Надходження до відділу ДБНІР: 26.04.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 26.04.2017 р.

А35780

51(01)

А381

Академік АПН України Микола Іванович Шкіль. 65 років : біобібліогр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997. – 50 с. : портр.

У нарисі розповідається про життя і діяльність відомого українського вченого — академіка АПН України, доктора фізико-математичних наук, професора Миколи Івановича Шкіля, який ось уже майже чверть століття очолює Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. У свої 65 років ювіляр створив десятки підручників з математики для учнів СИТУ та середньої загальноосвітньої школи, студентів педвузів, має близько 250 публікацій. Привертає до себе увагу непересічні сторінки з біографії простого сільського юнака, котрий пройшов тернистий шлях — від студента до керівника столичного вузу.

Книга розрахована на науковців, вчителів і студентів.

А35211

02

Б594

Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН ; відп. за вип. О. М. Василенко ; ред. О. З. Клименко. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 639 с.

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4-6 жовтня 2016 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти інтенсифікації процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; формування і розбудови національних інформаційних ресурсів, зокрема історико-культурних фондів; розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, інноваційних бібліометричних технологій і наукометричних досліджень, а також питання інтелектуальної власності, авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

А35773

9(с2)

Б811

Володимир Іванович Бондар : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народж. / НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова ; упоряд. О. В. Матвієнко ; наук. ред. В. І. Бондар. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 217, [1] с. : портр., фот. - (Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова).

У книзі, присвяченій ювіляру, академіку НАГІН України Володимиру Івановичу Бондарю, його 55-річніїі науково-педагогічній діяльності, представлено основні віхи його життєдіяльності, особистий доробок і внесок його дисертантів у розвиток педагогіки, її галузей : дидактики середньої і вищої освіти, управління освітою, післядипломної педагогічної освіти, теорії та методики професійної освіти. Видання адресоване широкому колу читачів – науковим керівникам і консультантам, викладачам ВНЗ, магістрантам, аспірантам і докторантам, студентам.

М3029-1

03

В272

Велика українська енциклопедія. Т. 1 : А–Акц / Голов. ред. кол. 1 т. : В. М. Локтєв (голова) [та ін.] ; уклад. : А. М. Киридон та ін. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2016. - 590 с. : іл., фот.

«Велика українська енциклопедія» - перше за доби незалежності універсальне багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань.

У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури; інтерпретовано найважливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук, суспільні інституції та господарські структури, що вплинули на долю народів; відображено рух політичних і культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна постає не лише органічною складовою частиною багатоманітного світу, а й суб’єктом його інтерпретації.

Видання призначене науковцям, студентам, школярам, а також усім, хто цікавиться енциклопедистикою.

В3948

03

В272

Велика українська енциклопедія. Слóвник / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; авт. кол. А. М. Киридон (керівник) [та ін.]. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2015. - 1406, [1] с.

Словник – це перелік (реєстр) понять і термінів, які передбачається включити до довідкового видання ; друкується в попередньому порядку для обговорення, уточнення, доповнення. Видання пропонується як пілотний проект, що фіксує певний початковий етап напрацювання гасел. На момент завершення проекту створення Великої української енциклопедії очевидно будуть внесені корективи, то видасться цілком виправданим і закономірним. Відтак пропонований реєстр розглядаємо як відображення терміносистеми певної епохи.

Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою і процесом укладання енциклопедій.

А35781

1Ф(03)

В272

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму “Політичні науки” / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; уклад. : В. Л. Бабка, Б. Л. Дем’яненко, О. М. Любовець. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2016. - 214, [1] с.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Політичні науки». Видання складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання призначене для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі політології.

А35782

796(03)

В272

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму “Фізичне виховання і спорт” / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; уклад. М. В. Чорна. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2016. - 143 с.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Фізичне виховання і спорт». Видання складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання призначене для викладачів, аспірантів, студентів фізкультурного профілю, усіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі фізичної культури та спорту.

М3030-1, 2

57(03)

В272

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр з напряму “Біологія” : у 2 ч / уклад. : С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2016.

Ч. І : А–Л. – 223 с.

Ч. 2 : М–Я. – 223 с.

Тематичний реєстр гасел підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Біологія». Видання складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання призначене для викладачів, аспірантів, студентів біологічного профілю, усіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі біології, екології та охорони природи.

М844-16

9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 16 : Куз–Лев / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. тов.-во ім. Шевченка ; голов. ред. кол. т. : І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2016. - 711 с. : іл., фот.

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

У шістнадцятому томі подано 3004 статті, 2675 чорно- білих та 403 кольорові ілюстрації, 5 карт.

Розрахована на широке коло читачів.

М844-17

9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 17 : Лег–Лощ / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка ; головна ред. кол. т. : І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2016. - 711 с. : іл., фот.

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

У сімнадцятому томі подано 2560 статей, 2329 чорно-білих та 293 кольорові ілюстрації, 9 карт і 10 таблиць.

Розрахована на широке коло читачів.

А35790

902.7(01)

Є273

Володимир Борисович Євтух : біобібліогр. вид. - Київ : Академвидав, 2010. - 452 с.

Наукове видання представляє життєпис і науковий доробок українського вченого в галузі історії, етносоціології, етнополітики В. Б. Євтуха. До бібліографічного списку включено праці і статті науковця, видані в Україні та за її межами, літературу про вченого, цитування праць та посилання на його праці. Представлено наукову школу Володимира Євтуха, описано членство у вчених рядах, участь у міжнародних наукових проектах, діяльність у політичному й громадському просторі України та зарубіжжя. Користувач познайомиться також з вибраними інтерв’ю (1996–2003 рр.) та перекладами В. Б. Євтуха.

Для етносоціологів, політологів, істориків, інформаційних працівників.

А35787

37(03)

І-907

Історія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Каф. філософії ; Наук. б-ка ; уклад. : О. Бондаренко, Н. Тарасова, Г. Шаленко. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 95 с. : іл.

Бібліографічний покажчик складений до ювілею НПУ імені М. П. Драгоманова і містить матеріали з історії університету, покажчики архівних та бібліографічних джерел.

Для вчених, студентів, бібліотекарів, вчителів і всіх тих, хто цікавиться історією.

А35767

9(с2)(01)

К553

Кобзар Валентин Володимирович : біобібліогр. покажч. / Київ. міськ. рада, Департамент культури, Київ міськдержадмін., Публ. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих (Київ), Від. краєзнав. літ. та бібліогр. - Київ, 2014. - 46 с. : 16 вкл. арк. іл. - (Києвознавці ; Вип. 8).

Восьмий випуск серії біобібліографічних покажчиків “Києвознавці» присвячено києвознавцю, фаховому інженеру, історику, музейщику, громадському діячу Кобзарю Валентину Володимировичу. Покажчик висвітлює життєвий та творчий шлях Кобзаря В. В., а також бібліографію його творів, статті про нього.

Видання підготовлено з нагоди 65-річчя від дня народження.

Покажчик розраховано на істориків, архівістів, культурологів, викладачів, студентів, учнів, бібліотечних працівників, екскурсоводів, києво-краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

А35776

9(с2)

К754

Козюра І. В. Лубенщина : люди, дати, події, факти : [історія району] / Ігор Валерійович Козюра, В. М. Козюра ; Асоц. місц. рад Лубен. р-ну Полтав. обл., Агентство муніцип. розвитку. - Полтава : АСМІ, 2003. - 124 с. : 6 вкл. арк. фот. – (До 80-річчя Лубен. р-ну).

В книзі на основі широкого кола історичних джерел висвітлено 80-річну історію району, що виник на терені історичної Лубенщини і, переживши часи лихоліть та людських страждань, завдяки самовідданій і звитяжній праці простих людей щиро залюблених у свій край, став одним з найважливіших аграрно-промислових регіонів Полтавщини.

А35753

6(01)

М546

Метро: як усе було, є і буде : (історія столичної підземки у фактах, цифрах та іменах) : (бібліогр. довідка до 50-річчя заснування київ. метро) / Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури, Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. краєзнав. літ. та бібліогр. ; уклад. Н. Б. Грищенко. - Київ, 2010. - 7 с.

У подарунок користувачам підготовлено довідку, що містить публікації з періодичних видань за 2008-2010 роки про минуле, сьогодення і майбутнє метрополітену, найцікавіші факти з історії київської підземки.

М3026-6

37(01)

Н355

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М. П. Драгоманова за 1990-1999 роки / М-во рсвіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; уклад. : Н. І. Тарасова, І. В. Позднякова, Г. І. Шаленко та ін. Вип. 5. – Київ, 2009. – 420 с. – (До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000–2007 роки. Вип. 6 : у 2 ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; уклад. Н. І. Тарасова та ін. ; редкол. Л. В. Савенкова [та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – (До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

Ч. 1. – 388 с.

Ч. 2. – 499 с.

А35779

37

О-723

Освіта України за роки незалежності : стан, факти, події / М-во освіти і науки України ; за ред. В. Г. Кременя. - Київ : Вища школа, 2001. - 159 с. : карт., 4 вкл. арк. фот.

У книжці висвітлено стан і тенденції розвитку освіти в Українській державі за роки її незалежності. Матеріали викладено відповідно до адміністративного поділу країни (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

Вміщено літопис визначних подій, що відбулися в системі освіти України протягом 1991—2001 років.

Для делегатів II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, керівників органів виконавчої влади, керівників навчальних закладів та організаторів освіти.


А35756

902.7

С323

Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар–альм. : 2017 / Володимир Іванович Сергійчук. - Київ : Сергійчук М. І., 2016. - 287 с. : фот.

У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2017 році. Розрахований на широке коло читачів.