Надходження до відділу ДБНІР:20.02.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 20.02.2018 р.

А37346

016(01)

А878

Архітектор В. Г. Заболотний : біобіліогр. портрет (1898—1962) : бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. : Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова. - 2-е вид., допов. і переробл. - Київ, 2016. - 207 с. : іл. - (Видатні зодчі України).

Покажчик містить анотовану бібліографічну інформацію про життя та діяльність архітектора В. Г. Заболотного.

Видання розраховане на архітекторів, будівельників, науковців, студентів, які досліджують історію архітектури, творчість українських архітекторів.

На першій сторінці обкладинки — будинок Верховної Ради України.

В4131

9(~)

А924

Атлас : історія для допитливих / упоряд., ред. Д. В. Ісаєв, упоряд., ред. Д. І. Тихомиров. - Київ : Картографія, 2017. - 55 с. : іл., карт., фот.

Концепція атласу полягає у демонстрації спільного історичного шляху й споконвічних зв’язків України та країн Західної Європи. Розрахований на школярів 5-7 класів. Зміст певним чином прив’язаний до шкільної програми, але не дублює її. Окрім історичних карт атлас містить тематичні ілюстрації, хронологічні таблиці у вигляді «стрічки часу» й додаткову інформацію, яка, власне, й зорієнтована на «допитливих» учнів та має спонукати їх до поглиблення історичних знань.

А37302

2(03)

Б208

Балух В. О. Реформаційні ідеї на українських землях XVI-XVII ст. (100 протестантських діячів) : сл. / Василь Олексійович Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур ; М-во освіти і науки України. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 199 с. : іл.

У словнику представлено життєпис і діяльність 100 протестантських інтелектуалів, ідеї чи діяльність яких поширювалася українськими теренами у ранньомодерну епоху, і представлена основна література про них. Словник ілюстровано існуючими зображеннями протестантських діячів.

Для студентів вищих навчальних закладів, державних і релігійних організацій та установ і всіх тих, хто цікавиться феноменом Реформації та її впливом на культурно-освітній простір українських земель у XVI - XVII ст.

А37345

016(01)

Б421

Бекетов Олексій Миколайович (1862—1941) : бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Д. О. Мироненко ; ред. кол. : Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Р. Г. Дідик, О. В. Жидецька. - Київ, 2016. - 198 с. : іл. - (Видатні зодчі України).

Покажчик містить анотовану бібліографічну інформацію про життя та діяльність академіка архітектури О. М. Бекетова.

Видання розраховане на архітекторів, будівельників, науковців, студентів, які цікавляться історією архітектури, творчістю О. М. Бекетова,

А37342

016(01)

В42

Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 2009–2013 : бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Г. А. Войцехівська. - Київ, 2016. - 187 с.

Ретроспективний покажчик містить бібліографічну інформацію про діяльність бібліотеки протягом 2009-2013.

У покажчику вміщено допоміжний довідковий апарат – іменний і хронологічний покажчики, а також алфавітний покажчик назв. До видання ввійшов перелік періодичних видань, на шпальтах яких розміщені публікації, та перелік скорочень назв організацій.

Мета видання покажчика - дослідити видавничу та наукову діяльність бібліотеки й ознайомити з нею працівників і фахівців галузі, а також науковців, які досліджують проблеми бібліотечної справи, будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.

А37251

02

В433

Використання Універсальної десяткової класифікації при формуванні структури бібліографічних покажчиків : інструкція / Книжк. палата України імені Івана Федорова ; уклад. : О. М. Устіннікова, О. В. Клюшніченко. - Київ : Книжк. палата України, 2017. - 52 с. : табл.

Інструкцію призначено фахівцям інформаційної галузі, які використовують Універсальну десяткову класифікацію при формуванні структури бібліографічних покажчиків.

А37296

016(01)

Г555

Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажч. (2012-2017 рр.) / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, Б-ка ; упоряд.: О. Г. Тищенко, О. М. Золотарева ; наук. ред. А. С. Орел. - Слов’янськ : Маторін Б. І., 2017. - 55, [1] с. : портр. - (Видатні професори університету ; Вип. 13).

Біобібліографічний покажчик продовжує серію "Видатні професори університету". 13-й випуск покажчика присвячений 65-річчю від дня народження Володимира Андрійовича Глущенка, відомого педагога, науковця, письменника, публіциста, доктора філологічних наук, професора Донбаського державного педагогічного університету. У покажчику подано бібліографію видань В. А. Глущенка з листопада 2012 р. по 2017 р. (Вип. 4 відображав бібліографію праць ученого з 1973 р. по листопад 2012 р.). Видання включає переліки наукових, поетичних, публіцистичних публікацій професора, матеріали про наукову школу В. А. Глущенка, знайомить читача з основними віхами життєвого шляху, науково-педагогічною та громадською діяльністю вченого.

Наведено бібліографічні дані про монографії, навчально-методичні посібники, статті в наукових журналах і збірниках, матеріали наукових конференцій, поетичні твори в літературно-художніх журналах і альманахах, публіцистичні праці.

Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, учителям та студентам, всім, хто цікавиться проблемами загального мовознавства, германської та слов’янської філології, сучасною поетичною творчістю.

А37297

016(01)

Г671

Василь Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Донбасс. держ. пед. ун-т, Б-ка ; упоряд. : О. К. Гайко, О. А. Денисова ; наук. ред. Д. В. Горбачук. - Слов’янськ : Маторін Б. І., 2017. - 65 с. : портр. - (Видатні професори університету ; Вип. 12).

Біобібліографічний покажчик із серії "Видатні професори університету" присвячено видатному педагогу, мовознавцю Василеві Тихоновичу Горбачуку. У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія праць з 1953 по 2017 роки, наукова школа професора та література про його життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність.

Покажчик адресовано дослідникам у галузі слов’янської філології, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, учителям-практикам, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться питаннями філології та методики викладання української мови в навчальних закладах.

А37348

016(01)

Г832

Григорович-Барський Іван Григорович (1713—1791) : бібліогр. покажч / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. О. В. Углова, ред. кол. : Г. А. Войцехівська (,відп. ред.), С. М. Кайнова, Д. О. Мироненко. - Київ, 2016. - 198 с. - (Видатні зодчі України).

Покажчик містить анотовану бібліографічну інформацію про життя та діяльність архітектора Івана Григоровича Григоровича-Барського.

Видання розраховане на архітекторів, будівельників, науковців, студентів, які досліджують історію архітектури та творчість українських архітекторів.

А37336

9(~)

Д271

Дейнега І. І. Закордонні українці : навчально-метод. посіб. для слухачів системи післядиплом. освіти з курсу “Історія української культури” / Ірина Іванівна Дейнега, І. М. Вановська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 121 с.

15-20 млн. українців, за різними підрахунками, мешкають поза межами своєї батьківщини. Найчисленніші українські громади зосереджені в Російській Федерації, США, Канаді та Польщі. Етнічні українці мешкають також в Австралії, Аргентині, Норвегії, Уругваї Яку роль відіграє діаспора в житті України? Скільки хвиль еміграції пережила Україна? Як ставляться українці в Україні до своїх етнічних братів і сестер за кордоном? Чи допомагає українська влада українцям діаспори? Чи досягли діаспорні українці значних успіхів на чужині? Відповіді на ці та інші питання намагаються дати автори цієї праці.

Посібник адресовано слухачам системи післядипломної освіти з курсу «Історія української культури», а також викладачам та всім бажаючим долучитися до вивченім історії України, української культури та історії української діаспори.

А37343

016(01)

Д362

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 70 років : ретроспект. бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. : Г. А. Войцехівська, О. В. Жидецька. - Київ, 2016. - 365 с.

Ретроспективний покажчик містить бібліографічну інформацію про діяльність бібліотеки, відображену в публікаціях 1944-2014 рр.

Цільове призначення покажчика - дослідження діяльності бібліотеки з метою обміну досвідом, ознайомлення з нею фахівців архітектурно-будівельної галузі та житлово-комунальної сфери, а також науковців, які досліджують проблеми бібліотечної справи та архітектурно-будівельної галузі.

А37344

02

Д509

Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2015 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. : Г. А. Войцехівська, О. В. Жидецька. - Київ : КВІЦ, 2016. – 120 с.

Видання підготовлене за матеріалами звітів про діяльність структурних підрозділів бібліотеки.

Розраховане на працівників бібліотек та інформаційних структур різного відомчого підпорядкування, фахівців архітектурно-будівельного комплексу й житлово-комунального господарства України.

А37300

9(с2)

Л84

Лукашенко В. В. Репресії більшовицько-комуністичної системи на Коростенщині. (1918-1958 роки) / Володимир Васильович Лукашенко. - Коростень : Друк, 2017. - 468 с.

Дана публікація дасть можливість нинішнім жителям Коростенщини, в якійсь мірі, ознайомитися з такою жахливою сторінкою в історії нашого краю, як репресії тоталітарного більшовицько-комуністичного режиму протягом 1918-1958 років. Невинні жертви цих репресій заслуговують на те, щоб ми зберігали пам’ять про них завжди.

А37347

016(01)

М473

Меленський Андрій Іванович (1766—1833) : бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Д. О. Мироненко ; ред. кол. : Г. А. Войцехівська (відп. ред.), С. М. Кайнова, О. В. Углова. - Київ, 2016. - 200 с. : іл. - (Видатні зодчі України).

Покажчик містить анотовану бібліографічну інформацію про життя та діяльність першого міського архітектора Києва А. І. Меленського.

Видання розраховане на архітекторів, будівельників, науковців, студентів, які цікавляться історією архітектури, києвознавством, творчістю А. І. Меленського.

На обкл. світлина церкви на Аскольдовій могилі.

А37252

655

М545

Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Книжк. палата України ім. І. Федорова ; уклад. : П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. - 5-е вид., без змін. - Київ : Книжк. палата України, 2017. - 79 с.

У методичних рекомендаціях подано відомості щодо теоретичних та методичних основ підготовки, техніки складання, редагування допоміжних покажчиків до видань, проаналізовано типові недоліки допоміжних покажчиків до видань.

Рекомендації призначено фахівцям видавництв, видавничих організацій, укладачам бібліографічних посібників, студентам відповідних спеціальностей для використання у практичній діяльності.

А37312

012(01)

Н632

Ніколаєв Валентин Федорович (1889–1974) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1915–1993 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Полтав. держ. аграр. акад., Полтав. краєзнав. музей ім. Василя Кричевського, Уманський нац. ун-т садівництва ; уклад. В. М. Самородов. - Полтава : Дивосвіт, 2017. - 460 с. : іл., табл., 6 вкл. л. фот. - (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн. 68).

Біобібліографічний покажчик відображає основні етапи життя, наукову, організаційну та педагогічну діяльність знаного українського вченого-природознавця, кандидата біологічних наук, доцента Валентина Федоровича Ніколаєва (1889-1974), головним напрямком наукової діяльності якого було всебічне вивчення низки важливих сільськогосподарських культур та селекція садових квіткових рослин, зокрема гладіолусів і жоржин. В. Ф. Ніколаєв проявив себе і як завідувач Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства (нині Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського). Подано відомості про праці ученого і педагога за період із 1915 по 1993 рік, листування з визначними натуралістами - В. І. Вернадським та М. І. Вавиловим. Покажчик налічує 39 праць ученого, більша частина яких наведена у книзі.

Видання буде корисне широкому колу читачів : працівникам інформаційно-бібліотечних установ, біологам, усім, хто цікавиться історією, краєзнавством, музейною справою.

А37311

02

П88

Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики : рекоменд. тематика семінарів працівників район. і міських б-тек / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; відп. ред. Т. Богуш ; підгот. М. Талалаєвська. - Київ, 2017. - 51 с.

У випуску методичного видання «Рекомендована тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек» подано програму проведення семінару «Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики» та матеріали для його проведення. У виданні розглянуто соціальну активність українських бібліотек через призму цілей сталого розвитку, йдеться про форми роботи соціальної взаємодії бібліотек, презентовано нові, подекуди зовсім незвичні послуги соціальної дії, які надають публічні бібліотеки за кордоном тощо. Видання призначене для широкого кола бібліотечних працівників.

А37326

9(с2)

Ф801

Фортеця Святої Єлисавети. Заснування / авт.-упоряд. : А. В. Пивовар, К. В. Шляховий, Є. М. Назаренко, О. М. Мануйлов ; наук. ред. А. В. Пивовар. - Кропивницький : КОД, 2017. - 31 с. : табл., 2 вкл. л. іл. карт. та фот.

У виданні представлені відомості про початок будівництва фортеці, яка стала причиною заснування міста Єлисаветграда, висвітлюються історичні документи про події, що передували будівництву, вперше публікуються документальні свідчення про урочисту закладку фортеці та влаштування святкового феєрверку з цього приводу. Додатково надається інформація про перипетії найменування міста, проведення перших ярмарків та духовне життя фортеці Святої Єлисавети.

А37284

4

Ш379

Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Лариса Іванівна Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2017. - 112 с. – Інноваційний проект кафедри стилістики та мовної комунікації за участі молодих учених.

Інноваційний словник нових спів і фразеологізмів в українських ЗМІ є першим словником у медіалінгвістиці, який об'єднує неолексику та неофразеологізми в сучасному вербальному просторі України на основі джерел - газет і журналів, радіо та телебачення, Інтернет-простору, реклами. Словник створено в рамках авторського проекту за керівництва проф. Я. І. Шевченко та викладачів і студентів спеціалізації "Медіалінгвістика" кафедри стилістики та мовної комунікації.

Розраховано на фахівців у галузі медійної комунікації, медіалінгвістів, студентів - усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.

А37337

016(01)

Я474

Л. В. Яковлєва. Науково-педагогічна та громадська діяльність : до 70-річчя від дня народж. та 50-річчя трудової діяльності : біобібліогр. покажч. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевт. ун-т ; уклад. : О. Я. Міщенко, О. В. Ткачова, Н. О. Матяшова. - Харків : НФаУ, 2017. - 175 с. : фот. - (Учені фармації).

У виданні наведені основні напрямки та результати наукової, педагогічної та громадської діяльності професора Л. В. Яковлєвої - видатного ученого в галузі експериментальної фармакології, клінічної фармації, одного із фундаторів фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень в Україні.

Для дослідників, наукових працівників, студентів і викладачів фармацевтичних і медичних вишів.