Надходження до відділу ДБНІР: 27.06.2017
Нові надходження книг до відділу ДБНІР 27.06.2017 р
.

А3610

37

І-234


Іванюк Ганна Іванівна: біобібліограф. покажч.;Київ.ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд.: Н. М. Демченко, В. А. Зотова (наук. ред.). - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - 30, [1] с. : іл. - (Вчені – ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка ; Вип. 27).

Двадцять сьомий випуск покажчика серії «Вчені – ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» присвячений Іванюк Ганні Іванівні, завідувачу кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору педагогічних наук, професору, Відміннику освіти України.

У покажчику подано бібліографію основних наукових праць ювілярки за період з 1992 до 2015 р. Це – дисертації, навчальні посібники, статті у наукових, науково-методичних та періодичних виданнях, збірниках наукових праць та матеріалів наукових конференцій.

Для науковців, фахівців у галузі педагогіки, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, учителів.

А3615

9(с2)

І-907


Історія України в книжкових пам’ятках XVII–XVIII ст.: з колекцій Наук.б-и ОНУ імені І. І. Мечникова : зб.наук.праць / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок ; М-во освіти і науки України, Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова;Наук.б-ка,НАН України. Ін-т історії України;НДІ козацтва. - Одеса : ОНУ, 2015. - 422 с. : іл., карт., факс.

Збірник містить матеріали до історії України кінця XVII-XVIII ст., що знаходяться у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Видання складається з публікації новин оригінальної франкомовної газети «Amsterdam», вперше перекладених українською мовою, та бібліографічних матеріалів; розкриває один із важливих періодів української історії XVIII ст. – участі козацтва в подіях Північної війни 1700-1721 рр. та перехід гетьмана І. Мазепи під протекторат шведського короля Карла ХІІ у висвітленні західноєвропейської періодики.

Видання призначене для істориків, філологів, викладачів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться історією України.

А3615

54

Г657


Владислав Володимирович Гончарук / НАН України. Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського ; уклад.: Г. С. Мацибура, В. О. Рябушко. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Академперіодика, 2016. - 185 с. : 34 вкл. арк. фот. - (Біобібліографія вчених України).

У книзі висвітлено основні етапи життя, науково та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі хімії, фізики, біології і технології води, фізичної хімії, хімічної кінетики і каталізу, колоїдної хімії, фотохімії та екології, радника Президії НАН України, директора Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Кабінету Міністрів України, лауреата премій ім. Л. В. Писаржевського та О. І. Бродського НАН України, академіка НАН України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи, Академіка Академії технологічних наук України і Російської Федерації, почесного члена АН Молдови, доктора хімічних наук, професора В. В. Гончарука. Хронологічні покажчики друкованих праць знайомлять читачів з науковим доробком вченого.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

А3615

53

І-236


Орест Михайлович Івасишин : [біобібліогр.покажч. / НАН України, Ін- метафіки ім. Г. В. Курдюмова ; уклад.: П. Є. Марковський, Д. Г. Саввакін ; відп. ред. В. А. Татаренко. - Київ, 2016. - 97 с. : фот. - (Бібліографія вчених України).

В книзі висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність відомого українського вченого в галузі фізики металів і металознавства, лауреата Державних премій в галузі науки і техніки України та премії ім. К. Д. Синельникова НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України академіка НАН України О. М. Івасишина.

Покажчик знайомить читача з працями вченого.

Для наукових працівників і всіх зацікавлених історією вітчизняної науки.


В3991 34

П44


Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-IV : кодифіковано станом на 01.01.2017 р. / Держ. фіскальна служба України ; голов. ред. М. Данюк. - Київ, 2017. - 384 с. - (Вісник: офіційно про податки). - Загл. обл. : Податковий кодекс України станом на 01.01.2017 р. з урахуванням змін, які наберуть чинності протягом року.

Текст Податкового кодексу України викладено з усіма змінами та доповненнями, внесеними законами України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII, від 20.12.2016 р. № 1795-VIII, від 21.12.2016 р. № 1797-VIII.

Норми, що мають змінитися протягом року, виділено спеціальними позначками поряд з ними та наведено оновлений або новий їх текст із зазначенням усіх дат набрання чинності – з 1 березня, 1 квітня та 1 липня 2017 р. або дати впровадження у роботу програмного забезпечення електронного кабінету та спеціального закону.

А3610

63

П841


Професор Шелепов Володимир Васильович : біобібліогр.покажч.творчої діяльності наук.праць за 1956–2016 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Мирон.ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла, Запоріз.держ. с.-г. дослід.ст. ; уклад. В. А. Вергунов [та ін.]. - (2-е, допов. вид.). - Київ, 2016. - 125 с. : фот., портр. - (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн. 66).

Видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідної та науково-організаційної діяльності відомого вітчизняного вченого – селекціонера, історика аграрної науки, доктора сільськогосподарських наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Виставки досягнень народного господарства СРСР та академіка В. Я. Юр’єва Національної академії України, головного наукового співробітника відділу науково-методичної роботи та наукового реферування ННСГБ НААН Шелепова Володимира Васильовича.

Творчий доробок вченого налічує понад 240 наукових і науково-популярних праць, серед яких 5 монографій, 42 авторських свідоцтва на сорти м’якої і твердої озимої пшениці. Під науковим керівництвом В. В. Шелепова захищено 9 кандидатських дисертацій.

Професор В. В. Шелепов був головним редактором єдиного в Україні журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», друкованого органу Державної служби з охорони прав на сорти рослин, а також членом редакційної ради низки часописів.

Книга може бути корисною для науковців, істориків науки, студентів аграрної науки та освіти.

М1526 33с

С781


Статистичний збірник “Регіони України”, 2016 -

Ч. 1 / Держ. служба стат. України ; ред. І. М. Жук ; відп. за вип. М. Б. Тімоніна. - Київ, 2016. - 300 с.

Ч. 2 / Держ. служба стат. України ; ред. І. М. Жук ; відп. за вип. М. Б. Тімоніна. - Київ, 2016. - 692 с. : табл.

У збірниках публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище регіонів України у 2015 році порівняно з попередніми роками.

Розрахований на широке коло користувачів.


А3614

8(с)

С794


Степаненко М.І.

Сучасні письменники Полтавщини : довід./ Микола Іванович Степаненко 2-е змін. і допов.]. - Полтава : Гаража М. Ф., 2016. - 112 с. : фот.

У довідникові викладено коротку історію створення Полтавської обласної організації Національної спілки письменників, уміщено відомості про сучасних поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, критиків, літературознавців, які своїм життєвим і творчим шляхом пов’язані з Полтавщиною.

Для вчителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, учнів краєзнавців, усіх, хто цікавиться літературно-мистецькими традиціями Полтавщини.