Надходження до відділу ДБНІР:16.04.2019

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 16.04.2019 р.

А40798

37(01)

А663

Віктор Петрович Андрущенко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; упоряд. Н. Тарасова ; ред. кол. : О. В. Уваркіна, Л. Л. Макаренко, Л. В. Савенкова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - 244 с. - (Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова).

Біобібліографічний покажчик присвячений науково-педагогічній діяльності ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, професора В. П. Андрущенка.

Видання відображає науковий доробок, нариси життя і науково-педагогічної діяльності вченого : покажчик друкованих праць за 1977–2015 роки (перелік монографій, підручників та посібників).

А40791

2(03)

В272

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму “Релігієзнавство” / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; [уклад. : А. М. Киридон, І. В. Шліхта ; за ред А. М. Киридон]. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2018. - 222 с.

Гасла з релігієзнавства – важлива складова гуманітарного блоку «Великої української енциклопедії», адже роль релігії в сучасному світі важко переоцінити.

Тематичний реєстр підготовлено з метою підібрати гасла, які вичерпно відображають сутність релігії, відтворюють релігійну мапу світу, окреслюють суспільно-історичну природу релігії ; її структуру та функції ; процес виникнення, функціонування та розвитку релігії ; механізми її соціальних зв’язків із політичними, економічними, духовними системами суспільства. Для досягнення поставленої мети було вирішено поєднати два головні підходи до вивчення релігій : науково-філософський і богословський (теологічний).

Видання призначено для викладачів, аспірантів, студентів соціогуманітарного напряму, а також для всіх, хто цікавиться релігією, історією Церкви, церковно-державними відносинами.

А40803

1Ф(03)

В272

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму "Соціологічні науки" / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; [уклад. : О. Ю. Вілкова, А. П. Горбачик, А. І. Кудряченко та ін. ; за ред. А. М. Киридон. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2018. – 193 с.

Тематичний реєстр гасел, підготовлений з метою систематизації , категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Соціологічні науки». Видання складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання орієнтовано на викладачів, аспірантів, аспірантів, студентів природничого та технічного профілів, науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою й процесом укладання енциклопедій.

А40792

53(03)

В272

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напрямів “Фізика”, “Радіотехніка” / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; [уклад. тематичного реєстру гасел з напряму «Фізика» : М. Д. Тимочко, В. А. Шендеровський, В. Г. Козирський ; за ред. В. А. Шендеровського, В. Г. Козирського ; уклад. тематичного реєстру гасел з напряму «Радіотехніка : Є. А. Мачуський, К. Л. Торопчинова ; за ред. Є. А. Мачуського]. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2018. - 158 с.

Тематичні реєстри гасел з фізики та радіотехніки підготовлено для систематизації, категоризації й узагальнення інформативного матеріалу з напрямів «Фізика» та «Радіотехніка». Видання містить перелік термінів напрямів, вміщених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».

Наукове видання орієнтовано на викладачів, аспірантів, студентів природничого та технічного профілів, науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою й процесом укладання енциклопедій.

А40805

9(с2)

З-194

Законотворчий процес періоду Української революції 1917–1921 років / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; упоряд. : О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак та ін. – Репринт. вид. - Київ : Парламент. вид-во, 2018. - 119 с. : факс. - (Сер. : «Із першоджерел» ; Вип. VIII).

У виданні використані архівні документи та газетні матеріали, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

А40787

37(01)

З-996

Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; упоряд. Л. Н. Штома ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - 228 с.

У покажчику систематизовано наукові і науково-методичні праці доктора філософських наук, професора, дійсного члена НАПН України, засновника наукової школи педагогічної майстерності, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1993-2014 рр.) І. А. Зязюна. Представлено літературу про його життя, науково педагогічну і громадську діяльність, перелік дисертацій, захищених під його керівництвом.

Видання може бути використане фахівцями в галузі педагогіки, психології, філософії освіти, мистецтва та інших суміжних дисциплін.

А35786

02

І-907

Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; уклад. : Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук. - Київ : Освіта України, 2011. - 282 с. : іл., 36 вкл. арк. фот. кольор.

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова пройшла складний шлях від бібліотеки педагогічних курсів при університеті Святого Володимира до однієї з найбільших наукових бібліотек педагогічних університетів України.

Вона має унікальний фонд педагогічної, психологічної, фізико-математичної, соціально-гуманітарної, філологічної, художньої, довідкової літератури на допомогу освітньому, виховному і науково-дослідницькому процесам.

А40781

37

Н341

Науковий доробок інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2007–2011 рр.) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; наук. ред. В. Б. Євтух ; уклад. : В. Г. Чугаєвський, В. П. Степико, Ю. В. Сюсель. - Макарів : Софія, 2012. - 297 с.

Освіта – навчальна і виховання – є найбільш благородною і відповідальною сферою людської діяльності саме тому, що тут формується людина як особистість, зрощуються її світогляд і культура, закладаються основи майбутньої професії, кар’єри, життєвого успіху.

Саме через освіту, науку і культуру мають бути сформовані розум, почуття і воля, вміння і бажання налагодити справу у відповідності з цивілізаційним досвідом, національними традиціями, високим покликанням людини і людяності.

Освітянська діяльність Інституту реалізується шляхом співпраці з науковими установами, що сприяє розробленню наукового та навчально-методичного забезпечення, проведенню практичного навчання студентів.

Із всіх напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті, підготовлено та видано навчально-методичні комплекси.

А40780

8(01)

П759

Прикарпатський вісник НТШ: Думка (2008–2018) : системат. покажч. змісту : бібліогр. покажч. : до 10-ліття часопису / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : Н. Джус, О. Підгаєцька. - Івано-Франківськ, 2018. - 56 с.

У бібліографічному покажчику відображено зміст наукового журналу «Прикарпатський вісник НТШ» (серія «Думка») з 2008 по 2018 рр., у якому друкувалися статті відомих вчених та молодих науковців України та Прикарпаття.

Для широкого кола користувачів, науковців, студентів, бібліотечних працівників.

А40779

8(01)

П759

Прикарпатський вісник НТШ: Слово (2008–2018) : системат. покажч. змісту : бібліогр. покажч. : (до 10-ліття часопису) / Наук. т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. осередок, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : Н. Джус, О. Підгаєцька. - Івано-Франківськ, 2018. - 96 с.

У випусках серії «Слово» бібліографічного покажчика «Прикарпатський вісник НТШ» друкувалися статті відомих вчених мовознавців, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів і молодих науковців України та Прикарпаття.

Для широкого кола користувачів, науковців, студентів, бібліотечних працівників.

А40807

9(с2)

П78

Про українську церкву : (Церковне життя під час Української революції 1917–1921 років) / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; упоряд. О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук та ін. – Репринт. вид. - Київ : Парламент. вид-во, 2018. - 544 с. : факс. - (Сер. : «Із першоджерел» ; Вип. IX).

У виданні використані архівні документи та газетні матеріали, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

А40804

002

Т65

Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; за ред. А. М. Киридон. - Київ : Енциклопед. вид-во, 2018. - 279 с. : схем., табл.

У пропонованій монографії, підготовленій колективом авторів різних установ, представниками різних міст, але об’єднаних прагненням долучитися до обговорення проблем енциклопедистики, порушено низку питань : витоки й традиції енциклопедистики в Україні, теоретичні та практичні аспекти видавничої культури енциклопедії, розвиток галузевих знань та концептуалізації енциклопедичного контенту , інформаційні та маркетингові технології в створенні сучасних енциклопедій, що розробляються в друкованій і електронній версіях.

Видання орієнтоване на науковців, видавців усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.

А40808

9(с2)

Я477

Якого хочемо ладу на Україні (Конституц. процес часів Української революції 1917–1921 років) / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; упоряд. Є. Р. Бершеда [та ін.]. – Репринт. вид. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. - 95 с. : факс. - (Сер. : «Із першоджерел» ; Вип. VII). – До 100-річчя Конституції Української Народної Республіки.

У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.