Надходження до відділу ДБНІР: 20.06.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 20.06.2017 р.

 

А36079  37(03)

В42

 

Видання Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету : довід. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; уклад. І. В. Артьомов. -  2-е вид., допов. - Ужгород : Рік-У, 2016. - 214 с. : іл.

Довідник містить опис монографій, навчальних, навчально-методичних посібників, збірників наукових праць за матеріалами всеукраїнських і міжнародних конференцій, наукових розробок, а також періодичних видань Навчально-наукового інституту євро інтеграційних досліджень УжНУ, що вийшли друком у 2007-2016 рр.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які займаються проблемами реалізації завдань євро інтеграційного поступу України.

 

А36068  8(с)

З-183

 

Закарпатська Франкіана : зб. наук. ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел / Закарпат. ОДА, Упр. культури, Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида [та ін.] ; авт. ідеї О. Д. Гаврош. - Ужгород : Рік-У, 2016. - 259 с.

Це збірник наукових статей, есе, художніх творів, бібліографічних джерел, приурочений до 160-річчя від дня народження Івана Франка. У цьому виданні вперше подано під однією обкладинкою і твори Івана Франка, що підтверджують зацікавлення цього письменника, мислителя і громадського діяча історією, культурою та тогочасними реаліями Угорської Русі, тобто нашого краю, і праці науковців, що аналізують вплив творчості та постаті Івана Франка на громадське і культурне життя Закарпаття. Окрім того, у збірнику акумульовано історію закарпатського франкознавства та його джерельну базу, а також представлено художні твори сучасних письменників, присвячені Івану Франку.

Видання адресоване, у першу чергу, працівникам бібліотек та інших культосвітніх закладів, а також новим поколінням дослідників-франкознавців та всім, кого цікавить життя і творчість цієї знакової для України особистості.

 

А36083  34

З-38

 

Захаренко Олександр Антонович, (1937-2002 рр.) : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, НБ ім. М. Максимовича. - 3-е вид., випр. і допов. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 111 с. : 4 вкл. л. іл.

 У покажчику подано життєпис та бібліографічну інформацію, пов’язану з практичною й науковою діяльністю академіка НАПН України, Народного вчителя Олександра Антоновича Захаренка.

Це довідкове видання буде корисним науково-педагогічним працівникам, учителям, методистам, бібліотекарям, організаторам освіти та всім, кого цікавлять питання історії національного шкільництва та його відомі персоналії.

 

А36099  059

З-721

 

Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2017 рік : календар і короткі бібліогр. списки / Запоріз. обл. рада, Запоріз. ОУНБ ; уклад. І. В. Шершньова ; відповід. за вип. О. В. Волкова. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 455 с.

Цей випуск універсального краєзнавчого видання містить довідковий матеріал про визначні події історії, суспільно-політичного, громадського та культурного життя області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язані із Запоріжжям.

Видання адресоване представникам владних структур, працівникам культурно-освітніх установ, науковцям, викладачам,  студентам, учням, журналістам, краєзнавцям, усім, хто любить і займається розповсюдженням знань про історичне минуле та сьогодення Запоріжжя.

 

А36069  8(с)

І-11

 

І слово проситься у Вірш... : Віталію Цезарійовичу Міхалевському – 55 : (біобібліогр. покажч.) / Нац. спілка письменників України, Хмельниц. обл. орг., Всеукр. т-во “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Хмельниц. обл. об-ня, Хмельниц. ОУНБ ; упоряд. В. О. Мельник. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 87 с. : іл.

Бібліографічний покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом поета, члена Національної спілки письменників України, науковця, кандидата фізико-математичних наук, громадського діяча В. Ц. Міхалевського і приурочений до його 55-річчя.

Видання розраховане на працівників культури і мистецтва, літераторів, освітян, краєзнавців, студентську та учнівську молодь, шанувальників його слова.

 

Б9334  9(с2)

К532

 

Книга Пам’яті України. Чорнобильська трагедія. Житомирська область : учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС, які нині проживають або померли на території області / ред. кол. : Я. М. Лагута (голова редкол.) [та ін.] ; кер. авт. кол. О. С. КУзьмін. - Житомир : Полісся, 2016. - 669 с. : іл. - (Книга Пам’яті України : історико-меморіальний серіал).

Історико-меморіальне видання серіалу «Чорнобильська трагедія», мета якого вшанувати подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які свідомо пішли на смертельну боротьбу з невидимим ворогом – радіацією, щоб щасливо жили нинішнє і майбутнє покоління, містить поіменні списки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, доля яких пов’язана з Житомирською областю.

Для істориків, краєзнавців, учнівської молоді, студентів, широкого кола читачів, яким дорога пам’ять про героїчний подвиг ліквідаторів.

 

А36070  8(с2)

Л891

 

Львів - місто натхнення. Література : ілюстр. художньо-енциклопед. путівник / упоряд. О. Муха. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 439 с. : іл.

Ця книжка – унікальний формат путівника, реального й уявного як сама література. Під однією обкладинкою тут зібрано авторські тексти про Львів, короткі довідки про тих, хто творив і досі творить літературний терен міста – письменників, перекладачів та літературознавців з різних епох та культур, а також локації, де відбуваються найцікавіші довкола літературні події.

 

А36085  01

Н34


 

Наукові збірники філологічних факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : звед. кат. і покажч. змісту / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голова ред. кол. С. А. Копилов ; відп. ред. Л. В. Климчук ; уклад. Г. В. Гайшук. - Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. - 243 с. - (Хмельниччина краєзнавча ; Вип. 3 (5)).

До п’ятого випуску науково-допоміжного покажчика серії «Хмельниччина краєзнавча» увійшли статті,  вміщені в сорока випусках «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки» (1993-2015 рр.), трьох випусках «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки» (2009-2011 рр.), двох випусках «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Літературознавство» (2011 р.).

Розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів.

 

Б9278  9(с2)

П159

 

Пам’ятки історії та культури Апостолівського району. Дніпропетровська область : (за матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури України”) / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей і релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони істор.-культ. цінностей ; упоряд., відп. за вип. : Л. М. Голубчик, В. В. Тарапацький. - Дніпро : Журфонд, 2016. - 286 с. : іл., 2 вкл. арк. фот.

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію публікацій про пам’ятки Дніпропетровської області за матеріалами «Зводу пам’яток історії та культури України».

Випуск присвячений пам’яткам археології, історії, архітектури та монументального мистецтва, що розташовані на території Апостолівського району Дніпропетровської області.

 

Б9399 37(01)

П705

 

Праці Національного університету “Львівська політехніка” за 2014 рік : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львівська політехника”, Наук.-техн. б-ка ; уклад. І. В. Гамола [та ін.] ; ред.: І. О. Бєлоус, О. В. Шишка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 855 с.

У покажчику зібрано бібліографічні описи монографій, підручників, довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та збірників, опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліографічних видань, електронних ресурсів. Подано описи окремих науково-популярних газетних статей та рецензій.

Видання призначене для широкого кола наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

М2767-2  9(с2)

С922


 

Схід і Південь України: час, простір, соціум : [у 2 т.]. Т. 2 : Матеріали до бібліогр. / НАН України. Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. В. А. Смолій (голова) [та ін.]. - Київ, 2016. - 943 с.

У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.

На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.

 

А36082  8(с)

У453

 

Українська книга 1917–1921 рр. у фондах Педагогічного музею України : кат.-путівник / Пед. музей України ; уклад. : В. О. Гайдей, О. П. Міхно. - Київ : ПМУ, 2017. - 171 с. : фот. кол. - (Бібліофонд Педагогічного Музею ; Вип. 3).

У каталозі-путівнику «Українська книга 1917 – 1921 рр. у фондах Педагогічного музею України» представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про масив видань зазначеного періоду. Видання складається із двох частин : каталогу з бібліографічними описами всіх видань 1917 – 1921 рр., що зберігаються в музеї, та науково-довідкового апарату (покажчики та анотовані покажчики).

Видання адресовано вченим, аспірантам, докторантам, книгознавцям, музейним та бібліотечним працівникам, студентам та всім, хто цікавиться історією української освіти та книговидання.

 

Б9380  9(с2)

Ч-755

 

Чорнобиль. Документи оперативної групи ЦК КПУ, (1986–1988) / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. О. В. Бажан [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. - 829 с.

 У виданні вперше оприлюднюються документи Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ, створеної для організації та керівництва роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Документи розкривають оперативну роботу владних структур з евакуації населення з небезпечних зон, його розміщення, надання медичної допомоги, прогнозні оцінки та роздуми представників вищої управлінської гілки, профільних відомств і наукових установ щодо подолання техногенної катастрофи.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією ХХ століття.