Надходження до відділу ДБНІР:17.04.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 17.04.2018 р.

А37667

016(01)

Б947

Бучач: цікаві сторінки минувшини : рекоменд. бібліогр. покажч./ ВГО “Укр. бібл. асоц.”; Тернопіл. обл. від-ня, Бучацька ЦБС ; уклад. : Л. Луців, Н. Лестюк. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2017. - 79 с. : іл.

У рекомендаційному бібліографічному покажчику зібрано матеріали про історію, архітектуру, сакральні, мистецькі, природничо-історичні пам’ятки Бучача та Бучаччини й відомих людей краю.

Видання адресоване краєзнавцям, мистецтвознавцям, учителям, студентам, учням, а також усім, кого цікавить історія рідного краю.

М3128-1

9(с2)

В42

Видання з автографами українських діячів науки і культури : кат. колекції наук.-дослід. від. стародруків, цін. та рідкіс. видань Нац. іст. б-ки України. Вип. 1 / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад. Н. О. Горська ; ред. : О. І. Марченко, С. І. Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 206 с. : фот.

У каталозі представлено та описано автографи на виданнях відомих в українській історії діячів із колекції науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України.

Адресовано історикам, біографістам, краєзнавцям, культурологам, книгознавцям, а також широкому колу читачів, які вивчають історію України.

А37586

02

Д509

Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2016 році : інформац.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. арх.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. : Г. А. Войцехівська, Н. В. Світла. - Київ, 2017. - 199 с.

Видання підготовлене за матеріалами звітів про діяльність структурних підрозділів бібліотеки.

Розраховане на працівників бібліотек та інформаційних структур різного відомчого підпорядкування, фахівців архітектурно-будівельного комплексу й житлово-комунального господарства України.

М844-18

9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 : Лт–Малицький / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка ; ред. кол. : І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж., 2017. - 711 с. : іл., фот.

Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

У вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 чорно-білі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт, 3 рисунки і 1 таблиця.

Розрахована на широке коло читачів.

А37682

016(01)

Є744

Світлана Яківна Єрмоленко : біобібліогр. / НАН України. Ін-т укр. мови ; упоряд., вступ. ст., біогр. С. П. Бибик. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 149 с. : іл., 8 вкл. л. фот. - (Біобібліографія вчених України). - (Мовознавці України).

У виданні подано біографію та інформацію про науковий доробок відомого українського мовознавця – доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Світлани Яківни Єрмоленко. Поєднано аналіз головних подій її життя та наукової діяльності, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях гуманітарної сфери. Визначено роль у формуванні нових напрямків, методологічних підходів у дослідженні мовної практики, у створенні наукових і науково-дидактичних концепцій в галузі лінгвостилістики, лінгвофольклористики, лінгвоукраїнознавства, історії та культури мови, у практиці укладання словників та викладання шкільного курсу української мови.

Бібліографія містить вичерпний перелік друкованих праць науковця та видань, здійснених за участі С. Я. Єрмоленко.

Для мовознавців і всіх, кого цікавить історія розвитку української науки.

А18559-16

017

К29

Каталог видань Інституту історії України НАН України за 2016 рік / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. : Л. Я. Муха, І. Л. Островська. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. - 57 с.

В каталозі відбита наукова продукція інституту, яка видається у редакційно-видавничому відділі тиражами від 100 до 300 примірників. Монографії та збірники документів розповсюджуються по наукових бібліотеках.

Каталог знайомить наукову та культурну громадськість з видавничою діяльністю провідного закладу в галузі вітчизняної історії за 2016 р. Представлені видання дають уявлення про основні напрями наукової діяльності інституту.

Для наукових працівників, аспірантів, і усіх тих, хто цікавиться історією і культурою України.

А37669

С29

Селезньов В. Кремлівський плагіат: від “шапки Мономаха” до кепки Ілліча / Володимир Селезньов. - Тернопіль : Мандрівець, 2017. - 255 с. : іл.

У Росії дуже полюбляють говорити про її самобутність, особливість, відмінність від інших, про оригінальність російської культури. Однак насправді багато чого, від самоназви і державних символів до таких побутових речей, як самовар і мотрійка, Росією запозичене. Російського в Росії хіба, що лапті й щі, та ще «квасний патріотизм» і безмірна зарозумілість. А за фасадом показної величі приховується справжня суть країни-плагіаторки.

У книжці докладно й аргументовано розвінчується міф про самобутність і винятковість Росії, розповідається про поширені хибні думки з приводу «тисячолітніх російських брендів», що їх Кремль активно пропагує в усьому світі.

Для широкого кола читачів.

А37685

9(с2)(03)

С657

Сорочинська Н. М. Історія України : довід. для підготовки до ЗНО / Наталія Миколаївна Сорочинська, О. О. Мартинюк. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2018. - 608 с.

Якщо ви маєте складати ЗНО з історії України – цей посібник для вас. У ньому в доступній і зручній формі викладено теоретичний матеріал зі шкільного курсу історії України (7–11-й класи), дано тлумачення основних історичних понять і термінів.

Для випускників шкіл та вступників до вищих навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться історією.