Всесвітній день книги і авторського права «ЇЇ величність – Книга»

До Всесвітнього дня книги та авторського права (World Book and Copyright Day) в виставковому залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки «ЇЇ величність – Книга».

Щорічно, 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права (World Book and Copyright Day) – свято авторів, критиків, бібліотекарів, читачів і видавців.

Цей день проголошений на 28 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1995 році на честь трьох геніїв світової літератури Вільяма Шекспіра (1564-1616), Мігеля де Сервантеса (1547-1616) та Інки Гарсіласо де ла Веги (1539-1616).

Окрім цього, існує ще одна традиція у сьогоднішнього свята - щорічно, починаючи з 2001 року, в цей день називається місто, якому присвоєно звання Світової столиці книги (присуджується на 1 рік).

Цьогоріч Світовою столицею книги названо місто Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Бібліографічний список:

2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання: [збірник афоризмів] / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича; упоряд. Г. М. Голиш. - Черкаси: Вертикаль, 2018. - 293, [1] с.

Авторское право и библиотеки : руководство для библиот. и информац. работников / Гос. публ. научно-технич. б-ка России; Я. Л.Шрайберг и др. – Москва, 2007. – 47 с.

Авторське право : довідник / упоряд. : А. О. Ірлін, Л. В. Квятковська. – Київ : Політвидав України. – 1981. – 301 с.

Авторське право для бібліотекарів = Copyright for librarians: пер. з англ. : [підручник] / пер. О. Васильєв. - Київ: Фраксім, 2015. - 194 с.

Авторське право і суміжні права : офіц. бюл. № 28 / Держ. служба інтелект. власності України. – Київ, 2012. – 732 с.

Авторське право на літературні та художні твори в Україні : темат. добірка / Кн. палата України. – Київ, 2000. – 110 с.

Альмес І. І. Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот Львівської єпархії XVII–XVIII ст.: автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01/ І. І. Альмес; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України. Ін-т народознавства. - Львів, 2018. - 20 с.

Бажанов В. О. Договірні правовідносини в авторському праві України: монографія / В. О. Бажанов; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Львів: Сорока Т. Б., 2014. - 174 с.

Баренбаум И. Е. История книги : учеб. для студентов вузов / И. Е. Баренбаум. – Москва : «Книга», 1984. – 247 с.

Биковський Л. Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство : програми / Левко Биковський. – Каліш, 1933. – 32 с.

Биковський Л. У службах українській книжці / упоряд. : Л. Р. Винар, Я. Д. Ісаєвич. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 327 с. : іл.

Биковський Л. Український Науковий Інститут Книгознавства : інформація / Л. Биковський. – Подєбради : Вид-во «Укр. книгознавство», 1925. – 47 с.

Бібліотека митрополита Флавіана: (каталог книг з фонду відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. О. І. Марченко ; ред.: С. І. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ: Вид. дім "Вініченко", 2011. - 64 с.

Бочковська В. Г. Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIII – XX ст. з колекції Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 359 с.

Варварич Г. Е.  Славянские книги кирилловской печати XVII–XX вв.: каталог книг, изданных в Киево-Печерской лавре / сост. Г. Е. Варварич; Государственная историческая библиотека УССР. - Киев, 1981.

Видавництва, видавничі та книгорозповсюджуючі організації: довідник. - 3-е вид.. - Київ: Книжкова палата України, 2000. - 232 с.

Владимиров Л. И. Всеобщая история книги : Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век. / Л. И. Владимиров. – Москва : «Книга», 1988. – 312 с. : ил.

Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / О. М. Гальченко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. - Київ: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2005. - 375 с.

Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 319 с.

Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. : з фондів Ін-ту рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського : кат. кодиколого-орфограф. дослідж. : палеограф. альб. / Людмила Гнатенко. – Київ, 2007. – 264 с. : іл.

Данилевський В. Маловідомий український стародрук / В. Данилевський. - Б.м., [1931?]. - 29-43 с.

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки: збірник наукових праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; гол. ред. О. С. Онищенко. - Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. - 263 с.: іл.

Енциклопедія видавничої справи: Навчальний посібник / В. П. Ткаченко [и др.]. - Х.: Прапор, 2008. - 319 с.

Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : темат. добірка. У 2 ч. Ч. 2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності / Кн. палата України; уклад. : Т. Ю. Жигун. – Київ, 2002. – 220 с.

Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва: рекомендації / Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"; Уклад. Г. М. Плиса. - 2-е вид., доп.. - Київ, 2010. - 15 с.

Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: материалы / Международная ассоциация академий наук, НАН Украины, РАН; ред. Д. Н. Бакун. - К.: Академпериодика, 2011. - 200 с.

Капіца Ю. М.  Використання знака охорони авторського права у наукових періодичних виданнях та монографіях / Ю. М. Капіца // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. - К.: Академперіодика, 2016. - Вип. 13. - С. 49-61.

Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and Related Rights in Europe / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака; НАН України, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій. - Київ: Логос, 2012. - 695 с.

Капіца Ю. М. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Ю. М. Капіца, К. С. Шахбазян // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. - К.: Академперіодика, 2016. - Вип. 13. - С. 62-70.

Капіца Ю. Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі / Ю. Капіца // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія, Міжнародні відносини / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К.: Київський ун-т, 2013. - Вип. 38/39. - С. 108-111.

Каракоз О. О.  Історія книги: навчальний посібник / О. О. Каракоз; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2018. - 359 с.

Кароєва Т. Р. Провінція у галактиці Гутенберга: книжкова культура подолян другої половини XIX – початку XX ст.: монографія / Т. Р. Кароєва; М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014. - 471 с.

Кириличні рукописні книги у фондах Львів. наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. I : XI – XVI ст. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : Оріяна – НОВА, 2007. – 521 с. : іл.

Книга в Україні. 1861-1917: матеріали до репертуару української книги. Вип. 14: Р / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; ред. О. С. Онищенко. - Київ, 2011. - 408 с.

Книга: исследования и материалы / РАН, Отделение историко-филологических наук, Научный совет РАН “История мировой культуры”, НЦ исследований истории книжной культуры. - М.: Наука, 1959 - . - 2012 г.

Книговедение : энцикл. слов. / редкол. : Н. М. Сикорский и др. – Москва : Изд-во «Совет. энцикл.», 1982. – 664 с. : ил.

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України; Ін-т укр. кн. – Київ, 2004. – 643 с.

Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Київ: Академперіодика, 2015. - 688 с.:

Кравчук О. В. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням авторських і суміжних прав: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / О. В. Кравчук; Державна податкова служба України, Національний університет державної податкової служби України. - Ірпінь, 2012. - 19 с.

Маркова В. Книга в соціально-комунікативному просторі : минуле, сучасне, майбутнє : моногр. / Вікторія Маркова ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 251 с.

Мезьер А. В. Словарный указатель по книговедению / А. В. Мезьер. – Ленинград : Гублит, [1924]. – 926, VIII, VI с.

Мініатюрна книга: каталог колекції відділу стародрукованих, рідкисних та цінних книг [Національної історичної бібліотеки України]/ М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. О. І. Марченко ; ред.: С. І. Смілянець, Н. Д. Хівренко ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ: [НІБУ], 2014. - 46 с. - До 75-річчя Історичної бібліотеки.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  Історія українського друкарства / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик; Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка). - Київ: Наша культура і наука, 2007. - 536 с.: фот.. - (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) “Запізніле вороття”. Серія 2, Зарубіжні першодруки; Т. 6).

Огієнко І. І.  Про українську мову і книгу / І. І Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. - Київ: Корбуш, 2016. - 991 с.: іл., факс., 1 арк. портр.. - Витоки свободи. До 25-ї річниці Незалежності України.

Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори : практ. посіб. для видавництв України / Лінет Оуен. – Київ : «Основи», 1996. – 127 с.

Панасюк О.  Поняття та класифікація цивільно–правових способів захисту авторських прав / О. Панасюк // Юридична Україна: щомісячний науковий журнал / Національна академія правових наук України, Київський регіональний центр, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, ТОВ "Юрінком Інтер". - К.: Юрінком Інтер, 2014. - № 2(Примірник відсутній у фонді Бібліотеки.). - С. 52-56.

Петров С. С. Книжкова справа в Києві 1861-1917 / Сергій Степанович Петров. – Київ : «ЕксОб», 2002. – 375 с. : іл.

Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування //Культура України: збірник наукових праць / М-во культури України, Харківська державна академія культури. - Харків: ХДАК, 2016. - Вип. 53. - С. 371.

Пучков А. А. Архитектоника книги, или метемпсихоз библиофила: Архитектор И.Ф. Рерберг и отечественная книга 1930-х годов / А. А. Пучков; Ред. Н. М. Демин; Государственный Комитет Украины по делам градостроительства и архитектуры, Научно-исcледовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. - К.: НИИТИАГ, 1995. - 42 с.

Слов’янські рукописи XI – XIV ст. у фондах від. рукописів Центр. наук. б-ки АН УРСР : огляд, опис, публ. – Київ : Вид-во «Наук. думка», 1969. – 152 с. : іл.

Сорока Н. Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Н. Є. Сорока; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.

Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.). Вип. 4 / НАН України, Київський університет права, Всесвітня організація інтелектуальної власності; ред. кол.: Ю. Л. Бошицький [та ін.]. - Київ: Ліра-К, 2014. - 312 с.

Тимошик М. С. Українські друкарні та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи: текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу “Історія видавничої справи” / М. С. Тимошик; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. - Київ: Ін-т журналістики, 2002. - 23 с.

Типография Киево-Печерской Лавры : исторический очерк (1606-1616-1916 гг.). Т. 1: (1606-1616-1721 гг.) / Ф. Титов. - Электрон. текстовые дан.. - К.: Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1916. - 177 МБ ел. жорстк. диск. - Отсутствуют стр. 1-6, 49-64, 71-74.

Трачук Л. Ф.  Нормативно–правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України / Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал / М-во культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2016. - № 1. - С. 6-15.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик. Т. 4: 1928—1931. Кн. 1: 1928—1929 / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; [уклад. Л. І. Ільницька (керівник проекту) [та ін.]]. - Львів: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. - 495, [1] с.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик. Т. 4: 1928—1931. Кн. 2: 1930—1931 / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; уклад. Л. І. Ільницька (керівник проекту) [та ін.]. - Львів: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. - 499-1041, [1] с.

Фоменко Д. Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / Д. Д. Фоменко, І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ: Академперіодика, 2014. - 358 с.: 104 вкл. л. фот.

Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) / Наталія Черниш. – Київ : «Наша культура і наука», 2006. – 215 с.

Шабалина М. В. Книговедение : опыт региональных изысканий : учебно-метод. пособие / М. А. Шабалина. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 155 с. – (Сер. «Библиотекарь и время. ХХІ век.» Вып. № 50.)

Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва; Киев: «Рыбари»; «Знання», 2009. – 487 с.

Щербаківський Д. М.   Золотарська оправа книжки в XVI–XIX століттях на Україні / Д. М. Щербаківський; Український науковий інститут книгознавства. - Київ, 1924. - 15 с.: іл.       

Щербаківський Д. М. Оправа книжок у київських золотарів XVII–XVIII ст. / Д. М. Щербаківський; Український науковий інститут книгознавства. - Київ, 1926. - 52 с.: 29 мал.