Надходження до відділу ДБНІР:07.02.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 07.02.2018 р.


Б9607

016(01)

Б271

Басенко Р. О. Європейський ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів : бібліогр. покажч. / Руслан Олександрович Басенко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2017. - 218 с. : факс.

У пропонованому інформаційно-довідковому виданні вперше системно представлено бібліографічну панораму історико-педагогічного дослідження розвитку ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів у ранній Новий час.

Основна частина покажчика - шість розділів, згрупованих за змістовим критерієм. У них подано описи історико-педагогічних першоджерел, систематизовано бібліографічні титули опублікованих праць української та зарубіжної історіографії, упорядковано тематичні інформаційні ресурси та web-сайти, наведено бібліографію теоретико-методологічних засад історико-педагогічного дослідження. Бібліографічні записи мають наскрізну нумерацію, а об'єднання в підрозділи здійснено шляхом формально-типологічного групування (монографії, статті, довідники, дисертації, навчальні видання тощо).

Покажчик є міждисциплінарним бібліографічним довідником історико-педагогічного спрямування. У ньому тематично представлено як історико-педагогічні, релігієзнавчі, культурологічні та історичні студії, так і праці, що ілюструють різні, від апологетичних до філіпічних, погляди на феномен єзуїтського гуманізму. Орієнтиром у бібліографічному масиві стане довідково-пошуковий апарат видання (зміст, передмова, вступна стаття, іменний покажчик, додатки).

Бібліографічний покажчик започатковує історико-педагогічну серію «Studies of Humanism Jesuits». Він адресований історикам педагогіки, релігієзнавцям, здобувачам наукового ступеня у гуманітарній галузі, бібліотечним працівникам, студентам, учителям, усім, кого цікавлять проблеми становлення і розвитку новоєвропейської християнсько-гуманістичної духовно-педагогічної парадигми.


А37220

02

Б594

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 2 листопада 2017 р.) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голова ред. кол. А. В. Скорохватова ; ред. кол. Р. В. Маньковська [та ін.] ; ред. : Т. С. Кудласевич, М. А. Поліщук. - Київ : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2017. - 246 с. - (IV Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», що відбулася 2 листопада 2017 року у рамках Четвертих краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька.


А37246

902.7

Б906

Буковинські Маланки : путівник / текст І. Пустиннікова. - Чернівці : Книги-XXI, 2016. - 80 с. : іл.

Цей путівник – про найемоційніше народне свято, яке збереглося в Україні. Про Маланку. Буковинська Маланка – жива, ледь не остання з шеренги народних дійств.

Без Маланок Чернівеччину пізнати неможливо. Доторкніться до звичаю, котрий старіший за Хотинську фортецю чи церкву в Лужанах. Маланка – чи не найголовніший культурний скарб регіону.


Б9604

016(01)

Г887

Ганс Гросс : праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : до 100-річчя з дня смерті : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук. б-ка ; уклад. С. І. Нежурбіда [та ін.]. - Чернівці : Книги-XXI, 2015. - 220 с. : факс., фот. - (Вчені Чернівецького університету).

Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, наукову, викладацьку, законотворчу і громадську діяльність австрійського юриста і кримінолога, основоположника світової криміналістики, а в 1899–1902 рр. професора (в т. ч. у 1899–1900 рр. – декана) правничого факультету університету Франца-Йозефа в Чернівцях Ганса Густава Адольфа Гросса.

Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, студентам, краєзнавцям, працівникам бібліотек, всім, хто цікавиться доробком вченого.


Б9605

9(с2)

М367

Мацієвський Ю. У пастці гібридності : зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014) : монографія / Юрій Мацієвський . - Чернівці : Книги-XXI, 2016. - 552 с. : схем., табл.

Монографія присвячена вивченню траєкторії змін політичного режиму в Україні від здобуття незалежності до Революції гідності. У фокусі уваги - вплив неформальних інститутів, передусім клієнтелізму, непотизму і неформальних угод на поведінку політичних гравців. Вихідна теза дослідження полягає у тому, що неформальні інститути визначили особливості поведінки еліт - від «картельного пакту» на початку незалежності України, до гри не за правилами, як багато хто очікував, а до систематичного порушення принципу верховенства права, що врешті призвело до утвердження неефективної інституційної рівноваги – інституційної пастки. Напівмодернізований стан держави і гібридний тип політичного режиму є проявами системної інституційної пастки. У поясненні взяті до уваги п’ять чинників : операційний код політичної культури еліт, практика укладання неформальних угод, інволюція конституціоналізму, структурні обмеження і висока непевність, які разом вливають на поведінку еліт. їх поєднання у динамічну модель дозволило простежити процес «гібридизації» режиму України, або сповзання країни у пастку гібридності.

Широкий період аналізу, дискусія з останніми дослідженнями і залучення нових тем можуть зробити книгу цікавою не лише для фахівців, а й усіх, хто цікавиться політичним життям в Україні.


А37225

2

С731

Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник / упоряд. К. Маркович [та ін.]. - Львів : Святогорець, 2011. - 348, [4] с. : іл.

Книга присвячена постаті Патріярха Димитрія (в миру Володимира Яреми) – предстоятеля Української Автокефальної Православної церкви 1993-2000 рр. Книга містить спогади як самого Патріярха про своє життя, так і присвячені йому матеріали й спогади сучасників : духовенства та церковних осіб, мистців та науковців, рідних і близьких.


А37242

2(03)

Ц445

Церковний календар 2018 рік. - [Gorlice] : Вид-во Перемисько-Горлицької єпархії, [2018]. - 196 с. : іл.

Видання підготовлено Православною Автокефальною Церквою у Польщі (ПАПЦ). Містить календарій, статті богословського змісту та матеріали, присвячені пам’яті про трагедію акції «Вісла». Тим, хто вивчає історію мистецтва, стане в нагоді стаття про художника Івана Сидоровича Їжакевича.