Надходження до відділу ДБНІР:21.07.2019

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 21.07.2019

М2759-3

76

Г174

 

Галькевич Тетяна Анатоліївна. Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. Вип. 3. Український друкований плакат 1986–1992 років / Т. А. Галькевич, О. М. Донець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. и.], 2018. - 460, [2] с. : іл.

Каталог є завершальним етапом роботи над продовжуваним виданням «Український друкований плакат 1986–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» у трьох випусках. У каталозі міститься бібліографічна інформація про український друкований плакат зазначеного періоду (3243 назви), а також ілюстрації до окремих позицій бібліографічного опису. Довідково-пошуковий аппарат каталогу складають іменний покажчик імен художників плакату.

Для мистецтвознавців, художників, культурологів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться культурою України.

Б10292

4

Ж21

Жайворонок Віталій Вікторович. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок ; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 2018. - 758, [1] с.

Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку Ігоревім» і т. ін. Реєстр словника вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, антропонімічні та географічні найменування), з якими тісно переплетені історична доля та світогляд українського народу.

До словника включені також сталі лексикалізовані та фразеологізовані словосполучення етнокультурного змісту.

Видання розраховане на широке коло освітян, а також на всіх, кого цікавлять глибини українського слова на тлі народної культури.

А41155

6(01)

К46

Кичак Василь Мартинович: біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. Наук.-техн. б-ка ; уклад. К. В. Дєдова ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2019. - 79 с. : іл. - (Вчені нашого університету).

Довідково-інформаційне видання містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук, професора, декана факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету Василя Мартиновича Кичака.

Покажчик розраховано на студентів закладів вищої освіти технічного напрямку, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

А41178

33(01)

П166

Пантелеєв Володимир Павлович. Біобібліографія : біобібліографічний довідник : до 70-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності / Т. І. Трошина. - Херсон : Гельветика, 2018. - 79 с.

У біобібліографічному довіднику відображено головні етапи життя, наукової, виробничої, педагогічної, науково-організаційної діяльності вченого, автора, активного учасника незалежного аудиту в Україні, доктора економічних наук, професора В.П. Пантелеєва. Біобібліографічний покажчик публікацій знайомить читача з роботами вченого, а перелік публікацій про життя та діяльність В.П. Пантелеєва свідчить про масштаб його особистості. Для науковців і всіх, хто цікавиться історією сучасної економічної науки.

Б10281

51

П435

Погорєлов Олексій Васильович / НАН України. Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна ; відп. ред., уклад. О. А. Борисенко. - Київ : Академперіодика, 2018. - 129, [2] с. : 6 вкл. л. - (Бібліографія вчених України).

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності видатного математика і механіка XX століття, академіка АН СРСР, академіка НАН України О.В. Погорєлова, лауреата Ленінської премії, Державної премії СРСР, двох Державних премій України в галузі науки і техніки, Міжнародної премії ім. М.І. Лобачевського, лауреата кількох іменних премій НАН України. Наведено покажчик друкованих праць, який знайомить читачів із науковим доробком вченого, подано спогади колег про О.В. Погорєлова.

Видання буде корисним науковим працівникам та всім, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

А41141

9(с2)

С726

Списки службовців НКВД в Україні (1935–1939) / упоряд., пер. Л. Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2018. - 563 с.

У книзі наведено дані про кадровий склад службовців НКВД на території України з 1935 до 1939 року.

А41156

6(01)

С324

Сердюк Василь Романович: біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2019. - 63 с. : іл. - (Вчені нашого університету).

У покажчик увійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, профессора кафедри будівництва, міського господарства і архітектури Вінницького національного технічного університету Василя Романовича Сердюка.

Розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

А41154

6(01)

Т191

Тарасенко Володимир Петрович : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / уклад. О. Д. Азаров. - Вінниця : Барановська Т. П., 2019. - 67 с. : іл. - (Бібліографія вчених України).

Видання містить матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, заслуженного діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедри системного програмування та спеціалізованих компёютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського, Володимира Петровича Тарасенка.

Покажчик стане у нагоді студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, науковцям, історикам науки та працівникам бібліотек.

А41160

51(01)

Т191

Тарасенкова Ніна Анатоліївна : біобібліограф. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад.: З. О. Сердюк, Л. Г. Лисиця ; авт. вступ. сл. М. І. Бурда. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 181 с. : 1 портр. - (Бібліографія вчених України ; вип. 11).

У біобібліографічному покажчику із серії «Бібліографія вчених України» подано біографію, перелік наукових праць та інформацію про діяльність відомої української вченої, педагога, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри маитематики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького Тарасенкової Ніни Анатоліївни.

Книга буде корисною науковцям, викладачам, студентам та фахівцям у галузі педагогічних та фізико-математичних наук.

А41159

33(01)

Ч-461

Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. Г. М. Голищ ; авт. вступ. сл. В. А. Ющенко. - Черкаси : Вертикаль, 2019. - 133 с. : 12 вкл. л., 1 портр. - (Бібліографія вчених України ; вип. 12).

У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено відомості про життя, науково-педагогічну та громадсько-політичну діяльність ректора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України О. В. Черевка. Подано вичерпний перелік його наукових праць та найвагоміших виступів у медійному просторі.

Адресовано вченим, викладачам, студентам, фахівцям у галузі економічних наук і державного управління та всім, кого цікавлять відомі персоналії системи вищої освіти України.