"Видання-ювіляри 2018 року". С.Т. Голубєв

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги видання Степана Тимофійовича Голубєва "Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники : (опыт церковно-исторического исследования)" з рубрики «Видання-ювіляри 2018 року: з фонду НІБУ»

У 2018 році виповнюється 120 років з часу виходу у світ другого тому Видання.

Однією з досить цікавих постатей кінця ХІХ – початку ХХ ст. в церковно–історичній науці був С. Голубєв. Його викладацька діяльність почалася в Київському університеті з 1885 року у званні приват– доцента по кафедрі історії церкви. А вже з 1899 року Степан Тимофійович отримав ступінь доктора церковної історії, згідно з поданням Казанської духовної академії [7, c. 178]. Серед досліджуваних ним тем можна виділити праці з історії церков та монастирів («К истории киевской Трехсвятительской церкви за вторую половину ХVII столетия»), діячів церкви («Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники»), духовні навчальні заклади («Очерки из истории Киевской духовной академии за XVIII ст.») та багато інших. Також Степана Голубєва можна віднести до історіографів історії церкви, так як він був автором лекції «Начало систематической обработки русской церковной истории». В 1923 році Д. Дорошенко згадує Голубєва в руслі національної історіографії щодо діяльності православної церкви [5, c. 160]. Автор відносить Голубєва, як і Антоновича, до дослідників, які знаходилися поза офіційною історіографією, а належали більше до науковців культурно–національного руху. В 1969 році виходить дослідження історика О. Оглоблина стосовно церковної історіографії в Україні. Оглоблин включає Степана Тимофійовича в число фундаторів української церковної історіографії [12, c. 16]. У своїй монографії «Історики Києво–Печерської Лаври» К. Крайній приділяє увагу в більшій мірі академічній діяльності Голубєва. Серед праць С. Голубєва автор виділяє роботу «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники», називаючи її найгрунтовнішим дослідженням з даної теми і в наш час [9, c. 152]. Ще один дослідник наукового шляху вченого В. Ульяновський аналізує педагогічну діяльність С. Голубєва, а саме його програми та лекційні курси. Степан Тимофійович зосереджував більшу увагу на історії руської церкви, викладаючи в Університеті Св. Володимира. Йому доводилося багато часу приділяти для підготовки лекцій та самостійно збирати матеріал. Так В. Ульяновський зазначає, що ці лекції були б цікавими і сьогодні для студентів та усіх істориків церкви в Україні [17, c. 163]. В своєму дисертаційному дослідженні А. Панченко приділила один з розділів постаті вченого, як одному з визначних дослідників історії церкви [14, c. 76–103]. Автор аналізує основні напрямки діяльності Степана Тимофійовича та наголошує на його важливому внеску в розвиток церковно–історичних студій у дореволюційний період. Також зазначає, що своєрідним нововведенням С. Голубєва була робота з таким цінним джерелом, як стародруки. О. Надтока аналізує роботу С. Голубєва «Начало систематической обработки русской церковной истории» і характеризує його як одного з перших дослідників, який звернувся до теми церковно–історіографічних студій [11, c. 36–37]. Цю ж працю розглядає в своїй дисертації І. В. Горпинченко. Дослідниця розкриває в своїй роботі пошуки С. Голубєва стосовно вивчення вітчизняної церковної історії [2, c. 13]. Такий інтерес до постаті видатного вченого в історіографії говорить про його великий вклад у розвиток церковно–історичних знань в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Та, що важливо, науковці визнають актуальність досліджень С. Голубєва і в наш час.

Джерело: Арасланова С. Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ – початок ХХ): історіографія проблеми / С. Арасланова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 162-166

 

Голубев, Степан Тимофеевич.

Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники : (опыт церковно-исторического исследования) / [соч.] С. Голубева. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1883 - 1898.

Т. 1. – 1883. – XII, 559, XV, 576 c.

Т. 2 . – 1898. – VII, VI, 524, 12, 4, 498 c.

Робота являє собою всебічне дослідження історії Києво-Печерської лаври починаючи з кінця XV в. і діяльності митрополита Петра.

У першому томі описується незначний період діяльності Петра Могили – до його вступу на київську митрополію, в другому томі описується огляд життя і діяльності знаменитого ієрарха митрополита.

У додатку С. П. Голубєв опублікував 100 архівних документів з історії Західно-Руської Церкви з докладними науковими коментарями.