Надходження до відділу ДБНІР: 25.07.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 25.07.2017 р.

А36165

9(с2)

Б734

Богданов Р. В. Правильник патріота / Руслан Володимирович Богданов ; СПК Корсунь-Січ. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2017. - 55 с. : іл.

Дана книга написана для молоді, тобто, основною метою написання є виховання молодої української генерації. Тут розміщені базові поняття про Nаціоналізм як ідеологічну течію, пояснюється значення державної та націоналістичної символіки, описуються національно-визвольні змагання ХХ століття, а також містяться правила життя українського націоналіста.

А36232

02

Б811

Бондаренко В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування : стан та перспективи : монографія / Вікторія Іванівна Бондаренко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ :НБУВ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 276 с.

У монографії комплексно досліджено зміст; специфіку та основні сучасні тенденції розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем.

Висвітлено досвід використання форм інтернет-обслуговування користувачів у діяльності провідних бібліотек світу й України на сучасному етапі. Проаналізовано та узагальнено досвід впровадження в систему інтернет-обслуговування інтерактивних інформаційних технологій. Окреслено перспективні напрями розвитку форм інтернет-обслуговування в контексті сучасної трансформації бібліотек в універсальні інформаційно-комунікаційні центри в умовах глобалізації.

Монографія орієнтована на широке коло наукових, бібліотечно-інформаційних працівників, фахівців інформаційної сфери, студентську аудиторію, широкий загал — усіх тих, хто цікавиться цією тематикою.

Б9413

9(с2)

Д581

Довідник “Праведники народів світу ” / упоряд. : Є. А. Врадій, Д. В. Шаталов, І. Я. Щупак. - Дніпро : Ткума, 2017. - 220, [1] с. : табл. - (Академ. сер. :«Укр. б-ка Голокосту»). - Загол., склад. каталогізатором : Праведники народів світу : довід.

Довідник подає систематизовану інформацію стосовно українських «Праведників народів світу» - осіб, які за надзвичайно трагічних та важких обставин військового лихоліття рятували євреїв у період Голокосту.

Видання узагальнює відомості стосовно соціального портрету українських Праведників (національність, віросповідання, соціальне походження, професійна приналежність), а також про особливості порятунку та подальшу долю як рятівника, так і врятованих.

Книга підготовлена на основі офіційних даних національного Меморіального комплексу Катастрофи і героїзму єврейського народу Яд Вашем.

Довідник стане у нагоді історикам, аспірантам, студентам, вчителям та усім, хто цікавиться історією України у період Другої світової війни та проблемами історії Голокосту.

А36178

01

К172

Іван Калинович (1884–1927) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В Стефаника ; уклад. Т. Ю. Кульчицька ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. - Львів, 2015. - 92, [1] с.

У покажчику відображено друковані праці та літературу про відомого українського бібліографа, видавця, громадського і політичного діяча Івана Калиновича. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика та покажчика псевдонімів і криптонімів І. Калиновича.

Для бібліографів, студентів та всіх, хто цікавиться українським книговиданням, громадським і культурним життям України.

А36228

09

К703

Корчемна І. С. Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу / Ірина Степанівна Корчемна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 218, [1] с.

У монографії вперше на основі дослідження історії формування комплексу науково-методичної та облікової документації архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з'ясована специфіка сучасного правового та нормативного забезпечення комплектування та державного обліку рукописних фондів, охарактеризовані основні облікові документи, що створюються в процесі їх опрацювання та комплектування, а також репрезентовано інформаційний інтегрований ресурс - базу даних “Електронна справа “Рукописний фонд ”, досвід підготовки якої синтезує діяльність рукописного підрозділу НБУВ щодо організації фондів та оперативного контролю за їхнім станом.

Видання орієнтоване на широке коло архівознавців, документознавців, бібліотечних працівників, істориків, фахівців у галузі соціальних комунікацій, викладачів та студентів культурологічних вишів.

А36179

02(01)

П761

Приліпко Тетяна Аркадіївна : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. : Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. І. В. Чеховська ; керівник проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : НІБУ, 2017. - 18 с. - (Нац. іст. б-ка України в особах ; Вип. 9).

Серія біобібліографічних посібників «Національна історична бібліотека України в особах» започаткована 2014 року з метою узагальнення інформації про фахівців, які зробили значний персональний внесок в історію розвитку цієї книгозбірні.

Дев’ятий випуск серії біобібліографічних видань «Національна історична бібліотека в особах» присвячено Тетяні Аркадіївні Приліпко, одній з провідних бібліографів Бібліотеки, яка зробила вагомий внесок у бібліографічний доробок НІБУ.

М2078-3-2

002(01)

У453

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч. Т. 3 : 1924-1927. Кн. 2 : 1926-1927 / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; уклад. Л. І. Ільницька (кер. проекту) [та ін.] ; відп. ред. М. М. Романюк. - Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2016. - 1019, [1] с.

Видавничий проект ЛННБ України ім. В. Стефаника вперше передбачає створення повної бібліографії української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції за 1914-1939 рр. Територіально бібліографія охоплює сучасні західні області України — Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Волинську, окремі етнічні українські території (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина), які після 1945 р. залишились у складі Польщі, еміграційні центри українського видавничого руху — Відень, Берлін, Прагу, Подєбради, Торонто, Вінніпег, Нью-Йорк та ін.

Для наукових працівників, дослідників історії української книги та книговидавничого процесу.

Б9411

9(с2)

У453

Українська революція 1917-1921 рр. на Придніпров’ї : зб. док. і матеріалів /Держ. арх. Дніпропетров. обл. ; ред. Н. Л. Юзбашева ; уклад. : Ю. Г. Пахоменков, Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : Ліра, 2016. – 370 с.

Документи збірника відображають процес українського національного державотворення на Придніпров’ї в 1917 – 1921 рр. У виданні представлені документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, державних архівів Дніпропетровської і Запорізької областей, матеріали періодики.

Публікація призначена для дослідників, краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

Б9429

59

Ш241

Шаповал А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознав. дослідж. : наук. кат. /Андрій Іванович Шаповал ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2016. - 348 с. : іл.

У виданні відображена і проаналізована документна спадщина видатного українського зоолога, історика, літературознавця, поета та письменника С. Я. Парамонова, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, яка дає змогу висвітлити життєвий та творчий шлях вченого.

Видання розраховане на науковців і всіх, кого цікавить історія науки України та доля яскравих особистостей.