2017. - 116 с.

Нариси життя Літинщини, 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність: [нариси]/ О.П.Реєнт, В. П. Рекрут; наук. ред. В. А. Смолій; НАН України. Ін-т історії України,Нац. спілка краєзнавців України. - Київ: Ін-т історії України НАН України,2017. - 297 с. : портр.

Онобль  Ерік. Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій: пер. з фр. / Е. Онобль ; пер. А. Рєпа. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 247 с. : табл.

Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1924 років / заг. ред. В. Лободаєв. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 399 с. : фот.

Українська революція 1917-1921 рр. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Держ. архів Дніпропетровської обл. ; ред. Н. Л. Юзбашева ; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Юзбашева Н. Л. - Дніпро : Ліра, 2016. - 370 с.

Грибенко О. М. Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917-1918 рр.: хрестоматія з курсу “Актуальні питання української революції 1917-1921 рр.” : [у 2 т.]. Т. 1 / О. М. Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2017. - 265 с.

Авіація в роки Української революції (1917–1921 рр.): матеріали науково-практичної конференції викладачів та студентів, присвяченої 100-річчю проголошення УНР, 12 квітня 2017 р., [Київ] / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. Навч.-наук. гуманітар. ін-т ; голов. ред. В. М. Гребенніков. - Київ : НАУ, 2017. - 86, [1] с.

Українська революція 1917–1920 рр. у листівках та газетах: із фондів Державного архіву Сумської області / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. - Вид. 2-е, доопрац. - Суми : Мрія, 2016. - 88 с. : факс. - Авт.-упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Бондаренко  О. Г. Роздоріжжя: історичний нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2014. - 296 с. : іл., фот. - (Бібліотека історичного клубу У.Н.Р.) (Українська революція XX століття. Кн. 3).

Бондаренко  О. Г. Протистояння: історичний нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2013. - 359 с. : іл., фот., 4 вкл. л. карт. - (Бібліотека історичного клубу У.Н.Р.) (Українська революція XX століття. Кн. 2).

Савченко  В. Дванадцять війн за Україну : пер. з рос. / В. Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 478, 1 с.

Ачкіназі Б.О. Перша світова війна і початок новітньої доби, 1914–1918 рр. [Текст] : науково-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Б. О. Ачкіназі, В. М. Філоретов ; М-во освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - (2-е вид., допов.). - Кіровоград : Александрова М. В., 2016. - 284 с.

Донченко С. П. Характеристика історичних процесів в Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) [Текст] : навчальний посібник / С. П. Донченко, С. В. Зборець, О. С. Бабічева ; М-во освіти і науки України, ДДТУ. - Кам’янське : ДДТУ, 2017. - 192 с.

Власенко В. М. Уродженці Сумщини - учасники Української революції 1917–1921 рр. / В. М. Власенко ; Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація. - Суми : Мрія, 2016. - 198 с.

Українське відродження 1917–1920 рр. на Сумщині  / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт., упоряд. Г. Іванущенко. - Суми : Мрія, 2016. - 280 с. - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського//Український історичний журнал. - 2013.- №3.- С.63-79

Дацків І. міжнародне становище і зовнішня політика України за добу Центральної Ради (1917-1918 рр)// Університет. – 2012.- №4.- С.4-17

Кульчицький С. Російська революція 1917 року як цивілізаційна катастрофа//Український тиждень.-2017.- №10.-С.38-42

Мосендз Л. Людина покірна// Українська культура. - 2017.- №1.- С. 26-29

Пиріг Р. Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української Держави//Краєзнавство. - 2013.- №2.- С. 95-106

Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. [Текст] . Вип. 11 / НАН України, Інститут історії України ; голов. ред. В. Ф. Верстюк. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. - 262 с.

Рудий Г. Періодична преса Києва 1917-1920 рр. як важливе наративне джерело вивчення революційних процесів в Україні// Університет. – 2012.- №4.- С.18-26

Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського//Український тиждень. - 2017.- №8.- С.36-40

Україна радянська. Ілюзії та катастрофи “комуністичного раю”, 1917–1938 роки [Текст] / [Г. Єфіменко, Я. Примаченко, О. Юркова ; під заг. ред. Г. Єфіменка]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352 с. : іл., фот., 8 вкл арк. іл., фот., карт. - (Історія без цензури).

Файзулін Я. Всі стили на коліна, підняли руки вгору. 100 років тому а Києві відбулася перша масова маніфестація українців//Країна. - 2017.- №10.- С.47-50

Файзулін Я. Київ 100 років тому//Культура і життя. - 2017.- №10.- С.6-7

Шахрай В. М. Революция на Украине [Текст] / В. М. Шахрай. - 3-е изд., печатается по изданию 1919 г. - Одесса : ТЭС, 2017. - 161 с.