Надходження до відділу ДБНІР: 10.08.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 10.08.2017 р.

А3626

63(01)

Б613

Білоножко Володимир Якович :доктор с.-г. наук, проф. :біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. : О. М. Абразумова, Л. Г. Лисиця ; наук. ред. Г. М. Голиш. - Черкаси :Чабаненко Ю. А., 2017. - 31 с. :портр. - (Сер. :Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького ; Вип. 21).

У покажчику із серії «Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» подано нарис життєвого шляху та бібліографічну інформацію щодо наукової діяльності відомого українського вченого-аграрника, доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри екології та агробіології Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Білоножка В. Я.

Для науковців, учених, викладачів, студентів та фахівців у галузі сільськогосподарських наук.


А3626

6(01)

І-864

Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький :біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 68 с. - (Сер. : “Вчені нашого ун-ту”).

В покажчик увійшли матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету, Відмінника освіти Ісковича-Лотоцького Ростислава Дмитровича.

Покажчик розрахований на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.


А3626

37(01)

К262

Карпенко О. Опіка над дітьми у Польщі у порівняльно-історичній ретроспективі, (1900-2016) : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. /Ореста Карпенко ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Ред. -видавн. від. Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2017. - 243 с.

Видання містить стислу загальну характеристику розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії і практиці Польщі ХХ– початку ХХІ ст., публікації польських й українських авторів, систематизовані за видами видань (книги, статті) та впорядковані за алфавітом перелік авторефератів дисертацій українських і польських науковців, захищених в Україні, за координовані теми дисертаційних досліджень в Україні з опікунсько-виховних проблем. Вміщено алфавітний покажчик назв авторефератів дисертацій і публікацій, іменний покажчик.

Усі частини видання не тільки інформаційні та науково-пізнавальні за змістом, але й мають виховну та соціальну дії, а сам покажчик – самоосвітню, світоглядну, культурозберігальну та культуротвірну функції.

Видання адресоване науковим працівникам, докторантам, аспірантам, педагогічним і бібліотечним працівникам, керівникам опікунських установ та інституцій, а також усім, кого цікавлять питання порівняльної педагогіки, проблеми опіки над дітьми в Україні та Польщі.


Б9436

9(с61)

Л641

Литва - древня держава у новітніх формах / М-во закордон. справ Литов. Республіки ; Альфредас Бумблаускас ; пер. Олени Фешовець. - Вільнюс : ARX Baltica, 2008. - 18 с. : іл.

Ілюстроване видання окреслює історичний розвиток Литви, наводячи в коротких статтях відомості про різні періоди буття держави, особливості політики, релігії, культури і мистецтва. Визначено роль і місце Литви в світовій і європейській історії, згадано про визначних діячів Литви, які зазнали слави в світі.


А3627

9(с2)(01)

М775

Іван Монолатій - історик, політолог, краєзнавець : біобібліогр. анот. покажч. / Івано-Франк. ОУНБ ім. І. Франка, Від. краєзнав. літ. ; уклад. Х. Шовкопляс ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. - 103, [1] с. : іл., фот.

Біобібліографічний анотований покажчик підготовлений з нагоди 40-річчя від дня народження академіка Академії наук вищої школи України, доктора політичних наук, професора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, члена Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства імені Т. Шевченка Івана Монолатія.

До нього включені анотовані монографічні видання академіка, книги, в яких вчений виступає упорядником, науковим редактором чи рецензентом, навчальні підручники та посібники його авторства, а також публікації у наукових збірниках, матеріалах конференцій, інших книжкових і періодичних виданнях. Окремі розділи покажчика пропонують відомості про Івана Монолатія та його наукову діяльність, рецензії та його вибрані праці, інформацію про співпрацю з ОУНБ ім. І. Франка.

Видання укладене на основі перегляду визначеного кола джерел та нової краєзнавчої літератури, яка надійшла у фонди Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка до листопада 2016 р.

Матеріали покажчика розташовані в зворотній хронології, в межах року – за алфавітом авторів або назв.

Збірник стане в нагоді історикам, краєзнавцям, викладачам, аспірантам, студентам, всім зацікавленим науковою діяльністю Івана Сергійовича Монолатія.


А3626

6(01)

О-392

Віталій Антонович Огородніков :біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 67, [1] с. : фот. - (Сер. : “Вчені нашого університету”).

До покажчика ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного доктора Донбаської машинобудівної академії, судового експерта по спеціальності «обставини ДТП», доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри опору матеріалів та прикладної механіки Вінницького національного технічного університету В. А. Огороднікова.

Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.


А3627

9(с2)(01)

П121

Ольга Григорівна Павлова - історик, мистецтвознавець та музеєзнавець : біобібліогр. покажч. /М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. Ю. Ю. Полякова ; наук. ред. С. М. Куделко. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 30, [1] с. : 2 вкл. арк. кольор. фот.

Біобібліографічний покажчик містить біографію та список наукових праць доцента кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна О. Г. Павлової.

Видання може бути корисним для всіх, хто цікавиться проблемами мистецтвознавства, історією Харківського університету, а також історією освіти на Харківщині.


А3625

01

П27

“Перевал”, (1991–2016) : сист. покажч. змісту : бібліогр. покажч. /Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; Ред. всеукр. літ.-худож. і громад.-політ. журн. “Перевал” ; уклад. А. Габер [та ін.] ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ :Симфонія форте, 2016. - 151 с.

У бібліографічному покажчику відображений зміст всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу «Перевал» з 1991 до 2016 р., у якому друкувалися художні твори українських письменників та зарубіжних авторів у перекладах українською мовою, літературознавчі есеї, публіцистичні матеріали з історії, краєзнавства, фольклору, мистецтва та ін.

Для широкого кола користувачів, науковців, краєзнавців, журналістів, вчителів, студентів, бібліотечних працівників.


А3625

8(с)

П841

Професор Заславський Ісай Якович, (1915–2000 рр.) : бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд. : І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко ; ред. О. О. Сербін. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. - 151 с.

Бібліографічний покажчик представляє науковий доробок вченого-філолога, українського літературознавця, лермонтознавця, доктора філологічних наук, професора філологічного факультету Київського університету Ісая Яковича Заславського.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться українським літературознавством.


А3627

9(с2)(01)

Т187

Василь Іванович Танцюра - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна :біобібліогр. покажч. : (до 80-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; уклад. О. С. Журавльова ; наук. ред. Д. М. Чорний. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 27 с.

Біобібліографічний покажчик містить хронологічну канву життя і діяльності професора Харківського університету В. І. Танцюри, вступну статтю, перелік його наукових робіт, літературу про нього, перелік захищених під його керівництвом дисертацій. Видання має іменний покажчик. Усі джерела, крім позначених зірочкою, переглянуто de visu.

Покажчик призначений науковим працівникам, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться політичною історією України.


74

У453

Українське гаптування та вишивка XVI–XVIII ст. в зібранні Києво-Печерського історико-культурного заповідника : кат. / М-во культури УРСР, Києво-Печер. держ. істор.-культур. заповідник ; уклад. Г. П. Кравець. - Київ : Мистецтво, 1975. – 64, [1] с. : 20 іл.

У каталозі в хронологічному порядку подано й описано 225 пам’яток українського гаптування та вишивки зі збірки фондів Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника. Із XVI ст. в заповіднику зберігаються лише дві пам’ятки, решта репрезентують XVII– XVIII ст. – період розквіту українського декоративно-вжиткового мистецтва.

Хоч зразки вбрання й мало цікаві за формою пошиву, але їхні матеріали й оздоблення вражають багатством та різноманітністю орнаментів, високим рівнем гаптарської техніки. Цим вони, власне, й цінні як пам’ятки мистецтва.


В4014

9(с2)

Э904

Этническая история Крыма в таблицах, картосхемах и диаграммах (по данным переписей населения) :информ.-справоч. пособие / Информ.-исслед. центр “Интеграция и развитие”, Крым. этногр. музей ; сост. А. С. Петроградская ; ред. Ю. Н. Лаптев. - Симферополь :АнтиквА, 2007. - 20 с. + 5 л. карт.

Текстова частина видання містить статистичні відомості про етнічний склад населення Криму по регіонах за даними переписів населення 1897, 1926, 1939, 1979, 1989 та 2001 років (таблиці). У картах і діаграмах на окремих листах відображено етнічний склад населення Криму за даними переписів за кожний із зазначених років.