Надходження до відділу ДБНІР: 01.11.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 01.11.2017 р.

Б9515

37

З-81

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, (1865–2015) : наук. довід. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; наук. ред. І. М. Коваль ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. - 2-е вид., перероб. і допов. - Одеса : ОНУ, 2016. - 204, [1] с. : фот.

Довідник «Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мєчникова (1865—2015)» присвячено 150-й річниці ОНУ імені І. І. Мєчникова і містить близько 100 всесвітньо відомих імен професорів і випускників університету, які увійшли в численні словники і довідники, що відображають внесок вчених у світову науку. Серед них є фундатори нових наукових вчень, основоположники наукових теорій і методик, засновники наукових шкіл і першовідкривачі нових наукових явищ. Усі категорії науковців були авторами наукових ідей, перевірених часом, ідей, які залишилися живими і плідними і сьогодні.

Матеріали довідника представляють значний інтерес як для фахівців, викладачів, студентів університету, так і для всього наукового та освітянського суспільства.

В4054

34(03)

К178

Кальченко Т. В. Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии, (1904–1919) : ист. энцикл. / Тимур Валерьевич Кальченко. - Киев : Интерконтиненталь-Украина, 2014. - 974 с. : ил.

Зазначене видання присвячується слабо вивченій вітчизняною історіографією теми - проблематики регіонального розвитку монархічного руху (на прикладі Києва та Київської губернії).

В енциклопедичному форматі представлено весь діапазон існуючих монархічних організацій, деталізовано основні етапи їх діяльності, показано політичні настанови та уставні документи, по можливості наведено кількісний склад.

Особливий акцент робиться на детальній біографії учасників монархічного руху, більшість з яких сьогодні незаслужено забуто й викреслено з історичної пам'яті.

Вперше включається великий пласт невідомих раніше матеріалів від первинних (архівних) і вторинних (газетних та журнальних) джерел.

Все це робить справжню енциклопедію унікальною працею, яка за розмахом і глибиною задуму не має аналогів в Україні.

А36739

069(01)

С316

Сенченко Наталія Миколаївна : біобібліогр. покажч. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК ; упоряд. С. Ю. Зозуля ; голов. ред. О. М. Титова. - Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. - 27 с. : фот. - (Біобібліогр. покажч. ; Вип. 7).

Сьомий випуск серії «Біобібліографічні покажчики» присвячений 50-річчю від дня народження історика та пам’яткознавця, дослідника церковних старожитностей Наталії Миколаївни Сенченко. Видання містить бібліографічний покажчик праць ученого та короткий біографічний нарис.

Видання розраховане на істориків, пам’яткознавців, музеологів, а також усіх, хто цікавиться дослідженнями історико-культурної спадщини.

А36749

37(01)

Т286

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. І. Самчур [та ін.]. - 4-е вид., допов. - Київ : Знання України, 2017. - 319 с. - (Академіки НАПН України ; Вип. 28).

У покажчику представлено науковий доробок президента НАПН України В. Г. Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України, дійсного члена (академіка) НАПН України, президента товариства «Знання» України, який складає 1280 друкованих праць за 27 років (1990-2016). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя.

Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки освіти, філософії та політології.

А36764

01(01)

Х954

Євген Якович Хруслов : біобібліогр. покажчик / НАН України. Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна ; уклад. Г. М. Фельдман. - Київ : Академперіодика, 2017. - 43 с. : 4 вкл. л. фот. - (Біобібліографія вчених України).

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності видатного вченого в галузі математичної фізики Є.Я. Хруслова, академіка Національної академії наук України, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Наведено покажчик друкованих праць, який знайомить читачів з науковим доробком вченого.

Дія науковців і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.