Надходження до відділу ДБНІР: 19.09.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 19.09.2017 р.

Б9478

А947

Афоризмы, рожденные философией государства / авт.-сост. Н. И. Сакович. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2017. - 415 с.

Книга «Афоризми, народжені філософією держави» є продовженням книг М. І. Саковича «Афоризми і філософія життя» (2014) і «Філософія мудрості. Афоризми» (2015). Книга містить окремі фрагменти з «Теорії держави» видатного давньогрецького філософа Платона і його послідовників ; яскраві афоризми, що випливають із складових частин державного устрою : економіки і політики, свободи і демократії, філософії Людини і Суспільства.

А36516

2(01)

Б593

Біобібліографія Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (Денисенка) : до 85-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Укр. ін-т нац. пам’яті, Дипломат. акад. України при МЗС України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; упоряд. П. Кривонос, В. Туркевич, Д. Степовик [та ін.]. - Київ, 2014. - 93 с. - Загл. обл. : Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Видання висвітлює основні етапи духовного та проповідницького служіння українського духовного пастиря Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Для науковців, усіх, хто цікавиться відродженням державності, відновленням та піднесенням Української Церкви.

А36510

01

В798

Вощевська Наталія Григорівна : ілюстрована бібліографія / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. : О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич ; ред. І. В. Чеховська ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 24 л. : іл. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 10).

Посібник висвітлює доробок головного бібліографа науково-бібліографічного відділу НІБ України Н. Г. Вощевської за 1998–2017 рр. Всі документи, відомості про які відображені у посібнику, переглянуто de vizu.

Бібліографічні описи згруповані у прямій хронології. Кожен опис супроводжується зображенням обкладинки видання.

Видання розраховане на фахівців у галузі бібліотекознавства та бібліографознавства, а також всіх, хто цікавиться історією бібліотечної справи в Україні.

А36506

1Ф(03)

Є273

Євтух В. Б.

Центри етнічної проблематики : довідник / Володимир Борисович Євтух ; НАН України, Ін-т історії України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Інтерсервіс, 2014. - 252 с.

Це перший довідник такого роду в Україні за останні десятиліття, сучасний та корисний, де вміщено багато науково-дослідних центрів, котрі займаються дослідженням етнічної проблематики ; включено інституції, які готують спеціалістів з етнонаціональної проблематики та центри соціальної і правової допомоги етнічним меншинам, мігрантам та біженцям.

Це видання стане у нагоді не тільки науковцям, але й пересічним громадянам.

Б9477

Ш709

Шляхтун П. П.

Політологічний термінологічний словник / Петро Панасович Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2015. - 543 с.

Словник містить визначення та описання близько 900 термінів і понять політології. Відповідно до предмета та структури політології визначаються та описуються терміни й поняття історії політичних учень, теорії політики, прикладної політології, різних галузей політологічних знань : електоральної політології, етнополітології, порівняльної політології, а також безпосередньо пов’язаної з політологією політико-правової термінології конституційного і міжнародного права.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, студентів, політиків.