Надходження до відділу ДБНІР: 24.10.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 24.10.2017 р.

Б9498

72

Б322

Бачинська Л. Г. Архітектура житла України середини ХХ– початку ХХІ століть : (іст.-аналіт. нарис) / Людмила Георгіївна Бачинська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітертури. - 2-е вид. - Біла Церква : Пшонківський О. В., 2017. - 302 с. : фот. – Бібліогр. : с. 297-302 (121 назв).

Розглянуто основні напрямки формування українського міського житла за радянські часи та в період Незалежності. Обґрунтовується вплив системи господарювання та керівництва державою на програми житлового будівництва і архітектуру житлових будівель, на вибір технологій зведення і конструктивні системи, на організацію проектно-будівельної справи. Також подано стислий огляд напрямків у формуванні архітектури житла в першій половині XX століття і огляду на особливості суспільно-політичної ситуації в країні.

Призначено для студентів архітектурних спеціальностей, що навчаються у вищих шкальних закладах, а також може бути корисним для архітекторів та інженерів-будівельників і всіх, хто цікавиться унікальною історією архітектури нашої країни.

А36353

9(с2)

Б684

Блануца А. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.) / Андрій Блануца ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історїї України НАН України, 2017. - 422 с. : табл. – Бібліогр. : с. 361-390 (331 назва).

Уперше в історіографії досліджується політика земельних надань представників династії Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського. Проведено оцінку типів документів надавчого характеру, виявлено механізми впливу великокнязівської влади на поземельні відносини, проаналізовано правове підґрунтя шляхетського землеволодіння та судової практики у справах про земельні спори, висвітлено спільне й особливе у становленні, розвитку ринку землі, конкретизовано політику земельних надань на українських теренах кожного з представників династії Яґеллонів у ВКЛ : Казимира ІV Яґеллончика, Олександра Яґеллончика, Сиґізмунда І Старого, Сиґізмунда ІІ Августа, а також показано особливості господарської політики королеви Бони Сфорци. В основу дослідження покладено комплекс документів, які сформували великокнязівський архів та отримали історіографічну назву Литовської метрики.

А36634

4(03)

В819

Вринчану Ф. Д. Українсько-латинсько-румунський та румунсько-латинсько-український словник лінгвістичних термінів / Ф. Д. Вринчану, І. С. Макар, Д. В. Бічер ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 95 с. : табл. – Бібліогр. : с. 94-95 (16 назв).

До українсько-латинсько-румунського та румунсько-латинсько-українського словника лінгвістичних термінів увійшло 685 найуживаніших українських і румунських лексичних терміноодиниць і понять, що охоплюють різні галузі мовознавства (фонетику, лексикологію, морфологію, синтаксис) з румунськими та українськими відповідниками і з вказівкою від яких латинських слів вони безпосередньо походять. Словник стане у пригоді студентам-філологам румунського відділення для кращого розуміння і засвоєння фахових термінів.

Словник слугуватиме практичним порадником для студентів філологічних факультетів, аспірантів, науковців і всіх тих, хто цікавиться лінгвістичною термінологією.

А36633

37(03)

Д717

Дошкільна освіта : слов.-довід. : понад 1000 термінів, понять та назв / упоряд. : К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова. - Запоріжжя : ЛІПС, 2010. - 322 с. – Бібліогр. : с. 5-7 (39 назв). – («Словники»).

Словник-довідник вмішує 1020 термінів, понять та назв. Видання розкриває сутність педагогічної термінології з вітчизняної та зарубіжної дошкільної освіти, що використовується і новітніх дослідженнях й уточнена під час захисту докторських і кандидатських дисертацій із дошкільної педагогіки, методики та професійної освіти за останні п'ять років. Основний обсяг словника-довідника складають історичні та сучасні педагогічні терміни, поняття та назви, які широко вживано в монографіях, періодичних виданнях, словниках.

Для студентів вищих навчальних закладів І– IV рівнів акредитації, студентів магістратури, які вивчають курс із дошкільної педагогіки, аспірантів, які навчаються за науковими педагогічними спеціальностями, педагогів дошкільних навчальних закладів.

А36671

72

Е78

Ерофалов Б. Л. Символы архитектуры или Нумерологическое испытание архитектурной формы / Борис Леонидович Ерофалов. - Киев : А+С, 2016. - 575 с. : іл. – (110-летию Д. Хармса & 20-летию А+С).

Нова книга Бориса Єрофалова складалася протягом останніх років з корпусу фундаментально-теоретичних есе, об'єднаних однією темою. «Символы архитектури» це знята творчою свідомістю автора / спостерігача перетворена форма текстового перекладу матеріальної синтетики будівництва в метафоричні ідеальності розумного та дотепного слова. В першій частині пояснені дванадцять символів, вибрані автором із композиційного семіозису архітектурної форми, - колона і фуст, балка та нефт, арка та міст, стіна й місто, дах і фронтон, двері та портал, сходи і зиккурат, вікно та вітраж, обеліск і площа, купол та ротонда, башта та ярус, підмурок і місце - які складають стрижневий тезаурус архітекторської лексики. Це поняття - «горизонталі», про які не треба домовлятися, проте які варто чітко розуміти. Друга частина представлена діахронічно "вертикальними" прикладами, які ілюструють авторське ставлення до предметної символізації архітектури протягом її історії.

Книгу доповнено бібліографією авторських творів за 1981-2015 роки. Розраховано на архітектурознавців, істориків культури та архітекторів.

А36639

И20

Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / Петр Васильевич Иванов ; сост., авт. предисл. М. М. Красиков ; передм. : В. І. Гальперін ; Харків. обл. центр нар. творчості, Християн. благодій. фонд ім. Андрія Первозваного, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. - Харьков : Майдан, 2007. - [327] с. разд. паг. : 4 вкл. л. фот., факс. - (Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини ; Вип. 2).

Книга визначного українського етнографа і фольклориста Петра Васильовича Іванова (1837–1931 рр.), давно вже визнана одним з найкращих «народних щоденників» і справжньою енциклопедією народного побуту слобожан ХІХ ст., виходить до 100-річчя її першого видання (Харків, 1907 р.) та до 170-річчя від дня народження автора.

А36306

9(с2)

К431

Кирієнко О. Військова цензура в українських губерніях Російської імперії, (липень 1914 р.- жовтень 1917 р.) : монографія / О. Ю. Кирієнко ; [відп. ред. О. П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 365 с. : іл., факс. – Бібліогр. : с. 331-357 (198 назв).

У монографії досліджено історію діяльності органів військової цензури в українських губерніях Російської імперії в роки Першої світової війни. Автор проаналізував військово-цензурне законодавство та цензурну практику у ХІХ– на початку ХХ ст.; охарактеризував основні напрями роботи відповідних військово-цензурних інституцій у фронтовій , прифронтовій зонах , території тилу Київського та Одеського військових округів протягом липня 1914 р.– жовтня 1917р.; з’ясував особливості нормативно-правової бази, що регламентувала державний контроль за інформацією воєнного , загальнополітичного та соціально-економічного змісту. Встановлено також принципи кадрового забезпечення та фінансування органів військової цензури , розкрито цікаві аспекти у роботі службовців відомства. Окрему увагу приділено особливостям боротьби спецорганів із різними засобами і способами таємної, не контрольованої владою передачі інформації.

Загалом у роботі констатовано перманентне посилення цензурного режиму впродовж досліджуваного періоду, відзначено поступове розширення повноважень військово-цензурних органів в українських губерніях, яке було зумовлене не тільки наближеністю лінії фронту, а й політичними, соціально-економічними наслідками війни, загальною стратегією урядової політики в інформаційній сфері.

Видання розраховане на науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією України, інформаційною політикою у Російській імперії.

А36731

9(с2)(01)

К734

Микола Федорович Котляр : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. С. М. Блащук. - Київ, 2017. – 139 с.

Висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського історика, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра. Подано вибрану бібліографію праць ученого.

Для науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією.

А36623

4(03)

К736

Котович В. В. Походження назв населених пунктів Дрогобиччини (наукові версії) : [ономаст. слов.] / Віра Василівна Котович. - Дрогобич : Посвіт, 2012. - 87 с.

В ономастичному словнику досліджується ойконімія Дрогобицького району Львівщини. Розглядається походження назв теперішніх міст та сіл регіону, а також багатьох поселень, що побутували на теренах Дрогобиччини в минулому.

Для фахівців у галузі ономастики, аспірантів, студентів, для всіх, хто цікавиться походженням назв населених пунктів.

А36624

4(03)

К736

Котович В. В. Походження назв населених пунктів Самбірщини (наукові версії) : [ономаст. слов.] / Віра Василівна Котович. - Дрогобич : Посвіт, 2015. - 75 с.

В ономастичному словнику досліджується ойконімія Самбірського району Львівщини. Розглядається походження назв теперішніх міст та сіл регіону, а також багатьох поселень, що побутували на теренах Самбірщини в минулому.

Для фахівців у галузі ономастики, аспірантів, студентів, для всіх, хто цікавиться походженням назв населених пунктів.

А36359

069

Н167

Нагорна І. Літературний музей Уласа Самчука в Рівному : путівник / Інна Нагорна. - Рівне : Лапсюк В. А., 2017. - 29 с. : фот. - (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; Ч. 28).

Путівник знайомить із експозицією Літературного музею Уласа Самчука в Рівному, відкритого 20 лютого 2007 року.

У музеї проводяться оглядові та тематичні екскурсії, творчі зустрічі та вечори.

А36645

01(01)

О-397

Олександр Дмитрович Огуй: Світлом був і до Світла полинув! : монографія (з біобібліографією) / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; упоряд. О. Я. Івасюк. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 399 с. : 17 вкл. арк. фот., 1 вкл. арк. портр. - (Біобібліогр. вчених Чернівец. нац. ун-ту).

У книзі, привченій відомому українському мовознавцю, доктору філологічних наук, професору Олександру Дмитровичу Огую, висвітлено його біографію та науковий доробок. У виданні викладено основні здобутки вченого не лише в різних галузях філології (лексикології, історії німецької та англійської мов; історичної термінології; методології лінгвістичних досліджень, фразеології тощо) та перекладознавства, айв інших науках (педагогіці, психології, історії Буковини, нумізматиці та інших галузях).

У книзі також вміщено спогади про професора Олександра Дмитровича Огуя, написані його друзями та колегами, а також його власні художні твори.

Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки загалом та історією Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зокрема.