Надходження до відділу ДБНІР:31.05.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 31.05.2018 р.

А37837

4(03)

А647

Англо-український, українсько-англійський словник термінів з антикорупційного менеджменту / Т. В. Мамот [та ін.]. - Харків : Лідер, 2017. – 175 с.

Словник в Україні видається вперше. Він є довідковим, систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, що широко вживаються у міжнародній практиці з антикорупційного менеджменту. При розкритті змісту термінів використано міжнародні стандарти та досвід провідних міжнародних організацій із запобігання та протидії корупції. Знання термінів та понять, наведених в словнику, полегшить розуміння практичних проблем, допоможе зорієнтуватися в системі сучасних понять антикорупційного менеджменту.

Рекомендовано студентам, аспірантам і викладачам навчальних закладів, керівникам організацій різних форм власності, іншим практичним працівникам, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями антикорупційної діяльності.

А37894

34

Б825

Вячеслав Іванович Борисов : (до 75-річчя від дня народж. та 45-річчя науково-пед. і громад. діяльності) / Нац. акад. прав. наук України ; упоряд. : В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Г. С. Крайник. - Харків : Право, 2018. - 112 с. - (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

У виданні висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну і громадську діяльність відомого фахівця в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, соціології кримінального права та міжнародного кримінального права, доктора юридичних наук, професора, директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, професора кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслуженого юриста України В. ї. Борисова.

Список наукових праць знайомить із науковим доробком ученого.

А37893

8(с)(01)

Г805

Василь Ґренджа-Донський: до 120-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Закарпат. облдержадмін. Упр. культури, Закарпат. облрада, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида. - Ужгород : Рік-У, 2017. - 136 с. : іл. - (Сер. : «Корифеї Закарпаття: бібліографія»).

Видання пропонує найповнішу на нині джерельну базу, яка стосується творчості та життєвого шляху поета, журналіста, громадського діяча, зачинателя української літератури на Закарпатті – Василя Ґренджі-Донського.

Покажчик адресований літературознавцям, викладачам та студентам-філологам, історикам, бібліотечним працівникам, журналістам, усім, хто прагне повніше ознайомитись із творчим спадком та біографією В. Ґренджі-Донського.

А37840

001(03)

З-356

Зарубіжні вчені - вихідці з України в галузі фундаментальних і технічних наук : біогр. енциклопед. слов. / НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; авт. кол. : Ю. О. Храмов (кер.), В. М. Гамалыя, В. Г. Гармасар та ін. ; наук. ред. Ю. О. Храмов. - Київ : Фенікс, 2017. - 303 с. : іл.

В словнику вміщено понад 600 біографій українців, які з різних причин залишили Батьківщину, ставши з часом за її межами відомими ученими в галузі фундаментальних і технічних наук і збагативши непересічними результатами їх окремі напрями. Подібний біографічний енциклопедичний словник виходить вперше, в ньому міститься чимало нових імен. Більшість його персоналій супроводжується портретами та короткою бібліографією.

Розрахований на широке коло користувачів.

Б9697

37

З-415

Збірка методичних рекомендацій до відзначення пам’ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах / Укр. ін-т нац. пам’яті ; розроб. і упоряд. : Г. Байкєніч, О. Охрімчук. - Дніпро : Ліра, 2017. - 195 с. : іл., 12 арк. карт.

Видання містить методичні рекомендації, інформаційні, візуальні та довідкові матеріали, розроблені Українським інститутом національної пам’яті до використання у навчально-виховному процесі. Матеріали присвячено відзначенню пам’ятних дат та ювілеїв видатних осіб історії України, вшануванню борців за незалежність України у ХХ столітті, жертв тоталітарних режимів.

Збірка може стати у нагоді вчителям і викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів; науковцям, працівникам обласних, районних, міських державних адміністрацій, Інститутів післядипломної педагогічної освіти, фахівцям національно-патріотичного виховання.

А37849

9(с2)(01)

І-231

Іваненко Валентин Васильович : біобібліогр. покажч. : (до 70-річчя від дня народж.) / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; уклад. : С. І. Світленко, В. Д. Мирончук, В. Ю. Медяник. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. – 193 с.

Біобібліографічний покажчик присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, проректору, професору кафедри східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара В. В. Іваненку.

Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний, алфавітний та видовий покажчики наукових, навчально-методичних і публіцистичних праць ученого.

Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.

А37867

9(с2)

К532

Книга пам’яті і слави / Вишгород. район. осередок Всеукраїн. громад. орг. “Чорнобиль-86” ; упоряд. І. С. Магала. - Київ : Парламент. вид-во, 2017. - 155 с. : фот.

Герої цієї книги – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 1986 року, члени Вишгородського районного осередку Всеукраїнської громадської організації «Чорнобиль-86», які, ризикуючи власним життям, брали участь у ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи людства.

Для всіх, хто прагне знати історію свого краю, зберігати пам’ять про найважливіші події та їх безпосередніх учасників.

В4204

03

Н354

Національний Реєстр Рекордів України - 2018 : [інформ. довід.] / В. В. Щербачов. - Київ : НРР, 2018. - 208 с. : іл., фот.

Видання містить інформацію про досягнення, рекорди українських громадян і українських компаній в усіх галузях людської діяльності: культурі, освіті, спорті тощо та інші цікаві факти.

Книга розрахована на широке коло читачів.

А37898

4(01)

П484

Покликання : біобібліогр. покажч. : (до 90-річчя від дня народж. Павла Павловича Чучки) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В Бряник ; відп. за вип. М. М. Медведь. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 223 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик присвячено 90-річчю від дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора, українського лінгвіста, дослідника сучасної та історичної ономастики, діалектології, лексикографії, мови писемних пам’яток, міжмовних контактів, Павла Павловича Чучки.

Для науковців, філологів, студентів, вчителів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами мовознавства, походженням прізвищ та особових імен українців, культурою мовлення.

А37847

338

П485

Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підруч. / Марія Миколаївна Поколодна ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с.

У підручнику описано основні складові організації екскурсійної діяльності, визначено види екскурсійних послуг, розглянуто технологічні, методичні та технічні вимоги щодо створення та проведення екскурсій, професійні вимоги до фахівців, що надають екскурсійні послуги.

Підручник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну, робітникам, які займаються плануванням та організацією екскурсійної діяльності та безпосередньо фахівцям екскурсійного обслуговування – гідам та екскурсоводам.

А37896

8(с)(01)

С317

Іван Сенько : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : О. В Бряник, Н. С. Лехман, Л. О. Мельник ; відп. за вип. М. М. Медведь. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. - 195 с. : іл., фот.

Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях літературознавця, фольклориста, краєзнавця, доцента Ужгородського національного університету Івана Сенька. Покажчик підготовлено до 80-річчя від дня народження.

Для науковців, літературознавців, істориків, фольклористів, краєзнавців, студентів та інших читачів.