Міжнародний день рідної мови

Шановні читачі! З 20 лютого у Виставковому залі експонується книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови.

 

В 1005 / 413

В 273

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад., гол ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 170 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття.

 

А 15705 / 4

Г 56

Гнатюк, Л. П. Українська мова. Особливості практичного застосування / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. Київ : Знання-Прес, 2006. 260 с.

У підручнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєнні теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв’язання поставлених творчих завдань.

 

А8196 / 4
Г931

Губерначук, С. С.. Як гул століть, як шум віків рідна мова / С. С. Губерначук. Київ : Бліц Інформ, 2002. 234 с. : іл.

Книга привертає увагу читачів до деяких питань, пов’язаних із історією української мови, трактуванням тієї історії дослідниками різних прямувань та ін. У книзі розглядається ряд не введених в історіографію прадавніх пам’яток української мови, що дійшли до нас ще із сонцепоклонницьких часів, робиться спроба простежити найдавніші витоки нашої рідної мови.

 

В2211 / 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія історії та культури карпатських русинів : пер. з англ. мови / уклад. : П. Р. Магочій, І. Поп ; пер. Н. Кушко. Ужгород : вид-во В. Падяка, 2010. - XXX, 849, 4 с. : 13 карт, фото

Книга є перекладом другого, доповненого і переробленого видання «The Encyclopedia of Rusyn History and Culture» за редакцією Павла Роберта Магочія та Івана Попа, яка вийшла 2005 року у Видавництві Торонтського університету (University of Toronto Press) у Канаді.

 

А10119 / 4

З 913

Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник /

М. Г. Зубков. 4-те вид., доп. - Харків : Торсінг, 2003. 448 с.

Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.


 

05

М 74

Мовознавство / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформаційний фонд НАН України. – 2015. – № 4. – 96 с.


А4418 / 4
Р495

Рідна мова-запорука безсмертя нації : матеріали міжнародної науково-практичної конф. (Одеса, 20-23 жовтня 1998 р.) / Одеська облдержадміністрація. Київ : Книжкова палата України, 1999. 199 с.

У виданні йдеться про проблеми і перспективи розвитку української мови, її роль як визначального чинника національної культури, збереження національної пам’яті та формування національної самосвідомості.


  

А12876 / 1Ф
Р495

Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності : матеріали круглого столу / М-во культури і мистецтв України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ. Київ, 2004. 120 с.

 

В1057 / 4
С347

Сидор, Д. (Протоієрей). Граматика русинського языка для русинов Украйины, центральної Європы и Америки /

Д. Сидор ; Межинародный Карпатськый ін-т. - Ужгород: Carpathian Rus, 2005. 264 с.

«Граматика...» є багато в чому продовженням русинської «Граматики» В. Гарайды (1943) і може використовуватися як підручник у русинських церковних школах, на факультативних заняттях.


 

В1008 / 4(03)
У453

Українська мова : Енциклопедія / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ ; ред. В. М. Русанівський. 2-е вид. випр. і доп.. Київ : Укр. енциклопедія, 2004. - 824 с.

В енциклопедії на основі досягнень мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменнкам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо.


 

05

У 45

Українська мова / НАН України, Ін-т укр. мови. – 2015. – № 3 (55). – 172 с.

 


 

05

У 45

Українська мова і література в школах України / ред. С. Карман. – 2015. – № 3. – 64 с.


 

А6111 / 4
Ш679

Шкуратяна, Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навчальний посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. Київ : Літера, 2000. 688 с.

 

Відповідно до програми викладено теоретичний матеріал, що охоплює всі розділи курсу. Подано також вправи, в яких використано речення та уривки з художніх текстів класиків української літератури, сучасних письменників, публіцистів, зразки усної народної творчості.


   

А11459 / 4

Ю
Ющук І. П. Мова наша українська : статті, виступи, роздуми / І. П. Ющук. 2-е вид. допов. Київ : Просвіта, 2003. 168 с. : портр.

 

До книжки увійшли вибрані статті, виступи, роздуми відомого мовознавця, громадського діяча, одного із фундаторів відродженої «Просвіти» про історичні корені, роль та значення української мови в житті сучасної України.