Надходження до відділу ДБНІР:15.10.2019
Нові надходження книг до відділу ДБНІР 15.10.2019

А41606

4

Є70

Єрьоміна О. Ю. Латинська мова : навч. посіб. / Олена Юріївна Єрьоміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса  Шевченка. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2019. - 335 с. : іл.

Посібник має комплексну структуру : містить граматичний матеріал, поданий у вигляді таблиць, відомості з латинського та романського словотвору, лексичний мінімум за дібраними з тематичного словника базової латинської лексики автора. До лексики додається етимологічний коментар. Культурологічний матеріал органічно пов’язаний із тематичним лексичним мінімумом. Посібник містить ілюстративний та мовний матеріал із першоджерел.

Для студентів спеціальностей «Західна філологія», «Переклад», викладачів латинської мови, і всіх, хто цікавиться латинською мовою, історією і культурою Давнього Риму.

А41613

069

А437

Актуальні проблеми теорії і практики музейної та пам’яткоохоронної діяльності : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. історії України і музеєзнавства ; ред. кол. : О. М. Гончарова, Г. О. Андрес, Ю. М. Ключко. - Київ : НАКККіМ, 2013. - 207 с.

У запропонованому збірнику наукових праць кафедри історії України і музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв висвітлено актуальні питання історії, культурології, археології, музейної та пам’яткоохоронної сфери, а також представлено погляди провідних науковців і практиків щодо вирішення актуальних проблем української культури.

Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, які вивчають музеєзнавство, музейним працівникам, а також всім, хто цікавиться музейною справою.

А41602

37(03)

Г859

Грищук П. І.  Випускники геологічного факультету Київського університету / Павло Іванович Грищук, С. А. Вижва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т» 2016. - 586 с. : табл., фот.

Висвітлено основні здобутки випускників геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладено внески керівництва університету та факультету у розвиток освітянської справи. Наведено списки та фотографії випускників факультету з 1938 р. по 2014 р., назви дисертацій геофізиків. Особливу увагу приділено спогадам випускників.

Для науковців, педагогів, випускників Київського університету.

Б10316

34

З-386

Захист прав шукачів притулку / упоряд. Є. Ю. Захаров. - Харків : ТОВ «Вид-во ”Права людини”», 2018. - 239 с. : іл.

У виданні представлені результати праці Харківської правозахисної групи у 2017-2018 рр. щодо захисту прав шукачів притулку та іноземців в Україні. Подається короткий опис стратегічних справ, аналітичні матеріали щодо безпеки в Україні шукачів притулку, які переслідуються авторитарними режимами в країнах походження, виконання Україною зобов’язань у сфері надання притулку відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, запропоновані зміни та доповнення до законів «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Кримінального процесуального кодексу та інші матеріали.

В4598

5

Ч-454

Червона книга Донецької області: тваринний світ : наук.-інформ. довід. / Донец. облдержадмін., Деп. екології та природ. ресурсів, Донец. обл. військ.-цив. адмін. ; ред. : В. Д. Залевський, О. І. Бронсков. - Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2017. - 451 с. : іл., карт, фот.

Наведені відомості про 374 види рідкісних і зникаючих тварин Донецької області (серед яких 189 видів занесені до Червоної книги України та 185 – підлягають особливій охороні у межах області). Для кожного виду наводяться таксономічна належність, природоохоронний статус, ареал розповсюдження та поширення в країні та області, чисельність і фактори, що загрожують існуванню виду, біологічні особливості, заходи, що вживаються з охорони та такі, що слід запровадити. Видові нариси проілюстровано фотографіями та картосхемами розповсюдження виду в області, де наводяться відомості з літературних джерел і оригінальні дані авторів нарисів.

Для зоологів, працівників природоохоронних структур, співробітників лісового та  мисливського господарства, викладачів вузів, студентів, вчителів, школярів та широких кіл громадськості.